3-1 Sektor 4 2017

SEKTOR 4 – Sosialtjenesten og barnevern
funk.
Netto driftsutgifter o g tiltak ift. vedtatt budsjett 2016 - (tall i 1000 kr)
Tiltak 2017
Tiltak 2018
Tiltak 2019
Tiltak 2020
242
Sosial rådgivning og veiledning
18 455
243
Tilbud til personer med rusproblemer
12 321
1 406
1 406
1 406
1 406
273
Kommunale sysselsettingstiltak
9 939
-320
-320
-320
-320
275
Introduksjonsordninger
26 556
2 150
2 150
2 150
2 150
276
Kvalifiseringsprogrammet
10 627
281
Økonomisk sosialhjelp
32 799
2 350
2 350
2 350
2 350
283
Bistand til etablering/opprettholdelse av egen bolig
1 187
700
700
700
700
111 884
6 286
6 286
6 286
6 286
SUM SOSIALHJELP
B ud. 2017
244
Barneverntjenesten
251
Barneverntiltak i familien
24 720
252
Barneverntiltak utenfor familien
55 263
3 000
3 000
3 000
3 000
SUM BARNEV ERN
85 349
3 000
3 000
3 000
3 000
5 366
Tiltak 2017-2020
243
Opptrappingsplan rus
770
770
770
770
243
Flytting stilling fra da g og aktivitet til rus og psykisk helse
636
636
636
636
252
Økt ramme barnevern
3 000
3 000
3 000
3 000
273
Vernede arbeidsplasser
-320
-320
-320
-320
275
Økt anslag introstønad (jf. økt integreringstilskudd)
2 150
2 150
2 150
2 150
281
Økt ramme sosialhjelp - flyktning (jf. økt integreringstilskudd)
2 350
2 350
2 350
2 350
283
Boligrådgiver (se inndekning i tiltak TE11)
700
700
700
700
Hovedaktiviteter
Funksjon 242 – Sosial rådgivning og veiledning
Drift av sosialkontortjeneste, gjeldsrådgivning,
mottak av flyktninger, utgifter til interkommunalt
krisesenter mv.
Funksjon 243 – Tilbud personer m/rusproblemer
Helestasjon
for
rusmisbrukere
og
miljøarbeidertjeneste for rusavhengige som bor i
bolig.
Funksjon 244 – Barneverntjenesten
Barneverntjenesten inkludert oppfølging av
vedtak, barnevernberedskap/-vakt, og utgifter til
sakkyndig bistand/advokat til utredning og
saksbehandling.
Funksjon 251/252 – Barneverntiltak
Tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
føres på funksjon 251, mens tiltak når barnet er
plassert av barnevernet føres på funksjon 252.
Funksjon 273 – Kommunale sysselsettingstiltak
Aktivitets- og sysselsettingstiltak til personer som
ikke
har
muligheter
på
det
ordinære
arbeidsmarkedet på grunn av funksjonshemming,
psykiske vansker eller rusproblemer. Omfatter
kjøp av arbeidsplasser ved Solstein.
Funksjon 275 – Introduksjonsordningen
Inntekter
og
utgifter
knyttet
til
introduksjonsloven, med unntak av utgifter til
norskopplæring (funksjon 213). Omfatter stønad,
organisering og tilrettelegging.
Funksjon 276 – Kvalifiseringsprogrammet
Inntekter
og
utgifter
knyttet
kvalifiseringsordningen.
til
Funksjon 281 – Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale
tjenester.
Funksjon 283 – Bistand til bolig
Boligkontoret, videreformidling av tilskudd til
etablering og utbedring av egen bolig.
Status og utfordringer for sosialtjenesten
NAV Karmøy
NAV Karmøy jobber kontinuerlig med å forbedre
tjenesten
til
brukerne.
NAV
sine
selvbetjeningsløsninger på nett er stadig blitt bedre
og flere benytter seg av disse. Åpningstiden er i
denne forbindelse redusert fra kl 1000-1500 til
1000-1400 og har ført til at det er frigjort mer tid til
oppfølging og veiledning til de som trenger det
mest. En særlig prioritert gruppe i denne
forbindelse er unge voksne t.o.m. 29 år.
