03 Preposisjoner og Partikler i Norsk

PREPOSISJONER
OG PARTIKLER
I NORSK
ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN
ORIS FORLAG
© Oris Forlag 1985
Printed in Norway
Otto Falch A/S, Oslo 1985
Omslag: Leif Rødder
ISBN 82-7362-001-8
2. opplag 1996
GCSAS
Ifølge lov om opphavsrett
til åndsverk er det ikke tillatt å
kopiere eller mangfoldiggjøre
denne bok eller deler av den
uten tillatelse fra copyrigth-innehaverne.
FORORD
Hvorfor en slik bok?
En av de vanskeligste sidene ved det norske språk er å mestre bruken av
preposisjonene. De som har norsk som morsmål, er ikke alltid sikre på
hvilken preposisjon de skal velge, og det er enda vanskeligere for dem som skal
lære norsk som fremmedspråk.
Det er mange grunner til dette. For det første er de fleste preposisjonene
brukt på så mange forskjellige måter at det ofte kan være vanskelig å gi dem
en klart definert betydning adskilt fra uttrykkene de forekommer i. For eksempel
er den vanligste bruken av på brukt i uttrykk som sitte på stolen, legge noe på
bordet osv. Men hvilken sammenheng er det mellom denne
grunnbetydningen og bruken av på i uttrykk som på lenge, høre på, på denne
måten, på norsk? Her vil betydningen komme fram av eksemplene.
Denne boka er en praktisk håndbok som kan være til hjelp for dem som
lærer norsk som fremmedspråk.
Innhold
Boka består av to deler, og hver av dem er ordnet alfabetisk.
Del I tar for seg preposisjonene og deres forskjellige bruk, og det er gitt-en
rekke eksempler som skal illustrere dette.
Del II tar for seg den idiomatiske bruken av preposisjoner og partikler
(preposisjoner og adverb som utfylling til et annet ord: vaske opp, hindre /,
valg mellom). Her er det også gitt setninger som kan illustrere bruken, og spesielt
vanskelige uttrykk er blitt forklart.
Hvordan kan boka brukes?
Mange har hatt inntrykk av at det ikke finnes noen regler for valg av
preposisjoner, at de alltid er knyttet til idiomatiske uttrykk. Det er imidlertid
slik at man kan sette opp noen generelle bruksområder for de enkelte
preposisjonene.
Dette har vi forsøkt å gjøre i del I. Ved å lære denne delen godt, vil
brukerne kunne eliminere mange vanlige preposisjonsfeil og få et klarere bilde
av preposisjonsbruken.
Del II må mer brukes som et oppslagsverk. Ved å slå opp på nøkkelordet
kan man finne eksempler på hvordan ordet brukes sammen med
preposisjoner og partikler. Uttrykkene interesse i, interesse for, interesse av står
følgelig under interesse.
Av pedagogiske hensyn er ofte hele uttrykket uthevet for at brukerne skal
venne seg til å se preposisjonene og partiklene i en større sammenheng. Noen
ganger utheves bare preposisjonen. Dette gjøres i uttrykk som egentlig hører
hjemme i del I, Vi kan allikevel ha tatt dem med i del II da vi av erfaring vet
atfremmedspråkligeofte velger gal preposisjon her, eller at uttrykkene er
spesielt viktige.
Når adjektivformen og verbet er likt, har vi tatt alt i samme gruppe, f.eks.
fri, å fri.
I tilknytning til denne boka vil det også bli utarbeidet et hefte med øvelser
i bruk av preposisjoner og partikler.
Vi vil takke Rådet for videregående opplæring for økonomisk støtte til
utgivelse av boka.
Haslum, mai 1985
Åse-Berit og Rolf Strandskogen
DEL1
PREPOSISJONENE
OG DERES BRUK
Denne delen består av en klassifisering av preposisjonene (enkle og
sammensatte). Mange av preposisjonene kan også tilhøre andre ordklasser
(f.eks. iblant kan være både preposisjon og adverb), men her er bare tatt med
ordet brukt som preposisjon.
AV
1.1 forbindelse med passiv.
Brevet ble skrevet av sekretæren.
Huset ble ødelagt av regnet.
2. Med betydningen «med hensyn til».
Jeg er nordmann av fødsel.
Hun var veldig snill av natur.
3. Ved angivelse av mengde, del av noe (se også «for»):
Han fikk halvparten av pengene.
Glasset var fullt av melk.
Han spiste en stor del av kaken.
4.1 forbindelse med bevegelse fra et sted:
Nå må vi komme av sted hvis vi skal rekke bussen.
Han forsøkte å skyve bilen, men den kom ikke av flekken.
De drog av gårde tidlig på morgenen.
5. Ved opprinnelse, tilblivelse:
Hertugen av Edinburg.
Rettskrivningsreglene av 1938.
Dokumentene var av ny dato.
6. For å uttrykke tilhørighet, en forbindelse. Merk at substantivet foran
«av» står i ubestemt form (se også «til», 4):
Jeg har et bilde av min mor.
Dette er en kusine av meg.
Vi får besøk av noen venner av oss.
7. For å angi årsak:
Han gråt av glede da han fikk høre det.
Av skade blir man klok.
8. For å angi kvalitet/materiale:
Han hadde en båt av plast.
Hun hadde smykker av gull og edelstener.
Med overført betydning:
Hun hadde et hjerte av gull.
BAK
1. Med betydningen «etter»:
Trærne stod bak huset (først huset, så trærne).
Han satt bak meg i bussen.
2. Abstrakt:
Hele regjeringen stod bak det nye forslaget
Det stod kvinner bak.
BAKPÅ
1. Sammensatt av «bak + på»:
Hun satt bakpå sykkelen.
Han satte navnet sitt bakpå konvolutten.
BAKENFOR
1. Med betydningen «bak»:
Hun satt bakenfor ham på møtet.
Vi kunne se sola gå ned bakenfor fjellene.
BAKOM
1. Med betydningen «bak»:
Barna tekte bakom huset.
Det stod kvianer bakom den planen.
BAKVED
1, Meé betydningen «bak ved, bak, bakom»:
Tøfene står bakved døra.
Ete hadde plantet et epletre bakved garasjen.
BLANT
1. Med betydningen «omgitt av,sammen med»:
Han levde blant indianerne.
Blant venner var han alltid i godt humør.
2. Med betydningen «tilhøre, være en del av»:
Han er blant de fremste på dette området.
Hun kjøpte en del matvarer blant annet (bl.a.) smør og ost.
BORTETTER
1. Med betydningen «bortover, langsmed»:
Han gikk bortetter veien og lette etter dem.
De gikk bortetter elva og fisket.
BORTI
1. Med betydningen «bort + inntil, borte i»:
Han kom borti henne (så vidt nær henne).
De bor borti veien her (rett her borte).
2. Med betydningen «i nærheten av, drive med »:
Har du vært borti det her noen gang (har du hørt om dette)?
Han har vært borti mye rart (har drevet med mye rart).
BORTIMOT
1. Brukes for å angi tid: «nesten ved»:
Det hendte bortimot jul.
Alle rommene er opptatt i tiden bortimot påske.
BORTMED
1. Samme betydning som «bortved»:
Han stod bortmed treet (borte ved treet).
BORTOM
1. Med betydningen «bort til»:
Kan du komme bortom meg i morgen (Kan du komme hjem til meg en
tur)?
Jeg stakk bortom henne en tur (gikk en tur bort til henne der hun bor).
BORTOVER
1. Med betydningen «på, langsetter»:
Han gikk bortover veien.
Ballen rullet bortover banen.
BORTPÅ
1. Sammensatt av «borte + på»:
Boka ligger bortpå bordet.
Barna er bortpå fotballplassen.
BORTUNDER
1. Sammensatt av «borte + under»:
Haren satt bortunder fjellknausen og slikket seg.
Katten la seg bortunder ovnen
BORTVED
1. Sammensatt av «borte + ved»:
Flaskene står bortved døra.
Banken ligger bortved hotellet.
ETTER
1. Senere enn:
Etter middag gikk vi en tur.
Jeg skal ringe deg etter kl. 10.
Vi ligger to timer etter skjemaet.
2. Bak:
De drog vognen etter seg.
Elevene fulgte etter læreren.
3. Om noe som følger hverandre:
time etter time
år etter år
mil etter mit
4. Med betydningen «forfølge, oppsøke, følge etter for å få tak i, hente»:
Politiet er etfcp feamt.
fflfejsr-er-de ujte-etter?
%m åa gå etter nøkieae?
Kan (hr range etter en drosje?
5. Med betydningen «overta, etterligne»:
Han arvet huset etter sin mor.
Han ble døpt Per etter sm far.
Hun tar etter sm mor (Hun prøver å gjøre det samme som sin mor).
6. Med betydningen «slik som mønsteret/regelen viser»:
Han sang etter noter.
Hun strikket genseren etter et gammelt mønster.
De levde etter loven.
10
FOR
1. Hensikt:
Hun gikk til butikken for å kjøpe mat.
Jeg leser dette for å lære om preposisjonene.
2. Kan brukes med betydningen «foran»:
Det skjedde rett for øynene mine.
Vi har tiden for oss.
3.1 forbindelse med noe som skal vare i et tidsrom:
Han har fått penger for ett år.
Nå har vi mat nok for en uke.
Han reiste fra Norge for godt/for alltid.
For tiden er han syk (Nå/ i øyeblikket).
4. Brukes etter en del ord som angir at det ikke er mer igjen av noe, f.eks.:
tomt for, utsolgt for, lens for, pumpet for:
Nå er det tomt for melk i kjøleskapet.
De var utsolgt for solbriller.
5. Årsak, på grunn av:
Han fikk lide for det.
Han stoppet for rødt lys.
Han kunne ikke se skogen for bare trær.
Han ble tatt for promillekjøring.
Hadde det ikke vært for deg, hadde jeg gitt opp.
6. Med betydningen «når det gjelder, med hensyn til, hva angår»:
Dette er vanskelig for meg (jeg synes det er vanskelig).
Er teen søt nok for deg?
Det fuktige været var skadelig for plantene.
7.1 forbindelse med tjenester en gjør noen/noe:
Han kjøpte mat for meg (jeg betalte).
Han vasket huset for meg.
Soldatene kjempet for fedrelandet.
Han spilte for Liverpool.
11
8.1 forbindelse med «deJ.part»:
Han tok en krone for hvert eple.
For hver kilometer tok han en pause.
Hun gikk opp til eksamen for annen gang.
9. Med betydningen «enig med, gi støtte til»:
Er du for eller imot forslaget?
Han stemte for medlemskap i EF.
10. For å angi pris/verdi:
Jeg kjøpte det for femti kroner.
Du må betale mye for dollaren.
11. Med betydningen «betyr, står for»:
Blått for konservativt.
Bla. for blant annet.
12. Ved rekkefølge:
For det første har jeg ikke tid, og for det andre er jeg blakk.
Nå ber jeg deg for siste gang.
Det går bedre og bedre dag for dag (for hver dag som går).
FOR - SIDEN
1. For å vise til et bestemt tidspunkt i fortiden sett fira nåtiden:
Han reiste til Norge for 4 måneder siden.
Dette hendte iør lenge siden.
FORAN
1.1 forbindelse med plassering.:
Bilen stod foran huset
Maten ble satt foran oss.
Med overført betydning:
Han hadde hele livet foran seg.
Helsen bør settes foran alt annet.
2. Brukes av og til med betydningen «før»:
Det var veldig spennende foran valget.
Vi står like foran avslutningen av kampen.
12
FORBI
1. Passere:
Han kjørte forbi oss.
Hun løp forbi de andre lenge før mål.
FORUTEN
1. Med betydningen «i tillegg til, bortsett fra»:
Det var fem menn foruten kvinner og barn.
Han fikk kost og losji, og foruten det fikk han reisepenger.
FRA
1. For å angi utgangspunkt (sted og tid):
Jeg skal snart reise fra Norge.
Fra 1. januar stiger prisene igjen.
Fra toppen av tårnet kunne vi se hele byen.
2. Om «opprinnelse»:
Han er fra Italia.
Mange norske ord kommer fra engelsk.
3. Sammen med «til» uttrykker det utstrekning i tid og rom:.
Han var i Norge fra september til februar.
Hun reiste fra Polen til Sverige.
Merk: Når samme ord brukes flere ganger, uttrykker det gjentakelse :
Jeg forstår mer og mer fra (lag til dag.
Ilden spredte seg fra hus til hus.
Merk:
fra tid til annen = av og til, noen ganger.
4. Ved adskillelse:
De skilte den gode frukten fra den dårlige.
Hun plukket motoren fra hverandre.
5. Ved fravær, bortgang:
Han er borte fra arbeidet.
Han døde fra oss i ung alder.
Han reiste fra henne.
13
FREMFOR/FRAMFOR
1. Med betydningen «foran»:
Han kunne ikke se noe fremfor seg i den tette tåken.
Han satte den deiligste maten fremfor dem.
2. Med betydningen «heller enn, mer enn»:
Jeg foretrekker te fremfor kaffe.
Fremfor alt vil jeg takke for hjelpen.
FREMOVER/FRAMOVER
1. Med betydningen «lenger fram + over»:
Vannet rant fremover gulvet.
Han gikk fremover veien.
FREMPÅ/FRAMPÅ
1. Sammensatt av «fremme/framme + på»:
Om sted:
Hun stod frempå podiet og sang.
Koppene stod frempå bordet.
Om tid:
Frempå dagen begynte det å regne (ikke i begynnelsen av dagen, men litt
senere).
FØR
1. Med betydningen «tidligere enn»:
Hun kom hjem før meg.
Dette skjedde før Kristi fødsel.
Han ble ferdig før tiden (før fristen/planen).
Du bør drikke to glass vann før maten (før måltidet).
Før konkurransen ble alle deltakerne undersøkt.
GJENNOM
1. Med betydningen «fra den ene siden til den andre, penetrere»:
Vannet piplet inn gjennom taket.
Han boret et hull gjennom veggen.
Han banet seg vei gjennom skogen.
Jeg kunne høre musikken gjennom det åpne vinduet.
14
2. Brukes ofte for å uttrykke at en aktivitet blir fullført/gjort grundig:
Han leste gjennom hele boka.
De kom gjennom pensum før eksamen.
Nå er vi gjennom det verste.
Politiet lette gjennom hele huset.
3. Med betydningen «over, via»:
Riksvei 38 går gjennom Drangedal.
Diameteren i en sirkel går gjennom sentrum.
4. Passere noe, erfare, tåle (ofte abstrakt betydning):
Den mistenkte måtte gjennom et langt forhør.
Han hadde gått gjennom mye i livet.
5. For å uttrykke «ved hjelp av»:
Preposisjonene lærer du bare gjennom hardt arbeid.
Jeg fikk vite det gjennom en venn. Han så på plantene gjennom lupen.
6. Om tid (fra begynnelse til slutt):
Gjennom hele barndommen hadde han de problemene.
Spørsmålet dukket opp gjennom hele samtalen.
Regnet pøset ned gjennom hele natten.
HINSIDES
1. Med betydningen «på den andre/motsatte siden av, utenfor»:
De trodde på et liv hinsides graven.
Det du sier er hinsides all fornuft (helt vilt/galt).
HOS
Kan bare brukes i forbindelse med påstedsverb foran ord som betegner
levende vesener.
1. Med betydningen «med, sammen med, i huset/kontoret til:
Han bodde hos sine foreldre.
Hun var hos frisøren.
Bonden var inne hos dyrene sine.
Koppen står her borte hos meg.
De var på besøk hos oss i forrige uke.
15
2. Ved henvendelse til andre personen
Barnet søkte trøst hos faren.
De møtte ingen forståelse hos myndighetene.
3. For å betegne at noe er knyttet til noen:
Dette har jeg lest hos Ibsen.
Det er en styrke hos ham.
I
1. Geografisk beliggenhet (land, fylke, kommune, by, bygd, gate, vei. Se
også «på»):
Oslo er hovedstaden i Norge.
Tønsberg ligger i Vestfold.
Haslum ligger i Bærum.
Stortinget ligger i sentrum.
Jeg bor i tredje etasje i Kirkeveien 3.
2. For å uttrykke at noe/noen befinner seg inne i noe:
Han sitter i rommet/leiligheten (men på hybelen).
Han går i skogen.
Hun sitter i stolen (også «på stolen»).
De gikk i tett tåke.
Pengene ligger i pungen.
Den artikkelen stod i avisen.
Han trives som fisken i vannet.
Med overført betydning:
Han levde i stor fattigdom.
De holdt sammen i sorg og glede.
3. Bevegelse inn i noe:
Han gikk inn i rommet.
Hun kjørte bilen inn i garasjen.
4.1 noen uttrykk kan det brukes sammen med bevegelsesverb (se også «til,
på»):
Han gikk i banken.
Vi skal i teatret i kveld.
16
5. For å uttrykke en fysisk/psykisk tilstand:
Huset er i god stand.
Han lå i høy feber.
I min fortvilelse skrev jeg det brevet.
Hun gikk i sinne.
Han snakket i søvne.
Når de kommer i overgangsalderen, har de ofte problemer.
Jeg har vondt i hodet i dag.
6. Tidsuttrykk:
i dag (+ alle tidsuttrykk som har med dagen i dag å gjøre: i morges, i
formiddag, i ettermiddag, i kveld, i natt).
i morgen, i går, i går kveld, i morgen tidlig, i fjor.
i år, i året.
Han tjener kr 100.000 i året (hvert år).
I år skal jeg bo i Norge.
Han kom hit i oktober.
Jeg skal reise bort i ferien.
Det har vært kaldt her i vinter, men det blir sikkert fint vær her i
sommer.
Når vi spør med «Hvor lenge..», bruker vi «i» i svaret. Hvor lenge skal
du være her? I fem uker.
Ibsen levde i det 19. århundret (Merk: på 1800-tallet).
I Middelalderen ble det bygd mange fine kirker.
Han pleier å komme i tide (ikke for sent).
Bussen kom i rett tid.
De kom femte i første (5. januar).
Merk uttrykket: I femårsalderen, i seksårsalderen osv.
7. Med betydningen «med hensyn til, når det gjelder»:
Han er flink i matematikk.
Hun har rett i det hun sier.
8. For å betegne hvordan noe er plassert:
De satte stolene i rekke og rad.
Trærne var plantet i sirkel.
De stod i kø hele dagen.
17
9. For å betegne materialet noe er laget av og fargen på det (se også «av»):
Han laget en figur i leire.
De hadde kjoler i silke og polyester.
Hun var kledd i sort.
10. For å uttrykke oppdeling/kvantum:
Eplet ble delt i to.
Han kjøpte øl i hele kasser.
De kjøpte øl i kassevis.
Avstanden regnes i kilometer.
En meter deles i 100 cm.
11. For å uttrykke medlemskap/tilhørighet:
Han står i Oslo Trygdekasse.
Han er formann i foreningen.
12. Aktivitet innenfor et begrenset område:
Han bladde i boka.
De kikket i vinduene (butikkvinduene).
De leste det i avisa.
13. Brukes for å ramme/treffe noe, gjerne for å skade (se også «på» 3):
Han dunket meg i ryggen.
Han ble slått i ansiktet (men: han klappet meg på kinnet).
Merk: Man kan ikke bruke «i» hvis det kan bli tolket som «inne i». Se
forskjellen på følgende setninger:
Han klødde på nesa.
Han klødde i nesa.
IBLANT
Noen preposisjoner har en variant med i- foran. Vanligvis blir formene
med i- brukt når ordet står etter det ordet det hører til (styringen), f.eks. Man
må tilpasse seg de menneskene man er iblant. Når det står foran styringen,
brukes begge former, men det vanligste er former uten i-, f.eks. Det er en
vanlig oppfatning ute (i)blant folk. Merk at når ordene blir brukt
adverbialt, må vi bruke formene på i- f.eks.: Han sykler iblant til jobben.
1. Med betydningen «sammen med» (se «blant»):
Det er noen iblant oss som ikke liker det.
Han stod midt iblant dem.
18
IFØLGE
1. Med betydningen «etter, i samsvar med»:
Ifølge loven kan man ikke ha dobbelt statsborgerskap.
Det skal bli regn i morgen ifølge værvarslingen.
IGJENNOM
Se «iblant».
Se også «gjennom».
1. Med betydningen «fra den ene siden til den andre».
Tunnelen gikk igjennom fjellet.
Han hogg hull igjennom isen for å pilke.
2. Brukes for å uttrykke at en aktivitet blir gjort grundig/blir fullført:
Han gikk igjennom alle papirene.
Nå har vi sett igjennom hele kontrakten.
3. Med betydningen «over, via»:
Europaveien går igjennom mange store byer.
Nyheten ble sendt igjennom radioen.
4. Erfare, tåle (abstrakt betydning):
De hadde vært igjennom mange kriser i livet.
Det var ingen vei utenom. Hun måtte igjennom det.
5. Om tid (fra begynnelse til slutt):
Hun satt og gråt hele dagen igjennom.
De opplevelsene forfulgte ham igjennom hele livet.
IMELLOM
Se «iblant».
1. Settes vanligvis i slutten av setningen:
Ryktene gikk mann og mann imellom (fra mann til mann).
De snakket seg imellom på norsk (med hverandre).
I butikkene var det lite å velge imellom.
IMOT
Se «iblant».
Se også «mot».
1. For å uttrykke uenighet, opposisjon:
Han gikk imot det forslaget.
Det er ikke meg imot at vi gjør det.
Er du for eller imot fri abort?
19
2. Med betydningen «ikke like (noen/noe)»:
De fikk imot ham fordi han var så gjerrig.
Har du noe imot at jeg røker?
3. Med betydningen «motta»:
Han tok imot pengene uten kvittering.
Gjestene ble tatt imot av verten.
Ta imot ballen når jeg kaster den!
4. Plassering (vis å vis, rett overfor) retning:
Banken lå midt imot posthuset.
Han kom imot oss med åpne armer.
5. Ved sammenligning med betydningen «sammenlignet med»:
Husarbeidet er lett i dag imot hva det var før.
Den norske krona er lite verdt imot dollaren.
INN
1. Brukes ved bevegelse gjennom/innenfor et avgrenset område:
Han løp inn døra.
Båten seilte inn fjorden.
INNEN
1. Innenfor en gruppe eller organisasjon (se «innenfor»):
Innen fagforeningen var det stor uenighet.
De ville ordne saken innen familien.
2.1 tidsuttrykk, innenfor en bestemt tid:
Han måtte skrive det ferdig innen utgangen av juni (før første juli).
Regningen må betales innen 15. desember.
Jeg kommer tilbake innen en time.
3. Innenfor et begrenset område (ikke geografisk):
I den siste tiden er det oppnådd store resultater innen medisin.
Det lå innen hans rekkevidde (han hadde mulighet til å
oppnå/gjøre/klare det.
INNENFOR
1. Plassering (på innsiden av noe):
Han satt innenfor skranken.
