Et prosjekt - Fylkesmannen

FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Faglig prosjektnettverksamling for kommuner i
Øst Finnmark.
Hvordan etablere og gjennomføre prosjekter?
Del 1
Kirkenes 22.-23.februar 2017
Alta 28.februar-1.mars 2017
Prosjektveileder: Elvira Røst
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Hvorfor prosjekt?
• Kommunene er
linjeorganisasjoner –
skreddersydd for de
oppgavene som
virksomheten daglig står
over.
• I dagens virkelighet er det
stadig behov for endringer¹.
• Dagens «verktøykassa» dere kan etablere
prosjekter!²
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Hvordan starte et prosjekt?
• Behov
• Idé/ idéutveksling
• Hvilke typer prosjektmidler
har blitt lyst ut fra forskjellige
instanser?
• «Research – arbeid» - finns
det lignende erfaring i andre
kommuner?
• Formulere mål
• Forankring
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Viktige begrep
• Prosjekt – kommer av latinske prosjektus og
betyr (noe som er) kastet frem¹.
• Et prosjekt er en arbeidsoppgave eller et
oppdrag med følgende egenskaper:
1. Engangsoppgave
 Oppgaven ligger utenfor normal rutine og kompetanse.
2. Definert mål
 Har et mål som er besluttet ut fra en spesifikk situasjon².
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Viktige begrep (forts.)
3. Egen midlertidig organisasjon
• Et eget styringsobjekt, «ekstraordinær» og en
midlertidig organisasjon innenfor den ordinære
organisasjonen – som et tillegg til denne.
4. Tidsavgrenset
• Avslutning er planlagt på forhånd¹.
5. Kompleksitet og tverrfaglighet
• Først når oppgaven er så kompleks at den krever
betydelig ressursinnsats fra flere fagområder og/ eller
avdelinger er det aktuelt å definere den som et
prosjekt².
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektorganisering
Styringsgruppe
Prosjektansvarlig
Prosjektleder
Referansegruppe
arbeidsgruppe
samarbeidspartner
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjekttyper
1. Produktutviklings – og
markedsføringsprosjekter¹
2. Tekniske byggeprosjekter
3. Systemutviklingsprosjekter
4. Organisasjonsutviklingsprosjekter²
5. Kunnskapsoppbyggende
prosjekter
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Målsetting
• «Den som vet hvorfor han lever,
Kan holde ut et nesten hvilket
som helst hvordan» - Nietzsche
• Uten mål er styring ikke mulig.
• Mål skal være et middel til å skape motivasjon
og begeistring
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Målsetting (forts.)
Godt formulerte mål skal:
• Sikre at prosjektet er i samsvar med
kommunens overordnede mål.
• Skape felles forståelse av oppgaven.
• Gi et bilde hva prosjektet skal resultere i¹.
• Skape et motiverende samlingsmerke.
• Gi grunnlag for å informere omgivelsene.
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Målsetting (forts.)
• Formål¹
• Resultatmål/ delmål - målbart²
• Hva som skal til for å oppnå formålet?
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Gode målformuleringer
• Målbare
Det skal være mulig å etterprøve om målet er nådd, og målet skal gi
veiledning i det løpende arbeid• Resultatbeskrivende
Mål skal beskrive resultater – ikke aktiviteter.
• Noe å strekke seg etter
Men ikke være så ambisiøse at de mister troverdighet og slutning. Husk
at mål har en tendens til å være selvoppfyllende: Høye mål gir høye
resultater.
• Akseptere
De som skal arbeide mot målene må akseptere dem, både intellektuelt
og følelsesmessig. Dette klarer vi!
• I samsvar med myndighet
Det tjener ingen hensikt å sette mål for forhold som man ikke selv kan
påvirke.
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Vanlige feil i målformuleringsarbeid
• Man setter i gang arbeidet før målene er
tilstrekkelig klarlagt.
• Prosjektet er for dårlig avgrenset.
• Formuleringene er lite operasjonelle
(målbare).
• Ambisjonsnivået er for høyt i forhold til tidsog kostnadsrammer.
• Man overser betydningen av aksept fra
deltakerne¹.
• For dårlig informasjon om målene.
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Gruppearbeid - målsetting
• Gruppe -1: Hammerfest kommune
• Gruppe -2: Loppa kommune
• Gruppe -3: Alta kommune og Nordkapp kommune
• Gruppe -4: Kautokeino kommune, Karasjok kommune
• Gruppe -5: Porsanger kommune, Hasvik kommune,
USHT Finnmark, Kvalsund kommune
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Gruppearbeid - målsetting
• Prosjekt: «Rehabiliteringsboliger for
rusmiddelavhengige»
• Formål
• Resultatmål:
1. .
2. .
3. .
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektarbeid
Prosjektarbeid
Prosjektadministrasjon
Innsats
Faglige
oppgaver
Resultat
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektmodell
• Faser i prosjektet:
1. Oppstart
2. Gjennomføring
3. Avslutning
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Oppstartfase
• Forarbeid
• Prosjektplan
• Oppstartmøter
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Forarbeid
• Undersøk tidligere erfaring fra andre
kommuner på landsbasis.
• Studer hvilke tilskudd vedr. den aktuelle
tematikken som lyses ut.
• Forankre i ledelsen.
