Vedtekter - Industri Energi

Vedtekter
Industri og Energi | 1
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger
Forslag V-01 § 1.4 Hovedkontor
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag V-03 § 2 IE skal fortsette å være
partiuavhengig
Forslagsstiller: Unger Fagforening
Forslag tekst:
Endre dagens "§ 1.4. Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo".
Endres til Ǥ 1.4. Forbundet har delt hovedkontor mellom
Oslo og Stavanger».
Forslag begrunnelse:
Begge våre kontorer bør være likestilte og derfor ha delt
hovedkontor. 38 % av vår medlemsmasse bor i Hordaland
og Rogaland, og det er viktig at vi også har et sterkt kontor i
Stavanger i framtida.
Innstilling:
Tiltres. Brønnøysund stiller imidlertid krav om at forbundet
har én forretningsadresse. Paragraf §1.4 foreslås derfor
slik i sin helhet:
«Forbundet har delt hovedkontor mellom Oslo og Stavanger
med forretningsadresse Oslo. Minst en i forbundets valgte
ledelse, men ikke leder, har sitt tilholdssted i Stavanger».
Paragraf 1.5 strykes.
Forslag V-02 § 2 Økonomisk støtte til
politiske partier
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Thamshavn
Kjemiske Fagforening, Moss Kjemiske Arbeiderforening,
Polarsirkelen Kjemiske Fagforening, Holla Industri Energi,
Kvinesdal Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Følgende setning i siste avsnitt strykes:
Forbundets styrende organer kan ikke yte økonomisk
støtte til politiske partier.
Forslag begrunnelse:
Grunnlaget for dette er at vi ser nå at den sittende
regjeringen fører en politikk som direkte går utover
arbeidstakere og våre medlemmer.
Det er viktig at vi som forbund, får mulighet til å påvirke
hva slags politiske partier som bør sitte førersetet når
arbeidslivspolitikken blir bestemt.
Innstilling:
Tiltres ikke. Tilsvarende har vært behandlet på tidligere
landsmøter og har falt med stort flertall. Den partipolitiske
uavhengigheten er en viktig del av forbundets profil.
2 | Industri og Energi
Forslag tekst:
Det fremkommer i flere og flere fora, sist nå på
samarbeidskomitemøtet den 5-7 desember 2016 at IE
sentralt lufter ideen om at IE skal kunne støtte enkelte
partier økonomisk. Dette ble grundig nedstemt på
samarbeidskomitemøtet, Industri Energi skal være
partiuavhengig også i fremtiden!
Forslag begrunnelse:
Med god kjennskap til mine medlemmer kan jeg med
sikkerhet si at å støtte enkelt partier økonomisk ikke vil
falle i god jord. Vil tro at dette speiler gjennomsnittet i alle
fagforeninger/klubber rundt om i Norges land.
Merknad: Forslaget er innsendt som forslag til § 16, men
hører hjemme i § 2.
Innstilling:
Tiltres. Dette står allerede i § 2, siste avsnitt, og innebærer
ingen endring.
Forslag V-04 § 2 Endring av
formålsparagraf
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Setningen i § 2 Forbundets formål: «Industri Energi skal
alltid være fritt og uavhengig og har som formål» erstattes
med: «Industri Energi skal jobbe for en sosialistisk
samfunnsordning, bygd på de frihets- og rettsidealer
den demokratiske sosialismen representerer samt at
fagorganisasjonen alltid er fri og partipolitisk uavhengig, og
har som formål:».
Forslag begrunnelse:
Forbundet må være tydeligere på at vårt formål er å
skape og videreføre et faglig og politisk engasjement som
skal sørge for økonomisk og sosial utjevning, gode og
velfungerende velferdsordninger og levekår til beste for alle
arbeidstakere.
Innstilling:
Tiltres ikke.