Du må ikke gå innenfor sperringene.
Loven gjelder innenfor landets grenser.
20
Med overført betydning:
Dette er ikke innenfor mitt område (er ikke min spesialitet).
2. Plassering (lenger inne enn):
Kjøkkenet ligger innenfor soverommet.
Du kan plassere koppene innenfor tallerkenene.
3. Innen en gruppe eller organisasjon:
Det var uenighet innenfor partiet når det gjaldt sikkerhetspolitikken.
Innenfor skisporten er det flere grener å velge mellom.
INN!
1. Sammensetning av~«inne + i»:
Langt inni skogen lå det et lite hus.
Han er inni huset.
Med overført betydning:
Han har satt seg godt inni det stoffet (vet mye Om det).
INNIBLANT
1. Sammensatt av «inne + iblant»:
Han fant bildene inniblant bøkene.
Det var noen fine bær inniblant de råtne.
INNSGJENNOfVI
1. Sammensatt av «inn + igjennom»:
Fuglen fløy innigjennom ruta.
INNIMELLOM
1. Sammensatt av «inne + imellom»:
Innimellom trærne lå det et hus.
Han tok en pause innimellom hver øvelse (mellom hver).
INNMED
1. Med samme betydning som «innved»:
Hun satt innmed peisen og strikket.
Treet stod innmed huset.
21
INNOM
1. Med betydningen «inn et øyeblikk til»:
Han stakk innom oss etter arbeidet.
Hun gikk innom baker Hansen for å kjøpe et brød.
Båten går innom Kragerø og Risør.
Med mer overført betydning:
Før hun ble salgssjef i firmaet, hadde hun vært innom mange forskjellige
yrker.
INNOVER
1. Sammensatt av «inn + over»:
De gikk langt innover vidda.
Vinden blåste innover landet.
INNPÅ
1. Med betydningen «inne + på»:
Kakene stod langt innpå bordet.
Han fikk en bot fordi bilen stod parkert innpå fortauet.
Innpå heia lå det en gammel seter.
2. Med betydningen «(tett) inntil»:
I Røros ligger husene tett innpå hverandre.
Hun brukte ullgenser rett innpå kroppen.
Med overført betydning:
Hun likte ikke å ha dem så tett innpå livet (å ha dem så nær seg).
INNTIL
1. Fram til en spesielt angitt tid eller hendelse:
Han hadde en ubetydelig stilling i firmaet inntil farens død.
Han skal være her inntil tirsdag.
2. For å angi et tidsrom fram til noe annet skjer:
Han skal bo her inntil videre (på ubestemt tid).
Jeg må arbeide der inntil jeg finner noe bedre.
3. For å angi et antall, et mål (maksimum):
Drosjen kunne ta inntil fem passasjerer.
Voksne kan ta inntil 4 tabletter pr. dag.
22
Kan også brukes for å markere høy grad av noe:
Læreren gjentok reglene inntil kjedsommelighet.
4. Med betydningen «ved siden av»:
Han parkerte bilen inntil fortauet.
De satt tett inntil hverandre under forestillingen.
5. Med betydningen «mot»:
Han satte sykkelen inntil gjerdet.
De lente seg inntil veggen.
INNUNDER
1. Konkret stedsangivélse med betydningen «inne under»:
Fuglene hadde bygd et reir innunder taket.
Han søkte ly innunder berghammeren.
2.1 noen få tidsuttrykk for å angi tiden rett før:
Det er alltid mye å gjøre innunder jul.
Han skal opp til eksamen rett innunder påske.
INNVED
1. Med betydningen «inne + ved»:
Han satt innved bordet.
Tøflene stod innved senga.
2. Med betydningen «ved siden av, inntil»:
Huset lå innved veien.
Bilene stod parkert innved hverandre.
LANGS
1. Med betydningen «ved siden av»:
Folk stod langs gatene da kongen kom.
De plukket jordbær langs veien.
De spaserte langs vannet.
2. Med betydningen «på/mot i rekke og rad»:
Bildene hang langs veggen.
Han satte fiskestengene langs veggen.
23
LANGSETTER
1. Med betydningen «bortover, langs»:
Han gikk langsetter fjellsiden
Veien til Lillehammer går langsetter Mjøsa
LANGSMED
1. Med betydningen «inne ved»:
Benkene stod langsmed bordet
Han gikk langsmed elva og fisket
MED
1. Med betydningen «sammen med, og»:
Hun var på tur med sine venner
I selskapet var også finansmmisteren med frue
2. For å uttrykke et gjensidig forhold (positivt og negativt):
De ville ikke være venner med oss lenger
De ville gjerne samarbeide med oss
Han kranglet med henne
Jeg er enig med deg i det
3. For å uttrykke eiendom eller noe man har/bærer:
Hun fant seg en venn med hus og penger
Hun stod og ventet med kofferten i hånden
Han gikk ut i regnet med hatt og frakk
4. For å uttrykke spesielle egenskaper en har:
De fikk en sønn med lyst hår og blå øyne
Det er en mann med godt humør
5. I fobindelse med et middel man bruker:
Han skar brødet med en skarp kniv
I Kina spiser de ris med pinner
De reiste med fly til Spania
6. For å uttrykke måte:
Han så på meg med smte øyne
Hun snakket norsk med en fremmed aksent
Han tok det med godt humør
I juleferien tar vi det med ro
24
7. I forbindelse med tid:
Han kom med det samme (straks).
Nå må du komme med en gang (straks).
Vi blir klokere med årene (etterhvert som tiden går).
8. Med betydningen «med hensyn til, når det gjelder»:
Hvordan står det til med deg0
Han er flmk med penger.
Hun kan dette med matlaging.
9. For å uttrykke hva noe består av, inneholder:
Han kom inn med en mugge med melk.
Det lå en bunke med papirer på bordet
Merk at vi her ofte utelater preposisjonen i norsk: et glass vann
10.1 forbindelse med tall:
Liverpool tapte med to mål.
Inflasjonen har økt med tre prosent.
Hvis du ganger to med to, får du fire.
Hvis du deler fire med to, får du to.
11. For å uttrykke årsak, grunn til noe:
Det blir dårlig luft her mne med alle vinduene lukket.
Datteren mm ligger i senga med influensa.
MELLOM
1. For å angi posisjon med noe på hver side:
Banken ligger mellom posthuset og politistasjonen.
Grensen mellom Svenge og Norge er lett å passere.
2. For å angi tiden fra et tidspunkt til et annet:
Du kan komme mellom kl. 11.00 og 12.00
Mellom de to verdenskrigene var det dårlige tider i Norge.
3. For å angi omtrentlig mengde, pris o.L:
Vi bruker mellom to og tre liter melk hver dag.
Et par ski koster mellom 500 og 900 kroner.
25
4. For å angi forbindelse, forhold:
Det var ikke så godt forhold mellom søsknene (de var ikke så gode
venner).
La dette bli mellom oss (la ikke noen andre få vite det).
MOT
Se også «imot».
1. For å angi motsatt resultat enn forventet:
Det gikk mot all forventning (mye bedre enn man hadde ventet).
Det skjedde mot alle spådommer.
2. For å uttrykke uenighet, opposision:
Han var mot bruk av alkohol.
Hun stemte mot det forslaget.
Mange kjempet mot nazismen.
Han gjorde opprør mot skjebnen.
3. For å angi forhold til noe(n)(positivt og negativt):
Hun var hyggelig mot alle utlendinger.
Han var slem mot meg.
4. Plassering, retning:
Værelset lå ut mot gårdsplassen.
Vinden blåste mot vest.
Han kjørte mot byen.
Snøfjellene satte grenser mot nord.
5. For å angi tid (nærme seg):
Det går mot vår (våren nærmer seg).
Jeg må være ferdig med arbeidet mot slutten av uka.
Hun går mot 50 (blir snart femti år).
Da det gikk mot slutten, tok hun farvel med alle (nærmet seg døden).
6. For å uttrykke «bekjempelse av»:
Dette midlet kan brukes mot mygg.
Han fikk noen medisiner mot forkjølelse.
7. Ved sammenligning med betydningen «sammenlignet med»:
Den fisken er ingenting mot den jeg fikk.
Han tjente 124.000 i år mot 100.000 i fjor.
26
8. Ved økonomisk garanti:
Han ble løslatt mot kausjon.
Han fikk lån mot pant i fast eiendom.
NED
1. Det motsatte av «opp»:
Han gikk ned trappa.
De kjørte ned denne veien.
NEDENFOR
1. Ved plassering på et lavere nivå, lenger nede enn:
Huset deres lå nedenfor vårt.
Du finner bussholdeplassen nedenfor posthuset.
Hun ble plassert nedenfor brudeparet ved bordet.
NEDI
1. Sammensatt av «nede + i»:
Han stod og ventet nedi veien.
Pengene lå nedi pungen.
NEDMED
1. Med betydningen «nedved»:
Han satte fra seg sykkelen nedmed grinda.
Han pleide å stå nedmed vannet og fiske.
NEDOM
1. For å uttrykke «inn et sted (som ligger lenger nede) et øyeblikk». Se også
«innom, oppom»:
Han gikk nedom gartneriet for å kjøpe noen blomster.
Bussen kjørte nedom sentrum.
NEDOVER
1. For å uttrykke retning (vanligvis fra øverst til nederst):
Han leste hurtig nedover lista med navn.
Han gikk nedover veien.
NEDPÅ
1. Sammensatt av «ned + på»:
Hun la seg nedpå senga for å hvile.
Han slengte papirene nedpå bordet.
27
2. Sammensatt av «nede + på»:
Han stod nedpå trappa og gråt.
Skoene stod nedpå gulvet.
NEDVED
1. Sammensatt av «nede + ved»:
Han lekte nedved vannet.
Hun stod nedved postkassa og ventet på brev.
NORDENFOR
1. Med betydningen «nord for»:
Lillehammer ligger nordenfor Hamar.
De leter etter olje nordenfor Fnggfeltet.
NORDENFRA
1. Med betydningen «fra nord i»:
De kunne fortelle nytt nordenfra dalen.
Han kom nordenfra landet.
NORDOVER
I. Retning mot nord:
De kjørte med snøscooter nordover vidda.
Veien fortsetter videre nordover fjellet.
OM
1. Med betydningen «angående, når det gjelder»:
Jeg vet ingenting om den saken.
Dette er en bok om norske antikviteter.
Det skal vi bli to om (jeg skal også være med på å bestemme det).
2. Med betydningen «rundt, omkring, over»:
Butikken ligger like om hjørnet.
Hun gikk med et tørkle om hodet.
Hun tok et sjal om skuldrene.
Med overført betydning:
Han er om seg (han er flmk til å skaffe seg det han vil).
3. Om tid for å uttrykke «hver»:
Om morgenen spiser jeg frokost.
Det blir tidlig mørkt om kvelden om vinteren.
28
4. Om tid for å uttrykke en tid på døgnet som ikke har med dagen i dag å
gjøre. Brukes både om fortid og fremtid :
I forrige uke var jeg en dag i London. Om morgenen gikk jeg i butikkene,
og om kvelden var jeg i teater
Torsdag skal jeg til Bergen. Jeg må kjøre om dagen, for jeg liker ikke å
kjøre bil om natten.
Jeg traff ham her om dagen (tilfeldigvis en dag).
5. Om tid med betydningen «etter»:
Du kan komme tilbake om en time
Om to måneder skal jeg reise hjem.
6. Med betydningen «forandre, gjøre en gang til»:
Hun sydde om kjolen
Han sa det om igjen (en gang til).
OMKRING
1. Med betydningen «rundt», se også «om»:
Hun la et teppe omkring barnet
Han tok omkring meg av glede.
2. Med betydningen «rundt og i nærheten av»:
Omkring Oslo er det mange fine skiløyper.
Det var samlet mye ungdom omkring jernbanestasjonen.
3. Med betydningen «ca., omtrent»:
Hun var omkring 50 år.
Det var omkring førti mennesker til stede.
4. For å angi omtrentlig tid:
Omkring jul dukker nissene opp.
Han fikk lønnen utbetalt omkring den 20. i hver måned
5. Med betydningen «angående, om»:
Det dukket opp mange tanker omkring julefeiringen hjemme.
Det oppstod mange problemer omkring den saken.
OPP
1. Det motsatte av «ned»:
Han gikk opp trappa
De kjørte opp denne veien.
29
OPPETTER
1. Med betydningen «opp langs»:
Skiene stod oppstilt oppetter gjerdet.
De lente seg oppetter veggen.
OPPI
1. Sammensatt av «oppe + i»:
Koppene stod oppi skapet.
Huset lå oppi bakken.
2. Sammensatt av «opp + i» og angir retning mot noe:
Katten hoppet oppi kurven.
Ballongen føk oppi lufta.
OPPOM
1. For å uttrykke «inn et sted (som ligger lenger oppe) et øyeblikk»:
Han stakk oppom en tur før han drog (han kom inn et øyeblikk).
Kan du gå oppom postkontoret først?
OPPOVER
1. For å uttrykke retning mot noe som ligger lenger oppe/høyere:
De gikk og ruslet oppover fjellet.
OPPTIL
1. Sammensatt av «opp + til» og angir retning opp mot noe:
Juletreet rakk helt opptil taket.
Glasset ble fylt helt opptil kanten.
2. Sammensatt av «opp + til» for å angi maksimum mengde:
Det kunne komme opptil 5o pasienter hver dag.
Bussen kunne ta opptil 80 passasjerer.
OPPVED
1. Sammensatt av «oppe + ved»:
De bodde oppved butikken.
Han hadde et sår oppved øyet.
30
OPPUNDER
1. Med betydningen «oppe + under»:
Om sommeren lå skiene oppunder taket på uthuset.
Svalene bygde seg reder oppunder takmønene.
OPPÅ
1. Sammensatt av «oppe + på». Brukes for å angi sted tydelig (se også
«på»):
Boka lå på bordet, og pennen lå oppå boka.
Han satt oppå taket og solte seg.
OVENFOR
1. Brukes for å angi et sted høyere oppe enn, tidligere:
Huset deres lå ovenfor kirken.
Se på eksemplene ovenfor (eksemplene som står før disse).
OVENFRA
1. Med betydningen «oppe fra»:
Han var ovenfra dalen.
De hørte noe bråk ovenfra fjellet.
OVER
1. Direkte over:
Ryet fløy over byen.
Han holdt en paraply over henne.
Med overført betydning:
Vi har dette arbeidet hengende over oss.
2. Ved brøk:
x/y leser vi x over y.
3. Med betydningen «dekke, skjule noe»:
Han la en presenning over bilen.
Hun la et teppe over barnet.
4. For å betegne utstrekning:
Han hadde reist over hele verden.
I morgen blir det fint vær over hele landet.
Han hadde røde flekker over hele ansiktet.
31
5. «Høyere enn»:
Man kunne se kirketårnet over trærne.
Han er et hode over de andre i klassen.
6. «Høyere enn» når det gjelder status:
Hun er over alle de andre i den bedriften.
Som matematiker er han over de andre på instituttet.
7. «Mer enn» når det gjelder antall, mengde:
Det var over 100 mennesker til stede.
Det var over 30 grader i skyggen.
Det koster over ti kroner med trikken.
8. For å uttrykke «fra den ene siden til den andre»:
Han gikk over veien.
De kjørte over fjellet med bil.
Han klatret over muren.
Brua over det vannet er stengt nå.
9. Med abstrakt betydning:
Det gikk over all forventning (bedre enn jeg hadde regnet med).
Det der går over min forstand (mer enn jeg kan forstå).
Det gikk over hodene på oss (vi forstod ingenting).
10. Med betydningen «i nærheten av for å passe på»:
Hun stod over meg hele tiden for å kontrollere at jeg ikke gjorde noen
feil.
Moren satt over ham hele tiden mens han gjorde leksene.
11. For å betegne «mens man drikker/tar o.l.»:
Hun fortalte meg dette over et glass vin (mens vi tok et glass vin).
Kan vi ikke diskutere saken over en kopp te?
12. Ved tidsuttrykk (gjennom en periode):
Han ble her over natten.
Veiarbeidet skulle pågå over lengre tid.
13. Ved tidsuttrykk med betydningen «etter»:
Klokka er fem over ett.
De skal komme hit over påske.
Kurset starter rett over jul.
32
14. Med betydningen «på grunn av»:
Det hjelper ikke å gråte over spilt melk.
Hun bekymrer seg over bagateller.
15. Ved plutselig hendelse som rammer en:
Uværet kom over oss på veien hjem.
Denne hendelsen kom helt uventet over oss.
OVERFOR
1. Med betydningen «vis å vis, midt imot»:
Han satt rett overfor meg ved bordet.
Huset deres ligger rett overfor kirken.
2. Med abstrakt betydning «vis å vis, foran»:
De stod overfor en viktig avgjørelse.
Overfor henne hadde han ingenting han skulle ha sagt (hun var
suveren).
PÅ
Se også «i».
1. Brukes om et mindre sted (også mindre byer)hvor noe/noen er:
Han ferierte på Geilo.
De bor på Hamar.
Trikken stanser på Majorstua.
Jeg traff ham på gata.
Han er på kontoret.
Merk uttrykket: bo på landet (ikke i byen).
2. Brukes i forbindelse med stedet for en begivenhet/hendelse:
Vi traff hverandre på en fest.
Det var mange studenter på forelesningen.
3.1 forbindelse med noe som utgjør en del av et hele (se også «i» 13):
Han klappet meg på kinnet.
Han klør på ryggen.
Hun oppdaget et hull på sokken.
Han banket på døra.
Vinduene på huset var ganske små.
På forsiden av huset var det en veranda.
Merk uttrykket: Hun er fm på håret.
33
4. Med betydningen «oppe på noe»:
Boka ligger på bordet.
Han gikk på isen.
De gikk på veien/gulvet.
Huset er bygget på fjell.
Med overført betydning:
Hva bygger du dine påstander på?
Han førte saken på sviktende grunnlag.
5. Ved berøring av kroppsdel mot et underlag:
Han gikk på nesa i søla.
Hun falt på rompa.
Han stupte på magen.
6. I en del uttrykk som betegner bevegelse til noe (se også «til, i»):
Merk at når vi bruker «på» foran noen av disse konkrete stedene, tenker
vi ikke på selve stedet, men på hensikten med stedet.
De gikk på skolen/Universitetet/forelesningen osv. (for å lære noe).
Han gikk på kino.
De drog på en tur.
Han skulle på jobben klokka to.
Hun gikk på badet/kjøkkenet/soverommet/gangen/stua.
Han gikk på postkontoret/apoteket/biblioteket (men i banken).
Hun bodde på hybel.
7. Med betydningen «i løpet av». Brukes for å uttrykke den tiden en bruker
for å gjøre noe ferdig, avslutte noe:
Du kan lære norsk på ett år.
Han besøkte henne tre ganger på ett år.
Du kan gå til butikken på fem minutter.
Du kan ikke gjøre alt det på én dag.
8. For å uttrykke tidsperiode i negative setninger (se også «i»):
Jeg har ikke sett dem på lenge (det er lenge siden jeg så dem).
Han hadde ikke spist på flere timer.
9. I forbindelse med ukedager, og andre spesielle dager:
De kommer på fredag.
På søndag går de i kirken.
Jeg skal be mange venner på min fødselsdag.
34
10. I forbindelse med klokka:
Toget går fem på ti (09 55).
Vi skulle møtes kvart på tolv (11.45).
11. For å uttrykke «straks, med en gang»:
Det måtte gjøres på timen.
Du må rmge til ham på flyvende flekken.
12. Ved følgende tidsangivelser:
På 1600-tallet var Norge under Danmark
På den tiden var det mange fattige i Norge.
13. I forbindelse med «tidlig, sent». Her kan vi også bruke «om»:
Han kom tidlig på morgenen.
De reiste sent på kvelden.
14. For å uttrykke «middel, på grunn av»:
Bilen går på bensin.
De levde på vann og brød.
På legens anbefaling holdt han senga.
Merk også:
Han prøvde å si det på norsk.
15. Ved angivelse av mål, mengde, alder:
Han fikk en fisk på tre kilo.
Du kan skrive ut sjekken på 500.
Hun hadde en gutt på fem år.
16. I forbindelse med plassering:
Det er første hus på høyre side.
På den ene siden av huset er det en butikk, og på den andre siden er det
leiligheter.
17.1 forbindelse med farge, pris, kvalitet o.L:
Hvilken farge er det på huset deres 9
Hva er prisen på osten?
Hvilken styrke er det på den lyspæra?
35
18. Ved fordeling, mengde:
Det går fem liter på tanken.
Hun beregnet to kaker på hver.
Merk også:
4 : 2 = 2 Les: fire delt på to er to.
19.1 forbindelse med en aktivitet som varer «n stund:
Han arbeidet på avhandlingen.
Hun øvde på rollen sin.
20. For å betegne noe du bærer, har:
Han bar på store plastposer.
Har du noen penger på deg?
Han hadde på seg jakke og slips.
21. Ved eksemplifisering:
Dette er et bevis på hans godhet.
Kan du vise meg et eksempel på god kunst?
Bilen viste tydelige tegn på slitasje.
22. Ved gjentakelse:
Jeg har sagt det til dem gang på gang (flere ganger).
De la sten på sten.
23. Ved plutselig/uventet hendelse som rammer en (se også «over»,15):
Det kom uventet på oss.
Det kom som julekvelden på kjerringa.
RUNDT
1. Med betydningen «omkring»:
Hun hadde et perlekjede rundt halsen.
De gikk rundt juletreet og sang julesanger.
2. Med betydningen «omkring, ca.»:
Det hendte rundt juletider.
Det var rundt 100 personer til stede.
3. For å angi en tidsperiode med betydningen «hele». Husk at «rundt»
alltid er etterstilt her:
Han arbeidet døgnet rundt (hele døgnet).
Hun reiser året rundt.
36
4. Med betydningen «omkring»:
De tok et silkepapir rundt pakken.
Han bandt en hyssing rundt pakken
5. Med betydningen «i nærheten av, ved»:
Jeg hørte folk rundt meg snakke om det
De fleste husene rundt her ble bygd under krigen.
6. Ved stedsangiveise:
Butikken ligger rett rundt hjørnet
Bilen skled da den kom rundt svingen
SIDEN
1. Fra en spesielt angitt tid fram til nå:
Vi har ikke sett hverandre siden hun giftet seg
De har bodd i Oslo siden juli
2. For å vise til et bestemt tidspunkt i fortiden sett fra nåtiden (se også
«siden»). Merk at denne bruken bare forekommer i setninger med: Det
er/var....
Det er tre dager siden han kom.
Det er over 100 år siden Ibsen levde.
SØNNENFOR
1. Sammensatt av «sør + for»:
Han hadde aldn vært sønnenfor Stange
Drammen ligger sønnenfor Oslo.
SØNNENFRA
I. Med betydningen «fra sør i»:
De kom sønnenfra Danmark og skulle videre med båten.