• Skriv og send søknad.
• Så ….. er det bare å vente…
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Hvordan søke om prosjektmidler?
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Hvordan skrive en god søknad?
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Hvordan skrive en god søknad?
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Hvordan skrive en god søknad?
• Finn ut hvilket tilskudd kommunen ønske å søke
om i god tid før søknadsfristen – god
planlegging.
• Les nøye regelverk for konkret tilskuddordning.
• Les søknadsskjema – utformet som veileder for
søknaden.
• Definer prosjektmål så konkret som mulig.
• Definer konkrete resultatmål.
• Forankring på alle nivå.
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Oppstartmøter og ansvarsfordeling
• Prosjektleder¹ – «Prosjektmaker: En person som
fremkaster fantastiske og ugjennomførlige
planer» – Norsk fremmedordbok
• Møte med prosjektansvarlig (gi retningslinjer for
prosjektorganisering, godkjenne tids- og
kostnadsplan og tildele ressurser, ta avgjørelse i
viktige prosjektspørsmål²)
• Møte med oppdragsgiveren (Kommunen,
Fylkesmannen, Departement osv.)
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
• Arbeidsgruppemøte (opprettes etter behov.
Deltakerne blir valgt ut av prosjektlederen i samarbeid
med aktuelle ledere i kommunen)
• Informasjons-/ Presentasjonsmøter
• Referansegruppemøte («et kontakt apparat» av
personer med ekspertise av verdi for prosjektet. Det
gjelder særlig prosjekter der mange forskjellige
interesser blir berørt. Faglig kompetanse og
rådgivning).
• Styregruppemøte (sørger for at prosjektmålet blir
klargjort og forstått, og godkjenner det. Skal være til
støtte- samt kontrollerende instans).
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Spørsmål
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Takk for meg!
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Risikoanalyse
«Å ta risiko er essensen av økonomisk aktivitet.
Entreprenørskap er umulig uten vilje og evne til å
ta risiko.» - Peter Drucker
Avgjørende:
• Man forstår den risiko man tar
• Identifiserer de ressurser og anstrengelser som
er nødvendig for å nå det ønskede resultatet
• Man mobiliserer nok energi i gjennomføringen,
• Måler resultater underveis for å få tidlig
korreksjon på feilaktige beslutninger.
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Kritiske suksessfaktorer (KSF)
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Risikovurdering
Vurdering av de ulike risikofaktorene
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Kvalitetssikring av KSF
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Gruppearbeid - kvalitetssikring
Prosjekt: «Bolighjelpen»
Formål: Utvikle boligsosialt team som har ansvar for å hjelpe
vanskeligstilte flyktninger på boligmarkedet. Søke stilling til
koordinator som skal lede boligsosialt team for flyktninger.
Kritiske suksessfaktorer (KSF):
1.
2.
3.
Kvalitetssikring:
2 tiltak for hver KSF
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektplan
En god plan er en halve jobben!
NAVN på prosjektet
INNHOLD
1. Mål og rammer
1.1 Bakgrunn
1.2 Målgruppe¹
«Se det fikk Fanden fordi han var dum og ikke
beregnet sitt publikum» – Per Gynt
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektplan (forts).
1.3 Formål/ Effektmål – beskriver de effekter eller
gevinster kommunen tar sikte på å oppnå ved å
gjennomføre prosjektet¹.
Eksempler:
•
•
•
•
Bedre ressursutnyttelse
Lavere kostnader
Bedre service
Økt kompetanse
1.3.1 Resultatmål- fastsettes med utgangspunkt i
effektmålene²
1.4 Rammer³
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektplan (forts).
2. Omfang
2.1 Oppgaveomfang ( i startfasen)
2.1.1 Absolutt krav for prosjektet¹.
2.1.2 Ønskelig krav²
2.1.3 Avgrensninger
3. Prosjektorganisering
3.1 Prosjektledelse
3.2 Referansegruppe
3.3 Arbeidsgruppe
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektplan (forts).
Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler.
4.1 Krav til beslutningspunkt¹
4.2 Oppfølging/ statusmønster
4.3 Milepæler² – en viktig hendelse
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektplan (forts).
5. Risikoanalyse og kvalitetssikring
6. Gjennomføring
6.1 Hovedaktiviteter – eks.: «Prosjektplan»
• Hensikt – «En klar og tydelig plan for prosjektet med
beskrivelsen av HA og rolle- og oppgavefordeling».
• Viktige oppgaver – «Skrive prosjektplan».
• Resultat – «En skriftlig prosjektplan som
hoveddokument for prosjektet».
6.2 Tids og ressursplaner
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Tids- og ressursplaner - eksempel
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Prosjektplan (forts).
7. Økonomi
Årlige kostnader (eksempel)
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Literatur
• Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse
– Harald Westhagen m.fl.
• Målrettet prosjektstyring – Erling S. Andersen
• Prosjektledelse trinn for trinn – Svein Arne Jessen
• Prosjektledelse – Jan Terje Karlsen
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Faglig prosjektnettverk i Finnmark
• Råd og veiledning i fht. søkeprosess samt oppfølging
av eksisterende prosjekter:
• Elvira Røst
• Tel.: 45868055
• E-post: [email protected]
FYLKESMANNEN I FINNMARK
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Takk for denne gangen!