Det er frigjort ressurser både til individuell
oppfølging og gruppeinnkallinger med ulikt
innhold til de forskjellige målgruppene.
NAV Karmøy har omorganisert og har nå 4
avdelinger; oppfølgingsavdelingen, jobb- og
veiledningsavdelingen, flyktningavdelingen og
ungdomsavdelingen. I 2017 regner vi med å se
positive effekter av omorganiseringen og bedre
resultater på overgang til jobb for personer med
oppfølging fra NAV. Særlig viktig blir det å holde
fast på fokuset på de unge og finne gode løsninger
for dem, men selvsagt også de over 30 år som er
langtidsledige.
Introduksjonsordningen og integrering
Formålet med introduksjonsordningen er å styrke
flyktningenes muligheter til deltakelse i yrkes- og
samfunnslivet og bedre deres økonomiske
selvstendighet. I introduksjonsprogrammet inngår
opplæring i norsk, samfunnskunnskap samt
eventuell bistand inn i videreutdanning eller
arbeid. I perioden flyktningene deltar i
introduksjonsordningen
mottar
de
introduksjonsstønad til livsoppholdet.
Det er cirka 85 deltakere i ordningen pr oktober
2016. Med fortsatt bosetting på dagens nivå, vil
antall deltakere kunne øke noe. Imidlertid har en i
2016 økt fokuset på å få deltakerne som er klar for
det
over
i
arbeidsrettede
løp
utenfor
introduksjonsordningen. Dette antar vi vil bidra til
at deltakerantallet ikke vil eskalere i takt med den
økte bosettingen.
Karmøy kommune vedtok å bosette 80 flyktninger,
og derav 3 mindreårige i 2016. Det vil legges frem
egen sak om bosetting i Karmøy kommune for
2017. I budsjettet er det lagt til grunn bosetting av
75 flyktninger, noe som
anmodningen fra IMDi.
tilsvarer
den
nye
Kvalifiseringsordningen
Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om
opplæring, arbeidstrening og oppfølging for å
komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Den er
primært rettet inn mot personer som har mottatt
sosialstønad over tid, eller står i fare for å bli
sosialmottakere. Ordningen er en rettighet på linje
med andre ytelser og det er spesielt viktig å ha
fokus på unge personer i forhold til bruk av
ordningen. I 2016 har man hatt mål om å få 50
brukere over på KVP, men dette vil ta noe lengre
tid enn vi hadde forutsett da det kun er 1,8 årsverk
knyttet opp mot programmet. Per september er det
39 deltakere i programmet. Budsjettforslaget for
2017 gir rom for en fortsatt økning, med i snitt 45
deltakere gjennom året.
Økonomisk sosialhjelp
De siste årene har det vært en gradvis økning i
sosialhjelp. Noe av årsaken er den økte
arbeidsledigheten.
Prognosene i forhold til
arbeidsledighet er fremdeles noe usikre, men det
kan se ut som om ledigheten flater ut. Per
september er sosialhjelpsbudsjettet innenfor
budsjettrammene, og det foreslås å videreføre
rammen for ordinær sosialhjelp på samme reelle
nivå.
En risikofaktor i 2017 er at det er en del
langtidsledige der dagpengeytelsen utgår. Tall fra
NAV Rogaland viser at dette dreier seg om 127
personer som vil stå uten dagpengerettigheter pr
mars 2017. Dersom disse ikke kommer seg ut i
arbeid eller aktivitet, vil det være sannsynlig at
Karmøy kommune får flere på sosialstønad. NAV
Karmøy jobber for å finne løsninger for de aktuelle
personer, men det er usikkert om NAV klarer å
finne løsninger for alle.
NAV
Karmøy
gjennomgår
en
del
av
sosialmottakerne for å få dem over på korrekt
ytelse. Dette er et langsiktig arbeid som ble
påbegynt høsten 2015. De fleste av disse brukerne
er det vanskelig å komme i posisjon til, noe som
gjør arbeidet ressurskrevende.
Fra 1. januar 2017 innfører regjeringen
aktivitetsplikt til mottakere av økonomisk stønad
under 30 år i første omgang. Regjeringen vil
fremme nytt lovforslag om dette, og saken vil bli
fulgt opp i statsbudsjettet for 2017 med sikte på
gjennomføring fra 1. januar 2017.
og behandling av lette til moderate psykiske
lidelser.
