Ledningsrapport

Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen

Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med
124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen av skattsatsen
2016 bidrar med 625 mkr. Statsbidrag och utjämning har ökat med 28 mkr. Finansnettot är +45 mkr vilket är 42
mkr sämre än föregående år.

Verksamhetens intäkter har ökat med 79 mkr (6,6%) jämfört med föregående år. Om man exkluderar
återbetalningen från AFA på 44 mkr som erhölls 2015 så har intäkterna ökat med 10,7%. Ökningen är
huvudsakligen hänförlig till statsbidrag som inte var kända vid budgettillfället och motsvaras till stor del även av
ökade kostnader.

Personalkostnaderna har ökat med 149 mkr (3,9%) från föregående år. Löneavtalen utgör 2,6%. Arbetad tid
inklusive övertid har ökat med 1,2% motsvarande 75 årsarbetare, varav ökningen av övertid är 10 årsarbetare
(9,1%). Under 2016 har antalet anställda i genomsnitt varit 87 personer fler än förra året. Kostnaderna för
pensioner är 98 miljoner kronor högre än 2015 varav förändringen av pensionsavsättningen är 66 mkr. Övriga
kostnader är 224 mkr (5,8%) högre än föregående år.

Kostnader för inhyrd personal utgör 265 mkr, en ökning med 11 mkr jmf med 2015. Ökningen avser läkare.

Divisionerna redovisar ett negativt resultat med 441 mkr vilket är 259 mkr sämre än resultatmålet och 62 mkr
sämre än föregående år. Divisionernas ekonomiska handlingsplaner avviker negativt med 122 mkr mot plan och
samtidigt ökar andra kostnader mer än planerat, framför allt på grund av den besvärliga bemanningssituationen.

Antal Läkarbesök har minskat. Läkarbesök hos privata hälsocentraler har ökat. Övriga vårdgivarbesök har ökat.
Antal vårdtillfällen har minskat marginellt.

Antalet operationer ökar något från fg. år, tydligast i Piteå. Antal operationer har ökat jämfört med 2014 och
2015 och ligger i nivå med 2013.

Flertalet avdelningar i Sunderbyn har en genomsnittlig beläggning på 90-100%.
Resultatutveckling (före finansnetto)
1
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Resultaträkning
Kostnadsutveckling 2016-2015
2
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Kostnader inhyrd personal 2016-2015
Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal
Läkemedel
Läkemedel totalt
201612: 922 Mkr (+37
Mkr/+4%)
Förmån totalt 201612:
668 Mkr (+27 Mkr/+4%)
Rekvisition totalt
201612: 253 Mkr (+10
Mkr/+4%)
3
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Divisionernas resultat samt resultatkrav 2016
Resultat 201612: -441 Mkr
Resultatkrav 201612: -182 Mkr
Resultat 201512: -349 Mkr
Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner
Uppföljning av effekter av handlingsplan – inhyrd personal
4
Ledningsrapport december 2016
Årsarbetare* – arbetade timmar:
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)
Antal anställda per månad (siffror avser förändring fg. månad)
Ack. förändring från
dec 2015
Totalt +38
Tillsvidare +58
Vikarier och tillfälligt
anställda -20
Ack. förändring från
dec 2015
Läkare +10
Sjuksköterskor -13
Övrig vårdpersonal +43
Övrig personal -8
Antal Anställda utveckling 2014-2016
--- Totalt antal
anställda
--- Tillsvidareanställda
5
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Totalt arbetade timmar NLL Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
Läkare
Tjänstledighet – Läkare: Ack. Tjänstledighet NLL totalt
6
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Totalt arbetade timmar NLL SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
SSK
Ca 60 SSK har omkodats
från SSK till
ledningspersonal under år
2016
Övertid ** NLL (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2015-2016
* 2016 skottår samt att
påsken
infaller i mars år 2016 och
april
år 2015
** Nytt HR system fr o m
mars
2015 har inneburit viss
eftersläpning av
övertidstimmar
under stor del av 2015
Övertid NLL (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån
7
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Verksamhet
Produktion*
Operationer
Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade
Jourtid (Ja/Nej)
C-OP och DKE
Sunderbyn
Fr.o.m. september 2015 utförs inte
Pacemaker operationer på C-Op. Antal
Pacemaker operationer under åren.
2013: 274
2014: 294
2015: 300
2016: 304
8
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Piteå
Gällivare
Operationer totalt 2012-2016, exkl Pacemaker
9
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Beläggning: per avdelning (SY) 2016, vecka 1-52
Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA): 2016, vecka 1-52
10
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård
Bild 1(2)
Bild 2(2)
Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård
Bild 1(2)
11
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Bild 2(2)
Beläggning Gällivare
Beläggning Kalix
12
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Beläggning Kiruna
Beläggning Piteå: Utveckling PE vecka 1-52
Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-52
13
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Medelvårdtid utveckling: Vecka 1-52
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad
Per sjukhus
Utskrivningsklara patienter, dagar per månad
Per kommun
14
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Beläggning – Patienthotellet
Nyttjande av Patienthotellet per klinik
Antal registrerade besök, 201612 jmf 201512
15
Ledningsrapport december 2016
Region Norrbotten
Ekonomi- och planeringsavdelningen
16