Enskild föredragning, nr 10

PROTOKOLL
Nummer
Sammanträdesdatum
10
28.2.2017
Protokoll fört vid enskild föredragning
Näringsavdelningen
Allmänna byrån, N1
Beslutande
Föredragande
Justerat
Vicelantråd
Camilla Gunell
Avdelningschef
Linnéa Johansson
Omedelbart
…...……………....…......…........…..
…...……………....…......…........…..
Ärende/Dnr/Exp.
Beslut
Nr 10
Begäran om utlåtande om en eventuell överföring av arbets- och
näringsbyråernas uppgifter i samband med utkomstskyddet för
arbetslösa på arbetslöshetskassorna och folkpensionsanstalten.
ÅLR 2017/1609
53 N1
Beslöts lämna utlåtande enligt bilaga 1, N117E10.
Bilaga 1 till N117E10_28022017
Dokumentnamn
Nr
Sidnr
UTLÅTANDE
53 N1
1 (2)
Datum
Dnr
28.2.2017
ÅLR 2017/1609
Arbets- och näringsministeriet
Pb 32
00023 STATSRÅDET
Hänvisning
Er begäran
Kontaktperson
Linnéa Johansson
Ärende
UTLÅTANDE OM EN EVENTUELL ÖVERFÖRING
AV ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅERNAS UPPGIFTER I SAMBAND MED UTKOMSTSKYDDET
FÖR ARBETSLÖSA PÅ ARBETSLÖSHETSKASSORNA OCH FOLKPENSIONSANSTALTEN
Begäran om utlåtande
Arbets- och näringsministeriet har gett landskapsregeringen möjlighet att
lämna utlåtande på en eventuell överföring av arbets- och näringsbyråernas
uppgifter i samband med utkomstskyddet för arbetslösa på arbetslöshetskassorna och folkpensionsanstalten.
Landskapets behörighet
Det område som förslagen omfattar hör till den åländska lagstiftningsbehörigheten enligt 18 § 23 punkten om främjande av sysselsättningen enligt
självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71).
Inom landskapet ansvarar Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) för de uppgifter som förslagen omfattar.
Lagen som föreslås ändras är tillämplig i landskapet Åland genom landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, med vissa skillnader.
Förslagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande
Finlands regering har beslutat att arbets- och näringsbyråernas uppgifter
överförs på landskapen från och med år 2019. En av regeringen i riket tillsatt arbetsgrupp har föreslagit att uppgifter som för närvarande hör till arbets- och näringsbyråerna, bland annat uppgifter i samband med verkställighet av utkomstskydds- och alterneringsledighetssystemen, ska överföras
på Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna från och med 2018.
Syftet är att arbets- och näringsbyråerna i riket inte längre ska ge ett arbetsmarknadspolitiskt utlåtande, vilket idag utgör en grund för att arbetslösa
Postadress
Telefon
Telefax
PB 1060
(018) 25000
(018) 19240
AX-22111 MARIEHAMN, Åland
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman
E-post
[email protected]
URL www.regeringen.ax
2 (2)
ska kunna få förmåner utbetalda. Det framgår inte hur det i framtiden
ska granskas hur arbetslösa uppfyller kraven för att få ersättning.
Landskapsregeringen konstaterar att det är svårt att ta ställning till förslagen
före dessa har konkretiserats. Förslagen kan få praktiska konsekvenser för
arbetet vid Ams. Det är osäkert om och vilka konsekvenser de planerade
organisationsreformerna av arbetskraftsförvaltningen i riket får när det gäller till exempel Ams möjligheter att på samma sätt som idag använda det
IT-baserade kundinformationssystemet (URA) för verkställandet av arbetsmarknadsservicen och utkomstskyddet för arbetslösa.
Landskapsregeringen emotser mer detaljerad information, om de föreslagna
ändringarna i god tid för att kunna bedöma konsekvenserna av dem och för
att hinna göra eventuella ändringar i landskapets lagstiftning inom området.
Vicelantråd
Camilla Gunell
Avdelningschef
Linnéa Johansson