Vinden kom sønnenfra havet.
SØNNENOM
1. Med betydningen «sør for og rundt»:
De seilte sønnenom Kristiansand på vei hjem.
Han ville ikke kjøre sønnenom byen på den tiden.
SØROVER
1.1 retning mot sør:
Vi rodde sørover vannet.
37
TIL
1.1 retning mot noe/noen:
De reiste til Norge.
Jeg skal til tanten min i morgen.
Temperaturen steg til 20°C.
2. For å uttrykke sluttpunktet for en bevegelse:
Vi kom fram til en vakker, liten by.
Når du kommer til lyskrysset, må du ta første vei til venstre.
Merk! Også ved ikke-konkret sluttpunkt:
Da de kom fram til en løsning, var det nesten for sent.
Til avslutning sa presten noen hyggelige ord.
3. For å uttrykke en eller annen form for tilknytning:
Han var svært bundet til sin mor.
Hunden var lenket til treet.
4. For å uttrykke tilhørighet, eiendom. Merk at substantivet foran «til» har
bestemt form (se også «av», 6):
Det er mannen til søsteren min.
Har du hilst på vennene til Pål?
Hvor er brillene til Anne?
5. Ved resultatet av en forandring:
Vannet ble til damp.
Etter jordskjelvet ble byen forvandlet til ruin.
6. For å vise til en person eller ting som en handling blir rettet mot:
Han snakket til oss.
Hun skrev et brev til alle medlemmene.
De bad til Gud.
Det var som å snakke til veggen.
7. Adverbialet har samme funksjon som et indirekte objekt:
Han sendte en bok til meg(han sendte meg en bok).
Hun gav et eple til hver av dem (hun gav hver av dem et eple).
8. I uttrykk som viser reaksjon på noe:
Han sang til glede for alle.
Til alles overraskelse var bussen i rute.
38
9. Brukes med verb for å uttrykke «å oppnå noe»:
Hun trodde hun kunne gråte seg til alt
Ingen kan sove seg til rikdom
10. I tidsuttrykk for å uttrykke tiden fram til et angitt tidspunkt:
Han skal være her til 1 juli (Han er her nå og skal være her fram til
1 juh)
Hun arbeider fra 9 til 4
Til dags dato har det ikke vært mulig å få kontakt med henne (til i dag)
11.1 tidsuttrykk for å angi spesielt angitt tid i fremtiden:
Han kommer til høsten (han er ikke her nå, men han kommer da)
De kan vente til i morgen
12. Med betydningen «i forbindelse med, sammen med»:
I dag skal vi ha fisk til middag
Jeg liker å drikke vin til maten
TROSS
1. Med betydningen «uten å ta hensyn til»:
Han hoppet i det kalde vannet tross alle advarsler
Hun kjøpte kåpen tross den høye pnsen
2. Med betydningen «alt regnet med, alt tatt med i betraktning»:
Det gikk bra tross alt
Han kunne ikke overtale henne tross alle forsøk
UNDER
1. Direkte under, på undersiden av:
Katten satt under bordet
Eplene lå under treet
Han hadde søle under støvlene
2. Med betydningen «lavere enn»:
Bildet hang under lampen
Landet ligger 20 cm under havet
Navnene deres stod skrevet under bildet
3. I forbindelse med uttrykk som betyr «styre, kontrollere».
Han hadde femti mann under seg
På 1700-tallet var Norge under Danmark
39
4. Med betydningen «mindre enn»:
Alle under førti år kan søke på stillingen.
Genseren kostet under 100 kroner.
5. Med betydningen «sortere under»:
Du kan lese om det under paragraf 3 i loven.
Under «Bibliografi» kan du finne alle navnene.
6. I tidsuttrykk med betydningen «mens noe pågår»:
Han bodde i Sverige under krigen.
Under utviklingen av prosjektet støtte de på mange problemer.
Under middagen snakket de om været.
7. Brukes i uttrykk som betyr «skjule ens egentlige identitet»:
Henrik Wergeland skrev sine farser under navnet Siful Sifadda.
Detektiven fikk adgang til klubben under dekke av å være
forretningsmann.
8. I en del uttrykk med betydningen «verre/dårligere enn»:
Han oppførte seg under enhver kritikk (fryktelig dårlig).
Besvarelsen lå langt under kravene.
UNNTATT
1. Med betydningen «bortsett fra, når man ikke regner med»:
Alle unntatt Katrine ville se den filmen.
Vi arbeider hver dag unntatt lørdag og søndag.
UTEN
1. Med betydningen «ikke sammen med»:
De kom uten barna.
Hunden kom hjem igjen uten sin herre.
2. Med betydningen «som mangler, som ikke har»:
De kjøpte en leilighet uten bad.
Til jul fikk han en kopp uten hank.
De kunne ikke krysse grensen uten en viss risiko (det kunne være farlig).
3. Med betydningen «og unnlate, ikke gjøre»:
Han hørte på meg uten å si et ord.
De gikk fra bordet uten å takke for maten.
De bodde sammen uten å være gift.
40
4. Brukt i en del faste uttrykk som modifiserer betydningen av hele
utsagnet:
Han var uten tvil den beste i hoppbakken
Preposisjonsbruken er uten sammenligning det vanskeligste i norsk.
UTENFOR
1. Ved plassering på utsiden av noe:
Hunden stod utenfor døra og ville mn
Det var mange plakater utenfor butikken.
2. Ved plassering (ikke inne i/på):
Han bodde utenfor byen
Hun satte bilen utenfor garasjen.
Ballen måtte ikke komme utenfor banen.
Hunden måtte gå utenfor teppet.
3. I uttrykk med betydningen «ikke være med i»:
Han ble holdt utenfor gjengen.
Han stilte utenfor konkurranse.
4. Med betydningen «ikke i»:
Hun måtte gjøre alle innkjøp utenfor kontortid.
Han hadde et barn utenfor ekteskap.
Nå var de utenfor fare.
UTENOM
1. Med betydningen «utenfor (og rundt)»:
De kjørte utenom byen.
Heldigvis gikk båten utenom skjæret.
2. I uttrykk med overført betydning: «unngå»:
Han prøvde alltid å gå utenom vanskelighetene.
De kunne ikke gå utenom kontrakten
3. Med betydningen «i tillegg til, foruten»:
Vi er tre søsken utenom meg.
Han tjente mye utenom den faste inntekten.
Han har få interesser utenom frimerker
41
UTENPÅ
1. På utsiden av (direkte fast til noe):
Han skrev adressen utenpå konvolutten.
Plakaten ble satt utenpå veggen.
Det var lett å se utenpå ham at han løy.
2. Utenfor noe annet:
Hun tok en jakke utenpå blusen.
Kaken var dekket med krem, og utenpå kremen lå det et lag med
marsipan.
UTFOR
1. Med betydningen: «ut og ned», utenfor:
Han var flink til å gå på ski og satte utfor de største bakkene.
På grunn av det glatte føret kjørte han utfor veien.
UTI
1. Med betydningen «ute + i»:
Spaden står uti boden.
Uti verdensrommet er det mange satellitter.
2. Med betydningen «ut + i»:
Han hoppet uti vannet.
De kom uti en fryktelig storm.
UTOVER
1. Stedsangivelse med betydningen «ut(e) + over»:
Melken rant utover bordet.
Bilene stod spredt utover hele plassen.
2.1 uttrykk med betydningen «bli utbredt»:
Sykdommen spredte seg utover hele Europa.
Ryktet gikk utover hele landet.
3. I uttrykk med overført betydning: «negativ virkning for»:
Det dårlige humøret ditt går verst utover oss andre.
Husk at det går utover deg selv!
4.1 tidsuttrykk med betydningen «senere på, i løpet av»:
Det kommer til å bli kaldere utover dagen.
Det kommer flere turister utover sommeren.
42
UTPÅ
1. I tidsuttrykk for å markere et tidspunkt «ikke i begynnelsen av, men
heller mot slutten»:
Det begynte å regne utpå dagen.
Jeg kommer en gang utpå kvelden.
2. Stedsangivelse med betydningen «ut(e)+ på»:
Gå utpå kjøkkenet og hent et glass vann til meg!
Jeg stod utpå terrassen da det smalt.
UTVED
1. Stedsangivelse med betydningen «ute ved, i nærheten av»:
Støvlene står utved døra.
Han stod utved veién og ventet på bussen.
De bodde utved kysten.
VED
1. Stedangivelse med betydningen «i nærheten av»:
De bor ved kysten.
Når det er kaldt, er det deilig å sitte ved peisen.
2. Stedsangivelse med betydningen «inntil»:
De satt ved bordet og spiste.
Hun pleide å sitte ved vinduet og se ut.
Hun likte å sitte ved rattet (likte å kjøre).
3. For å uttrykke «som et resultat av»:
Vinen vil bli bedre ved lagring.
Jeg kom over dokumentene ved ren tilfeldighet.
4. Når man oppgir navn ved identifisering av noe/noen:
En mann ved navnet Borg vil snakke med Dem.
Vi besøkte en by ved navnet Fulda.
Han kalte det ved sitt rette navn.
5. Om tid med betydningen «omtrent, ca.»:
Jeg skal reise ved femtiden.
Ved midnatt sovnet hun.
6.1 uttrykk med betydningen «like før, holde på»:
Han var like ved å falle.
Hun var nær ved å si det da hun oppfattet signalet.
43
7. Brukes i uttrykk som betegner en hendelse/begivenhet:
Ved åpningen av utstillingen holdt kongen en tale.
Barna var ikke til stede ved begravelsen.
8. I uttrykk med betydningen «ikke forandre, skifte»:
Vi ble stående ved den første avtalen (vi bestemte oss for).
Da vi kom hjem igjen etter ti år, oppdaget vi snart at alt var ved det
gamle.
9. I forbindelse med uttrykk som betegner egenskap/karakter:
Det var noe ekkelt ved ham som jeg ikke kunne tåle.
Det er noe godt ved ham.
Det er noe bra ved den bilen.
10. Med betydningen «på grunn av»:
De kom for sent ved en misforståelse.
Hun kom til å besvime ved synet av blod.
Ved ren tilfeldighet kjøpte de samme slags pels.
11. Med betydningen «ved hjelp av»:
Salget økte ved bedre annonsering.
Hun fikk det til ved et smil.
12. «Ved
» kan ha samme betydning som en bisetning «Hvis..., Når...,
Da ... osv».
Ved femte forsøk klarte han det.
Ved annen gangs opprop må alle gå til sine plasser.
13. Når man sverger og bruker et navn:
Jeg sverger ved Gud den allmektige at det er sant.
Jeg tror ved Gud at de har rett.
14. Brukt foran en infinitiv for å uttrykke «Hvis.., Når...o.l.»:
Ved å slå opp i ordboka kan du finne betydningen (Hvis du slår opp i
ordboka,...).
Du kan få telefonnummeret ved å ringe opplysningen.
VESTENFOR
1. Med betydningen «vest for»:
Frankrike ligger vestenfor Tyskland.
De bodde vestenfor byen.
44
VESTENFRA
1. Med betydningen «fra vest i»:
Mange av innvandrerne til Amerika kom vestenfra Norge.
Hun kom vestenfra Irland.
VESTOVER
1. I retning mot vest:
Hun rodde vestover fjorden.
VIA
1. Med betydningen «gjennom, over»:
Datautstyret til Sovjet ble sendt via Norge.
Meldingen kom via satellitt.
ØSTENFOR
1. Med betydningen «øst for»:
Sverige ligger østenfor Norge.
Det kommer lite nedbør østenfor fjellene.
ØSTOVER
1.1 retning mot øst:
Han drog østover vidda.
45
DEL II
UTTRYKK MED PREPOSISJONER OG PARTIKLER
ABONNEMENT
Jeg vil tegne abonnement på det bladet.
Jeg har abonnement på to dagsaviser.
ABONNENT
Jeg er abonnent på den avisen.
ABONNERE
Jeg vil abonnere på det bladet.
ADGANG
Bare noen få mennesker har adgang til alle papirene.
Det var adgang for alle over 18 år.
Du har adgang til (å bruke) kjøkkenet (lov/anledning til).
ADKOMST
Hvordan er adkomsten til/fra den hytta (hvordan kan man komme til/fra
den hytta)?
ADRESSERE
Alle brevene var adressert til Oris Forlag.
ADSKILLE
Klimaet i Oslo adskiller seg ikke så mye fra klimaet hjemme (er ikke så
forskjellig fra).
ADVARE
Han ble advart mot å drive en slik forretning (Man sa til ham at han ikke
burde drive).
AGITERE
Han agiterte for sitt syn.
AKKOMPAGNEMENT
Hun sang til eget akkompagnement på piano.
AKSENT
I dette ordet legges aksenten på annen stavelse (trykket).
Hun snakker med en fremmed aksent.
49
AKSJON
De arrangerte en aksjon mot porno.
De ville ikke støtte aksjonen for fri abort.
AKSJONERE
De aksjonerte mot de høye prisene.
De aksjonerte for kortere arbeidstid.
ALDER
Hva er alderen på det treet?
De hadde barn på samme alder.
Hun kunne lese i en alder av fire år.
Wergeland døde i ung alder.
Ungdom i alderen 13 til 16 år kan få gratis tannpleie.
Han er veldig moden for alderen.
ALDERSGRENSE
Han gikk av for aldersgrensen (Han sluttet i jobben fordi han hadde nådd
pensjonsalderen).
ALENE
Hun var alene om å passe barna (det var bare hun som passet barna).
ALLERGISK
Hun er/reagerer allergisk mot syntetiske stoffer.
ALLIANSE
Det er en allianse mellom flere afrikanske stater.
ALLIERE
Norge var alliert med England under krigen.
Fangene prøvde å alliere seg med fangevokterne.
ALTERNATIV
Vi har ikke noe alternativ til dette.
ALVOR
Si noe i fullt alvor/for ramme alvor.
Ta noe(n) på alvor.
Ta fatt for alvor.
ANALOG
Det eksempelet er analogt med det andre.
50
ANALOGI
Flertallsformen "kontoer" er laget i analogi med vanlig norsk
flertallsbøyning.
ANBUD
Han fikk et godt anbud på byggingen av huset (noen skulle bygge det
rimelig for ham).
Snekkeren gav et anbud på byggearbeidet (sa hvor mye han kunne gjøre det
for).
Rørleggeren kom med et godt anbud på rørleggerarbeidet.
ANELSE
Jeg har ingen anelse om det (vet ingenting om det).
ANGRE
Jeg angrer på det kjøpet.
ANGREFRIST
Det er en angrefrist på to uker ved kjøp av denne varen.
ANGREP
Politikeren kom med mange angrep på regjeringens skattepolitikk.
Læreren ble utsatt for sterke angrep av elevene.
ANGRIPE
Da han var to år, ble han angrepet av en farlig sykdom.
De ble angrepet av fienden midt på natten.
ANGST
Jeg føler angst for fremtiden.
ANKE
Du kan anke dommen til høyesterett (klage til).
Det ble fremført flere anker mot den nye loven.
ANKLAGE
Han har kommet med sterke anklager mot sin kone.
Hun ble anklaget for utroskap.
51
ANLEDNING
Han fikk ikke anledning til å snakke med henne.
Hans kone fylte 50 år, og i den anledningen holdt han en tale.
I anledning (av) kongens besøk ble byen pyntet med flagg.
Han hadde tatt på seg smoking for anledningen (i den anledningen).
ANMELDE
Han ble anmeldt for tyveri.
Han ble anmeldt til politiet.
ANMELDELSE
Han gikk til anmeldelse av saken.
Politiet hadde mottatt anmeldelsen på tyvene.
ANMODE
Han ble anmodet om å fjerne bilen (bedt om).
ANMODNING
Etter/på anmodning fra Deres firma sender vi følgende tilbud.
ANSE
Norge blir ansett for å være et dyrt land å bo i (sett på som, betraktet som).
ANSKAFFELSE
De har gått til anskaffelse av ny bil (de har kjøpt seg).
ANSLÅ
Prisen på bildet ble anslått til 20.000 kroner (ble vurdert til).
ANSTRENGE
Han anstrengte seg for å lære preposisjonene.
ANSVAR
Han hadde ansvar for hele avdelingen.
Hun måtte stå til ansvar for det hun hadde gjort.
ANSVARLIG
Han stod ansvarlig for opplegget (han hadde ansvaret for).
ANTALL
Han trykket boka i et antall av 1000 eksemplarer.
52
ANTYDNING
Han kom med en antydning om lønnsforhøyelse (nevnte så vidt).
Det var ikke antydning til panikk i salen (tegn til).
APPELL
Opera har liten appell til dagens ungdom.
APPELLERE
Opera appellerer ikke til de unge.
ARBEIDE
Han arbeider med saken (er opptatt av).
Han arbeider på en bok (holder på med, skriver).
Han arbeider for flyktningene.
De har arbeidet seg opp fra ingenting.
Hun har arbeidet seg ut av problemene.
ARGUMENT
Har du noen gode argumenter for den påstanden?
Han hadde mange argumenter mot påstanden.
ARGUMENTERE
Hun var flinkt til å argumentere for sitt syn.
De ville argumentere mot hennes syn.
ARRESTASJON
Politiet gikk til arrestasjon av forbryteren.
ASSOSIERE
Hva assosierer du med dette ordet?
ATTENTAT
Attentatet på statsministeren sjokkerte hele verden.
ATTEST
Han fikk en attest på det han hadde gjort.
AVANSE
Det var stor avanse på de varene (fortjeneste).
53
AVANSERE
Hun avanserte til førsteplass etter ti minutter.
AVBETALE
Han avbetalte på studielånet hele livet.
AVBETALING
Han kjøpte varene på avbetaling (ikke kontant).
AVDRAG
Han betalte avdrag på lånet to ganger i året.
AVERTERE
De averterte etter en større leilighet.
AVFINNE
Han måtte avfinne seg med lavere lønn (akseptere).
AVGIFT
Det betales ekstra avgift på alkohol.
AVGÅ
Han avgikk ved døden julaften (døde). .
AVHENGE
Alt avhenger av været.
AVHENGIG
Hun er avhengig av støtte og hjelp.
AVHOLDE
Han måtte avholde seg fra alkohol (holde seg borte fra).
AVKALL
Han måtte gi avkall på et liv i luksus.
AVSETNING
Han fikk stor avsetning på det ferske brødet (de spiste mye av det).
54
AVSKJED
De tok avskjed med hele familien (sa adjø til).
Han fikk avskjed fra sin stilling.
AVSKJÆRE
Han ble avskåret fra all forbindelse med barna.
AVSKRIFT
De tok avskrift av papirene hans.
AVSLAG
Hun fikk avslag i prisen (måtte betale mindre).
Hun fikk et avslag på 10 kroner (reduksjon).
Han fikk avslag på søknaden om lån (fikk «nei").
AVSLUTNING
Ved avslutningen av semesteret var alle elevene fornøyde.
Avslutningen på festen ble markert med fyrverkeri.
AVSTAMNING
Han er av norsk avstamning.
AVSTAND
Hun holdt seg på en viss avstand fra oss (ikke i nærheten av).
Hun holder en viss avstand til oss (ofte brukt i overført betydning: er ikke
intim, setter visse grenser).
Jeg vil ta avstand fra det du sa (jeg er ikke enig i det du sa).
Det var ganske stor avstand mellom partene i forhandlingen (de var ganske
uenige).
AVSTEMNING
Da de ikke kunne bli enige, gikk de til avstemning over de forskjellige
forslagene.
De holdt avstemning om/over det.
AVSTØPE
Figuren ble avstøpt i leire.
AVSTØPNING
Han tok en avstøpning av figuren.
55
AVSTÅ
Han kunne ikke avstå fra å røke (slutte med det).
Hun måtte avstå retten til sin bror (overlate til).
AVTALE
Jeg har avtalt med henne å gjøre det.
AVTRYKK
De så flere avtrykk etter katteføtter i snøen.
AVVIKE
Det nye programmet avviker fra det gamle (er forskjellig fra).
BABLE
Han babler om noe (prater tull om noe).
BAKGRUNN
Har du noen bakgrunn for det du sier?
Med den bakgrunnen i musikk var han godt rustet.
Sett på bakgrunn av de vanskelige forholdene, har de klart seg bra.
BAKHÅND
Har du noen penger i bakhånd i tilfelle det skulle bli nødvendig (penger i
reserve)?
BAKRUS
Han var i bakrus hele dagen (ettervirkning etter bruk av alkohol eller andre
rusmidler).
BAKSIDE
Du kan lese om det på baksiden av arket.
BALANSE
Det var dårlig balanse mellom utgifter og inntekter.
BALANSERE
De måtte prøve å balansere mellom de to ytterpunktene.
Regnskapet balanserer med 1000 kroner.
56
BANKE
Det er noen som banker på døra.
Han banket i bordet og sverget på at han skulle ta dem.
Hjertet mitt har alltid banket for deg.
Læreren prøvde å banke preposisjonene inn i hodene deres.
BARN
Hun er med barn (gravid).
Han satte barn på henne (gjorde henne gravid).
BARNDOMMEN
Hun går i barndommen (er senil).
BASERE
Hva baserer du dine påstander på?
De måtte basere seg på å klare det med så lite penger.
BASIS
På basis av en slik kalkyle kunne han begynne å bygge huset.
Det materialet danner basis for det videre arbeidet.
Arbeidsløsheten har gått noe ned på landsbasis.
BE
Han bad om et glass vann.
Hun bad om unnskyldning.
Hun ber til Gud om tilgivelse.
Han la sine hender på de syke og bad for dem.
Vi er bedt til middag til noen venner i morgen.
BEBREIDE
Du kan ikke bebreide andre for det du selv har gjort.
BEDRA
Han bedro henne for ti kroner.
Han bedro sin kone med en av hennes beste venninner.
BEFATTE
Hva er det han befatter seg med for tiden (driver med)?
BEFATNING
Han ville ikke ha noen befatning med den saken (ikke noe å gjøre med).
57
BEFRI
Han ble befridd for sitt ansvar.
Han ble befridd fra fangenskapet.
BEGJÆR
Han hadde et stort begjær etter makt.
BEGRAVELSE
Han ville ikke gå i begravelsen etter sin mor.
Presten forrettet ved begravelsen.
BEGRENSET
Stipendiene var begrenset (oppad) til 10.000 kroner.
BEGREP
Han har ikke begrep om matlaging (kan ikke lage mat).
De var i begrep med å spise da telefonen ringte (skulle akkurat spise).
BEGRIPE
Jeg begriper meg ikke på musikk (jeg forstår meg ikke på).
BEGYNNE
Det begynte med latter og endte med tårer.
Jeg har begynt på en ny bok (begynt å lese/skrive).
Hun har begynt med en ny frisyre.
Alle navn som begynner med "A", kan skrives her.
Til å begynne med var det veldig vanskelig (i begynnelsen).
BEGYNNELSE
I begynnelsen av dette århundret utvandret mange nordmenn til Amerika.
