Håndbok+for+ansatte (1)

Gangenieninnmeldingtillæringssenteret
Forarbeid
Behovoppdages
Faglærerspør
elev
HvisNei
HvisJA
Faglærer
LS-tiltaksettesigang
InvitererLSlærertilITS-fag
Sørgerfor
tilgjengelige
kriterier
Beskriver
elevens
læringsmålog
behov
Elevsignererpå
attilbudergitt.
Kontaktlærer
opplyser
foresatteomat
tilbudergittog
takketneitil
Digitaltskjema
påITSfyllesutav
faglærer
Samtalemellom
LS-lærerog
faglærer.Følger
samtalerutine.
Fyllerutkontrakt.
Henteroppeleven
iIOPlogg
Faglærerfår
signaturav
elevenog
informererom
tidogsted.
Kontaktlærer
senderkontrakt
påmailtil
foresatte
Skjemaleveres
LS-koordinator
LS-lærer
Forslagtil
tildeling
Lager
undervisningsoppleggutfra
læringsmålog
kriterier
Girstatusog
framovermelding
etterhverøkt
Kommunikasjon
LS/faglærer:
IOPlogg,ogannet
someravtalt
Vurderings-og
karakteransvar
Vurderingssamarbeid
Viderebehov
vurderesetter
endtperiode