Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande (ÄPBL; 1987:10). Tidplanen är preliminär och kan
förändras under arbetets gång.
Samrådsbeslut 18 oktober
Samrådsperiod: 1 november – 30 november
Granskningsperiod: mars
Antagande i Bygg- och tekniknämnden: april/maj 2017
Laga kraft: maj/juni 2017
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Planförslaget innebär således ett enskilt
huvudmannaskap för gator och övriga allmänna platser. Vid enskilt huvudmannaskap i en detaljplan
ansvarar enskild huvudman för de allmänna platserna.
Det bedöms i det berörda planområdet inte vara lämpligt med ett kommunalt huvudmannaskap då
övriga vägar i närområdet är enskilda. Det är betydligt mer problematiskt att kommunen ska ansvara
för en vägsträcka som ligger som en isolerad enklav, än att den ska skötas av en
samfällighetsförening i området. I Nyköpings kommun är det i samtliga småorter enskilt
huvudmannaskap i form av vägföreningar. Det skulle innebära en betydande merkostnad och vara
mycket orationellt för kommunen om man skulle tvingas ha skötselansvaret av en enda väg i
området. Exploatören ansvarar för utbyggnaden av den allmänna platsmarken.
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder som är kopplade till ett genomförande av detaljplanen.
Namnsättning
Väg inom planområdet föreslås få namnet Råndelsvägen.
Avtal
Planavtal
Planavtal finns upprättat mellan Plan- och naturenheten, Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun och
per Sundkvist vilket reglerar ansvarsfördelning vad gäller upprättande av planhandlingar samt
handläggning av detaljplaneprocessen.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal kommer att skrivas mellan exploatören och Nyköpings kommun.
Avtalet reglerar ansvarsförhållanden och kostnader som härrör till exploateringen.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar och servitut
Exploatören ska ansöka hos Lantmäteriet och bekosta fastighetsbildning vid bildande av nya
bostadsfastigheter. Exploatören ska ansöka hos Lantmäteriet och bekosta bildande av erforderliga
gemensamhetsanläggningar inom planområdet.
Befintlig väg från väg 800 fram till planområdet är idag delvis samfälld. Genom detaljplanen
tillkommer ett antal fastigheter som ska nyttja denna och det finns behov av en ordnad förvaltning
där alla som nyttjar vägen också bidrar till dess underhåll, så även befintlig bro över Kilaån.
Kommunen förordar att en gemensamhetsanläggning inrättas för hela vägen upp till väg 800 med de
fastigheter som har behov av den som delägare. En ansökan om bildande av en
gemensamhetsanläggning för detta ska redan vara inlämnat till Lantmäteriet.
För det lokala vägnätet föreslås att en särskild gemensamhetsanläggning bildas i vilken också ingår
grönområde och gångväg inom planområdet..
Området ansluts till det kommunala ledningsnätet för vatten- och avlopp. En
gemensamhetsanläggning behöver bildas för VA-ledningar fram till anvisad anslutningspunkt.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Exploatören ansvarar för samtliga genomförandekostnader som härrör till exploateringen
(plankostnader, förrättningskostnader, utbyggnad av gata och gångväg, vatten- och avloppsledningar
och dagvatten, fastighetsbildning, flyttning av ledningar som inte åvilar ledningsägaren etc)
Anslutningsavgifter erläggs enligt taxa.
Tekniska frågor
Området ansluts till kommunala ledningar för vatten- och avlopp. Närmsta anslutningspunkt finns vid
Åby gård. Kapaciteten på servisen behöver studeras och antagligen utökas. Nyköping Vatten ansvarar
för att anvisa anslutningspunkt.
Anslutning till det kommunala ledningsnätet innebär att ledningar behöver gå under Kilaån, en
åtgärd som kan komma att kräva tillstånd hos Länsstyrelsen. Exploatören ansvarar för att ansöka hos
Länsstyrelsen för denna åtgärd samt för att ta fram de eventuella handlingar som krävs inför en
sådan tillståndsprövning.
Området ansluts till el,- tele och datanät och ledningsdragning till tillkommande bebyggelse planeras
förläggas i gatumarken inom området. Ett E-område för teknisk anläggning finns säkerställt i
detaljplanen för framtida behov.
Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
I Område öster om planområdet samt i del av planområdets södra del finns ängs- och betesmark som
pekats ut som värdefull. Planförslaget har anpassats till de rådande naturvärdena för att minimera
negativ påverkan på dessa värden. I söder föreslås en större del av det inventerade området föreslås
få markanvändningen Natur jämfört med dagens användning sportanläggning; golfbana.
Ca 300 meter norr om planområdet löper Kilaån som är ett utpekat riksintresse för naturvården samt
utpekat som Natura 2000-område. Ett genomförande av detaljplanen kan anses utgöra en diffus
påverkan då ytterligare exploatering inom ett avrinningsområde generellt sett alltid medför en ökad
miljöbelastning. Den indirekta påverkan bedöms inte bli betydande på grund av att planområdet
förutsätts anslutas till kommunala ledningar för vatten – och avlopp. Detta för att inte påverka
avrinningsområdets (Kilaåns) ekologiska och kemiska status.
Den direkta påverkan på Kilaån utgörs av den ledningsdragning under Kilaån som en anslutning till
kommunalt vatten- och avlopp medför. Åtgärden kan komma att kräva tillstånd hos Länsstyrelsen. En
miljökonsekvensbeskrivning kan då bli aktuell att ta fram som får visa på om planerad åtgärd riskerar
att skada utpekade livsmiljöer eller på ett betydande sätt försvåra bevarandet av de arter som
Natura 2000-området ska skydda.
Konsekvenser för fastighetsägare samt andra sakägare
Detaljplanen möjliggör att mark som idag är obebyggd tas i anspråk för bebyggelse. Mellan den nya
bebyggelsen och befintlig bebyggelse i väst och nordväst finns avskärmande vegetation varför
landskapsbilden inte bedöms påverkas avsevärt. Det är glimtarna genom vegetationen som
förändras där man från befintliga fastigheter istället kommer skymta ny bebyggelse med tillhörande
trädgårdar istället för dagens öppna landskap.
Närmiljön för intilliggande fastigheter förändras då nya bostäder tillkommer och trafiken till området
ökar i och med det. Intilliggande bostäder kommer att störas under byggtiden.
Detaljplanen ger möjlighet till ett flertal nya fastigheter. En gemensamhetsanläggning bör bildas för
vägen från planområdet upp till anslutningen vid väg 800 med de fastigheter som har behov av
denna som delägare. En ansökan om detta ska redan ha skickats i till Lantmäteriet.
En gemensamhetsanläggning bör bildas för allmän plats inom planområdet med de fastigheter som
har behov av denna.
En gemensamhetsanläggning bör bildas för VA-ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt med de
fastigheter som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet som delägare i denna
gemensamhetsanläggning.
Sociala konsekvenser
Planförslaget medför att nya bostäder tillkommer i Kiladalen. Fler boende ger ökat underlag till
service inom de närliggande orterna.
Konsekvenser för exploateringsavtal
Exploateringsavtal mellan Nyköpings kommun och exploatören kommer att skrivas inför
detaljplanens antagande. Detta reglerar ansvarsförhållanden och kostnader som härrör till
exploateringen. Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder och kostnader som är kopplade till ett
genomförande av detaljplanen.