studieplan 10. trinn - uke 7-9

BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE
STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 7-9
NAVN……………………............................
INFO
NÅR
HVA OG NÅR
HVEM OG HVOR
Uke 7
Muntlig framføring - tysk og fransk
Alle elevene
Uke 7 Tirsdag
KRLE prøve: Kap 2 og 4
Alle klassene
Uke 7/onsdag og torsdag
Lekseprøve
Alle elevene som har spansk
Uke 7
Norsk - framføring av litterært
emne
Hele trinnet
Uke 7 Torsdag
Samfunnsfag
Innlevering av prosjektoppgave:
Levedyktig samfunn
Uke 9
Filmkurs
Mand, tirsd og torsd
Uke 9
Naturfagprøve onsdag 1.mars
4.time
Alle klassene
NORSK
LÆRINGSMÅL





Kunne kjenne til sine sterke/svake sider i skriftlige tekster (egne)
Kunne vite hva som kjennetegner gode tekster
Kunne ta tak i tidligere gitte framovermeldinger og benytte disse i egen tekst
Lage personlig huskeliste for skriftlige tekster
Kunne produsere egne tekster på begge målformene i ulike sjangere ut ifra gitte oppgaver
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Tekster 1, 308 - 311. Les novella
Gjer oppgåve 1 – 5. Skriv utfyllande og på
nynorsk.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Noter stikkord medan du les. Etterpå skriv du eit
handlingsreferat frå novella på nynorsk.
Skriveøkt på skolen, nynorsk. (uke 10)
Egne notater
ENGELSK
LÆRINGSMÅL



Fortelle noe om USAs geografi og historie
Sammenligne virkningen historiske hendelser har hatt på USA og Norge
Kunne samtale fritt om et gitt tema
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Ch.5: The USA Today
Understanding and 1 and 2, p 197-198
Viewpoints, p.198
The USA in the twentieth Century, p.191-197
Lesebestilling
Læringsprodukt
Write down the following key words / phrases, and
pick out 5 yourself. Create new sentences using
them. The sentences must include one adjective,
as well as you giving an opinion.
Skriveøkt i uke 12
Key words:
Century, unemployment, Civil Rights Movement,
the Space Race, on the brink of, equal rights,
Recession.
Egne notater
MATEMATIKK
LÆRINGSMÅL











Skal kunne tegne grafen til en kvadratisk funksjon
Skal kunne regne med proporsjonale størrelser
Skal kunne regne med omvendt proporsjonale størrelser
Skal kjenne igjen romgeometriske former på grunnlag av tegninger eller bilder
Skal kunne regne ut volumet av et firkantet prisme og og en sylinder •
Skal kunne regne ut overflaten til et firkantet prisme og en sylinder
Skal kunne regne ut volumet av et trekantet prisme
Skal kunne regne ut volumet av pyramider
Skal kunne regne ut volumet av kjegler
Skal kunne regne ut volumet av kuler
Skal kunne regne ut overflaten av kuler
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Lese i Grunnboka Faktor 3 s. 124 – 132
Alt.1: Oppgaveboka s. 79 – 81. Oppgavene
3.114, 3.116 - 3.117, 3.119, 3.121.
Oppgaveboka s. 126 – 132. Oppgavene 5.101
- 5.105, 5.112 - 5.113, 5.115 - 5.118 og 5.121 5.122
Og s. 182 – 198.
Alt 2: Oppgaveboka s.87 - 90. Oppgavene
3.217, 3.224, 3.229, 3.231. Oppgaveboka s.
137 – 144. Oppgavene 5.201, 5.204 - 5.206,
5.211 - 5.212, 5.214 - 5.216, 5.217, 5.219,
5.221 - 5.222
Alt 3: Oppgaveboka s. 94 – 96. Oppgavene
3.313, 3.315, 3.319. Oppgaveboka s. 148 –
153. Oppgavene 5.302 - 5.303,5.307, 5.309 5.310, 5.314 c), 5.316, 5.320
Lesebestilling
Læringsprodukt
https://campus.inkrement.no/367163/1815842
Tentamen tirsdag 4.april
https://campus.inkrement.no/367163/1815855
https://campus.inkrement.no/367163/1815871
https://campus.inkrement.no/367163/1870778
https://campus.inkrement.no/367163/1835274
https://campus.inkrement.no/367163/1835287
https://campus.inkrement.no/367163/1846821
Egne notater
NATURFAG
LÆRINGSMÅL


Vite hvordan DNA–molekylet kan inneholde oppskriften på arvelige egenskaper
Vite hvorfor individer av samme art har ulike arveanlegg
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Lese Nova 10 s. 197 – 206
Gjøre oppgavene s. 222, oppgavene 6.3 - 6.11,
6.13 - 6.18
Lesebestilling
Læringsprodukt
Tegn og forklar med egne ord hvordan DNA–
molekylet er bygd opp.
Muntlig fremføring/fagsamtale. Se senere
studieplan.
Egne notater
SAMFUNNSFAG
LÆRINGSMÅL