Formålet med en lovfestet aktivitetsplikt er å
styrke den enkeltes muligheter for å komme i
arbeid og bli selvforsørget. Det er spesielt viktig å
hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner
som benytter muligheten innenfor gjeldende
regelverk til å stille vilkår om aktivitet, kan vise til
gode resultater, og da særlig for unge
sosialhjelpsmottakere. Nyere forskning viser også
at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor
unge mottakere, og at effekten synker med økende
alder. Karmøy kommune har pr oktober 246
brukere i alderen 18-29 år som har mottatt
sosialstønad i perioden 1. januar 2016 tom 20.
september 2016.
ROP gir tjenester til målgruppen personer med
rusproblemer. Dette består av helsehjelp,
konsulenthjelp, lavterskeltilbud, boligoppfølging
og aktivitetstilbud samt oppfølging før og etter
rusbehandling. En stor del av tjenestetilbudet
organiseres ut fra avdeling Mottak og oppfølging i
Havnegaten.
Karmøy kommune har et samarbeid med Aski
som er gjeldende t.o.m. 2019 i forhold til unge
voksne under 30 år. Dette tilbudet er primært for
unge voksne som er langt fra arbeidslivet.
Intensjonen er å få dem i stand til å møte kravene
som stilles i det ordinære arbeidslivet. Kapasiteten
i tiltaket er ca. 35 personer pr år.
Rus og psykisk helsetjenester (ROP)
Rus og psykiske helsetjeneste (ROP) er fra 2015
organisert i en virksomhet og består av 5
avdelinger:
•
•
•
•
•
Rus og psykisk helsetjeneste avdeling sør
Rus og psykisk helsetjeneste avdeling nord
Østremtunet
Mottak og oppfølging
Dag og aktivitet
ROP omfatter tjenester både innenfor sektor 3.2 og
sektor 4. Aktiviteter og tjenester til personer med
psykisk lidelse omtales under sektor 3.2.
Tjenestetilbud som omfatter både psykisk lidelse
og rus omtales hovedsakelig under sektor 3.2.
Virksomheten rus og psykisk helsetjeneste gir et
helhetlig tilbud til personer med rus og psykisk
lidelse ut fra funksjonsnivå og utfordringer.
Mange av personene i brukergruppen har
komplekse problemstillinger som ofte består av
psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet og somatisk
sykdom. I daglig drift blir det derfor viktig å bruke
den tverrfaglige kompetanse slik at eksempelvis
personer med rusmiddelproblem også får adekvat
hjelp for sine psykiske vansker. Omorganiseringen
av ROP har også gitt mulighet til å øke innsatsen
når det gjelder forebyggende tiltak, tidlig innsats
Brukerplan og boligkartlegging.
MO senteret har oppfølging av 262 brukere med
psykiske vansker og/eller rusvansker ut fra
kartlegging i Brukerplan. Det er god oversikt over
brukernes utfordringer og behov for tjenester. Det
er også utarbeidet et kartleggingsredskap for å få
oversikt og kunnskap om fungering i bolig.
Opptrappingsplan rus
Regjeringen styrker innsatsen på rusfeltet.
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) er
regjeringens tverrsektorielle satsing på rusfeltet, og
planen tar for seg de tre innsatsområdene
forebygging,
behandling
og
ettervern/
oppfølgingstjenester. Planen er i hovedsak
innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle
eller som allerede har etablert et rusproblem.
Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren.
Målet er å bidra til økt kapasitet og bedre kvalitet i
tilbudet.
For Karmøy innebærer dette totalt 2,1 mill. kroner i
økte rammeoverføringer. Satsingen vil benyttes
innen ROP og vil komme både pasienter med rus
og psykisk lidelse til gode. Jf. funksjon 254 i sektor
3.2. Økningen vil benyttes til å:
1) styrke psykososialt støtteteam
2) opprettet ny psykologstilling ved hjelp av
tilskuddsmidler
3) dekke opp deler av økte behov for oppfølging
innen ROP.
Tilskudd kommunalt rusarbeid
Kommunen har i flere år benyttet og mottatt statlig
tilskudd til satsing på kommunalt rusarbeid.