Forslag V-05 §2 Gratis advokathjelp
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Forslag V-08 Ny § 4 om forbundets
lokalavdelinger
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Forslag:
Nytt punkt 8: «å sikre medlemmene og medlemmenes
husstand tilgang til gratis advokathjelp innenfor de
viktigste områdene i privatlivet»
Begrunnelse:
Ved å ta inn nytt punkt 8, vil private advokattjenester bli en
del av forbundets formål. Dette vil kunne ha betydning for å
unngå moms på denne medlemsfordelen.
Innstilling:
Tiltres
Forslag V-06 § 3-10 Strykning av
medlemmer
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Forslag:
Dagens § 3 deles slik at bestemmelser som omhandler
lokalavdelinger skilles ut i en ny paragraf 4.
Begrunnelse:
§ 3 Medlemskap inneholder i dag både bestemmelser som
angår lokalavdelinger (punkt 1, 2, 3, 4) og medlemmer (de
resterende punktene). Dette gjør det vanskelig å finne fram
i vedtektene. Forslaget innebærer ingen realitetsendringer.
Innstilling:
Tiltres
Forslag V-09 Nytt punkt i ny § 4
Økonomisk revisjon
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Forslag tekst:
Punkt 10 strykes
Forslag begrunnelse:
Samme formulering står i § 22-2 (Kontingentrestanse).
Samme sak bør ikke stå flere steder i vedtektene.
Innstilling:
Tiltres
Forslag V-07 § 3-13 Medlemskap i LO
Forslagsstiller: Polarsirkelen Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Medlemmer i LO som av forskjellige årsaker har hatt
opp­hold i sitt medlemskap må ikke miste sin mulighet til å
oppnå rettigheter i forhold til 25, 40 og 45 års medlemskap.
Forslag begrunnelse:
Det å motta disse æresbevisningene betyr mye for de
organ­isertes tilhørighet.
Innstilling:
Tiltres ikke. Gjennomgående praksis i LO er at det kreves
sammenhengende medlemskap.
Forslag:
«Forbundets ledelse kan kreve at det gjennomføres
økonomisk revisjon og virksomhetsrevisjon i alle
organisasjonsledd som er omtalt i forbundets vedtekter. I
slike tilfeller er det en plikt å stille alle dokumenter som er
nødvendig for en tilfredsstillende revisjon, til disposisjon
for forbundet.»
Bakgrunn:
Forbundet får i økende grad henvendelser om manglende og
eller utilstrekkelige regnskaper i lokalavdelinger og klubber.
Tidligere ble regnskap i alle lokalavdelinger sendt inn til
noen av de tidligere forbundene, men dette har ikke vært
praksis i Industri Energi. Av praktiske hensyn er det ikke
ønskelig å gjeninnføre en slik innsendelsesplikt. Forslaget
her vil imidlertid sende et sterkt signal, og forbundet kan
reagere raskere ved den foreslåtte vedtektsendring. Det er
viktig at økonomien og økonomiforvaltningen i kan ettergås
av forbundet.
Innstilling:
Tiltres
Forslag V-10 § 5 Industri Energi Forum må
styrkes
Forslagsstiller: Kjemisk Arbeiderforening
Forslag tekst:
Industri Energi Forum må styrkes og videreføres!
Budsjettet må økes. Det etableres flere forum, og det må
gjøres mulig å arrangere forum mer enn 1 gang i året. Det
Industri og Energi | 3
må lages felles retningslinjer for forumene, og det må
lages en økonomisk fordelingsnøkkel basert på geografi og
medlemsmasse
Innstilling:
Tiltres
Forslag begrunnelse:
Industri Energi har ikke pr i dag lokale forbunds avdelinger.
Forumet er da en viktig arena for medlemmer, på tvers
av bransjer og bedrifter. Man knytter kontakter og skaper
nettverk. Bygger nye tillitsvalgte og får vervet nye
medlemmer. Felles retningslinjer for forumene har vært
sterkt ønsket i flere år. Og på det bør lages en økonomisk
fordelingsnøkkel på forumene, da noen har geografiske
utfordringer med store avstander og medlemsmassen til de
forskjellige forumene er veldig store.