BEHOV
Jeg har behov for ny skrivemaskin.
BEKJENNE
Han bekjenner seg til kristendommen.
BEKJENT
Han er en bekjent av meg (jeg kjenner ham).
Hun ville ikke være bekjent av å ha gjort det (ville ikke at man skulle si at
hun hadde gjort det).
58
BEKLAGE
De beklaget seg over det som hadde skjedd.
BEKLAGELSE
Han kom med beklagelser over det som hadde skjedd.
BEKOSTNING
De kunne reise til Syden på statens bekostning.
Han kjøpte nye klær på bekostning av maten (dermed fikk hun mindre
penger til mat).
BEKYMRE
Du må ikke bekymre deg for fremtiden (være redd/engstelig for).
BEKYMRING
De viste bekymring for økonomien.
BELEGG
Har du noe belegg for det du sier?
BELØNNE
Han ble belønnet med en tur til England.
BELØP
Han kom frem til et beløp på 20.000 kroner.
BELØPE
Utgiftene beløp seg til 500 kroner.
BENYTTE
Du må benytte deg av det tilbudet.
BEREGNE
Dette verbet kan brukes sammen med på eller for uten at man kan si helt
sikkert når den ene eller andre preposisjonen skal brukes. Vanligvis brukes for
i forbindelse med et visst antall: Bilen er beregnet for fire personer. Men: Filmen
er beregnet på voksne.
BERETTIGE
Jeg føler meg berettiget til stipend (har rett til å få).
59
BERO
Det beror på deg (kommer an på).
Det der må bero på en misforståelse (skyldes).
BERYKTET
Han er beryktet for sitt maktbegjær.
BERØMT
Han ble berømt for sin kunst.
BESATT
Han var besatt av hevnlyst.
Ringen var tett besatt med diamanter.
BESETNING
De hadde en besetning på 20 mann om bord.
BESETTELSE
Hevnlysten ble snart en besettelse hos ham.
BESKJED
Det lå en beskjed til ham på bordet.
Han fikk beskjed om å ringe straks.
BESKJEFTIGE
Han beskjeftiger seg med mange ting (er opptatt av).
BESKYLDE
Han ble urettmessig beskyldt for drapet.
BESKYTTE
De smurte seg inn med krem for å beskytte seg mot sola.
BESKYTTELSE
Anorakken gav god beskyttelse mot den kalde vinden.
60
BESTEMME
Jeg vil ikke at du skal bestemme over meg
Jeg har bestemt meg for å flytte
Til slutte bestemte hun seg for det huset (bestemte å ta)
Vi var fast bestemt på å slutte i jobben da vi fikk et bedre tilbud (vi hadde
bestemt oss for)
Blomstene var bestemt for vertinnen
BESTILLING
De hadde en bestilling på to stoler
De ville ikke lage glass på bestilling (ikke lage glass som noen har bestilt
De vil lage glass når de seh ønsker det)
Det er ikke lett å smile på bestilling (smile når noen sier at du skal smile)
BESTREBE
Han bestreber seg på å gjøre det ordentlig (strever, prøver så godt han kan)
BESØK
Han var på besøk hos familien
Jeg skal på besøk til noen venner av meg
Jeg har hatt besøk av en gammel tante
BETALE
Jeg har betalt 500 kroner for de skoene
Hver måned betaler han av på gjelden sm
Hvis du betaler litt på kåpen, kan vi henge den til side for deg
BETENKE
Jeg ville ikke betenke meg på å gjøre det (jeg ville gjøre det straks uten å
tenke mer)
BETINGELSE
Du kan få låne bilen på betingelse av at du kjører forsiktig
Du har alle betingelser for å klare eksamen (du har alle muligheter for)
Betingelsen for å få leie båten er at det betales et depositum
Det var knyttet mange betingelser til kontrakten
BETRO
Hun kunne ikke betro seg til sine venner
61
BETY
Penger betyr ikke noe for ham.
BETYDNING
Hva er betydningen av det ordet?
Han hadde ingenting av betydning å tilføye (ikke noe viktig).
BEUNDRE
Jeg beundrer henne for hennes tålmodighet.
BEVILGE
Kommunen har bevilget ekstra penger til ungdomsarbeidet.
BEVIS
Har du noe bevis på at du er over 18 år?
Han måtte føre bevis for at det var sant.
BEVISSTHET
Sjåføren var ved bevissthet etter ulykken (var våken, bevisst).
Han kom til bevissthet på vei til sykehuset (våknet på veien).
Bevisstheten om at barna sulter, plager meg (tanken på, viten om).
De kom til bevissthet om sin skyld (de erkjente skylden etter hvert).
BIDRA
Alle måtte bidra med noe. Noen sang, andre spilte og danset.
Ibsen har bidratt til at norsk litteratur er kjent i utlandet.
BIDRAG
Kan du gi et bidrag til Landslotteriet?
BILDE
Dette er et bilde av min datter.
Røde roser er bilde på kjærlighet.
Han er helt ute av bildet når det gjelder formannsvervet (han har ingen
sjanser).
Det har kommet nye momenter inn i bildet når det gjelder den saken (det
har dukket opp nye ting).
Gud skapte mennesket i sitt bilde.
Han prøvde å danne seg et bilde av Norge under krigen.
62
BINDE
Han er bundet til sin mor (han er knyttet til).
Han var bundet av en tidligere avtale.
Vi må prøve å få bundet inn disse bøkene så billig som mulig.
BISTÅ
Vi måtte bistå henne med penger og gode råd (gi/hjelpe henne med).
BITE
Du kan få bite av et stykke av sjokoladen min.
Hun klarte å bite fra seg i diskusjonen (svare godt for seg).
Han måtte bite i det sure eplet (gjøre, finne seg i noe man ikke liker).
Han måtte bite i gresset (gi tapt).
Jeg måtte bare bite smertene i meg (tåle smertene).
Han bet merke i hva hun sa (la merke til).
Hvorfor går du og biter på neglene hele tiden?
Du må ikke bite på all reklame (ikke la deg lure av).
BLA
Han satt og bladde i ordboka.
Han måtte bla (i)gjennom hele boka for å finne det han lette etter.
Helt uventet bladde han opp flere tusenlapper på auksjonen.
BLANDE
Han prøvde å blande seg inn i samtalen.
Du må biande mer sand i sementen.
Melken var blandet opp med vann.
Ukebladene elsker å blande seg opp i kjendisenes privatliv.
BLEST
Det har vært stor blest om/omkring den saken (mye publisitet om).
Det ble skapt mye blest omkring prinsessefødselen.
Det er ikke noe å gjøre blest av.
63
BLI
Hvor blir det av dem (hvor er de, kommer de ikke snart)?
Det blir ikke noe av det vi snakket om (det blir ikke aktuelt med det).
Det var ikke så lett å bli av med de gamle avisene (å bh kvitt).
Han har lett for å bli etter i løypa (ikke klare å følge med de andre)
La dette bli mellom oss (ikke si det til noen andre)1
Han har ikke blitt til noe stort (viktig, berømt o.l.).
Det ble til at vi flyttet (det endte med).
Alt blir ved det gamle (alt skal være som før).
Vi forandret snart menmg, men Per ble ved sitt (forandret ikke menmg).
Vil du bli med meg hjem 9
Vil du bli med på en presang til Per (kjøpe en presang sammen med oss)''
De ble over til neste dag (overnattet).
BLIKK
Han kastet et blikk på notatene før han gikk til møtet (så fort igjennom).
BLINK
De skjøt på blink.
Denne gaven var midt i blinken (helt riktig, akkurat passe).
BLINKE
Han blinket til meg med lommelykten.-
BLOD
Han fikk blod på tann da han vant i tipping (ble veldig interessert).
De slo kaldt vann i blodet på ham (prøvde å dempe ham).
BLUND
Han hadde ikke hatt blund på øynene hele natten (ikke sovet).
BLUNK
Jeg kan gjøre det på et blunk (straks).
BLUNKE
Hun blunket til meg.
Hun blunket med øynene.
Han svarte uten å blunke (straks, uten å nøle).
64
BLÅSE
Han blåste av det hun sa (neglisjerte).
Han blåste i hornet.
Hun kommer til å bli sint. Det blåser jeg i (ikke bry seg om).
Barna fikk blåse opp hver sin ballong.
Det blåser opp til storm (blir storm).
Han blåste på varmen.
Hun blåste ut alle lysene på kaken.
BOMME
Hun bommet på ett av spørsmålene (svarte ikke riktig, tok feil).
BOT
Han fikk en bot på 300 kroner for feilparkering.
De fikk en ny maskin for å råde bot på d;n dårlige servicen (for å rette
opp).
BRE
Moren bredde over dem teppet så de ikke skulle fryse.
Kan du bre ut stoffet så jeg får se hvordan det er?
Det ryktet har snart bredd seg utover hele landet.
BREDDE
Hva er bredden på den veien?
Tomten måler 20 meter i bredden.
På motorveien kan vi kjøre fire og fire i bredden.
Han går i bredden i sin fremstilling av den saken.
BREMSE
Noen vil bremse på denne utviklingen.
65
BRENNE
Hun brant etter å få lov å hjelpe dem (hadde veldig lyst til).
Jeg brenner for den saken (er svært interessert i).
Det brenner i ovnen.
De brant inne i huset.
Han brant inne med hele høstkolleksjonen (fikk ikke solgt noe).
Huset brant ned til grunnen.
De ville brenne opp alt søppelet selv.
Hun brente seg på den varme kaffekjelen.
Jeg vil ikke samarbeide med dem igjen for det har jeg brent meg på
tidligere (jeg har dårlig erfaring).
Det brenner på peisen.
Sola brenner på ryggen. Men det heter: Feberen brant i kinnene/kroppen
hennes.
De kunne ikke gå og legge seg før ilden hadde brent ut på peisen.
BRILJERE
Hun prøver alltid å briljere med sine kunnskaper.
BRINGE
Vi har nå fått bragt på det rene at opplysningene er korrekte (vi vet nå med
sikkerhet).
Arbeidsløshet bringer med seg så mange andre onder.
Hvem har brakt det temaet på bane igjen (har begynt å snakke om det)?
De ble alle brakt til taushet (fikk ikke si noe).
BRISTE
Hun følte at hjertet holdt på å briste av sorg.
Da de tok fra ham barna, brast det helt for ham (ble han helt fortvilet/viste
han sine følelser).
BRO/BRU
Broen/brua mellom de to øyene er veldig lang.
Den nye broen/brua over Mjøsa ligger ved Lillehammer.
Turneren kunne gå ned i bro/bru uten vanskeligheter.
BRUDD
Det har blitt brudd i forhandlingene.
Det er brudd mellom partene.
På grunn av veiarbeid ble det brudd på vannledningen.
På grunn av brudd på reglementet måtte de betale en bot.
66
BRUK
Jeg har bruk for en god ordbok (trenger).
Denne veien er ikke i bruk om vinteren.
Mange mennesker blir ødelagt ved overdreven bruk av alkohol.
Hest og kjerre har mer og mer gått av bruk som fremkomstmiddel.
Mange nordmenn dyrker grønnsaker til eget bruk (som de bruker privat).
BRUKE
Han bruker sine penger på aksjekjøp.
Vasen kan brukes til blomster.
Læreren brukte seg på elevene (var sint på).
BRY
De ville ikke være til bry for noen.
Du må ikke bry deg med dette (dette er ikke din sak).
Han satt hele kvelden og brydde hjernen med det problemet.
Ikke bry deg om det (glem det, ikke ta hensyn til det)! Dette uttrykket
brukes også med betydningen "være interessert i, tenke på, like": Det var
noen som brydde seg om dem . Jeg bryr meg ikke om sjokolade (liker ikke).
BRYTE
Hun brøt av en kvist.
"~
De brøt av midt i sendingen (sluttet).
Nå har hun virkelig brutt gjennom som sanger (har virkelig klart det).
Han brøt i stykker skistaven sin.
Tyvene brøt seg inn gjennom vinduet.
Han har brutt med sin familie (vil ikke ha mer med dem å gjøre).
De måtte bryte ned de gamle stolpene før de kunne sette opp nye.
De prøver å bryte ned gamle fordommer.
De måtte bryte opp døra for de hadde mistet nøkkelen.
Etter en time brøt de opp og gikk videre (avsluttet sitt opphold).
Hun bryter på fransk (har en fransk aksent).
Fangene brøt seg ut av fengselet.
De var uenige og bestemte seg for å bryte ut av partiet.
Brannen brøt ut i første etasje.
De er redd for at det skal bryte ut koleraepidemi i leiren.
Det har brutt ut krig mellom de to landene.
Han brøt ut i latter da han så henne (begynte å le veldig).
67
BUD
De sendte bud etter/på barna da det nærmet seg slutten.
Han fikk bud om at faren var død.
Fuglene bringer bud om at vinteren snart er over.
På auksjonen gav vi et bud på 1000 kroner på det fatet.
BUKKE
Han bukket for henne og bad om en dans
Han holdt på å bukke under for sykdommen (døde nesten av sykdommen).
BUKT
Politiet fikk ikke bukt med opprørerne (overvinne, få makt over).
BUNN
Dette er i bunn og grunn ikke så vanskelig (egentlig, faktisk).
Vi kunne se elven sno seg i bunnen av dalen.
På bunnen av havet ligger det mange skatter.
Han tror han kjenner henne til bunns (vel alt om henne).
BY
Jeg ble budt 500 kroner for det bildet.
Han bød fram varene sine til salg.
I dag er det damene som skal by opp til dans.
Han bød 500 kroner over meg på auksjonen.
Vil du ha noe å drikke? Ja, hva har du å by på i dag (hva kan du by oss i
dag)?
Jeg bød 2000 kroner på bordet.
Han bød seg til å måke bort snøen for henne.
BYGGE
Til våren skal vi bygge om huset (forandre).
Her skal de bygge opp igjen fabrikken.
De har klart å bygge opp et stort distribusjonsnett.
Vi skal bygge på huset med en stue (plusse på med). Samme betydning har
følgende uttrykk: De skal bygge til en vinterhage (bygge i tillegg).
Hva bygger du den påstanden på?
Denne veien skal bygges ut (bli større og bedre).
De skal bygge ut servicetilbudet (utvide).
68
BYTTE
Vi kan bytte inn den gamle vaskemaskinen mot en ny.
Vil du bytte plass med meg?
Hun byttet skiene mot et par skøyter.
I oktober må vi bytte om til vinterdekk.
De måtte bytte på med å passe barna (gjøre det hver sin gang).
Han har byttet til seg mange fine frimerker.
Vi må snart bytte ut de gamle vinduene med nye.
BÆRE
Han satte seg i bilen, og så bar det av sted i full fart (kjørte bort).
De bar fram sitt budskap (kom med).
Det bærer mot en seier (det går i retning av).
Hele forestillingen ble båret oppe av den fremragende pianisten (pianisten
gjorde at det ble en vellykket forestilling).
Studentene bærer seg over de høye prisene på leilighetene (klager over).
De prøvde å bære over med ham selv om det var vanskelig (å tolerere, vise
tålmodighet overfor ham).
Han bar på to store kofferter.
Hun bærer på en sykdom.
Han bar henne på hendene (gjorde alt for henne).
Han bærer nag til henne (han føler seg urettferdig behandlet av henne og
kan ikke glemme det).
BØNN
Han bad en bønn om fred.
BØNNFALLE
Jeg bønnfaller deg om ikke å si det (vær så snill ikke å si det).
BØTE
Det skal du fl bøte for (betale for, lide for)!
De måtte bøte med livet (det kostet dem livet, de måtte dø).
De prøvde å bøte på manglene (å pynte på, rette opp).
BØTELEGGE
Han hadde parkert feil og ble bøtelagt for det.
69
BØYE
Han måtte bøye seg for loven (akseptere, finne seg i).
De bøyde av fra veien (svingte av).
Han bøyde anna for ikke å bli truffet av ballen.
BÅND
Hun klarer ikke å legge bånd på seg (å styre, kontrollere seg).
Du må ha hunden i bånd.
DABBE
Tempoet dabbet av da de hadde holdt på noen timer (ble
langsommere/mindre).
DAG
Han gav en god dag i leksene (brydde seg ikke om å gjøre).
Hun er moren opp av dage (veldig lik moren).
Han ble tatt av dage på en brutal måte (drept).
Alt kommer for en dag (blir avslørt, blir kjent).
I dag er det fredag.
I alle dager, hvor er det blitt av nøklene mine (uttrykk for forbauselse)?
Det ligger klart i dagen at han kommer til å vinne (det er helt klart).
Vi arbeider om dagen og sover om natten.
Jeg så ham her om dagen (forleden dag).
Han kunne reparere bilen på dagen (gjøre den ferdig samme dagen).
Vi spiser lunsj midt på dagen.
Ungdommen nå til dags er ikke redd for å si sin mening (ungdommen nå
for tiden).
De ringer til henne dag ut og dag inn (hele tiden).
Innbruddet skjedde ved høylys dag (midt på dagen).
DANS
Nå er han ote av dansen (nå er det slutt for ham).
Hun ville ikke lenger danse etter hans pipe (ikke la ham bestemme alt).
Danse etter kan også brukes i uttrykket: danse etter moderne musikk (følge
moderne musikk når man danser).
DATO
Har dere bestemt datoen for avreisen ennå?
Jeg har til dags dato ikke mottatt noe brev (til i dag).
70
DEDIKASJON
Foran i boka var det en dedikasjon til en god venn.
DEDISERE
Boka var dedisert til en god venn.
DEFENSIV
Hele tiden befant han seg på defensiven (han forsvarte seg).
DEFINISJON
Hva er definisjonen på en rettvinklet trekant?
DEGRADERE
Han ble degradert til menig.
DEKKE
Han prøvde å dekke over hendelsen (skjule, hemmeligholde).
Om vinteren må vi dekke over rosene.
DEKNING
Vi måtte gå j dekning da fienden kom (skjule oss).
Har du noen dekning for det du sier (bevis, grunnlag)?
Han måtte skaffe dekning for aile utgiftene.
De fikk 2000 kroner til dekning ar reparasjonen (for å dekke).
DEL
I morgen blir det til dels lettskyet, pent vær.
Han ville ta dei i samtalen (være med i).
Vi ønsker alle å få del i den høye levestandarden (å oppleve, føle).
DELAKTIG
Han var delaktig i forbrytelsen (hadde vært med på).
Han ville gjøre hele verden delaktig i sine forskningsresultater (ville at hele
verden skulle få høre om).
71
DELE
Du kan dele kaken i 8 like store deler.
Julenissen delte ut gaver til alle barna (distribuere).
De ønsket å dele gavene med hverandre
Jeg kan ikke gjøre alt på en gangjeg må nok dele på det
6 delt på 2 er 3
Arven ble delt mellom alle barna (fordelt)
VJ har tenkt å dele av dette rommet (sette mn en ekstra vegg)
Hun bad ham dele opp appelsinen i båter.
DELEGERE
Sjefen bør delegere noe av ansvaret til sme ansatte.
DELELIG
Alle tall som ikke er delelig med 2, kalles oddetall
DELTA
Han viOe ikke delta i diskusjonen.
Skai du delta på denne konferansen?
A.lle deltok med sang og musikk
DEMONSTRERE
De demonstrerte mot de høye matvareprisene
De demonstrerte for kortere arbeidsdag.
DEMRE
Det demrer for meg at jeg har hørt det en gang Oeg synes å huske).
DEPONERE
Du kan deponere på denne kjolen til i morgen (betale den, men få pengene
tilbake hvis du ikke tar den).
DIFFERANSE
Differansen mellom inntekter og utgifter var ikke så stor
DIPLOM
Har du noe diplom på at du har vært med på det kurset9
DISPENSASJON
Han har fatt dispensasjon fra mnvandnngsstoppen (innvandringsstoppen
gjelder skke for ham i dette tilfellet).
72
DISPONERE
De kunne disponere over heie området (bruke hele).
Han er disponert for hjerteinfarkt (kan lett få, er mottakelig for).
DISPOSISJON
Bil og ieilighet ble stilt til disposisjon for ham (han kunne bruke).
DISPOSISJONSRETT
Han hadde disposisjonsrett over hennes konto (rett til å bruke).
DISTANSE
Direktøren holder en viss distanse til sine underordnede (holder dem litt
på avstand, er litt reservert).
DISTANSERE
Hun distanserte de andre løperne med ti meter (hun lå ti meter foran de
andre).
Forfatteren prøvde å distansere seg fra det han skrev om (komme litt på
avstand fra).
DISTINKSJON
Er det noen distinksjon mellom ordene "annerledes" og
forskjellig"(forskjell mellom)?
DIVIDERE
Alle tall som kan divideres med/på to, kafles like tall.
DOKUMENTASJON
Har du noen dokumentasjon på din eksamen (papir på at du har tatt
eksamen).
DOM
Det ble avsagt en dom i saken (resultatet av rettssaken).
De felte en hard dom over ham (de dømte ham hardt).
Til jul kjøper folk julegaver i dyre dommer (kjøper for mange penger).
73
DRA
Han drog for gardinene da han skulle legge seg (tok gardinene foran
vmduet).
Hun drog fra gardinene for å shppe irtn sola (tok gardinene bort fra
vinduet).
Etter fem kilometer drog hun fra de andre løperne (hun løp fortere enn de
andre),
Mot slutten drog han innpå de andre konkurrentene (nærmet han seg).
Da han skulle vise filmen, måtte han dra ned gardinene (ta gardinene ned
foran vinduet).
Etter filmfremvisningen drog han opp gardinene.
Han drog på to tunge kofferter (bar på).
Han måtte dra til knuten for at den ikke skulle gå opp igjen (knyte den
hardt, dra den hardt sammen).
Han drog til henne på kinnet (han slo henne). For å bruke dette uttrykket
med den betydningen, er det viktig å legge trykket på verbet og uttale verbet
og partikkelen sammen med tonem 2. Hvis vi sier det med en liten pause etter
verbet, betyr det: han reiste ti! henne.
Han prøvde å dra ut tiden med tomt prat (få tiden til å gå).
Han drog ut skuffen med klær.
DRAP
Drapet på presidenten sjokkerte hele folket.
DREIE
Flyet måtte dreie av til høyre for å komme inn i riktig posisjon (svinge til
høyre).
Dreie om kan ha konkret betydning og betyr da: vri/snu rundt. Han måtte
dreie om nøkkelen to ganger for å åpne døra (vri nøkkelen rundt). Men det
kan også ha overført betydning: gjelde, handle om: Hva dreier det seg om ?
DRIFT
Driften av gården tok kona seg av (hun drev gården).
Den store bilen var dyr i drift (det kostet mye å bruke den).
Den maskiner) er ute av drift (fungerer ikke, er ikke i bruk).
Skipet kom i drift på grunn av den sterke vinden (begynte å drive, slet seg
løs).