Tilskudd mottatt i 2016 er totalt 4,1 mill. kroner
inkludert overføring fra 2015 og fordeles på
• Videreføring av sosialkonsulent til arbeid
med personer mellom 18-24 år.
• Styrking av lavterskel helsearbeid, sykepleier
inn mot kommunale boliger.
• Nattpatruljen videreføres.
• Tilsetting av personer med brukererfaring.
I tråd med statlige føringer forventes det at
satsingen og tilskuddene videreføres etter at
tilskuddsperioden er over. Kommune vil fortsatt
søke tilskudd for å innfri intensjonen om en satsing
på kommunalt rusarbeid.
Boligsosialt arbeid - boligoppfølging
For å kunne utføre en vellykket boligoppfølging av
personer
med
psykisk
lidelse
og
rusmiddelavhengighet er det viktig å ha
tilstrekkelig
antall
velegnede
kommunale
utleieboliger. Uhensiktsmessige boliger medfører
ekstra arbeid og utfordringer for mange berørte.
Satsing på bygging av nye boliger ut fra boligsosial
handlingsplan er derfor viktig. For å oppnå mest
mulig egnede boliger ønskes det å involvere
brukere. Det videre arbeidet bør organiseres som
et eget prosjekt hvor målsetningen er at en knytter
til seg et forskningsmiljø.
Boligsosial handlingsplan revideres i løpet av 2017.
Lokaler for MO senteret
Mottaks og oppfølgingstjenesten for rus (MO) har
forlenget leieavtale i Havnegaten. Det må
planlegges for en framtidig lokalisering av mottak
og oppfølgingstjenesten som fremmer en effektiv
drift, samlet kompetanse for å utføre tjenester av
god kvalitet.
Heldøgnsomsorgsbolig for rusmiddelavhengige
Det er behov for snarlig satsing på heldøgns
omsorgsbolig eller en egen sykehjemsavdeling for
rusmiddelavhengige som er svært fysisk svekket. I
forbindelse av funksjonsdeling av sykehjem og
omsorgsplasser må det avsettes lokaler til
formålet. Dette vil medtas i fremtidig plan for
heldøgnsomsorg i Karmøy kommune.
Status og utfordringer for barneverntjenesten
Øremerket styrking av kommunalt barnevern
For å bidra til at barn og unge som trenger bistand
får det, er det kommunale barnevernet i perioden
2011 til 2015 styrket med øremerkede midler.
Karmøy barnevern er styrket med til sammen 6
stillinger i perioden. I 2016 ble tjenesten styrket
med en stilling. Ut fra utfordringer med økt antall
akuttsaker prioriteres stillingen til saksbehandling
i akuttsaker.
Strukturendringer innen barnevernområdet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
har satt i gang et arbeid med å endre
ansvarsfordelingen mellom stat og kommune i
barnevernet. Ambisjonen er et bedre barnevern der
flere barn får riktig hjelp til rett tid. En endret
ansvarsdeling skal blant annet bidra til å gi
kommunene økt handlingsrom og sterkere
insentiver til tidlig innsats, samt bidra til at valg av
tiltak for det enkelte barn i større grad baseres på
nærhet og bred kjennskap til barnets situasjon. Det
tas sikte på at økt kommunalt ansvar for
barnevernet skal prøves ut i form av
forsøksvirksomhet i en del kommuner. Kunnskap
fra forsøket skal bidra til gode endringsprosesser i
forbindelse med en framtidig strukturreform i
barnevernet. Forslag til endringer i barnevernloven
må ses i sammenheng med Meld. St. 17 (2015–
2016).
Trygghet og omsorg – Fosterhjem til barns beste
som ble lagt fram 4. mars 2016. Et sentralt mål med
meldingen
er
å
legge
grunnlaget
for
videreutvikling
og
fosterhjemsomsorgen.
kvalitetsheving
av
Personale og arbeidsmiljø
Barneverntjenesten arbeider med komplekse
problemstillinger, krevende saksbehandling og
forvaltningsarbeid. Arbeid med saker til nemd og
rett er krevende. Mange ansatte har svært høy
kompetanse og mange har videreutdanninger
innen barnevernområdet. Det er likevel sårbart
rekrutteringsmessig i barneverntjenesten da
mange søkere og ansatte er unge og nyutdannede.
