Försäkringslön

Försäkringslön
Vid utlandsarbete används i regel försäkringslönen som grund för de
lagstadgade avgifterna och förmånerna i stället för de faktiska inkomsterna.
Innan utlandsarbetet börjar ska arbetsgivaren avtala
skriftligen om försäkringslönen med arbetstagaren,
till exempel som en del av avtalet för utlandsarbete.
Försäkringslönen (€/mån.) ska motsvara den lön som
betalas för motsvarande arbete i Finland. Som
utgångspunkt betraktas ofta den ArPL-inkomst som
arbetstagaren haft i Finland före utlandsarbetet.
Så här fastställs försäkringslönen
I försäkringslönen beaktas utöver månadslönen även
följande:
 semesterpenning
 naturaförmåner som betalas för samma arbete
i Finland
 fast uppskattning av framtida bonus
 särskilda kunskaper och färdigheter
 ökat ansvar
 daglig arbetstid
Ändringar i försäkringslönen
Försäkringslönen kan höjas om det i Finland sker en
ändring i lönen för arbete som motsvarar
utlandsarbetet, t.ex. en allmän förhöjning eller någon
annan personlig löneförhöjning eller ålderstillägg.
I övriga fall fastställs försäkringslönen på nytt endast
om arbetsuppgifterna utomlands ändras.
Eftersom försäkringslönen ska innefatta en
uppskattning av bonus behöver den inte uppskattas
på nytt om de faktiska bonusutbetalningarna är
större eller mindre än uppskattningen.
Kort utlandsarbete och
försäkringslönen
Om utlandsarbetet pågår kortare tid än sex månader
behöver ingen försäkringslön fastställas, förutsatt att
 arbetstagaren utomlands utför samma eller
motsvarande arbete som i Finland,
 arbetstagarens lön fortfarande utbetalas på
normalt sätt från Finland, och
 det för den tid som utlandsarbetet pågår inte
har avtalats om någon separat lön.
Exempel:
Beaktande av naturaförmåner i försäkringslönen
En utsänd arbetstagare i Spanien har enligt sitt avtal
rätt till telefon-, bil- och bostadsförmån.
Motsvarande arbete i Finland omfattar endast
telefon- och bilförmån.
Årsinkomst med tillägg
60 000 €
+ telefonförmån
240 €
+ bilförmån
+ bostadsförmån
6 780 €
0€
+ semesterersättningar
3 000 €
= total årslön 70 020 €
= försäkringslön
70 020 €/år
5 835 €/mån.
I försäkringslönen beaktas inte bostadsförmånen.
Om försäkringslönen fastställs i en situation där
arbetstagaren
fortsättningsvis
har
allmän
skattskyldighet i Finland, ska den faktiska inkomsten
anmälas till skattemyndigheterna. Däremot anmäls
försäkringslönen till Varma.
Obs! Om utlandsarbetet på grund av oförutsedda
orsaker fortsätter längre än sex månader ska
försäkringslönen fastställas retroaktivt från början av
utlandsarbetet.
Försäkringslönens betydelse
Försäkringslönen påverkar arbetstagarens sociala
trygghet som helhet, eftersom arbetstagaren på
basis av den får bl.a. inkomstrelaterade förmåner
såsom sjuk- och föräldradagpenning samt arbetspension. Om arbetstagaren efter tiden i
utlandsarbete blir arbetslös grundar sig den
inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen på
försäkringslönen. Såväl arbetsgivarens lagstadgade
avgifter (ArPL, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkring, arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift) som
arbetstagarens egen andel av avgifterna (ArPL och
arbetslöshetsförsäkring) fastställs på basis av
försäkringslönen. Om löneutbetalningen har
överförts till utlandet och det inte är möjligt att
innehålla minimibeloppet, dvs. arbetstagarens
sjukförsäkringsavgift, i samband med löneutbetalningen,
tar
skattemyndigheterna
av
arbetstagaren ut en sjukförsäkringsavgift som
uträknats på basis av försäkringslönen.