Forslag V-13 § 7.2 Valg av delegater til LOkongressen
Innstilling:
Tiltres ikke. Bør ikke vedtektsfestes. Industri Energi Forum
er ikke en del av forbundets besluttende organer. Forslaget
behandles i tilknytning til den organisasjonspolitiske
uttalelsen.
Forslag V-11 § 6-1Ny syklus på Industri
Energi landsmøter
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Forslag tekst:
I punkt 2 legges til «forbundets delegater til
Landsorganisasjonens ordinære kongresser»
§ 12.20 bortfaller.
Forslag begrunnelse:
Med ny landsmøteperiode vil forbundets landsmøter
komme i forkant av LO-kongressen slik at landsmøtet kan
velge delegatene.
I så fall bortfaller § 12.20 om at forbundsstyret innstiller til,
og leder, valget. Oppgaven med å innstille vil høre inn under
valgkomiteens ansvar.
Innstilling:
Tiltres
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Noretyl AS og Dalen
Arbeiderforening
Forslag tekst:
Industri Energi sitt landsmøte legges året før LO kongressen
Forslag V-14 § 7.3 Lavtlønnet være
­representert i Forbundsstyret
Forslagsstiller: Kjemisk Arbeiderforening
Forslag begrunnelse:
Våre vedtak vil da være ”ferske” og vi har en større mulighet
til å få gjennomslag for våre vedtak. I dag har vi 2 ½ år
gamle vedtak når kongressen gjennomføres
Innstilling:
Intensjonen tiltres. Landsmøtetidspunkt bør imidlertid
ikke vedtektsfestes, men avgjøres av landsstyret. Med
vedtektenes bestemmelse om fireårsperioder, vil det etter
dette landsmøtet være naturlig å legge neste landsmøte i
god tid i forkant av LO-kongressen.
Forslag V-12 § 6-4 Hvem som kan sende
inn forslag til landsmøtet
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Forslag tekst:
Punkt 4 får en innledende setning: «Forslag til landsmøtet
kan sendes inn fra avdelingene, ungdomsutvalget og
studentutvalget».
Forslag begrunnelse:
Paragrafen er i dag uklar på hvem som kan sende inn forslag.
Praksis har vært at vi ved siden av lokalavdelingene har
akseptert forslag fra ungdomsutvalget og studentutvalget.
4 | Industri og Energi
Forslag tekst:
Det må bli vedtaksfestet at i tillegg til gruppene
høyere utdan­ning og ledende personell representert
i Forbundsstyret, skal også gruppen lavtlønnet være
representert i Forbundsstyret
Forslag begrunnelse:
Industri Energi har en stor andel medlemmer som kommer
fra typiske lavtlønnsbransjer
Merknad: Forslaget er sendt inn som forslag til endring
i § 12, men hører hjemme i § 7.3
Innstilling:
Tiltres ikke. Forbundsstyret skal speile bredden i for­bundet,
men vi bør være forsiktige med å binde opp sammen­
setningen i vedtektene. Dagens bestemmelse om
representanter for høyere utdanning og ledende stillinger
er en sikringsbestemmelse for grupper som ellers lett vil
falle ut.
Forslag V-15 § 9.2 Møtende i landsstyret
Forslag V-17 § 11-1 Nestleder i forbundet
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Forslagsstiller: Gunhildvågen Kjemiske Forening
Forslag tekst:
Punkt 2e strykes (ansatte forbundssekretærer)
I stedet settes inn en ny setning etter listen over hvem som
møter: «Ansatte forbundssekretærer har møterett»
Forslag tekst:
Vi bør ha et vedtak på at en bare har en nestleder,eller
vist en velger 2 nestledere så skal her numererest som
nestleder 1 og 2
Paragraf 9.2 vil da lyde slik i sin helhet:
«Landsstyret består av 54 medlemmer.
Forslag begrunnelse:
Dette for at en ikke skal måtte komme opp i slike situva­sjoner
som en kom opp i nå med et frem­skyndet Lands­møte,der alt
må skje i rekord fart. Landsmøtet er så viktigt at her må en
kunne få ha den tidrammen som er vedtatt skal være på 4
år.Slik at en godt nok forbrdt på en god og saklig forbredelse
til di kom­mende 4 år i forbundet.Nest leder skal automatisk
steppe inn ved frafall av leder i perioden.