Det er til enhver tid mange vikarer tilsatt pga
mange permisjoner. Dette krever omfattende
opplæring og veiledning. Det arbeides for å tilsette
flere menn og rekruttere ansatte med lengre
erfaring for å ha en større variasjon i
aldersfordelingen innen personalet.
Internkontroll og kvalitetsutvikling
Det utføres et systematisk arbeid for å
videreutvikle rutiner og prosedyrer og forbedre
dokumentasjon
av
internkontrollarbeidet.
Forvaltningsrevisjon ble gjennomført og følges opp
i 2016. Tydeliggjøring av plan og mål for
barnevernarbeidet
vil
støtte
opp
om
endringsarbeid som er i gang for å øke
forebyggende innsats
og redusere antall
omsorgsovertakinger.
Tiltak i hjemmet / Forebyggende tiltak innen
barneverntjenesten
For å gi tidlig hjelp og unngå at barn plasseres i
fosterhjem eller institusjon er det nødvendig med
en betydelig satsing på forebyggende tiltak og
lokalbaserte tiltak. Forebyggende tiltak og
omsorgstiltak må kunne ses under ett. Ved å se
funksjon 251 og 252 under ett vil en kunne styrke
det forebyggende arbeidet for å redusere antall
barn i fosterhjem og institusjon.
Kommunen har interne veiledere noe som har vist
seg svært verdifull både faglig og kostnadsmessig.
Det er et behov for styrking av denne
veiledertjenesten for å øke den forebyggende
innsatsen overfor barn meldt barneverntjenesten.
Målet er å styrke familienes mulighet til selv å
ivareta forsvarlig omsorg for sine barn.
Dette kan bidra til å hindre omsorgsplassering og
flate ut veksten i barneverntiltak. Tiltaket kan
derigjennom være et kostnadsreduserende tiltak.
Det er en langsiktig og krevende prosess som
krever omstilling i hele organisasjonen. Dersom
barneverntjenesten
klarer
å
unngå
omsorgsplasseringer for 6 barn vil dette gi en årlig
innsparing på 1,5 mill. kroner.
Barn i omsorg
På tross av en økning av budsjettet på 11,2 mill.
kroner til statlige tiltak fosterhjem og institusjon er
det i 2016 en kostnadsvekst som overskrider
rammen. Årsakene til den sterke økning av
utgiftene til barneverntiltak / omsorgstiltak de
senere år er:
-
Økning av barn plassert i institusjon og
fosterhjem over tid. I 2016 har antall nye barn
plassert i institusjon og fosterhjem flatet noe
ut.
-
Økning i antall akuttplasseringer i 2014 (6) og
2015 (19) og 2016 (8). Enhetsprisen for de
statlige beredskapshjemmene er 30 000
kr/mnd per plass. Mange barn har svært lange
opphold i statlige beredskapshjem på grunn
av mangel på fosterhjem.
-
Økning
i
egenandeler
knyttet
til
beredskapshjem og utgifter til kommunale
fosterhjem.
-
Økning i egenandeler til institusjon.
Kommunens sin egenandel ble i 2016 fra
65 000 til 80 000 kroner per måned.
-
Endret refusjonsordning i Bufetat utgjør i
tillegg en merkostnad.
-
Antall barn i ettervern har økt de siste årene
på grunn av lovendringer og økt fokus på
ettervern. Det er få ungdommer som er klar
for selvstendig voksenliv når de er 18 år.
Dette medfører økte utgifter.
-
Bufetat sin omorganisering medfører at
kommunen må benytter omsorgstiltak med
lang geografisk avstand. Dette betyr høye
reise- og oppholdsutgifter og tidsbruk for
ansatte i tillegg til den menneskelige
belastningen for hvert enkelt barn.
Det er ikke lagt inn en økning i budsjettrammen
for barnevernet for 2017. Per september 2016 er det
et betydelig merforbruk i barnevernet. Selv om
utviklingen gjennom året har vært forsiktig
positiv, er det behov for nye tiltak om rammen skal
holdes i 2017:
-
Arbeid med økonomistyring. Det er i gang et
arbeid for å utvikle prognoseverktøy basert på
brukerdata for å få bedre kontroll på forventa
utgifter.
-
Sterk satsing på
forebyggende tiltak.
