(Kungsängens-Tibble 1:3) Kungsängen Nr 1607 - Upplands

1 (1)
UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Samhällsbyggnadskontoret
Datum
Vår beteckning
2017-03-02
KS 16/0252
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning samt de
som yttrat sig under
samrådstiden
Förslag till detaljplan för
Äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)
Kungsängen
Nr 1607
Förslag till detaljplan för äldreboende och förskola vid Lillsjö badväg (KungsängensTibble 1:3), nr 1607, sänds ut för granskning enligt regler för standardförfarande.
Planområdet omfattar en allmän parkeringsplats, del av Lillsjö badväg, grönområde
med gång- och cykelstråk och en sommarparkering.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av ett äldreboende
och en förskola i Kungsängen.
Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan.
Granskningstiden är från och med tisdagen den 7 mars 2017 till och med tisdagen den
21 mars 2017. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i
Brohuset. Handlingarna finns också på kommunens webbplats www.upplandsbro.se/lillsjobadvag
Synpunkter på förslaget skall senast tisdagen den 21 mars 2017 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
[email protected]
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt på Planavdelningen och Lena
Aldenhed projektledare exploatering på Exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.
Samhällsbyggnadskontoret
Utställningslokaler:
- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen
- Brohuset, Broplan 1, Bro
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/lillsjobadvag
Handlingar:
- Underrättelse (denna handling)
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Gestaltningsprogram
- Fastighetsförteckning (kan beställas från
kommunen)
- Remisslista
- Informationsbroschyr