I tillegg møter følgende med tale- og forslagsrett:
a) Varamedlemmer og faste observatører til Forbundsstyret
b) De to ansattes representanter i Forbundsstyret
c)Kontrollkomiten
d)Forbundets medlemmer i Landsorganisasjonens
representantskap
e) Nødvendig administrativ støtte
Ansatte forbundssekretærer har møterett.»
Forslag begrunnelse:
Slik formuleringen i dag er, kan det framtå som at ansatte
har plikt til å møte. Det har de ikke. Med det store antall
ansatte forbundet i dag har, ville det bety at flere ansatte
enn valgte deltok i møtet. Landsstyremøtene er møter for de
tillitsvalgte, og tale- og forslagsrett bør reserveres for disse.
Innstilling:
Tiltres.
Forslag V-16 § 11-1Prioritering av
­nestleder
Forslagsstiller: Myre Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Ønsker fjerning av likestilling av nestledere innenfor
forbundsstyret. Det bør være nestleder 1 og 2.
Forslag begrunnelse:
Da hadde det ikke vært nødvendig med fremskyndet
landsmøte.
Merknad: Forslaget er kommet inn som forslag til endring
av § 5, men hører hjemme i § 11.
Innstilling:
Tiltres ikke. I dag åpner vedtektene både for likestilte
nestledere og en rangering. Her står landsmøtet fritt til å
gjøre det de vil.
Innstilling:
Tiltres ikke. I dag åpner vedtektene både for likestilte
nestledere og en rangering. Her står landsmøtet fritt til å
gjøre det de vil. Forslag V-18 § 16 solidarisk
fordelingsnøkkel på økonomien
Forslagsstiller: Gunhildvågen Kjemiske Forening
Forslag tekst:
IE bør jobbe for at en vær samarbeidskomite har det samme
økonomiske utgangs punkt, til å kunne gjenomføre sin
årlige agenda.
Forslag begrunnelse:
Slik som det er pr dags dato har di store å tunge komitene,
en enhets sum som ligger langt over mangen av di bransjer
som har mange enheter, men veldig få medlemmer.
Dette for di at her blir generert for mye på medlemmer og
for lite opp i mot enhetene.
Det er enhetene som møter med 2 deligater til vert sam­
arbeidmøte,og det er det som er kostnaden til komitene.
Og derfor blir skeivheten så feil.For di som har 240 enheter
og 5000 medlemmer kommer mye skeivere ut en di med
50 enheter og 7000 medlemmer.Så da ser en at kostnaden
blir adskilligt mer for di med veldig mange enheter.For
som sagt kostnaden er for di 2 pr enhet som møter til
samarbeidkomitemøtene.
Og veldig ofte har di med størst samarbeidskomite og
flest medlemmer, er oftes klubber som får betalt tapt
arbeidfortjeneste og reise.Som igjen gjør den økonomiske
forskjelen større, og forskjelige stå sted til å kunne nå ut til
sine medlemmer.
Innstilling:
Tiltres ikke som vedtektsforslag. Dette er ikke naturlig
Industri og Energi | 5
å vedtektsfeste. Forslaget behandles i tilknytning til
organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag V-19 § 16 Ytterligere styrking av
de svakeste samarbeidskomiteene
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Fredrikshald
Farmasøytiske, Engene Arbeiderforening
Forslag tekst:
Forbundet må sørge for tilfredsstillende ressurstildeling til
de samarbeidskomiteene som har lavest tildeling.