-
Utvikle
lokalbaserte
familietiltak
/familiesenter
for
å
redusere
antall
omsorgsovertakelser (se nedenfor)
-
Ved å se funksjon 251 og 252 under ett vil det
kunne satses på forebyggende tiltak samtidig
som omsorgstiltak kan reduseres.
familieveileding
og
Lokalbaserte tiltak – for familier med barn og
ungdom
Barneverntjenesten har vurdert hvilke tiltak som
kan utvikles lokalt med tanke på å gi en bedre
faglig oppfølging av barna og redusere antall
omsorgsplasseringer. Dette vil også gi en bedre
bruk av ressursene til formålet og vil være et viktig
tiltak sammen med andre forebyggende tiltak for å
drifte innenfor budsjettrammen.
Det ønskes å utvikle og etablere lokalbaserte tiltak
som
et
supplement
og
alternativ
til
omsorgsplassering. Dette kan utvikles som et
familiesenter, i form av boliger geografisk spredt i
kommunen eller det kan være ulike forebyggende
tiltak gitt til barn og familier i eget hjem. Tiltaket
kan være kvalitativt bedre med mindre
ressursbruk. Det vurderes ikke å starte egen
institusjon i kommunen da dette foreløpig er staten
sitt ansvar. Det vurderes også for krevende faglig
og kostnadsmessig.
Målgruppen for tiltakene kan blant annet være
ungdom i krise, barn med utagerende atferd,
familier i krise og familier der barn utsettes for
utrygge forhold og vold i hjemmet. Dette kan
anslagsvis dreie seg om 10-20 familier / barn / unge
i løpet av ett år.
Familier i krise kan følges opp med ressursinnsats i
egen bolig eller benytte kommunalt bolig der det
er nødvendig for å sikre barnet mot voldsutøving.
Dette kan være et godt alternativ til bruk av
beredskapshjem i en del saker og kan redusere
antall flyttinger for barna. Det må settes inn
familieveiledere, miljøarbeidere, tilsyns arbeidere
mv. Nødvendig støtte og utredning må gjøres for å
vurdere omsorgssituasjonen og vurdere hvilket
tiltak som er nødvendig og forsvarlig. Forsvarlig
barneverntjeneste og sikring av barnets liv og helse
er en forutsetning for tiltakene. Barnet,
ungdommen og familien har mulighet til å
medvirke i egen oppfølging. Økte kostnader til
tiltaket må tas inn i form av reduserte utgifter på
funksjon 252.
For både barna og foreldrene vil tiltaket være mer
skånsomt enn om det blir plassert i et fremmed
beredskapshjem/fosterhjem. Tiltaket kan utsette
en flytting, styrke medvirkning i en flytteprosess
eller hindre en flytting i beredskapshjem,
fosterhjem eller institusjon. Arbeidet må gjøres i
samarbeid med øvrige tjenester til barn og unge
som eksempel fra skole og helsetjenesten.
Siste året har barneverntjenesten hatt mellom 13 og
25 saker i beredskapshjem – til en pris av kr 30.000
pr barn pr måned. Dersom bruken av
beredskapshjem halveres vil det bety en årlig
innsparing på 3.6 mill. kroner. I tillegg vil
utgiftsveksten i antall fosterhjem reduseres med
eksempelvis 5 færre nye fosterhjem og medfører
reduserte utgifter med ca. 1 million kroner. Totalt
vil tiltaket kunne dempe den samlede
utgiftsveksten med ca. 4 til 5 mill. kroner pr år.
Nøkkeltall for sektoren
K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner)
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, per innbygger 20-66 år
herav til økonomisk sosialhjelp, per innbygger 20-66 år
Brutto investeringsutgifter sosialtjenesten, kr. per innb.
Karmøy
Karmøy
K13
K13
Norge
2014
2015
2014
2015
2015
1 913
2 107
3 357
3 433
3 618
964
1 099
1 793
1 824
1 738
4
1
25
38
18
2,6 %
2,9 %
..
..
3,9 %
0,20 %
0,18 %
..
..
..
225
260
464
475
564
Nto driftsutg. barnevern, kr per innb. 0-17 år
6 179
7 243
7 321
7 616
8 371
Andel barn med undersøkelse, av antall innbyggere 0-17 år
3,6 %
4,0 %
..