DRIKKE
Katten drakk opp all meiken
Da de hadde drukket ut glassene, fikk de ny vin (tømt glassene)
Drikke en ut brukes også med en helt spesiell betydning De skulie drikke
ham ut før bryllupet (De skulle ha en fest for brudgommen før bryllupet, og da
skulle de skjenke ham full)
DRIKKEPENGER
Han fikk fem kroner i drikkepenger (driks)
DRISTE
Han dristet seg til å gjøre det (våget, torde)
Han dristet seg ut på isen (han våget å gå ut på)
DRiVE
Hun driver fram planter i kjøkkenvmduet om våren (dyrker dem)
Han måtte dnveframtømmeret med hest om vmteren (kjøre det frem til
vesen)
Formannen prøvde å drive ©gjennom et nytt vedtak (å få flertall for)
Han driver med frimerker hele kvelden (er opptatt med, arbeider med)
Hva driver du på med (hva er du opptatt med, hva gjør du).
Han drev på til det ble mørkt (fortsatte)
Hun har virkelig drevet det til noe (gjort det godt, blitt kjent/stor/nk o 1)
Trollmannen prøvde å drive sykdommen ut av henne.
DRYPPE
Melken dryppet ut av kartongen
DRØM
Han hadde en drøm om å vinne i tipping
Han kunne se ah i drømme
Det var en drøm av en kjole (en veldig vakker kjole)
DRØMME
Han drømte om henne dag og natt (tenkte alltid på henne)
DUFT
Da hun kjente duften av syriner, visste hun at det var vår
DUFTE
Det duftet deshg av blomstene
75
DUGE
Han duger skke til noe (han klarer ikke noe).
Denne maten dager ikke for en voksen mann (er ikke god nok).
DUKKE
Nisser og troll dukket fram i mørket (kom plutselig til syne).
Anden dukket ned i vannet etter fisk.
Det har dukket opp et problem (kommet fram et problem).
Etter en stund dukket han opp i Oslo (viste seg tilfeldig ).
Han dukket under vannet flere ganger.
DULLE
Vi må ikke dulle for mye med barna (skjemme bort).
DUMME
Han dummet seg ut på dansegulvet (han oppførte seg dumt).
DUMPE
Hun dumpet ned i senga (faile tungt ned i).
Jeg dumpet tilfeldig opp i en krangel (ble tilfeldig med i).
Han dampet borti dem på vei hjem (traff dem tilfeldig).
DUNST
Det var en forferdelig dunst av kloakk i gatene (stank,dårlig lukt).
DUPPE
Han duppet av et øyeblikk (sovnet).
DUS
Jeg er dus med ham (vi kjenner hverandre godt. bruker "du" til hverandre).
DVELE
Hun dveite ved det jeg sa (tenkte en stund på).
DYBDE
Han målte dybden av skapet.
Han la spesielt merke til den fine dybden i bildet (oppstår ved
fargeeffekter).
Han gikk ikke i dybden (han undersøkte det ikke så nøye).
76
DYNGE
Det dynget seg opp med arbeid (det ble veldig mye å gjøre)
De var dynget ned med arbeid (de hadde veldig mye å gjøre)
DYSSE
Barnet ble dysset i søvn (man vugget og sang ti! barnet sovnet)
Saken ble dysset ned (man prøvde å skjule saken, ikke snakke om den).
DØ
Han døde av sult.
De døde for fedrelandet.
Han døde fra henne.
DØD
Han lå for døden (like før han døde).
Han kunne gå i døden for henne (ofre livet for).
De straffet ham med døden (han måtte dø)
Vår kjære tante har avgått ved døden (har dødd).
DØMME
Han ble dømt for forbrytelsen (på grunn av )
Han ble dømt skyldig i drapet på politimannen (han fikk skylden for å ha
drept politimannen).
Det var vanskelig for dommeren å dømme mellom de to lagene (å si hvem
som hadde rett)
Han ble dømt til døden (han fikk dødsstraff)
Det foretagendet var dømt til undergang på forhånd (helt fra starten var det
klart at det ville gå dårlig)
Etter alt å dømme vil dollarkursen stige litt til (alt tyder på at).
DØR
Sommeren står for døren (sommeren kommer snart)
Saken ble ført for åpne dører (publikum hadde adgang til rettslokalet).
Han går stille i dørene (han sier ikke mye)
Vi bodde dør i dør (rett ved siden av hverandre).
Hun jagde tyvene på dør (tyvene ble jaget bort).
De måtte sette kroken på døra (måtte stenge, legge ned bednften)
EBBE
Da det gamle året ebbet ut, åpnet de champagneflasken (nærmet seg
slutten, forsvant).
77
ED
Han ble tatt i ed som ny president.
Han avla ed på at han snakket sant (sverget på at).
EFFEKT
Oljeproduksjonen har hatt stor effekt på norsk økonomi.
Effekten av kampanjen ble mindre enn ventet (resultatet av).
ETTERBEHANDLING
Etterbehandlingen av pasientene tok lang tid.
ETTERKOMMER
Mange av etterkommerne etter nordmenn har bosatt seg i Amenka.
ETTERRETNING
Du bør ta dette til etterretning (du bør merke deg dette).
ETTERSKUDD
Rentene skulle betales på etterskudd (en tid etter at han fikk lånet).
Han var kommet på etterskudd med betalingen (han kunne ikke betale i
rett tid).
ETTERSPØRSEL
Det var en stor etterspørsel etter den nye modellen (mange var interessert
i)-
ETTERSYN
Ved nærmere ettersyn viste det seg ai bilen var full av rust (når man
undersøkte bilen nærmere, viste det seg at..).
Han skulle foreta ettersyn av alle rørene (undersøke).
Regnskapsbøkene var til ettersyn hos revisoren (revisoren skulle
kontrollere dem).
EGENSKAP
Han kunne underskrive kontrakten i egenskap av bedriftens leder (som
bedriftens leder).
EGGE
De ble egget til kamp (oppmuntret til å kjempe).
78
EGNE
Dette rommet egner seg til bibliotek {passer til).
Hun er dårlig egnet til å undervise (passer ikke til).
EIENDOMSRETT
Han har eiendomsrett til huset (retten til å eie huset).
EKSAMEN
Hun har tatt eksamen i fysikk.
Hun har vært oppe til eksamen i fysikk.
Hun skal gå opp til eksamen i matematikk før jul.
Hva tror du vi får til eksamen (hva blir vi eksaminert i)?
EKSAMINERE
Jeg ble eksaminert i det emnet.
Hun ble eksaminert av to lærere.
EKSEMPEL
Han ville være et godt eksempel for de andre.
Du kan f.eks. (for eksempel) gjøre det slik.
Han gikk foran med et godt eksempel (han gjorde det først for å være et
godt eksempel for de andre).
Kan du vise meg et eksempel på bruk av presens i norsk?
EKSEMPLAR
Han fikk ett eksemplar av brosjyren.
EKSKLUDERE
Han ble ekskludert av foreningen (stengt ute fra).
EKSPERIMENT
Det var et eksperiment på å vise dens styrke (forsøk på).
Eksperimentet med dyrene ble vellykket.
EKSPORT
Eksporten av olje har økt for hvert år.
EKSPORTERE
Norge har eksportert mye olje til utlandet.
79
EKSPORTØR
De er Norges største eksportør av tørrfisk.
EKSTASE
Han sang så tilhørerne kom i ekstase.
EKTESKAP
Hun ville ikke inngå ekteskap med den mannen (ville ikke gifte seg med).
Det spiller ingen roile om barnet er født i eller utenfor eksteskap, reglene
gjelder uansett.
EMNE
Hva var emnet for diskusjonen (hva diskuterte de)?
Det var et godt emne til treskje (et stykke tre som passet godt til å lage skje
av).
EMNING
Planene er i emning (er under utvikling).
ENDE
Krangelen endte i full slåsskamp (det endte med at de sloss for fullt).
Det endte med at alle gjestene ville gå (resultatet var at).
De skrek ende over seg da de fikk høre de høye prisene (de uttrykte sin
forskrekkelse da).
Det var ingen ende på beskyldningene (var ingen slutt på).
Han gjorde ende på alfe pengene (brukte opp).
Presens ender vanligvis på -r i norsk.
Nå har vi kommet til veis ende med den boka (er ferdig med).
Han satt ved enden av bordet.
ENGASJERE
Han engasjerte seg i den saken (var opptatt av).
ENGSTE
Mange barn engster seg for fremtiden (er redd for).
ENGSTELIG
Hun er engstelig av seg (redd av natur).
Hun er engstelig for menn (redd for).
80
ENIG
Enig i brukes når det er snakk om en sak: Er du enig i dette forslaget?
Enig med brukes når det er snakk om å være enig med en person: Jeg er
en tg med deg.
Enig om brukes når minst to personer bestemmer seg for å gjøre noe
sammen: Vi var enig(e) om å ta den turen.
ENIGHET
De kunne ikke komme til enighet om prisen (kunne ikke bh enige om
pnsen).
Han kunne ikke komme til enighet med dem om pnsen (bh enig med dem).
ENKE
Hun er enke etter mm onkel (hun var gift med min onkel som nå er død).
ENKELHET
De skulie feire dagen i all enkelhet (på en enkel måte, ikke med stor fest).
ENKEMANN
Han er enkemann etter deres søster.
ENSBETYDENDE
Det at hun ikke ringte var ensbetydende med at hun ikke ville komme
(betydde det samme som).
ERFARING
Jeg har dårlig erfaring med franske biler.
Erfaring i betyr "praksis i": Hun har mgen erfaring i barnestell (er ikke
vant til å stelle barn).
Hun snakker av erfaring (På grunn av den erfaringen hun har med det, kan
hun si det).
ERGRE
Han ergrer seg over henne {er irritert over henne)
ERINDRING
De hadde mange gode erindringer fra den fenen (minner).
Erindringene om broren fikk henne til å gråte.
8E
ERKJENNELSE
Erkjennelsen av å ha tapt var tung å bære (det var vanskelig å erkjenne at
han hadde tapt).
ERKLÆRING
Han måtte avgi en erklæring på at han aldri skulle se henne mer (måtte
skrive under på at han..).
Han kom med en erklæring om at skolen skulle nedlegges.
ERSTATNING
De ville søke om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste (søke om å få
kompensasjon for).
Mange slags urter kan benyttes som erstatning for salt i maten (istedenfor).
ERSTATTE
Mange steder har morsmelken blitt erstattet med melkepulver (man braker
melkepulver istedenfor morsmelk).
EVNE
Han hadde en egen evne til å overtale andre (var spesielt flink til).
Hun har gode evner i matematikk (flink i).
Elevene arbeidet etter beste evne (så godt de kunne).
De levde over evne (brukte mer enn de hadde råd til).
82
FALLE
En av favorittene falt tidlig av i løpet (ble etter de andre).
Subsidiene på en del varer faller bort fra 1. januar (man mister subsidiene).
Han falt for henne (ble forelsket i henne).
Han falt for fristelsen og kjøpte en sjokolade (han ble fristet til å kjøpe).
Hans far har falt for aldersgrensen (blitt pensjonist).
Det ble ensomt for henne da mannen falt fra (da han døde).
Det falt i min lodd å forsørge familien (jeg måtte forsørge).
Han falt i staver da han fikk høre det (ble sittende og se ut i lufta og tenke).
Barnet falt i søvn på morens fang (sovnet).
Han falt i unåde hos arbeidsgiveren (gjorde seg upopulær hos).
Prosjektet falt i fisk (bie ikke noe av).
Tegningen falt ikke i min smak (jeg likte den ikke).
De norske deltakerne falt helt igjennom i Olympiaden (gjorde det svært
dårlig).
Det falt meg ikke inn at jeg skulie få problemer med det (jeg hadde ikke
trodd)..
Hun gjorde bare det som falt henne inn i øyeblikket (gjøre noe uten å
planlegge).
Han falt (død) om på scenen (døde).
Hun falt om halsen på moren og gråt (klemte henne og gråt).
Regjeringen falt på sin økonomiske politikk (måtte gå av på grunn av).
Han falt på kne og bad om tilgivelse.
17. mai failer i år på en lørdag (er på).
Når natten faller på, går dyrene til ro i skogen (når natten kommer).
Etter konserten falt hun helt sammen (pga. anstrengelse, tretthet osv.)
Deres menmg faller sammen med vår (vi mener det samme).
Deres sølvbryllup falt sammen med hans femtiårsdag.
Han forsøkte å slutte å røke, men falt stadig tilbake til sine gamle synder
(begynte stadig på nytt).
Hvis du tegner en pensjonsforsikring, har du noe å falk tObake på når du
blir eldre (har du noe å leve av).
De norske løperne falt to plasser tilbake på resultatlisten.
TV-programmet falt ut i går kveld (ble borte).
Hun falt fullstendig ut av sin rolle (klarte ikke å spille sin rolle).
Forsøket med sending over kabel falt heldig ut (var vellykket).
Det prosjektet faller utenfor rammene som komiteen har satt opp (hører
ikke til det området).
83
FAMLE
Han famlet etter flaska (han var ikke edru og kunne ikke finne flaska, lette
etter).
De famlet seg fram i mørket (prøvde å finne veien).
FANGE
Han ble tatt til fange av fienden (de fanget ham, fikk tak i ham).
Han prøvde å fange opp signalene (å få tak i, å forstå).
FANTASERE
Han fantaserte om å bli rik.
FARE
Det er fare for at det blir streik (man er redd for at det blir streik).
Han er utenfor fare (han kommer til å klare seg).
Noen fuglearter står i fare for å bli utslettet (man er redd for at noen
fuglearter skal bli utslettet).
Det er ingen fare med meg, jeg har det bra.
De sier at hun farer med sladder og løgn (hun går omkring og sladrer og
lyver på folk).
Han hadde ikke mye å fare med (han hadde ikke mye interessant å fortelle,
å komme med, han kunne ikke så mye).
Livet hadde fart Ule med ham (han hadde ikke hatt det så lett i livet).
Han har lett for å fare opp (han blir lett sint).
Hver morgen farer han (i)gjennoni avisene før han går (leser fort
igjennom).
De farer hardt fram mot fangene (de er harde mot).
FARVEL
Han tok farvel tned far og mor (sa adjø til).
Han sa farvel ril fedrelandet og drog vestover.
FAST
Han holdt fast ved det han hadde sagt (han gikk ikke bort fra det han hadde
sagt).
FATTE
Han fattet seg i korthet (han brukte fl ord).
84
FEBER
Hun hadde feber i 39 (39°C).
Hun hadde 39 i feber
FEIE
De kan feie for egen dør (ordne opp i sine egne problemer før de kritiserer
andre)
De feide forbi oss i sm Porsche (kjørte fort forbi oss).
Han feide til side all tvil (fjernet all tvil)
FEIL
Han tok feil av veien (valgte feil vei).
Det er ikke til å ta feil av (det kan ikke misforstås).
FERD
Han var i ferd med å gå da telefonen ringte (han skulle akkurat til å gå).
Hva er på ferde (hva er i veien, hva er det som skjer)?
Det er fare på ferde (her kan det bh farlig).
Her har det vært tyver på ferde (her har tyver etterlatt seg spor).
FERDIG
Jeg er ferdig med min utdannelse.
Jeg er ferdig med ham (vil ikke ha noe mer med ham å gjøre).
Jeg er ferdig til å dra nå (klar til å dra)
Jeg er ferdig for dagen (ferdig med å jobbe i dag).
FERIE
Jeg skal reise på ferie til Italia.
I ferien skal jeg ta det med ro.
FESTE
Han festet seg ved det hun sa (Ia merke til).
Hun festet lit til det (stolte på det)
Hun festet blikket på meg (så på meg).
FIKLE
Han satt og fiklet med geværet ("lekte", fomlet med).
FILOSOFERE
Han satt og filosoferte over livet (tenkte på).
85
FINGER
Egentlig er det ikke lov å parkere her, men til nå har politiet sett gjennom
fingrene med det {har ikke reagert på det).
Jeg klør i fingrene etter å begynne med den jobben (er veldig ivrig etter).
Pengene forsvinner mellom fingrene på dem (blir fort brukt opp).
Han telte på fingrene for å finne ut om han skulle kjøpe bilen eller ikke (var
veldig i tvil).
Kunne noe på fingrene: kunne veldig godt: Hun kunne leksene sine på
fingrene.
Han fikk en gammel bil, så nå har han nok å henge fingrene i (nok å drive
med).
Foreldrene har nok hatt en finger med i spiilet (hatt noe med det å gjøre).
Hold fingrene av/fra fatet (hold deg borte fra dette, ikke bry deg med
dette)!
Vi får krysse fingrene for ham og håpe på det beste (håpe at det går bra for
ham).
Hun la ikke en finger imellom da hun fortalte ham det (fortalte det rett ut
uten å legge skjul på noe).
De hadde ingenting å sette fingeren på (ingenting å bemerke, ingenting å
kritisere).
FINNE
De har funnet fram til en løsning på problemet.
Bell fant opp telefonen i 1875.
Han ble funnet skyldig i overlagt drap (han ble dømt for).
Han finner på så mye rart (han gjør så mye rart (ofte gale ting)).
Han fant ut hva han skulle gjøre (oppdaget, bie klar over).
Jeg finner meg ikke i å bli utnyttet (aksepterer ikke, tåler ikke).
Mange utlendinger har vanskelig for å finne seg til rette i Norge (å bli vant
til, å trives).
FJERNE
Han fjernet seg fra de andre (distanserte seg fira).
Han ble fjernet fra sin stilling (mistet jobben).
FLAGGE
De flagger for kongen i dag.
Når de flagger på halv stang, betyr det at noen er død.
FLAMME
Ilden flammet opp da det begynte å blåse.
•86
FLASKE
Han er flasket opp med/på god litteratur {fått inn fra han var liten)
FLEIP
Han fleiper med henne (tuller med)
Jeg sa det bare på fleip (tullet bare, sa det ikke alvorlig)
FLEKK
Han kom ikke av flekken (kunne tkke bevege seg)
Du har en flekk på skjorta
Han kom på flyvende flekken (straks)
FLENG
Han har penger i fleng (masse penger).
FLID
Hun gjorde seg flid raed hjemmearbeidet (gjorde det veSdig nøye)
FLINK
Hun er flink i matematikk (god i)
Hun er flink med barn (vet hvordan hun skal behandle barn)
Han er flink til å stnkke
FLIRE
Han flirte av henne (lo (hånlig)).
FLOM
Han kom med en flom av ord (mange ord)
FLOMME
Elven flommet over med forurenset vann
Vannet flommet inn over landet
FLUKT
Mange mennesker er på flakt fra hjemlandet (flykter fra)
De bhr ofte jaget på flukt
Diktet er en flukt fra virkeligheten
Kafetenan ligger i flukt med forretningen (i direkte fortsettelse av)
87
FLY
Da de fikk høre det, fløy de i lufta av sinne (de ble fryktelig sinte).
Jeg kunne fly i flint (jeg er så sint).
Han fløy på meg (han angrep meg).
Han flyr med jenter hver kveld.
FLYKTE
Man kan ikke flykte fra sin skjebne.
FLYTE
Det var dråpen som fikk begeret til å flyte over (som utløste raseriet,
problemet).
Når du koker høne,flyterfettet opp.
Han flyter på sin sjarm (greier seg ved hjelp av).
Landet som flyter med melk og honning (som har mye av, rikt land).
FLØRTE
Han flørter med jentene.
FOMLE
Han stod og fomlet med skjorteknappene (strevde med å kneppe dem).
FORAKT
Han viser forakt for alle som tenker annerledes enn ham.
FORANDRING
Det er gjort en forandring i planen.
Det har skjedd en forandring med ham,
I dag kan du lage middag til en forandring.
FORBANNE
Han forbannet seg på at han skulle hevne seg (han lovte seg selv).
Han var forbannet på dem (sint på dem).
FORBARME
Han forbannet seg over de stakkars barna (hjalp, tok seg av).
FORBAUSE
Jeg er forbauset over det du sier.
SS
FORBEREDE
Han forbereder seg til eksamen.
Han er forberedt på det verste (regner med at det verste kan skje).
FORBI
Det er forbi med ham (det er ikke noe håp for ham).
Det er forbi mellom dem (de er ikke kjærester lenger).
Han har gjort det forbi med henne (er ikke kjæresten hennes lenger).
FORBIFART
Jeg kan i forbifarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang,
straks)
FORBILDE
Hun var et godt forbilde for de andre unge.
FORBINDE
Hva forbinder du med dette bildet (assosierer)9
Arbeidet t Nordsjøen er forbundet med stor fare (det er farlig å arbeide der).
FORBINDELSE
Hun hadde ingen forbindelse med sin bror (kontakt).
I forbindelse med besøket var det gjort store forberedelser.
FORBRUK
Forbruket av elektrisitet øker om vinteren.
FORBRYTE
Han hadde forbrutt seg mot mindreånge og skulle straffes for det (ofte
seksuell forbrytelse).
FORBRYTELSE
Slavehandelen er en forbrytelse mot menneskerettighetene.
FORBUD
I dette rommet er det forbud mot røking (ikke lov å røke).
FORBØNN
De gikk i forbønn for ham (bad for ham).
89
FORDEL
Det er til fordel for oss al prisene går ned (det er best for oss).
Han hadde fordeler av å bo hjemme (det var bedre for ham).
Det er mange fordeler ved å ha en bil.
De kunne med fordel ha reist litt før (kunne gjerne).
FORDELE
Pengene ble fordelt på/mellom de ulike organisasjonene.
Maten ble fordelt over flere uker.
FORDRING
Han gjør fordring på mesteparten av arven (han fordrer å få).
FORDRIVE
De ble fordrevet fra landet (jaget).
De fordriver tiden med å prate (bruke tiden).
FORDYPE
De fordyper seg i sine studier (studerer veldig intenst).
FOREGÅ
Foreldrene bør foregå med et godt eksempel (være et godt eksempel for sine
barn).
FORELESE
Læreren foreleste over/om norske juletradisjoner.
FORELESNING
Professoren holdt en forelesning om/over norsk lyrikk.
FORELSKE
Hun er forelsket i læreren sin.
FORENE
Moderne samlivsformer lar seg vanskelig forene med kirkens lære om
ekteskapet.
FORESPØRRE
Han ble forespurt om han ville vikariere for presten i bygda (man spurte
ham om).
90
FORESPØRSEL
På forespørsel om han ville vikariere for presten, svarte han ja.
De rettet en forespørsel til ham (de spurte ham).
FORESTILLING
Har du noen forestilling om hvordan det kan gjøres (noen ide)?
FORETREKKE
Jeg foretrekker te for/fremfor kaffe (vil heller ha te enn kaffe)
FORFALLE
Lånet forfaller ti! betaling den 15. juni (må betales).
FORFREMME
Hun ble forfremmet til lagleder.
FORGRIPE
Han har forgrepet seg på mindreårige (begå en seksuell forbrytelse).