Forslag begrunnelse:
Det er et tankekors at de komiteene med de minste
avdelingene og de svakeste ressursene har den laveste
tildelingen pr avdeling. Det bør være en mer solidarisk
fordelingsnøkkel som sikrer nødvendige ressurser. I
Kjemiske bransjer er det over 240 avdelinger med et snitt
på +/- 20 medlemmer, og det er en håndfull som er såpass
store at de har tillitsvalgte på heltid. Det finnes hverken
menneskelige eller økonomiske ressurser til å gjennomføre
det som ble vedtatt i forrige Landsmøtes organisasjonspolitiske uttalelse angående samarbeidskomiteene. Det er
meget krevende å rekruttere nye avdelinger til deltakelse
i samarbeidskomiteens møter. I tillegg er det mange som
av økonomiske grunner ikke har anledning til å delta. Skal
vi øke antall avdelinger som deltar i vårt faglige arbeid,
samt jobbe med rekruttering, er forbundet nødt til å
styrke sitt arbeid i distriktene eller tildele mer midler til
samarbeidskomiteene
Innstilling:
Tiltres ikke som vedtektsforslag. Dette er ikke naturlig
å vedtektsfeste. Forslaget behandles i tilknytning til
organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag V-20 § 16 Lik mulighet for alle
avdelingene til å delta sentralt
Forslagsstiller: Lindesnes Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Gratis reise til møter i samarbeidskomiteen for det antallet
som innviters fra foreningene.
Forslag begrunnelse:
Etter sammenslåiing til store samarbeidskomiteer
er størrelsen på disse blitt slik at alle samlinger
holdes på Gardemoen. Dette gir den en usosial
fordeling av reisekostnader for deltakelse i arbeidet i
samarbeidskomiteen. Enkelte lokallag i distriktene har store
reisekostnader til alle møter, mens andre altid slipper unna
uten reisekostand av betydning. Tidligere i for eksempel.
Pharmasøytisk samarnbeidskomite hadde man møtene
rundt på de forskjellige fabrikkene slik at reisekostnaden
varierte fra gang til gang. Noen ganger hadde man utgifter,
6 | Industri og Energi
mens andre var møtet lokalt. Nå er som sagt alle møter
på Gardemosn slik at det altid tilfaller reisekostnader for
enkelt foreninger. Eksemplevis kan man sammenligne GE
sine foreninger, den i Oslo har aldri mer en en bussbilett,
mens man fra Lindesnes foreningen har 3 – 6000 kroner i
utgifter med et møte i komiteen. Dette blir etter vår mening
usolidarisk da enkeltforeninger ender opp med å bruke
klubbkassa på flybiletter o.l istedenfor medlemspleie.
Våger påstanden at denne skjevfordelingen av utgifter
gjenn­speiles i påmelding til konferansene i kjemiske bransjer,
i farmasøytisk møter under halvparten av avdelingene opp.
Innstilling:
Tiltres ikke som vedtektsforslag. Dette er ikke naturlig
å vedtektsfeste. Forslaget behandles i tilknytning til
organisasjonspolitisk uttalelse.
Forslag V-21 § 20-4 Ikke øvre grense på
kontigent
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Fiskaa Verk
Arbeiderforening, Polarsirkelen Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Alle betaler % sats etter sin lønn.
Forslag begrunnelse:
Med dagens ordning er det de lavest lønte, som sponser
de med høyest lønn. Med dette forslaget kan vi ha en
lavere prosentsats for alle og det vil da bli en mer rettferdig
kontigent sats, uten at forbundet taper noe på dette.
Innstilling:
Tiltres ikke
Forslag V-22 § 20 Kontingentfritak 70år
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Sunndal Kjemiske
Fagforening, Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
og Alnor Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Alle som er medlemmer i industri Energi når de fyller 70år
innvilges gratis medlemskap, inkludert forsikringer.
Forslag begrunnelse:
Vi mener at personer som har vært trofaste medlemmer
i mange år fortjener å få godkjent kontingentfritak frå
fylte 70år. Tidligere Kjemisk Forbund har erfaring med
kontingentfritak fra fylte 67år. Vi mener at det er urimelig at
medlemmene skal betale kontingent helt fram til fylte 75år.
LO favør Fritidsulykkesforsikring opphører ved fylte 70år og
innbetaling på reiseforsikring øker ved fylte 67år.