..
4,5 %
Andel barn med barnevernstiltak, av antall innbyggere 0-17 år
4,2 %
4,5 %
..
..
4,8 %
3,3
3,4
4,0
4,1
4,3
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder
10,0 %
14,0 %
18,0 %
15,0 %
17,0 %
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg
98,0 %
99,1 %
..
..
91,8 %
Andel innbyggere 20-66 år som er sosialhjelpsmottakere
Andel innbyggere 20-66 år som mottar kvalifiseringsstønad
Nto driftsutg. f243 tilbud til pers.m/rusproblem per innb 20-66 år
Stillinger med fagutdanning per 1000 innbyggere 0-17 år
Sosialtjenesten
Karmøy har meget lave utgifter til sosialtjeneste.
Korrigert for beregnet utgiftsbehov er netto
driftsutgifter til sosialtjenesten 28 prosent lavere
enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner
(K13). Dette har først og fremst sammenheng med
en vesentlig lavere andel sosialhjelpsmottakere,
som ligger langt lavere enn landsgjennomsnittet.
Denne situasjonen har vært stabil over tid.
Lønnsutgifter per sosialshjelpsmottakere er også
noe lavere enn sammenlignbare kommuner i 2015,
noe som trolig skyldes økt antall mottakere i
Karmøy fra 2014 til 2015.
Karmøy har relativt færre deltakere i
kvalifiseringsprogrammet enn sammenlignbare
kommuner. Mottakere av introduksjonsstønad i
andel av innbyggerne i kommunen avviker lite fra
gjennomsnittet i K13.
Karmøy ligger lavere enn gjennomsnittet i K13,
også når det gjelder utgifter til tilbud til personer
med rusproblemer.
Barneverntjenesten
Barneverntjenester er styrket med nye stillinger
både i Karmøy og nasjonalt. Antall stillinger med
fagutdanning er økt fra 2,2 per 1000 barn 0-17 år i
2010, til 3,4 i 2015. Karmøy har fortsatt en lavere
dekningsgrad av slike stillinger sammenlignet
med gjennomsnittet i K13. Samlet ressursbruk
ligger også totalt sett noe lavere enn
gjennomsnittet i K13. Karmøy bruker en større del
av ressursene på tiltakskostnader for barn som er
plassert av barnevernet, enn det kommunene i
K13 gjør i snitt.
Andelen barn med barneverntiltak har økt i hele
landet det siste tiåret, men har vært stabil de siste
årene. Karmøy har hatt en klart lavere andel barn
med tiltak, men har hatt en økning de siste årene.
Per 2015 var andelen i Karmøy 4,5 % (av barn 0-17
år), mot 4,8 % på landsbasis. Andelen barn 0-17 år
som er plassert er 1,6 % både i Karmøy og i landet
samlet.
Karmøy har en høy andel barn med tiltak med
utarbeidet
plan.
Andel
meldinger
med
behandlingstid innen 7 dager, og andel
undersøkelser med behandlingstid innen 3
måneder er relativt høy, og bedre enn
landsgjennomsnittet.
Mål og tiltak 2016
Sosialtjenesten (NAV)
Introduksjonsordningen (HO21)
Økonomisk sosialhjelp – flyktninger (HO22)
Som følge av høyere takt i bosetting av flyktninger
fra 2016 forventes det økte kostnader til
introduksjonsstønad og sosialhjelp flyktninger. Det
er lagt inn 4,5 mill. kroner til formålet, som må ses
i sammenheng med økte inntekter fra
integreringstilskudd (se sektor 9).
Mål 2017:
• Stille krav om aktivitetsplikt til mottakere av
sosialstønad under 30 år.
• Det er et mål for 2017 å få 50 deltakere inn i
programmet, og at 30 prosent går ut i arbeid
eller utdanning.
justering i ramme på funksjon 273 Kommunale
sysselsettingstiltak.
Rus og psykisk helse (ROP)
Opptrappingsplan rus (HO18)
Er omtalt i sektor 3.2.