FORHANDLE
Norge forhandler med Sovjet om delingslinjen i Barentshavet
De prøver å forhandle seg fram til en løsning.
FORHANDLING
Norge fører forhandlinger med Sovjet om delelinjen.
Konflikten ble løst gjennom/ved harde forhandlinger.
FORHINDRE
Jeg ble forhindret fra å komme på grunn av det dårlige været.
FORHOLD
Hun hadde et godt forhold til sine foreldre (god kontakt med).
I forhold til folketallet gir Norge mye i u-hjelp.
Forbruket stod ikke i forhold til deres inntekter (de brukte mer enn de
tjente).
Forholdet mellom mor og datter var ikke av det beste.
FORHOLDE
Hvordan forholder da deg til det som har skjedd (hvordan reagerer du)?
9!
FORHØR
Han ble tatt i forhør (de spurte ham ut).
De holdt forhør over ham (de spurte ham ut).
FORHØRE
Jeg har forhørt meg om prisene på de turene (spørre etter).
FORHØYELSE
I fjor kostet det 100 kroner og nå koster det 110 kroner, det betyr en
forhøyelse i prisen på 10 kroner fra i fjor.
Folk klager på forhøyelsen av skatten.
FORHÅND
Det er lurt å bli enig om prisen på forhånd (før man setter i gang med noe,
før noe skjer).
FORHÅPNING
De gjør seg visse forhåpninger om å vinne (de har et lite håp om).
FORKJEMPER
Hun var forkjemper for kvinnenes rettigheter (hun kjempet for).
FORKJÆRLIGHET
Hun har en forkjærlighet for lyrikk (svært glad i).
FORKJØPE
De har forkjøpt seg på den flotte eiendommen (betalt mer enn de har råd
til).
FORKLARE
Han forklarte situasjonen for politiet.
FORKLARING
Kan du gi noen forklaring på det som har skjedd?
Det har sin forklaring i at det var dårlig vær (det skyldes det dårlige været).
FORKORTELSE
"Osv." er en forkortelse for "og så videre".
Den nye tunellen betyr en forkortelse av veien på flere kilometer.
92
FORLEDE
Han lot seg forlede til å stjele pengene (han ble overtalt).
FORLIKE
De ble forlikt om å dele pengene likt (de ble enige om).
Han kunne ikke forlike seg med tanken på å selge huset (ikke helt
akseptere).
FORLOVE
Hun har forlovet seg med en nordmann.
FORLYSTE
De forlystet seg med sang og spill (hadde det moro med).
FORLØFTE
De forløftet seg på det tunge pianoet (pianoet var for tungt for dem å løfte).
FORLØPER
Sondre Nordheim er en forløper for skisporten i Norge.
FORM
Det er en form for rasisme (en slags).
De kom med en klage i form av et brev.
Han er i god form (god helsetilstand).
I den familien holder de på formene (opptrer korrekt).
FORMAT
Vi skriver på papir av A4-format.
Hva er formatet på filmen?
FORMODNING
Hvis de mot formodning skulle dukke opp, må du gi dem noe å spise (noe
jeg ikke tror vil skje).
FORMUE
Han har en formue på 500.000 kroner.
Han har hele sin formue i aksjer.
FORMULERING
Formuleringen av kontrakten var tvetydig.
93
FORMYNDER
Onkelen skulle være formynder for barnet (bestemme for barnet).
FORMÅL
Formålet med innsamlingen var å hjelpe de katastroferammede
(hensikten).
FORNEMMELSE
Jeg fikk en fornemmelse av at jeg snart skulle vinne i tipping (en følelse av).
FORNØYD
Vi er fornøyd med hennes arbeid.
FORNØYELSE
Vil De hjelpe meg? Ja, med fornøyelse (ja, gjerne).
Vi hadde fornøyelsen av å hilse på hennes gamle mor (det var så hyggelig
for oss å).
FORPLIKTE
Hun føler seg forpliktet til å be dem (føler at hun må).
FORPLIKTELSE
De ville gjerne prøve bilen uten forpliktelse til å kjøpe den.
Demonstrasjonsbilen ble lånt ut uten noen forpliktelse for kunden.
FORSIKRE
Han forsikret oss om at han skulle komme (sa at han helt sikkert skulle
komme).
De har forsikret seg mot innbrudd.
FORSIKRING
Han tegnet en forsikring på huset.
Han kom med en forsikring om at han skulle betale i tide.
FORSKJELL
Hva er forskjellen på/mellom "tak" og "takk"?
Det er forskjell på rik og fattig.
Forskjellen i pris svarte ikke til kvalitetsforskjellen.
Han er lys til forskjell fra sin bror som er mørk (i motsetning til).
Jeg gjør ikke forskjell på folk. Jeg behandler alle likt.
94
FORSKJELLIG
Han er forskjellig fra meg (ikke hk meg).
FORSKUDD
Husleien måtte betales på forskudd.
Han fikk forskudd på arven (fikk noe av arven før tiden).
FORSKÅNE
Vi må prøve å forskåne henne for alt dette bråket (la henne slippe å
oppleve).
FORSLAG
Det kom et forslag om at prisene skulle senkes.
FORSMAK
Det fine været var en forsmak på våren.
FORSONE
De måtte forsone seg med at de begynte å bli gamle (avfinne seg med,
akseptere).
FORSPILL
Vi hørte nettopp forspillet til den operaen.
FORSPISE
Hun forspiste seg på iskrem (spiste for mye).
FORSPRANG
Etter fem kilometer hadde hun et stort forsprang på de andre løperne (var
hun kommet langt foran).
FORSTAND
Du har ikke forstand på dette (du forstår ikke dette).
Det går over min forstand (det er mer enn jeg kan forstå).
Har du gått fra forstanden (er du ikke riktig klok)?
FORSTÅ
Han forstår seg på musikk (har greie på, vet mye om).
95
FORSTÅELSE
Han har ingen forståelse av det som skjer (han forstår ikke hva som skjer).
Han viste ingen forståelse for henne (ingen sympati).
De hadde handlet i forståelse med sine overordnede (slik de overordnede
hadde bedt dem gjøre det).
FORSVAR
Moren tok datteren i forsvar (forsvarte datteren).
Jeg sier dette til forsvar for mitt syn (for å forsvare).
FORSVARE
De lærte å forsvare seg mot fienden.
FORSVARSLØS
De følte seg helt forsvarsløse overfor myndighetene.
FORSYNE
Nå må du forsyne deg med poteter (ta til deg)!
Han forsynte seg av fatet (tok av det som var på fatet)
FORSØK
Han gjorde et forsøk på å lære preposisjonene (prøvde å).
Han drev forsøk med levende dyr i laboratoriet.
FORSØKE
Jeg har forsøkt meg på piano en gang (forsøkt å spille).
FORTELLE
Han fortalte om hendelsen.
Han fortalte fra sin barndom.
FORTELLING
Det var en fortelling om tusser og troll.
FORTGANG
De prøvde å få fortgang i saken (få avgjort saken fort).
FORTJENE
Nå har du gjort deg fortjent til en god ferie (nå fortjener du).
96
FORTROLIG
Nå begynner jeg å bh fortrolig med den norske maten (vant til).
FORTSETTE
Hun fortsatte i arbeidet sitt (i jobben sin).
Hun fortsatte med det arbeidet i ti år til.
FORTSETTELSE
Fortsettelsen av filmen kommer neste uke.
I fortsettelsen vil det bli mange spennende episoder.
FORTVILE
Du må ikke fortvile over de vanskelige reglene.
FORUNDRE
Hun var forundret over nordmennenes spisevaner.
FORURENSNING
Forurensingen av naturen har økt de siste årene.
FORUT
Hun er forut for sin tid (har kommet lenger enn normalt).
FORUTSETNING
Du kan fl låne pengene under forutsetning av at du betaler dem tilbake
innen et halvt år (på den betingelse at).
Han har gode forutsetninger for å klare den jobben (gode kvalifikasjoner,
gode muligheter).
FORVANDLE
Ørkenen ble forvandlet til en oase.
FORVEIEN
De har reist i forveien (før de andre).
FORVEKSLE
Det er lett å forveksle det ene ordet med det andre.
FORVENTNING
De har store forventninger til den boka (venter seg mye av).
97
FORVISE
Ovid ble forvist til Svartehavet.
FORVISSE
Jeg må forvisse meg om at de har det bra (vite sikkert).
FORVISSNING
De levde i forvissningen om at sønnen snart skulle komme tilbake fra
Amerika (var sikre på).
FOT
Arbeidet gikk som fot i hose (veldig greit og lett).
Han prøver å få en fot innenfor selskapet (fa arbeid/bestemmelsesrett).
De hugger ned trærne for fote (hugge masse trær uten å tenke på
virkningene).
Hun var en klamp om foten på dem (var til hinder).
Han kunne ikke svare på stående fot (øyeblikkelig).
Hun klarte å bringe firmaet på fote igjen (få det til å gå bra).
De lever på en stor fot (bruker mye penger).
Det er viktig å stå på god fot med myndighetene (ikke bli uvenner med).
Kvinner må bli behandlet på like fot med menn (likt med).
Jeg går til fots til arbeidet.
FRADRAG
Alle skatteyterne får et minstefradrag på 4000 kroner.
De fikk fradrag i skatten for barn under 18 år.
FRAKT
Han betalte 20 kroner i frakt.
FRAVÆRENDE
Han har vært fraværende fra skolen i to dager.
FREMGANG
De norske skiløperne er i fremgang (det går bedre for dem).
Det var liten fremgang i forhandlingene (det gikk ikke fremover med).
FREMGÅ
Det fremgår av tallene at inflasjonen har gått ned (tallene viser).
98
FREMLEIE
Han tjente bra på fremleie av leiligheten sin (ved å leie ut til tredje person).
Han bodde på fremleie (han leide av en som også leide det).
FREMME
Han gav penger til fremme for/av kreftforskningen (for å støtte).
De fremmet et forslag om å øke husleien (kom med et forslag).
FREMMED
De har blitt fremmede for hverandre (forstår ikke hverandre).
Den tanken er fremmed for meg (jeg kan ikke tenke slik).
FREMSETTE
De fremsatte et krav om full erstatning (krevde å få).
FREMSTILLE
Studentene kan fremstille seg til eksamen to ganger i året (ta eksamen).
Papir fremstilles av tre.
FREMSTILLING
Han gav en kort fremstilling av saken (forklarte kort).
FRI
Bilen er fri for rust (har ikke).
De ønsket å slippe fri fra jobben noen timer.
Han fridde til henne (spurte om hun ville gifte seg med ham).
Politikerne frir til folket før valget (prøver å få deres sympati).
De prøvde å fri seg fra fangenskapet (komme bort fra).
Fri meg fra/for å snakke stygt om andre (jeg ønsker ikke)!
FRIGJØRE
Han prøvde å frigjøre seg fra sine foreldre.
FRIHET
Du har frihet til å si hva du vil så sant det ikke skader andre.
Han tok seg store friheter overfor arbeidsgiveren.
Alle skulle leve i frihet fra frykt, sult og nød.
FRIKJENT
Han ble frikjent for drapet på den unge piken (fikk ikke skylden).
Han ble frikjent på alle punkter i tiltalen.
99
FRISKE
Hun reiste til Frankrike for å friske opp fransken.
Rommet ble frisket opp med nye gardiner.
Vinden frisket på utover natten (det blåste mer).
FRIST
De fikk en frist på en uke (måtte gjøres innen).
FRISTE
Kan det friste med en kopp kaffe nå (har du lyst på)?
FRITTE
De prøvde å fritte ham ut (spørre for å få vite noe, få ham til å fortelle det).
Fritt for å gjøre det først (jeg ønsker/vil gjøre det først)!
FRONT
Det dannet seg en front mot ham (man samlet seg mot ham).
Bilene kolliderte front mot front.
FRUKT
Nå kan vi se fruktene av arbeidet.
FRUSTRERE
Hun ble frustrert av alt arbeidet.
Jeg er frustrert over en slik oppførsel.
FRYKT
De reiste av frykt for fremmedpolitiet.
FRYSE
Skipet frøs inne innerst i Oslofjorden.
Om høsten er det lurt å fryse ned grønnsaker.
Når det fryser på, blir det glatt på veiene (det begynner å bli frost).
Vannet frøs til is.
Han ble frosset ut av de andre naboene (behandlet kaldt og uvennlig så han
trakk seg tilbake).
FRÅTSE
Her hjemme fråtser vi i mat, mens andre dør av sult.
Du må ikke fråtse med maten.
100
FULL
Glasset er fullt av vann.
Han hadde hendene fulle med arbeid (nok å gjøre).
FULLMAKT
Hun har fullmakt til å heve penger på den kontoen (rett til).
FUNDERE
Jeg sitter og funderer på om vi skal kjøpe huset (tenker på).
Jeg funderer ofte over livet (filosofere).
Har du fundert ut en plan (funnet ut, tenkt ut)?
FURTE
Hva står du og furter for (er fornærmet for)?
FUSKE
Han fusker med tallene.
Han fusker i faget (arbeider med noe som han ikke er utdannet i).
Hvis du fusker til eksamen, må du forlate eksamenslokalet.
Noen prøver å fuske i spill.
FYLLE
Rommet var fylt av blomsterduft.
Han fylte opp glasset med vin.
Vi sier: fylle vin i glassene/ melk i koppen.
Men: Han fylte olje på lampen/bensin på tanken. Det ser ut som vi bruker
i når vi fyller noe i et åpent kar. og på når vi har et lukket kar.
Glassene er fylt med vin, koppene med melk, lampen er fylt med olje og
tanken er fylt med bensin.
Da han søkte om arbeidstillatelse, måtte han fylle ut mange skjemaer.
FYR
Han satte fyr på det gamle huset (brente opp).
Det tok fyr i teppene (begynte å brenne).
Han var i fyr og flamme med en gang (han var svært ivrig).
FYRE
Han fyrte opp på peisen.
Da prinsessen ble født, fyrte de av 20 skudd.
De nye bevisene fyrte opp under mistanken (forsterket).
Skogsarbeiderne fyrte opp under kaffekjelen.
101
FØ
Det var dyrt å fø på så mange dyr (skaffe mat til).
FØDE
Han var født til konge.
FØDSEL
Han er tysk av fødsel.
Hun har bodd her fra fødselen av (fra hun ble født).
Det skjedde i fødselen (da han/hun ble født).
FØLE
Han felte de vanskelige tidene på kroppen.
Han følte seg fram i det mørke rommet.
Den blinde følte seg for med staven.
Jeg føler for denne aksjonen (har sympati for).
Jeg føler med deg (har forståelse for).
De fikk føling med politiet da de forsøkte å okkupere huset (de fikk med
politiet å gjøre).
FØLELSE
Ha følelsen av og ha på følelsen betyr omtrent det samme. Jeg har en
følelse av at han ikke vil treffe oss.
Jeg har på følelsen at de snart kommer.
FØLGE
Du må ta følgene av det du sier (konsekvensene).
Som følge av krigen var det lite bensin å få kjøpt.
Hunden fulgte etter henne på veien.
Vil du ta følge med meg til byen (reise sammen med)?
Du må følge bedre med i timene (konsentrere deg)!
Det var vanskelig for de andre løperne å holde følge med henne (hun gikk
fra dem).
Følg på innover i bussen!
Følge opp har mange betydninger, og det er lettest å se hvordan det brukes
ved å studere eksemplene nedenfor Den saken skal vi følge opp (undersøke,
se nærmere på).
Reglene er vanskelig å følge opp i praksis (å gjennomføre).
De norske langrennsjentene fulgte opp suksessen fra i fjor og tok gullet i år
også (fortsatte).
102
FØLSOM
Hun er veldig følsom overfor kritikk (ta seg nær av).
FØRE
De norske løperne førte an i skiløypa (tok ledelsen).
All letingen førte ikke fram til noe (resulterte ikke i).
Hun skulle føre fram den klassen til eksamen (ha ansvaret for klassen fram
til eksamen).
Det var vanskelig å føre (i)gjennom byggeplanene (å få akseptert).
Diktaten skal føres inn på egne ark (skrives på).
Du må føre opp alle utgiftene (ta med i regnskapet).
Hun kan føre slekten tilbake til Harald Hårfagre (stammer fra H.H.).
FØRST
Hvis du gjør det slik fra først av, går det lettere (fra begynnelsen).
Først på dagen måtte han skuffe snø.
Først om noen måneder kan vi regne med en løsning (etter noen måneder,
ikke før).
Først av alt vil jeg få takke den tidligere formannen (før noe annet).
FØYE
Jeg vil føye til enda et punkt i saken (legge til).
Hun vil ikke føye seg etter ham (gjøre som han bestemmer).
103
FÅ
Hun har fått det for seg at hun skal flytte hjemmefra (fått den ideen).
De prøvde å få ham fra den vanvittige planen (få ham til å glemme).
Han prøvde å si noe, men han fikk ikke fram et ord.
De prøvde å få ham i tale (snakke med ham).
Bare vent så skal du få igjen (jeg skal hevne meg på deg).
De får alltid viljen sin igjennom (får det slik de vil).
De fikk imot ham fordi han var så arrogant (likte ham ikke).
Han fikk ikke inn et ord i samtalen.
Får dere inn Sverige på TV?
Han har fått det med å smelle i dørene (begynt å).
Hvis de er slemme mot deg, skal de få med meg å gjøre (jeg skal ta dem).
Opposisjonen prøvde å få regjeringen med på forslaget (få dem til å
akseptere).
Barna fikk med seg en matpakke.
Jeg fikk ikke ned en matbit på flere dager (spiste ikke).
Da han fikk øynene opp for hvor viktig det var å lære seg norsk, meldte han
seg straks på et norskkurs (oppdaget, skjønte).
Da han hadde fått på seg klærne, ringte det på døra.
Politiet fikk ikke noe på ham, derfor kunne han gå (fant ikke noe skyld hos
ham).
De prøvde å få ham til å snakke (tvinge, gjøre noe så han ville snakke).
Han fikk seg ikke til å gjøre det (det var umulig for ham å gjøre det).
Jeg fikk ikke til matematikkoppgaven i dag (klarte det ikke).
Han prøver å få snøen unna/bort.
Få ut fingeren (gjør noe)!
Vi må prøve å få det ut av ham (få ham til å si det).
GAGN
Vi har ingen gagn av det (nytte).
Det er ingen gagn i å forsøke å hjelpe dem (nytter ikke).
Det er til gagn for deg at vi gjør dette (til hjelp/nytte).
Han ble slått til gagns i sjakk (tapte grundig).
GAL
Hun er gal etter gutter (veldig interessert i).
GALEI
Han er ute på galei (på fest, rangel).
104
GAMMEL
Alt ble ved det gamle (forble slik som før).
Fra gammelt av har Norge vært en sjøfartsnasjon (fra gamledager, lenge).
GANG
Dere kan snakke, men bare en av gangen (en av gangen).
Sett i gang (begynn)!
Hun er i full gang med en ny film (holder på med).
Nå må vi komme/sette i gang (begynne).
Du må holde motoren i gang (ikke stoppe).
Jeg går i Operaen en gang imellom/iblant (av og til).
Jeg har sagt det gang på gang (gjentatte ganger).
Man kan kjenne ham på gangen (slik han går).
Jeg måtte gjøre alt på en gang (samtidig).
Jeg måtte gjøre alt med en gang (straks).
Kan du si det én gang til (gjenta det)?
GAP
De kastet mat i gapet på krokodillen.
Vinduet stod på vidt gap da vi kom hjem (helt åpent).
Det er et stort gap mellom de rike og fattige landene.
Du må ikke påta deg mer enn du kan gape over (mer arbeid enn du kan
klare).
GARANTI
Er det noen garanti på den bilen?
Han kunne ikke stille noen garanti for det lånet (garantere for).
De ville ha en garanti mot at det skulle skje igjen.
GARDERE
Man må prøve å gardere seg mot ulykker (sikre seg mot).
GASSE
Han gasset seg med fine biler (flottet seg med, fråtset).
De gasset seg i luksus (levde flott).
105
GATE
Politikerne må høre på mannen i gata (den alminnelige mann).
Dette går i samme gate (dreier seg om det samme).
De ble kastet på gata (fikk ikke lov å bo der lenger).
Da hun ikke fikk noen jobb, gikk/trakk hun på gata (prostituerte seg).
Hun bor i Storgata.
Vi møttes på gata.
De stod og solgte suvenirer i Storgata.
GEHØR
De vant ikke gehør for sine forslag i regjeringen (ble ikke hørt, ikke vist
oppmerksomhet).
GEIPE
Hun geipet til meg.
Han geipet etter moren da hun gikk.
Gl
Han gav etter for presset fra kollegaene (resignerte, bøyde seg).
De gav ikke fra seg en lyd (var helt stille).
Kan du gi igjen på 100 kroner (gi tilbake vekslepenger)?
Han gav dem inn etter tur (kjeftet på dem).
Ikke gi opp før du har klart det!
Han gav seg helt over da det gikk dårlig (fortvilte, gav opp).
Han gav på da han merket at han ble forfulgt (akselererte, øket farten).
De ville ikke gi slipp på arven (gi fra seg).
Når gi seg til etterfølges av infinitiv, betyr det "begynne": Hun gav seg til
å synge (begynte).
Ellers kan gi seg til bety "oppholde seg, være": De gav seg til her i over en
uke (ble her).
Han gav ut sin første diktsamling da han var 40 år (publiserte).
De gav seg ut for å være soldater (latet som de var).
Han gav seg ut på nye eventyr (drog ut på).
GIFT
Han er gift med min søster.
GIFTE
Han giftet seg med en ung pike.
Hun giftet seg til penger (ble rik da hun giftet seg).
De giftet bort datteren sin til presten.
106
GIRE
Hun måtte gire ned for å komme opp bakken.
Når du kommer på motorveien, kan du gire opp
GIRO
Du kan sende pengene over giro
GJELD
De har 50000 kroner i gjeld
Han har satt seg i gjeld til langt opp over ørene (skylder veldig mange
penger)
Jeg står i gjeld til fattig og nk (følelse av å skylde alle mennesker noe).
GJEMME
Han gjemte på alt mulig (tok vare på).
GJENGJELD
Mange føler at de må gjøre gjengjeld for noe de mottar (må gi tilbake noe)
Vi prøvde å hjelpe dem, men til gjengjeld mottok vi bare klager.
GJENSYN
På gjensyn (vi sees igjen)!
GJERNING
Tyven ble tatt på fersk gjerning (tatt mens han stjal).
GJØRE
Hvor har du gjort av nøklene (hvor har du lagt dem)?
Han har gjort svenske av seg (flyttet til Sverige, blitt "svensk").
Prøv å gjøre ham det etter/gjøre det etter ham (prøv å gjøre det samme som
ham) 1
Hun gjorde seg fore med leksene (var nøye med).
Hunden gjorde fra seg på fortauet (bæsjet)
Du må gjøre om denne kontrakten (forandre)
Speiderne gjorde opp ild ved vannet (tente bål).
