Idrottsforskning

Id ro ttsfo rsk n in g
Varför är det så relativt få svenska sociologer som sysslar med
forskning kring idrott? Givet det inflytande och betydelse idrot­
ten har ter det sig något förvånande. M ed detta i åtanke ger vi nu
utrym m e till några personer att berätta om sin forskning i SFs
debattsektion. Tomas Peterson skriver om idrottens kommersia­
lisering medan Bosse Carlsson behandlar dess koppling till det
civila rättsväsendet. Vår norska gäst Jorid Hovden behandlar också
om kommersialisering men ur ett genusperspektiv. Aktualiteten i
de tre skribenternas texter är otvivelaktig i en tid då NHLsäsongen
ser ut att bli inställd på grund av ”löneförhandlingar” som inte
riktigt är i paritet med det vi normalt lägger in i ordet. Örebros
vara eller icke vara som allsvensk fotbollsklubb avgörs inte på plan
ut av hur man skall tolka klubbens bokföring. Samtidigt utövar
de flesta kvinnor idrott på elitnivå under helt andra
villkor än männen.
I analysdelen studerar Jonas Edlund och
M ikael Stattin hälsoutvecklingen i Sverige
de senaste 20 åren. H enning Olsen be­
handlar enkätkonstruktion och menar
att tvärvetenskapliga samarbeten är
nödvändiga för konstruktionen av
bra enkäter. Hoppas att årsmötet
var givande.
M ikael Hjerm
M IK A E L H J E R M
r e d a k t ö r & a n s v a r i g u tg i v a r e
[email protected] soc.um u.se