Øvrige mål
-
-
• Det er et mål at 60 prosent av flyktningene
som går ut av introduksjonsordningen går ut i
jobb eller videregående opplæring
-
Tilrettelagte plasser
-
Reduksjon varig vernet arbeid (SE15)
Siste deltaker i en tidligere ordning for varig
vernede arbeidsplasser er i ferd med å avslutte sitt
arbeidsforhold i kommunen. Dette medfører en
Planlegging av heldøgns omsorgsbolig som
alternativ
til
sykehjemsplass
for
rusmiddelavhengige som er svært fysisk
svekket. Tas med i plan for heldøgnsomsorg i
Karmøy kommune.
Bidra
i
revidering
av
boligsosial
handlingsplan.
Samordne
og
utvikle
dagog
aktivitetstilbudene i kommunen, inkludert
TIO. Tilbudet må sees i sammenheng med
aktivitetskravet
som
kommer
som
sosialmottakere under 30 år. Det er et mål å
videreføre «50-lapps»-tiltaket med ukentlig
tilbud til 4-5 brukere.
Målrettet bruk av støttekontaktordningen.
Utvikle og dokumentere tjenester på
områdene lavterskeltiltak.
Videreutvikle kartleggingsredskap innen
boligoppfølging.
Starte planlegging av framtidig lokalisering
av MO senter.
Flytting stilling til rus og psykisk helse (HO19)
Det foreslås å omprioritere bruken av en stilling
innen ROP. 1 stilling overføres til ansvar 243.
Stillingen skal benyttes til å arbeide med
internkontroll, kvalitetsarbeid, brukermedvirkning
og brukerundersøkelser for hele virksomheten
ROP.
-
-
Barneverntjenesten
-
Det gjøres følgende tiltak i barneverntjenesten i
budsjettet for 2017:
-
1 stilling finansiert med tilskudd fra og med
2016, helårseffekt av tiltaket. Benyttes til
saksbehandling i akuttsaker.
-
Familieveiledningsteamet blir styrket med en
familieveileder. Tiltaket finansieres med
intern omgjøring innen samme funksjon.
-
Se funksjon 251 og 252 under etter for å kunne
øke satsingen på forebyggende tiltak og tiltak
i hjemmet for å aktivt kunne redusere
omsorgsplasseringer.
-
Det legges inn 3 mill. kroner i økt ramme til
barneverntiltak. Midlene er lagt på funksjon
252, men se også forslag om fullmakt til å
kunne
se
barnevernfunksjonene
i
sammenheng. (HO20)
Se nærmere omtale av tiltak for å kunne holde
budsjettrammen i omtalen av barneverntjenesten
over.
Øvrige mål
- Overholde lovbestemt saksbehandlingstid for
barn som henvises på grunn av mulig
omsorgssvikt.
-
Utvikle og styrke det forebyggende arbeidet
innen barneverntjenesten for å redusere
veksten
i
barneverntiltak
og
omsorgsplasseringer.
Utvikle
lokalbaserte
tiltak
og
familiesentertiltak.
Utvikle et redskap for økonomistyring basert
på forutsigbare prognoser på brukerdata.
Utvikle organisasjonen for å optimalisere
ressursutnyttelse og arbeidsflyt internt, med
vekt på forsvarlige og kostnadseffektive tiltak
i drift og i forhold til tiltak og oppfølging av
barn.
Revidering av fosterhjemsgodtgjørelse for å
redusere utgiftsvekst.
Boligsosialt arbeid
Innlemming av rammetilskudd
I statsbudsjettet er det en del tilskudd på det
boligsosiale
området
som
innlemmes
i
rammetilskuddet. Karmøy kommune har hatt god
uttelling i ordningen, og kommunen vil få mindre
penger når dette fordeles per innbygger. Dette
utgjør om lag 0,2 mill. kroner i lavere ramme på
funksjon 283 Bistand til etablering/opprettholdelse av
egen bolig.
Boligrådgiver (TE13)
Kommunen har gjennom en 2-årsperiode mottatt
tilskuddsmidler fra Husbanken til finansiering av
en stilling ved boligkontoret. Tilskuddet utgår
etter 2016. Det er fortsatt stort behov for stillingen
for å kunne utøve tilfredsstillende service overfor
brukere av boligkontoret, innen området som for
eksempel startlån og tilskuddsordninger. Det
foreslås derfor å videreføre stillingen gjennom å
omdisponere en ledig vaktmesterhjemmel (se tiltak
TE11).