Godkännande - Falköpings kommun

2017-02-27
Godkännande av planförslag till detaljplan för
Urd 1 (Förskolan Urd)
Enligt plan- och bygglagen, är det möjligt för samrådskretsen att
godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet. I så fall
kan planen antas direkt efter samrådsskedet.
Ett godkännande av planförslaget skulle hjälpa kommunen att
hantera planarbetet snabbare.
Om du anser att planförslaget ser bra ut och inte har någon synpunkt som skulle bli grund till ett eventuellt överklagande av
planens antagande, ber kommunen dig att fylla i och skicka in
denna blankett till oss inom utsatt tid.
Genom att kryssa i att Du har tagit del av planförslaget så har Du
medgett att Du har läst igenom planhandlingarna inklusive eventuella bilagor.
Notera! Ett godkännande av planförslaget av alla partner i samrådskretsen innebär att det inte finns fler möjligheter att lämna
synpunkter.
Blanketten hittar du på andra sidan.
Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta ansvarig handläggare för detaljplanen.
Kommunledningsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Stadshuset S:t Sigfridsgatan 9 Telefon 0515-88 50 00 Telefax 0515-88 51 40
[email protected] www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Postgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
1(1)
2 (2)
Ja, jag har tagit del av planförslaget och har inga synpunkter.
Namn:
Fastighet:
Telefon:
E-post:
Namnanteckning: ___________________________
Blanketten skickas till:
Falköpings kommun
Stadsbyggnadsavdelningen
521 81 Falköping
Skickas senast den 23 mars 2017