Dialogmöte - Kungsbacka kommun

Dialogmöte
Chefer pedagogisk omsorg
Dagordning
• Skolinspektionens tillsyn av kommunernas tillsyn
• Tillsyn – uppdraget
• Årets tillsyn – huvudmannens dokumentation
 Uppföljning – Utvärdering – Analys
• Beslut antal barn
• Modersmålsstöd
• Skolinspektionen kvalitetsgranskning av pedagogisk omsorg
• Övrigt
Skolinspektionen granskning
Kungsbacka kommun och nationell rapport
I granskningen av kommunernas tillsyn av fristående förskolor har Skolinspektionen
undersökt om:
• Kommunerna har rutiner och riktlinjer för tillsynen.
• Tillsynen omfattar regelbunden och systematisk informationsinhämtning för att
kunna bedöma om verksamheten lever upp till kraven i lagar och förordningar.
• Kommunerna granskar fristående förskolors förmåga att leva upp till läroplanens
uppdrag och mål.
• Kommunen fattar de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman
som bedriver verksamheten ska rätta de fel som upptäcks vid granskningen.
Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att
Kungsbacka kommun har en systematik för tillsynen.
Kommunen har rutiner för att systematiskt samla in information för att kunna
bedöma om verksamheterna lever upp till kraven i skollagen. Kommunen
granskar förskolornas arbete utifrån läroplanens mål och bedömer kvalitet och
innehåll.
Kommunen behöver dock fatta tydliga beslut om åtgärder när det gäller brister
som upptäcks vid tillsynen och följa upp att huvudmannen för den granskade
verksamheten åtgärdar dessa.
Tillsynen – uppdraget, skollagen 26 kap
Definition av tillsyn
• 2 § Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om
åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.
Skollagen 26 kap
Tillträde till lokaler och andra utrymmen 6 §
Uppgiftsskyldighet 7 § -8 §
Förebyggande åtgärder 9 §
Ingripanden vid tillsyn
 Föreläggande 10 §
 Anmärkning 11 §.
 Avstående från ingripande 12 §
 Återkallelse 13 § - 16§
Årets tillsyn
Huvudmannens dokumentation
 Uppföljning – Utvärdering – Analys
Beslut antal barn
• Beslut vid godkännande av rätt till bidrag
• Olika i kommunerna, ex i Göteborg max 5 barn, Mölndal har inget reglerat men
ser över frågan, Kungsbacka max 6 barn
• Politiskt uppdrag 2015
– Utredning med maxantal barn inom pedagogisk omsorg
– Kommunala riktlinjer
Tilläggsbelopp och modersmålsstöd
• Eventuella förändringar kring tilläggsbeloppet
• Kompletterade modersmålsstöd i form av modersmålslärare tas bort
vid halvårsskiftet 2016
Skolinspektionens granskning av
Kvalitet i pedagogisk omsorg
49 verksamheter i 25 kommuner
Uppföljning oanmälda besök i 25 verksamheter i 18 kommuner
Datainsamling avslutad (v 40-4)
- Intervjuer personal
- Intervju huvudman
- Intervjuer föräldrar
- Observationer i barngrupp
Publiceras under våren 2016
Övriga frågor
• Rädda Barnen – Stopp! Min kropp, handbok