Før han forlot hoteilet, gjorde han opp for seg (betalte).
Han gjorde seg opp en menmg om valget (kom fram til en menmg om).
Hun gråter ikke ordentlig, hun bare gjør seg til (later som).
Han gjør mye ut av ingenting.
Det er ikke noe å gjøre ved (det er ingenting vi kan gjøre med det).
107
GLAD
Hun var glad for/over å møte oss.
Hun er glad i ham (liker, elsker).
Jeg er bare glad til (det er det samme for meg).
GLANE
Hva er det du glaner på/etter (stirrer dumt)?
GLEDE
Jeg gleder meg til jul (ser frem til).
Hun hadde stor glede av å besøke de gamle.
Han var til glede for de syke (de syke ble glad for å se ham).
Han gledet seg over dette (var glad for).
GLEMMEBOK
Det har gått i glemmeboka (det er glemt).
GLI
De gled lenger og lenger bort fra hverandre (stadig mindre kontakt).
Han gled lett inn i det miljøet (følte seg hjemme).
Det glir snart over (snart glemt, snart borte).
Debatten gled ut til ren krangel (utviklet seg til).
Da han kom på gli, var han ikke til å stanse (da han først hadde begynt).
Det er vanskelig å få ham på gli (få ham til å snakke).
GNI
De gnir seg inn med myggolje (smører seg med).
GOD
De har flyttet for godt (for alltid).
Han har penger til gode for utført arbeid (lønn, penger han skal ha).
Jeg har til gode å høre henne synge (har ennå ikke hørt).
GRAD
Er han interessert? Ja, i høyeste grad (absolutt).
Han er til de grader bortskjemt (utrolig, veldig).
GRAFSE
Han grafser til seg alt han kommer over (tar på en grådig måte).
108
GREIE
Jeg greier meg med hundre kroner dagen (det er nok for meg).
Han var flink til å greie opp i alle saker (ordne opp).
Han har greie på mye rart (vet mye).
I det hjemmet var det ikke greie på noen ting (var det ikke orden på).
GREP
Hun har godt grep på tingene (har greie på, er flink med).
Læreren hadde et godt grep på elevene (var flink med).
GRIPE
Det er viktig å gripe saken riktig an (å behandle/vurdere riktig).
Han grep etter flaska (prøvde å få tak i).
Hun grep fatt i armen mm (tok meg i armen).
Han ble grepet i å lyve (avslørt).
De to problemene griper inn i hverandre (har forbindelse med hverandre).
Politiet måtte gripe inn mot ulovlig salg av video.
Narkotikamisbruket har grepet om seg i Norge (utbredt seg).
Tyven ble grepet på fersk gjerning (i gjerningsøyeblikket).
Man løser ikke problemene ved å gripe til våpen.
GRO
Plasteret hadde grodd fast i såret.
Nå har såret grodd igjen (det er ikke sår der nå).
De gror opp som paddehatter (formerer seg fort).
Benstumpene har grodd fint sammen etter bruddet.
Den gamle veien var grodd til fordi ingen brukte den lenger.
GRUE
Jeg gruer meg til/for eksamen.
GRUNN
Det gamle huset måtte restaureres fra grunnen av.
På grunn av det kalde været måtte møtet avlyses.
Hva er det som ligger til grunn for den avgjørelsen?
Jeg er i grunnen ikke sulten (egentlig).
Grunnen til streiken var de dårlige lønnsforholdene.
Den dårlige lønnen gav grunn til misnøye.
Han måtte oppgi grunn for fraværet (hvorfor han var borte).
109
GRUNNLAG
På grunnlag av nye beregninger må vi øke prisene.
Den videregående skolen skal legge grunnlaget for videre studier.
GRUS
Planene ble lagt i grus (ble ikke realisert).
GRÅT
Han var på gråten (holdt på å gråte).
GRÅTE
Hun gråt av sinne (så sint at hun gråt).
Hva gråter du for? Jeg gråter for at jeg mistet pengene mine.
Det nytter ikke å gråte over spilt melk! Dette er et fast uttrykk som betyr:
gråte over noe du har mistet. Vi pleier altså å si gråte over en ting/noe, men
gråte for at....
GYVE
Han gjøv løs på oss (angrep oss).
GÅ
Det går ikke an å lure folk på den måten (det er dårlig gjort, det er umulig).
Tauet gikk av på midten (røk, ble delt i to).
Han gikk av for aldersgrensen (sluttet i jobben, ble pensjonert).
Italienerne gikk av med seieren (vant).
Skuddet gikk av (løsnet).
Han gikk seg bort i skogen (mistet veien).
Han gikk bort i en alder av 20 år (døde).
Han gikk bort/hen og giftet seg uten at vi visste noe om det. Uttrykket gå
hen/bort og gjøre noe brukes for å understreke at han virkelig gjorde det.
Revisoren gikk regnskapet nøye etter i sømmene (undersøkte nøye).
Vil du gå etter posten (gå og hente)?
Hva er det som går for seg her (hva er det som skjer)?
1000 kroner går fra i skatter og avgifter.
Han gikk fram på en uverdig måte (brukte).
Det gikk fram av regnskapet at de hadde hatt et stort overskudd (viste seg).
Døra gikk igjen med et smell (ble lukket).
Det ble sagt at de døde gikk igjen i det huset.
Munchs teknikk går igjen hos de unge kunstnerne (blir brukt, vises).
Kan du gå (i)gjennom disse papirene (se over, kontrollere)?
Den nye loven gikk (i)gjennom med knapt flertall (ble vedtatt).
110
Det bladet har gått inn (trykkkes ikke mer).
Regjeringen gikk inn for det forslaget (støttet).
Han ville ikke gå nærmere inn på dette emnet (snakke mer om).
Kritikken gikk sterkt inn på ham (han tok den tungt).
De gikk løs på hverandre med kniver (angrep hverandre).
Beskyldningen gikk på æren løs (ødela ens rykte).
Det gikk med mye mat (ble spist).
De gikk med på forslaget (var enige i).
Det går nedover med ham (dårligere).
Han måtte gå om (igjen) annen klasse (gå en gang til).
Jeg skal gå opp til eksamen om to uker (ta eksamen).
Husleien har gått opp 100 kroner.
Det gikk opp et lys for henne (hun forstod det).
Regnestykket gikk ikke opp (f.eks. 10:3=3,333333 osv.).
Når isen går opp i fjorden, kan vi sette ut båtene.
Huset gikk opp i flammer (brant opp).
Hun går helt opp i studiene sine (veldig opptatt av).
Jeg lånte et brød av deg, og du fikk to liter melk av meg, så det går opp i
opp (like mye verdt).
Smerten går over etter en stund (slutter).
Hun har gått over til katolisismen (konvertert).
Jeg får gå over huset før de kommer (rydde og vaske).
Gå på alt du orker (gå så fort du kan, bruk alle kreftene dine)!
De går godt sammen (passer sammen, har ikke problemer med å bo
sammen).
Hvordan gikk det til (hendte det)?
Han har gått noe tilbake i matematikk (blitt litt svakere).
Mange trodde at verden skulle gå under i 1984.
Leksene gikk unna som en lek (gjorde ferdig leksene uten problemer).
Han gikk ut av 9. klasse i fjor (var ferdig med).
Passet går ut om to måneder (er gyldig i to måneder til bare).
Jeg går ut fra at du tar jobben (regner med).
Du må ikke la ditt dårlige humør gå ut over de andre (plage de andre).
Hva går jobben ut på (innebærer)?
HA
Det han sier har noe for seg (er av betydning).
Har dere noe fore i helgen (har planer, har bestemt noe for)?
Når du skal bake brød, må du huske å ha i gjær.
Han har ikke lenge igjen (kommer til å dø snart).
Du skal ha igjen 5 kroner (fl tilbake).
Dette har ikke du noe med (ikke din sak).
Han hadde med seg matpakke på arbeidet.
Han har det med å kjøre for fort (pleier).
De hadde på seg varme klær.
Politiet har ikke noe på ham fra før (tidligere ustraffet).
Læreren ville ha det til at elevene hadde jukset (påstod).
Ha deg unna/vekk (gå bort)!
HAMLE
Jeg kan ikke hamle opp med ham (måle meg med ham, bli like god som).
HAMRE
Læreren prøver å hamre inn reglene.
Han hamrer på pianoet (slå hardt, spille stygt).
I sløyden måtte vi hamre ut et fat i messing.
Hjertet hamret i meg av spenning.
HANDEL
Den boka er i handel allerede (er på markedet).
De driver handel med utlandet.
HANDLE
Denne boka handler om preposisjoner.
Shell handler med bensin.
De handler med utlandet.
HANSKES
Han er ikke lett å hanskes med (vanskelig å ha med å gjøre).
112
HARD
Nå tar du vel litt for hardt i (overdriver)?
Han sitter hardt i det (er i en vanskelig situasjon).
Han satte hardt mot hardt når det gjaldt fordelingen av arven (var
bestemt).
Morens død tok hardt på ham (var sterk påkjenning).
Jeg trenger hardt/sårt til din hjelp nå (er svært avhengig av).
Han er hardt ut å kjøre (er i en vanskelig situasjon).
HARMONERE
Dette harmonerer dårlig med det du sa tidligere (stemmer dårlig overens
med).
HARNISK
Han kom i harnisk (ble sint, opphisset).
HAST
Jeg måtte reise i all hast/i hui og hast (uten å vente, straks).
HAT
Han bærer hat til sine nærmeste (hater).
Hun har lagt sin tidligere mann for hat (hun hater ham).
HATT
Jeg tar hatten av for min mor (beundrer, respekterer).
Jeg følte meg ikke særlig høy i hatten (var flau, underlegen).
HEFTE
Jeg har heftet meg ved språket i boka (lagt spesielt merke til).
HEIE
De heiet på løperne i løypa (oppmuntringsrop).
HELL
Hell i spill betyr ikke hell i kjærlighet.
Han har ofte hellet med seg (er heldig).
Til alt hell fikk de slukket brannen før det var for sent (heldigvis).
HELL
Når vinteren er på hell, våkner nordmenn til nytt liv (nærmer seg slutten).
113
HEMME
Hun ble hemmet i arbeidet pga. hunden (hindret).
HENGE
Pikene liker ikke at guttene alltid henger etter dem (oppsøker, vil være
sammen med).
Mange småbedrifter blir hengende etter i utviklingen.
De henger i fra morgen til kveld (arbeider hardt).
Røklukten hang lenge i klærne.
Hun henger litt igjen i språk (er litt svakere enn de andre).
Du må nok smøre skiene så de ikke henger igjen i det dårlige føret.
Vi henger med så godt vi kan (følger med).
Vil du henge deg på karusellen (følge med i utviklingen)?
Prisoppgangen på bensin henger sammen med dollarkursen.
HENGI
Han hengav seg til studiene (brukte all sin tid og krefter på).
HENHOLD
I henhold til husreglene kan du ikke vaske klær på søndager (ifølge).
HENSEENDE
Festen var i enhver henseende vellykket (på alle måter).
Denne saken er viktig også i politisk henseende (når det gjelder).
HENSIKT
Han kjøpte gården i den hensikt å drive den.
Jeg har til hensikt å besøke dem (har tenkt å).
Han slo henne med hensikt (med vilje).
HENSTILLING
De kom med en henstilling til oss om å være stille (bad oss).
HENSYN
Av hensyn til naboene må vi dempe musikken.
Med hensyn til det spørsmålet kan jeg vise til det som står i rapporten (når
det gjelder).
Vi må ta hensyn til barna når vi kjøper nye møbler.
Vi må vise hensyn til de eldre og la dem få sitteplassene.
Han gjorde det uten hensyn til hva det kostet (uten å tenke på).
114
HENTYDE
Hva er det du nå prøver å hentyde til (vise til (av negative ting))?
HENTYDNING
Det var en hentydning til styrets klossete behandling av saken.
Han kom med en hentydning om at vi måtte være forsiktige.
HENVENDE
Du må henvende deg til politiet for å fa oppholdstillatelse.
HENVISE
Han ble henvist til et annet departement (anbefalt å gå).
Han var henvist til seg selv (overlatt til seg selv, måtte klare seg selv).
HENVISNING
Under henvisning til lovens paragraf 3 ble han dømt til 3 års fengsel (idet
man henviste til).
HERME
Han er flink til å herme etter folk (etterligne).
HERSE
Hun herser med barna sine (maser, plager).
HERSKE
Romerne hersket over store deler av Europa.
HEVNE
Han hevnet seg på dem som hadde lurt ham.
Hl
Bjørnen går i hi om vinteren.
HILSE
Hils Per fra meg!
Vil du hilse på kona mi? Har du noengang hilst på kongen?
Hils hjem til alle vennene mine!
Når du skal avslutte et brev, kan du skrive: Hilsen (fra)(navnet ditt).
HINDER
Det er til hinder for meg at dere gjør det.
115
HINDRE
Han ble hindret i arbeidet fordi telefonen ringte hele tiden.
Vi prøvde å hindre ham fra å reise (stoppe ham).
HIPPEN
Han var hippen på å kjøpe det stereoanlegget (ivrig etter).
HISSE
Du trenger ikke hisse deg opp for så lite (fare opp, bli sint)!
Hiss deg ned (ta det rolig, ikke bli så sint)!
Bokseme ble hisset til kamp.
HJELPE
Vi får hjelpes ad så godt vi kan (hjelpe hverandre).
Han kunne ikke hjelpe for at det gikk så dårlig for Norge på skøyter (han
kunne ikke gjøre noe med det).
Øvelser i fonetikk hjelper på uttalen.
Kan du hjelpe til med oppvasken?
HJEMMEL
Det er hjemmel for dette i loven (gyldig ifølge loven).
HOGGE
Han hogg av noen grener på treet.
Runene ble hogd inn i fjellet.
Mange trær blir hogd ned før jul.
Han hogger opp mye ved for vinteren.
Bremsene på bilen hogg til (virket plutselig og hardt).
Han prøvde å hogge ut en figur av treet.
Mange steder i Afrika er skogene hogd helt ut (brukt opp).
116
HOLDE
Hold an (stopp)!
Han holder av sin mor (er glad i).
Kan du holde av 4 billetter til i morgen (reservere)?
Han ble holdt for narr (ble ertet)
Han holdt seg borte fra jobben for å slippe alt oppstyret.
Hold fram som dere har begynt (fortsett)!
Ingen prøvde å holde igjen på alkoholforbruket der i huset (moderere).
Han prøvde å holde seg inne med læreren for å få gode karakterer (være på
god fot med).
Hun holder alltid med mannen sin (tar hans parti, støtter ham).
Alle land forsøker å holde inflasjonen nede.
Hold opp med det bråket (slutt med)!
Tanken på henne holdt ham oppe (gav ham livsmot).
De holdt på sitt (holdt fast på sin mening).
Han ville ikke holde på aksjene lenger (beholde).
Talte han lenge? Han holdt på i ti minutter.
De holder på med byggingen av veien (byggingen pågår).
Jeg holdt på å sovne da det ringte på døra (var i ferd med).
Vi lovte å holde sammen i tykt og tynt (alltid støtte hverandre).
Hunden holder seg til sin herre.
Teatret holder til i en gammel bygning (er).
Politiet mente at tiltalte holdt tilbake viktige opplysninger.
Hun holdt unna noen kaker til neste dag (gjemte).
Nå holder jeg ikke ut dette maset lenger (orker ikke, klarer ikke).
De holdt ut i det lengste (de gav ikke opp, men fortsatte så lenge som
mulig).
Du må holde de to punktene ute fra hverandre (skille mellom).
Hun følte at hun alltid ble holdt utenfor (ble satt til side).
Kulda holder ved (fortsetter).
Hun holdt fast ved sin tidligere forklaring (mente fortsatt det samme).
HOPE
Arbeidet hopet seg opp da jeg var syk (det samlet seg mye arbeid).
HOPPE
Han valgte å hoppe av og søke politisk asyl i Norge (å forlate landet sitt).
Du kan hoppe over neste side (ikke se på neste side).
Du kan hoppe over til neste side (begynne på neste side).
Han hoppet på det første og beste tilbudet (aksepterte).
117
HOVNE
Han hovnet opp i ankelen og trodde at han hadde brukket benet.
HUKE
Buksa hadde huket seg fast i en spiker {satt seg fast i).
HULTER
Klærne iå hulter til bulter i skuffen (i et eneste rot).
HUNGRE
Han hungret etter kjærlighet (lengtet etter).
HUS
De måtte komme seg i has før regnet kom.
Hun er ikke til å være i hus med {det er umulig å bo sammen med henne).
De gikk mann av huse for å hilse på kongen (alle gikk).
HUSKE
Han husker alltid på fødselsdagen min.
HVERDAG
Vi bruker ikke sølvbestikk til hverdags, bare til fest.
Trikken går 4 ganger i timen på hverdager, ikke så ofte på helligdager.
HYBEL
Mange studenter bor på hybel.
HYSJE
Jeg hysjet på dem fordi de satt og snakket under forestillingen.
Saken ble hysjet ned (man prøvde å holde den hemmelig).
HYTT
Han svarte i hytt og vær (tilfeldig, uten å tenke).
HÆL
Konkurrentene kom hakk i hæl (like etter).
De andre løperne fulgte i hælene på ham (kom rett etter).
118
HØRE
Du må høre godt etter når læreren forklarer noe nytt (være oppmerksom)
Kan du høre etter om vi kan ta med barna (undersøke, spørre)7
Kan du høre etter barna mens jeg er borte (passe på)9
Det her hører inn under en annen paragraf (sorterer under)
Kan du høre innom postkontoret på veien hjem (gå innom)
Det hører med til histonen at han hadde rømt hjemmefra (det er en del av
historien)
De to koppene harer sammen (er av samme slaget)
Har du hørt noe til onkelen din i det siste (hatt kontakt med)9
Disse asjettene hører til de koppene (er av samme slaget)
Hun hører til våre beste skiløpere (er blant)
HØVE
Jeg hadde høve til å hilse på henne (anledning)
HØY
Han var høy på pæra (arrogant)
Det er på høy tid at du kommer (i siste liten, nesten for sent)
HØYDE
De norske skiløperne er på høyde med verdens beste (like gode som)
Det er kaldere i høyden enn her nede
Vi kan vente i høyden 50 personer (maksimum)
HØYRE
Han stod til høyre for meg (på mm høyre side).
HÅND
Læreren fikk ikke legge hånd på barna (røre, straffe ved berøring)
Jesus la hånd på de syke og helbredet dem
Han gav meg hånden på at han ikke skuile si det (lovet)
Kjolen var sydd for hånd (håndsydd)
Det ble ikke gjort noe, defor bestemte han seg for å ta saken i sin egen hånd
(gjøre noe med den selv)
Han har dem i sin hule hånd (har all makt over dem, har taket på dem)
Nå har jeg en hybel på banden (vet om en hybel som jeg kan få kjøpt)
Han la siste hånd på verket kvelden før utstillingen (avsluttet arbeidet
med)
Barnet ville gjerne klare seg på egen hånd (klare seg alene)
119
HÅP
Han levde i håpet om en bedre verden (håpet på).
De måtte ikke gjøre seg håp om noe (ikke regne med).
De satte sitt håp til den nye presidenten (håpet at han kunne hjelpe dem).
HÅPE
Han håpet på seier.
HÅR
Det nyttet ikke å stryke ligningsvesenet etter hårene (smigre).
HÅVE
Staten håver inn penger på o!je.
120
IDE
Har du noen idé om hva det dreier seg om?
IDENTIFISERE
Det hender at barna identifiserer seg med foreldrene.
IDENTISK
Hovedpersonen i filmen var identisk med forfatteren.
IGJEN
Kan du gi igjen på 100 kroner (gi tilbake vekslepenger)?
Bare vent, du skai nok få igjen en gang (trussel om gjengjeldelse)!
Du må ta igjen hvis noen slår deg (slå tilbake).
Jeg skal reise hjem igjen om to dager (tilbake til hjemmet).
Gå igjen har forskjellige betydningen l)Han kom og gikk igjen etter ti
minutter. Her uttaler vi gikk igjen med trykk på "gikk" og med tonem I. Det
samme gjelder om "noe som starter/virker igjen": Motoren stoppet, men nå g
den igjen. 2)Hvis vi uttaler det med trykk på "gå" og tonem 2, kan det bety
"vise seg igjen (om døde)": De døde gikk igjen i det huset. Det brukes også
på følgende måte: Foreldrenes spesielle trekk går/kommer ofte igjen hos barna
(viser seg). 3)Noen ganger kan man legge trykk på "igjen", og det betyr da
"lukkes": Døra går ikke ordentlig igjen (lukkes ikke).
Du må være igjen her mens jeg går i byen (ikke bli med).
Det er igjen to poteter på fatet.
Lukk igjen vinduet!
Jeg må ha lagt igjen hanskene i butikken (glemt)
Han har ikke lenge igjen (kommer snart til å dø).
Jeg måtte sitte Igjen på skolen i dag (ble straffet på den måten).
Kom igjen! Det er klart nå (bare kom, sett i gang)!
ILE
Han ilte til for å hjelpe oss (skyndte seg).
IMMUN
Immun mot brukes om sykdommer og smitte: Barnet er immunt mot den
sykdommen.
Han er immun overfor kritikk (bryr seg ikke om).
INDIGNERT
Han var indignert over den dårlige oppførselen (sint).
121
INDIKASJON
Det at han bhr smt, er en indikasjon på at han har det vanskelig.
INFLUERE
Den voldsomme nedbøren influerer på kornhøsten (har innflytelse på).
Han er influert av kameratene (påvirket)
INFORMERE
Han sn formerte pressen om det som hadde hendt.
Du bør informere deg om reglene før du søker.
INITIATIV
Han tok initiativet til innsamlingen av pengene.
INKLUDERE
Tips er inkludert i prisen.
INNBLANDE
Han var innblandet i tyveriet (hadde noe med det å gjøre).
INNBLIKK
Hun fikk et innblikk i saken (kjennskap til, innsikt i).
INNBY
Vi er innbudt til åpningen av utstillingen.
Oljeselskapet innbyr til nye aksjetegninger på nyåret (kommer med tilbud
om).
INNBYDELSE
Vi har mottatt en innbydelse til å delta på utstillingen.
INNDELE
Boka er inndelt i kapitler.
INNE
Han hadde en hytte langt inne i skogen.
Det er noe inne i meg som sier det.
Da vt var inne på det emnet, var hun svært interessert (da vi holdt på med).
