Fagkveld sau i Balestrand

Fagkveld sau i Balestrand
Balestrand Sau og Geit, Norsk
Landbruksrådgiving Vest og Nortura
inviterer til fagmøte sau hos Lars
Hallvard Ese, Esefjorden, torsdag 9.
mars kl. 19.30
Lars Hallvard Ese har bygt om fjøsen sin til ein lettstelt, fleksibel og triveleg fjøs
for både folk og dyr. Han har gjort alt arbeidet sjølv over eit par års tid. No er
fjøsen ferdig. Då nyttar vi høve til å invitere interesserte bønder til gards for ei
kveldsøkt med sau i fokus.
 Lars Hallvard Ese orienterer om planlegging og gjennomføring av
prosjektet.
 Norsk landbruksrådgiving:
o Driftsplan og økonomi i sauehaldet. Arve Arstein, prosjektleiar
"Sau i Pluss"
o Beitestell og god lammetilvekst før fjellsending. Marit Henjum
Halsnes.
 Johannes Nedrebø, Nortura, orienterer om gruppering av dyr og fôring
før lamming.
Enkel servering.
Vel møtt!