Checklista
 Försäkringslönen ska alltid fastställas om
utlandsarbetet pågår längre än 6 månader
 Ta reda på om försäkringslönen
undantagsvis måste fastställas för
utlandsarbete som varar kortare tid
 Avtala om försäkringslönen skriftligen
(€/mån.)
 Försäkringslönen ska motsvara den lön som
betalas för samma arbete i Finland
 Vid års- eller månadsanmälan uppges
försäkringslönen för utlandsarbetet, inte den
faktiska inkomsten
 Försäkringslönen ska justeras om det sker
väsentliga bestående förändringar i
arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller
arbetstiden
 Försäkringslönen ska höjas när motsvarande
lön i Finland höjs genom allmänna
förhöjningar
 Försäkringslönen utgör grunden för
socialförsäkringsavgifterna och -förmånerna
under utlandsarbetet
Arbetsgivarens anmälnings- och
betalningsskyldighet
För arbetstagare som omfattas av den sociala
tryggheten i Finland uttas socialskyddsavgifter på
basis av försäkringslönen. För utsända arbetstagare
gäller samma anmälningssätt och -förfaranden som
för arbetstagare i Finland, oberoende av vem som
betalar lönen.
Med årsanmälan anmäls försäkringslönerna för de
arbetstagare som arbetar utomlands som en del av
årsinkomsten för betalningsåret. Om arbetstagaren
under kalenderåret har arbetat både i Finland och
utomlands ska den anmälda årsinkomsten inkludera
såväl inkomsterna i hemlandet före eller efter
arbetsperioden utomlands som försäkringslönen
under utlandsvistelsen. Om det under tiden i
utlandsarbete betalas ut bonus eller resultatpremier
som tjänats in innan utlandsarbetet börjat ska de
läggas till årsinkomsten för betalningsåret. Eftersom
bonusutbetalningar och andra resultatpremier som
tjänats in under tiden i utlandsarbete redan har
beaktats som en del av försäkringslönen ska de inte
anmälas separat. Således får bonus för tiden
utomlands som betalas ut först efter att
utlandsarbetet upphört inte heller läggas till den
anmälda ArPL-inkomsten.
Exempel:
Försäkringslönen skiljer sig från totallönen
Enligt avtalet om utlandsarbete betalas till personen
de facto 9 800 €/mån.
Försäkringslönens belopp har fastställts till 7 200
€/mån.
Löneutbetalningen handhas av ett dotterbolag i
utlandet.
Från den lön som utbetalas i samband med
löneutbetalningen ska år 2017 avdras arbetstagarens
ArPL-avgift (beroende på ålder 6,15 % eller 7,65 %)
= 442,80 € eller 550,80 € samt
- Arbetslöshetsförsäkringsavgift (1,6 %) = 115,20 €
Arbetstagarens andel av avgiften ska enligt ArPL
avdras i samband med löneutbetalningen.
En arbetsgivare som anmäler inkomstuppgifter
månatligen ska i fråga om utlandsarbete för varje
månad uppge försäkringslönen – inte de faktiska
inkomsterna. Månadsanmälan ska göras separat
varje månad, även om försäkringslönen inte ändrar.
De månatliga inkomstuppgifterna ska anmälas
senast den 20:e i den månad som följer på
löneutbetalningen.
Arbetsgivaren ska se till att ArPL-försäkringen också
för arbetstagare som sänts till länder som saknar
avtal hålls i kraft så länge som anställningen varar.
Hos Pensionsskyddscentralen kan man ansöka om
befrielse från ArPL-försäkringsskyldigheten efter två
år.
Om det sker förändringar under tiden i
utlandsarbete, t.ex. om arbetstagaren återvänder till
Finland tidigare, om arbetstagaren övergår till att
omfattas av försäkringen i sysselsättningslandet eller
om anställningen avslutas, ska detta meddelas till
Pensionsskyddscentralen och även till Varma. Om
arbetstagaren återvänder till Finland ska också FPA
underrättas om detta.
Våra experter står till din tjänst!
Ring oss på numret 010 192 091 eller
skicka e-post på adressen
[email protected]