Innstilling:
Forbundsstyret er delt i et flertall på 16 og et mindretall på 4.
Medlemmer som fyller 70 år, gis fra den måneden de fyller
70 år mulighet til å si opp advokatforsikringen.
Flertallet (16) som består av Leif Sande, Frode Alfheim,
Asle Reime, Ommund Stokka, Solfrid Horne-Moe, Lill-Heidi
Bakkerud, Tone Helen Hanken, Arild Berntsen, Frode
Larsen, Aase Fintland, Elna Nybakk, Knut Nesland, Per
Øistein Kivijärvi, Tone Thon, Svein Harald Riise og Tor-Bjarte
Jakobsen, har gitt følgende innstilling:
Nytt forslag: Punkt 11 § 20. Medlemmer som går av med
pensjon, gis fra den måneden de går av mulighet til å si opp
advokatforsikringen. (Min advokat)
Tiltres ikke. Forslaget er svært kostbart. Det vil koste
forbundet ca 10 millioner kroner per år. Dagens ordning
er et svært rimelig tilbud og gir ved siden av andre
medlemsfordeler medlemskap i Pensjonistforbundet som
koster forbundet mye penger.
Mindretallet (4) som består av Eivind Torvik, Ørjan
Normann, Tor-Morten Thorsen og Tom Jacobsen, har gitt
følgende innstilling:
Forslag begrunnelse:
Det er flere pensjonister som vurderer å si opp
medlemskapet på grunn av kostnaden ved Min Advokat.
Videre er man vel muligens litt mindre krigersk ved
passerte 70, og ser ikke alltid nytte/behov for denne
ordningen.
Innstilling:
Tiltres ikke. Det er en del av den obligatoriske
forsikringsordningen.
Forslag V-25 § 26 Streikebidrag
Forslaget tiltres
Forslagsstiller: Baker Hughes Norge
Forslag V-23 § 20 Æresmedlemskap
Forslag tekst:
Streikebidrag må økes lik permiteringsutbetalingsmodellen
fra NAV.
Forslagsstiller: Thamshavn Kjemiske Fagforening,
Kvinesdal Kjemiske Fagforening, Polarsirkelen Kjemiske
Fagforening, Nikkelverkets Arbeiderforening og Moss
Kjemiske Arbeiderforening
Forslag tekst:
Nytt punkt under § 20 i vedtektene.
Medlemmer med 45 års fartstid tildeles æresmedlemskap
og som normalt ved slike saker: fritak av kontingent.
Forslag begrunnelse:
Før så var det å bli æresmedlem forbundet med fritak av
kontingent.(etter 45 år)
Det er flere forskjellige medlemskap i Industri Energi som
får subsidierte priser i medlemskapet. Vi må ikke glemme
å ta være på våre trofaste medlemmer som har vært med å
bidra i over 45 år.
Innstilling:
Tiltres ikke. Dagens ordning gir en rekke gode medlems­
fordeler, og for de flestes del medlemskap i Pensjonist­
forbundet. Se ellers delt innstilling til forslag V-22.
Forslag V-24 § 20.11 Advokatforsikring
Forslagsstiller: Moss Kjemiske Arbeiderforening,
Polarsirkelen Kjemiske Fagforening, Thamshavn Kjemiske
Fagforening, Holla Industri Energi
Forslag tekst:
Endring av punkt 11 § 20 i vedtektene
Forslag begrunnelse:
De som blir permiterte som et resultat av streik får mindre
enn NAV utbetaler som permiteringspenger.
Innstilling:
Se innstilling til forslag V-26
Forslag V-26 § 26 Heving av stønad under
konflikt til å være lik dagpengersatsen
Forslagsstiller: Schlumberger Norge AS
Forslag tekst:
Når konflikt er satt i verk i samsvar med gjeldene vedtekter,
gis medlemmer som mister inntekt på grunn av konflikten,
rett til stønad tilsvarende arbeidsledighetstrygd/
permitteringsstønad som de ville fått av NAV på det
gjeldene tidspunkt
Forslag begrunnelse:
I forbindelse med årets streik på OSA opplevde vi at de som
var tatt ut i konflikt ble rammet meget hardt økonomisk .