Du skal kunne forklare årsak til og virkning av Den kalde krigen
Du skal kunne redegjøre for sentrale begreper knyttet til denne perioden
Beskrive og forklare hvordan, hvorfor og konsekvensene av at Sovjetunionen og USA delte
verden.
Du skal kunne vite bakgrunnen for hva som skjedde, og virkningene av minst en av disse
konfliktene: Koreakrigen, Berlin deles, Cubakrisen og/eller Vietnamkrigen
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Uke 7: Fortsette med prosjektoppgave
To-kolonne, se lesebestilling. Denne skal
skrives på eget ark/e-post og leveres faglærer
innen fredag uke 9. Faglærer vil også gi
oppgaver underveis.
Uke 9: Historieboka s. 68 - 77
Lesebestilling
Lag en to-kolonne som skal inneholde disse
begrepene: Jaltakonferansen, Kommunismen,
kapitalisme, Den russiske revolusjon, Øst vs.
Vest, jernteppe, Trumandoktrinen,
Marshallhjelpen, våpenkappløp.
Egne notater
KRLE
LÆRINGSMÅL



Reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap
Redegjøre for ulike former for religionskritikk
Religionskritikk i dag
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Kapitel 5 s 103 til 112
Lag 5 spørsmål med svar fra de sidene du
leste
Lesebestilling
Læringsprodukt
Plukk ut 10 stikkord som du kan bruke til å
gjenfortelle til en medelev
c
Egne notater
TYSK
LÆRINGSMÅL


Kunne fortelle om seg selv (interesser/hobbyer/) ved bruk av en klar oppbygd presentasjon
og svare på klare spørsmål
Kunne reflektere rundt strategier knyttet til skriving, selvretting og egenevaluering.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Lytteoppgave: http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/larings--ressurser/grunnleggende-ferdigheter/muntlig/lyttetekstar/tysk-niva-i
Forberede deg til
framføring.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Om tid jobber vi med
etterarbeid til egen tekst
(skriveøkten). Mer info
kommer i timen.
Framføring uke 7
Egen sjekkliste til skriftlig
arbeid
Egne notater
FRANSK
LÆRINGSMÅL




Kunne gjennomføre en lengre presentasjon om seg selv, sin familie og sitt liv.
Kunne fortelle kort om framtidsplaner med faste uttrykk
Kunne svare på enkle spørsmål knyttet til presentasjonen.
Kunne reflektere rundt retting av egen skriving og gjøre en egenevaluering.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Pages 79-81. Se over disse tekstene igjen for å sjekke
om du kan utfylle noe mer i presentasjonen din.
Forberede deg til framføring.
I uke 9: Etterarbeid etter skriveøkten. Mer info
kommer i timen.
Læringsprodukt
Framføring uke 7(onsdag)
Din egen sjekkliste for skriftlig arbeid.
Egne notater
SPANSK
LÆRINGSMÅL

Kunne bøye hjelpeverbet "haber"

Kunne tall til 1000

Kunne snakke om Mexico

Kunne bøye verb i perfektum – kunne snakke om noe man har gjort
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
México, capítulo 3
Husk at vi har lekseprøve. Du bør repetere
blendspace-oppgaven som heter "En el
aeropuerto". Til lekseprøve bør du kunne
skrive setninger i futurum (Ir+a+verb i
infinitiv).
Muntlig presentasjon
Repetér det vi har jobbet med i timen.
Fortsett å jobbe med bøyning av verbet
"haber".
Jobb videre med oppgavene fra "blendspace"
- "México + el pretérito perfecto"
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les på norsk om det landet du har valgt å
presentere
Skriv et tankekart om landet du kommer til å
presentere. Tankekartet må være på spansk og
må inkludere denne informasjonen:
Beliggenhet, land som landet har grenser til,
antall innbyggere, jordbruk, industri, eksport,
viktige turiststeder, språk, mat, sport, kjente
personer og musikk.
Egne notater
KUNST & HÅNDVERK
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Tredeling: Treskål,
portrettmaling og tekstil - redesign
Lesebestilling
Læringsprodukt
Innlevering uke 14
Egne notater
MUSIKK
LÆRINGSMÅL



Beherske 2 eller flere instrumenter individuelt
Kunne synge til 2-4 sanger
Kunne spille med riktig rytme, flyt og teknikker du har lært på instrumentene.
LEKSER
Tema
Spilleprøver så fort du har mulighet. Ikke mange
musikktimer igjen.
Oppgaver