ÅRSMØTE

ÅRSMØTE
Alvdal Jeger & Fiskerforening
Dato :
Sted :
Kl
:
8. mars
Nordihaugan
18:30
Saksliste:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Valg av protokollfører
Valg av møteleder
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Årsmeldinger
Regnskap
Budsjett
Handlingsplan 2017
Foreningens kontingentandel
Valg
Innkommende saker
Frasigelse av verv sendes skriftlig til valgkomiteen ved leder Raymond
Vaa Vangen innen den 15 februar. Innkomne saker må sendes skriftlig og
være styret ved leder Jan Berget i hende innen den 15. februar.
Det blir vist bilder fra diverse jakt fra den kjente naturfotografen
Bjørn Brendbakken
ca. kl. 19:30
Det blir bevertning