De blir tatt av lønn dag 1 og satt inn igjen dag 1 etter endt
konflikt. Det betyr at en da ikke hensyntar friperioder ol ihht
protokoll skrevet ......
Tapet er oppe i flere tusen kroner for den enkelte og med
streikebidrag på 515 kroner pr dag som det er pt, så er
tapet uforholdsmessig stort . Noen av klubbene valgte
da å supplerer de føste 14 dagene opp til det en ville fått i
dagpenger, med det resultate at klubbkasser er tømt . Andre
småklubber har enklet og greit ikke råd til det
Industri og Energi | 7
De som da ble permitert pga av streiken,men som da
ikke var på avtalene eller hadde noe å vinne i konflikten
oppnådde en permitteringsstønad støre en streikebidraget
. Dette virker demotiverende og høyst urettferdig for den
enkelte som er i streik
Innstilling:
Forbundsstyret er delt i et flertall på 18 og et mindretall på 2.
Flertallet (18) som består av Leif Sande, Frode Alfheim,
Asle Reime, Ommund Stokka, Solfrid Horne-Moe, Lill-Heidi
Bakkerud, Tone Helen Hanken, Arild Berntsen, Frode Larsen,
Eivind Torvik, Elna Nybakk, Ørjan Normann, Per Øistein
Kivijärvi, Tone Thon, Svein Harald Riise, Tor-Bjarte Jakobsen,
Tor-Morten Thorsen og Tom Jacobsen, har gitt følgende
innstilling:
Tiltres ikke. Dog bør beløpet i § 26.1 justeres i samsvar med
dagens satser. At NAVs satser for personer som ikke har noe
å vinne på streiken, er høyere enn streikebidraget, er ikke
relevant.
Mindretallet (2) som består av Aase Fintland og Knut
Nesland, har gitt følgende innstilling:
Forslaget tiltres.
Forslag V-27 Ny paragraf, Industri Energi
må holde sine kurs og konferanser i Norge
Forslagsstiller: Ikornnes Treindustriarbeiderforening
Forslag tekst:
Det bør komme inn i vedtektene i Industri Energi, at alle
kurs og konferanser i regi av forbundet eller dens utvalg og
komiteer – skal holdes innen Norge.
Dette for å kunne støtte opp under norske arbeidsplasser –
det vil også vere kostnadsbesparende både for forbund og
foreninger. Dette vil også føre til at den enkelte deltaker på
kurs etc, sparer bedriftene for unødvendig tid vekk ifrå sitt
arbeid
Forslag begrunnelse:
Ivareta og støtte norske arbeidsplasser - dette vil vere
kostnadsbesparende for både forbund og fagforeninger
Innstilling:
Tiltres ikke. Det er ikke hensiktsmessig å vedtektsfeste
hvor forbundet skal holde kurs og konferanser.
8 | Industri og Energi
Forslag V-28 Ny paragraf, Alders­
begrensning på ledervervet i forbundet
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Den som velges til verv som forbundsleder må være
under 60 år når valget finner sted. Etter avgang fra verv
som forbundsleder på grunn av oppnådd alder, skal
vedkommende tilbys ansettelse i forbundet fram til
pensjoneringstidspunktet.
Forslag begrunnelse:
Ungdommen er en kilde til utvikling og fornying av
forbundsstyret og av forbundet. Om man ikke har
begrensninger på hvor lenge leder kan sitte risikerer man
at forbundets utvikling stagnerer og at yngre tillitsvalgte
ikke kan velges til ledervervet. Dette er en gjenspeiling av
Fellesforbundets vedtekter.
Innstilling:
Tiltres ikke. Landsmøtet bør stå fritt til å velge den leder
landsmøtet mener er best egnet uavhengig av alder.
W W W.INDUS T RIENERGI.NO
#IEL M17
Industri og Energi | 9