Hun er godt inne i det stoffet (kan det veldig godt)
122
INNERSVING
Nederlenderen tok fullstendig innersvingen på de andre løperne (var så
mye bedre)
INNESTENGT
De satt innestengt i huset i flere dager på grunn av snøværet
INNESTÅ
Jeg kan innestå for at det er nktig (garantere)
INNFLYTELSE
Han hadde sterk innflytelse på sine medarbeidere
INNFORSTÅTT
Alle de ansatte var innforstått med hva reduksjonen ville føre til (forstod og
godtok)
INNFØRING
Elevene har fått en viss innføring i verdens religioner (onentenng)
INNFØRSEL
Norge har stanset all innførsel av frakt fra det landet
INNGANG
Dette er inngangen til kjøkkenet
Ved inngangen til det nye året ble det festet og drukket mye
INNGÅ
Bygging av garasjen inngikk i pnsen (var en del av)
INNHOLD
Det vanligste er å si innholdet i. Dette gjelder først og fremst når det er
snakk om noe som er "mne i" Innholdet i flaska var grønt.
Av og til brukes også innholdet av Han ville ikke rape innholdet av brevet
INNKALKULERE
Renteøkningen må innkalkuleres i prisen
INNKALLE
Medlemmene bie innkalt til møte
123
INNKALLELSE
I innkallelsen til møtet stod det forskjellige opplysninger
INNKJØP
Innkjøpet av de varene var veidig gunstig
Varene kostet 20 kroner i innkjøp
INNLATE
Hun innlater seg på tmg hun ikke har rede på (gjør, driver med, snakker
om)
INNLEDNING
Innledningen fil kapitlet var godt skrevet
INNLEMME
Bildet ble innlemmet i Nasjonalgalleriets samling
INNLEVE
Vi har vanskelig for å innleve oss i det som har hendt
INNMELDE
Er du innmeldt til/på dette kurset9
Han er innmeldt i folkeregisteret
INNMELDELSE
Innmeldelse til kursene foregår i begynnelsen av hvert semester
INNORDNE
Alle må innordne seg tinder samfunnets iover
INNPASS
Han har skaffet seg innpass i de beste bedriftene (fått adgang tU)
INNREDE
Stua er innredet til hobbyrom
INNREISE
Ved innreisen til Norge ble passene kontrollert
124
INNRETTE
Man må innrette seg på at det blir vanskelig (være forberedt på)
Du må nok pent innrette deg etter de andre (ta hensyn til de andre)
INNSIGELSE
Ingen gjorde innsigelser mot de nye bestemmelsene (protestere)
INNSIKT
Han hadde god innsikt i bruk av datamaskiner
INNSTILLE
Jeg har innstilt meg på at jeg ikke får jobben (regner med)
INNSTILLING
Hvilken innstilling har de til brak av atomvåpen (hva mener de om)7
INNTEKT
Lotteriet var til inntekt for Røde Kors
Forretningen hadde hten inntekt av salget
INNTRYKK
Jeg hadde inntrykk av at de likte seg
Han prøvde å gjøre inntrykk på henne (imponere)
INNVENDE
Har du noe å innvende mot dette forslaget (si imot)1?
INNVENDING
Gjøre innvendinger (i)mot. protestere mot, si (i)mot. Hun gjorde ingen
innvendinger mot forslaget
INSISTERE
Hun insisterte på at jeg skulle være med (ville absolutt)
INSTRUERE
Soldatene ble instruert i bruk av våpen.
INSTRUKS
Han fikk instruks om å ha på seg vernesko
125
INSTRUKSJON
Vi må få instruksjon i bruk av denne maskinen.
INTEGRERE
Mange handikappete er integrert i den vanlige skolen.
INTERESSE
Jeg har interesse av å bh kjent med dem.
Han har vist liten interesse for fotball.
Det tilbudet kan være av interesse for oss (interessant for).
INTERESSERE
Han interesserer seg for moderne musikk.
Jeg er interessert i å bli bedre kjent med henne.
INTOLERANT
Han er intolerant overfor mennesker som tenker annerledes enn ham.
INTRODUKSJON
Det kurset gav en god introduksjon i norsk språk.
Introduksjonen til teaterstykket var nyttig for å forstå stykket.
INTRODUSERE
Jeg vil introdusere den nye læreren for dere.
INVASJON
I år har det vært ren invasjon av mus på fjellet.
Vi glemmer aldri invasjonen i Frankrike i 1944.
INVESTERE
Det er på tide at vi investerer i ny vaskemaskin.
INVITASJON
Vi har fatt en invitasjon til det selskapet.
INVITERE
Hun ble invitert til noen venner til middag.
INVOLVERE
De var ikke involvert i den saken.
126
IRRITERE
Irritert på brukes med nesten samme betydning som sint på: Jeg er irritert
på henne.
Irritert over brukes i forbindelse med en handling/tilstand: Jeg irriterer
meg over det som hendte.
ISOLERE
Hun isolerte seg fra omverdenen.
IVER
Jeg brenner av iver etter å bli ferdig.
IVRE
Han ivret sterkt for at Norge skulle få arrangere de oiympiske leker,
IVRIG
Han var ivrig etter å treffe henne.
JAGE
Hun ble jagd på dør (jaget bort).
Vi må jage på hvis vi skal komme fram tidsnok (skynde oss).
Menneskene jager etter lykke (strever, higer).
Han jagde vekk fluene.
JAKT
Hver høst gikk hun på jakt.
Noen driver ulovlig jakt på ryper.
Vi er på jakt etter en bruktbil.
Han tok opp jakten på raneren.
JAKTE
Man jakter på dyr: De jakter på harer.
Jakte etter brukes i mer abstrakt betydning: Noen mennesker jakter etter
ære og berømmelse.
JAMRE
Hunden jamret av smerte.
De jamret (seg) over de vanskelige tidene (beklage seg).
JENKE
De prøvde å jenke seg etter hverandre (innrette seg).
127
JEVN
Hold deg på det jevne (vær nøktern, hold deg på jorda)!
JEVNFØRE
De jevnførte prisene her med prisene i hjemlandet (sammenligne)
JEVNGAMMEL
Hun er jevngammel med datteren vår (hke gammel som).
JOBB
Han er på jobben.
Han hadde jobben med å kjøre og hente barna.
JOBBE
Han Jobber med saken
JONGLERE
Tryilekunstneren jonglerte med ballene.
JORD
Boka var som sunket i jorda (helt forsvunnet)
Forslaget falt ikke i god jord (ble ikke godt mottatt).
Hold deg på jorda (hold deg til det reelle)'
De har gått under jorda (gått i deknmg)
JUBLE
Eievene jublet over beskjeden om at de skulle få fn.
JUKSE
Du må ikke jukse med tallene1
Hun jukser ofte i spill.
JUL
Jeg skal bort i julen
Jeg fikk mange fine presanger til jul
JULEBORD
Mange nordmenn liker å gå på julebord i desember (spiser mye fin julemat
på hotellec/ar jul)
128
KALKULERE
Bygget bie kalkulert tiJ 800000 kroner (beregnet å koste)
Vi har kalkulert med en fortjeneste på 20 prosent (regnet med)
KALKYLE
Han satte opp en kalkyle over aile utgiftene
KALLE
Eleven ble kalt inn til overlæreren for å fortelle hva han hadde gjort
Gutten bie kalt opp etter sin far (heter det samme som faren)
Hun ble kalt opp over høytaleren.
Kan du kalle på Per (rope på)'
Det ble kalt sammen til ekstraordinært møte
Føler du deg kallet til å gjøre dette arbeidet (har du lyst til)?
Han kalte til seg sine nærmeste rådgivere før han tok viktige beslutninger
(bad dem komme)
Kalle tingene ved sitt rette navn- si rett ut hva det er
KAM
Man kan ikke skjære alle over en kam (vurdere alle på samme måte)
Han ble helt rød i kammen (veldig sint, opphisset).
KAMP
Koloniene gav aldri opp kampen for indre selvstyre
Alle kan være med i kampen mot urettferdighet
På universitetene er det kamp om plassene
KANT
Det er på kanten av det tillatte (nesten ikke tillatt)
Den vitsen var på kanten (nesten uanstendig)
Han var litt på en kant (litt beruset).
Han er på kant med kollegaene sine (blitt uvenner med)
KAPITULERE
Innbyggerne måtte kapitulere for den sterke invasjonsstyrken.
KAPPES
De kappes om de beste plassene (slåss om)
KARANTENE
Hundene måtte være i karantene i 4 måneder
129
KARE
Jeg får \el kare meg opp av senga (stå opp)
De karer til seg a!t de kan (skaffer seg selv så mye som mulig)
Han karet asken ut av peisen {grave ut)
KART
Han kjøpte et kart over byen
KARTOTEK
De farte kartotek over kundene (systematisk ordnete kort med
opplysninger om kundene)
Han var strøket i kartoteket (navnet stod ikke der lenger)
KAST
Han gav seg i kast med den oppgaven (satte i gang med).
KASTE
Han kastet av seg klærne og løp i dusjen
Salget kaster lite av seg (gir ikke mye i fortjeneste)
De kaster bort tiden med prat
Du må ikke kaste bort alle pengene dine til sjokolade'
Han var syk og kastet opp (maten kom opp igjen)
Da de begynte å siåss ble de kastet på dør (jagd ut).
De ble kastet ut av dørvakten
KATALOG
Før utstillingen lagde de en katalog over alle gjenstandene
KAUSJON
Mannen ble løslatt mot en kausjon på ! 000 dollar.
Banken valle ikke gi ham det lånet fordi han ikke kunne stille kausjon for
lånet (garantere for)
KAUSJONERE
Hun ville ikke kausjonere for et lån til sønnen sin (garantere for)
KAUSJONIST
Hun ville ikke stå som kausjonist for/på det lånet (garantere for)
130
KAVE
De kavet seg fram gjennom snøen (strevde for å komme fram)
De hadde mye å kave med (mye å arbeide med).
KIKK
De tok en kikk på papirene hennes (så så vidt)
KIKKE
Jeg kikker etter en bok {ser etter, leter etter)
Du må ikke kikke i nøkkelhullet1
Avisen forsøkte å kikke oss i kortene (få tak i hemmelige opplysninger)
Hun kikket på en genser
KILDE
De prøvde å finne kilden til opprøret
KIVES
Barna kives om arven (krangler)
KJEDE
Arbeidet i fabnkken kjedet livet av henne {hun syntes det var så kjedelig)
Han kjedet oss med dumt prat.
KJEFT
Han brukte kjeft på meg (var sint på).
KJEFTE
Hun kjeftet på meg (var sint på)
KJEMPE
De kjemper for friheten
De kjempet imot overmakten så lenge de kunne
Han hadde mange problemer å kjempe med.
De norske og finske løperne kjempet om førsteplassen
De kjempet seg fram til førsteplassen
Gruvearbeiderne kjempet kravene sine igjennom/kjempet igjennom
kravene sine (fikk oppfylt)
131
KJENNE
Kjenn etter om det gjør vondt når jeg trykker her (prøv å føle)'
Det er vanskelig å kjenne tvillingene fra hverandre (de er så like at det er
vanskelig å se forskjell på dem)
Det var vanskelig å kjenne seg igjen på det stedet etter så mange år (å huske
hvordan tmg var på det stedet)
Kjenner du til denne saken (vet du noe om)9
Hun ville (kke kjennes ved sin familie (ville ikke at noen skulle vite at det
var hennes familie, ville ikke ha noe med den å gjøre)
KJENT
Maskinen er kjent for å være brukervennlig
Er du kjent med denne maskinen (vet du hvordan den skal brukes)9
Hun ble kjent med mange mennesker på turen.
KJÆLE
Hun lå i senga si og kjælte med bamsen sm (koset)
Hun kjæler for den tanken (elsker å tenke den tanken).
KJÆRLIGHET
Hun gjorde det av kjærlighet til bama
KJØLE
Grønnsakene kan kjøles ned til 5°C
KJØPE
Det kan være farlig å kjøpe på avbetaling (ikke kontant).
Vi må kjøpe inn noen flasker vra til festen
Kjøpe opp sier man når det ikke er mer igjen å kjøpe. Thon har snart kjøpt
opp alie gårdene i Oslo
Da han sluttet å jobbe, måtte han kjøpe seg ut av firmaet.
132
KJØRE
De kjørte av fra veien for å spise. Kjøre av veien kan også bety "ikke klare
å holde seg på veien" De kjørte av veien fordi det var så glatt.
Kan du kjøre bort dette søppelet7
Arbeiderne kjerte fram sine krav uten å nøle (kom med alle sine krav).
Han er hardt ut å kjøre (har store problemer)
Han kjørte i vei (drog av sted) Dette uttrykket kan også bety: satte i gang
med arbeidet.
Han kjørte saken igjennom uten større vanskeligheter (fikk det siik han
ville)
Han måtte kjøre inn den nye bifen før han kunne teste den fullt ut.
Han klarte å kjøre inn to av sme konkurrenter på under ti minutter (ta
igjen, innhente).
De ble kjørt ned av en bil på fortauet
Han vil kjøre opp den dagen han fyller 18 år (ta førerprøven).
Han kjørte på for å nå flyet (satte opp farten).
Likningsmyndighetene kjører hardt ut mot dem som prøver å snyte på
skatten (er harde mot)
KLAGE
Du har anfedning til å sende inn klage på karakteren.
Klage på brukes om direkte misnøye med en ting/noe. Hun klaget på
maten.
Klage over brukes om en tilstand/et forhold man ikke er fornøyd med: Hun
klager over det dårlige været.
KLAMME
Ordet står i klammer (parentes).
KLAMMERI
Ungdommene kom i klammeri med politiet (krangel).
KLAMP
Hun følte at barnet bie en klamp om foten på henne (en byrde, hindring).
Han tro klampen i bunn for å kunne komme fram i tide (kjørte i full fart).
KLAMRE
Hun klararet seg til håpet om at det skulle gå bra.
KLANDRE
Jeg klandrer ingen for at det gikk så dårlag (gir mgen skylden)
133
KLAPPE
Publikum klappet i hendene av glede.
Sangeren ble klappet fram på podiet.
Hun klappet sammen boka og gikk (slo igjen).
Hun klappet helt sammen etter eksamen (fikk sammenbrudd, var helt
utslitt).
Han klappet til meg (slo meg).
Skipet klappet til kaien da vi kom (la til kaien).
KLAPPJAKT
Politiet driver klappjakt på fartssyndere (prøver intenst å få tak i dem som
kjører for fort).
KLAR
Han er klar til å reise (ferdig).
Båten gikk klar av alle skjær (unngikk, gikk fri for).
Han gjorde det klart for meg at han ikke ville se meg mer (sa tydelig fra).
KLARE
Mange studenter klarer seg ikke til eksamen (stryker).
Jeg klarer meg med en kopp kaffe (en kopp er nok).
Vi må prøve å klare opp i det problemet (løse).
KLARHET
Nå har hun kommet til klarhet over situasjonen (forstår).
Du må prøve å få klarhet i åen saken (rydde opp, f3 orden på).
KLARNE
Været skulle klarne opp utover dagen (bli bedre).
Nå begynner det å klarne for meg (bli klart for, begynner å forstå).
KLASSE
Vinen fra California kan stilles i klasse med noen av de beste franske viner
(like gode som).
Grete Waitz står i en klasse for seg når det gjelder kvinnelige sportsutøvere
(er suveren).
Det var klasse over klærne i den forretningen (fine klær).
Maten var av høyeste klasse (beste slag).
134
KLATRE
Det kan være farlig å klatre i fjellet.
Han klatret opp stigen.
KLE
Hun kledde av seg og la seg.
Hun kledde seg i sort (tok på seg sorte klær).
Det var vanlig å kle seg om ti! middag på det hotellet.
Etter at hun hadde dusjet, kledde han på seg.
KLEKKE
Detektiven satt og klekket ut en lur plan.
KLEM
Vinduet stod på klem (litt åpent).
KLEMME
Han tok henne i hånden og klemte til (klemte hardt).
Hun klemte ut verk av såret.
Han følte seg klemt opp i et hjørne (kommet i en vanskelig situasjon).
KLENGE
Jentene likte ikke at guttene klengte seg inn på dem (var påtrengende,
nærgående).
KLIPPE
Klippe av og klippe over betyr omtrent det samme. Kan du klippe av
tråden for meg?
Statsministeren klippet over snora og erklærte veien for åpnet.
Hun klippet opp filler for å veve ryer (klippe i stykker).
Hun klippet ut oppskriftene i bladet.
KLORE
Katten klorte opp teppet (ødela, klorte i stykker).
De klorte seg fast til den teorien (trodde på teorien så lenge som mulig).
De kiorte til seg alt de kunne (prøvde å skaffe seg på en grisk måte).
KLUSS
Det er stadig noe kluss med bilen {noe galt, problemer med).
135
KLUSSE
Du må ikke klusse med maskinen (behandle den uforsiktig)!
KLYNGE
De klynget seg til håpet om å få se sønnen sin igjen.
KLYVE
Hun var redd for å klyve opp den dårlige stigen (klatre opp).
KLØ
Jeg kler i fingrene etter å prøve den nye bilen (ivrig etter).
KLØFT
Kløften mellom de rike og fattige landene blir stadig større.
KNAPPE (KNEPPE)
Han knappet igjen frakken før han gikk ut i vinden.
Hun knappet opp blusen for å amme barnet.
KNE
Hun lå på kne og bad.
De bøyde kne for Gud.
Han ligger på knærne for dem (gjør alt for å tilfredsstille dem, smisker med
dem).
Han er på knærne etter henne (vilt forelsket i henne).
Motstanderne ble tvonget i kne (ble beseiret).
KNELE
Han knelte for paven.
KNIPE
Foreldrene knep av på lommepengene hvis barna ikke ville hjelpe til
hjemme (reduserte).
Når det kniper med penger, kan du ta deg en ekstra vaskejobb (blir lite
med).
KOBLE/KOPLE
De reiste noen dager på fjeliet for å koble av litt (slappe av).
Husk å koble fra varmtvannet når du reiser bort (stenge)!
Politiet måtte kobles inn i saken (kontaktes).
De måtte koble til en ekstra vogn på toget på grunn av den store trafikken.
Strømmen ble koblet ut noen timer hver natt (var borte).
136
KOKE
Planene kokte bort i kaien (ble ikke noe av)
Når du skal lage te, må du først koke opp vannet
Melken kokte over da han gikk ut et øyeblikk
KOMME
Skal du på ski i morgen9 Det kommer an på været (er avhengig av)
Hvorfor er han så blek"1 Det kommer av at han har vært syk (skyldes)
I de store varemagasinene er det lett å komme bort fra hverandre
Man kan ikke komme bort fra at dette er en alvorlig sak (benekte)
Han kom borti mye rart (ble innblandet i)
Han har kommet litt etter i matematikk (kan litt mindre enn de andre)
Vi kommer etter når det gjelder bruk av datamaskiner (gjør fremskritt)
Alt kommer for en dag (ingentmg kan holdes skjult)
Plutselig kom det for meg at jeg skulle besøke dem (begynte å tenke på)
Du kan ikke komme forbi at hun er flinkere enn deg (kan ikke benekte)'
Hun kunne ikke komme fra på grunn av barna (ta seg fn)
De kom fra det med livet i behold (slapp unna)
Det komframat de hadde vært med på tyvenet (viste seg)
Komme seg fram kan brukes både konkret og abstrakt Det er vanskelig å
komme seg fram i den høye snøen Det er ikke alltid så Sett å komme seg fram
i verden (gjøre det bra)
De kom fram til samme resultat (resultatet b!e det samme)
De kom fram til at de skulle vente med det (bestemte seg for, konkluderte
med)
Det er mye arbeid å komme (Ogjennom hele grammatikken (bh ferdig med,
lese hele)
De måtte komme i gang med arbeidet så fort som mulig (begynne)
Det tar lang tid å komme inn i et nytt språk (lære godt)
Da Norge kom inn under Danmark, begynte mange å sknve dansk i Norge
Jeg kom ikke med på det flyet (fikk ikke plass)
Kunnskaper i norsk kommer godt med når man skal arbeide i Norge (er til
stor hjelp)
Komme opp i har mange betydninger Firmaet var kommet opp i
økonomiske problemer (hadde fått) Pnsen var nå kommet opp i det dobbelte
(steget til) Saken kommer opp i Stortinget til våren (skal behandles) Hun kom
opp i histone (ble eksaminert i)
Han hadde problemer med å komme seg opp om morgenen (stå opp)
Mange strever for å komme seg opp i samfunnet
Han er sterk, men han kommer ikke opp mot sm far (kan ikke måle seg
med)
137
Jeg kora tilfeldigvis over denne boka (oppdaget, fikk se).
Han kom ikke så lett over kjærlighetssorgen (glemte ikke).
Han kom overens med forlaget om hvordan boka skulle trykkes (ble enig
med).
Jeg kommer ikke på hva han heter (husker ikke).
Regningen kom på 630 kroner.
Det er hyggelig å komme sammen med gode venner.
Hvis man bruker uttrykketkomme til å gjøre noe i pretenum, betyr det
"gjorde noe tilfeldig, det var ikke meningen/planlagt": Han kom til å velte
koppen.
Men hvis man bruker komme til i presens, uttrykker det noe som man
regner med vil skje: Du kommer til å bli flink i norsk.
Komme til kan også bety "delta, ha noe å si": Jentene fikk ikke komme til
på måtene (fikk ikke sjansen til å si/gjøre noe).
Ellers kan komme til også ha en helt konkret betydning: Hun kom ikke til
med støvsugeren under skapene (var ikke plass til, vanskelig tilgjengelig).
Han håpet at pengene kunne komme de fattige landene til gode (at de
kunne ha nytte av dem).
Hun besvimte, men kom til seg seiv etter to timer (kom ti! bevissthet,
våknet).
Han føler at han kommer til kort på mange områder (mislykkes).
Litt etter litt kom det til syne en by i horisonten (ble synlig).
Raneren kom seg unna i siste liten (unnslapp).
Da det kom ut at han var spion, flyktet han fra landet (ble kjent).
Boka kom ut i 1983 (ble publisert).
Han kom godt ut av det med sine foreldre (hadde godt forhold til).
Det kom ikke noe godt ut av det (resulterte ikke i noe godt).
Loddet kom ot med stor gevinst (gav stor gevinst).
Skipet meidte at de hadde kommet ut for sjørøvere (blitt utsatt for).
Nå hadde han kommet skikkelig ut å kjøre (hadde store problemer),
Det kommer ut på ett/ut på det samme (gjør ingen forskjell).
Vi kan ikke komme utenom dette spørsmålet (må ta det opp, må snakke om
det).
Det problemet kommer ikke meg ved (angår ikke).
KONKLUDERE
De konkluderte med å si at reisen hadde vært vellykket.
KONKURRANSE
Hun søkte jobben i konkurranse med fire menn.
138
KONKURRERE
Man konkurrerer med noen om noe
Nordmennene konkurrerte med svenskene om de beste plassene
De små butikkene blir konkurrert ut av supermarkedene
KONSEKVENS
Du må ta konsekvensen av det du gjør
KONSENTRERE
Dette verbet brukes nesten alltid med refleksivt pronomen konsentrere
seg og husk at vi alltid bruker om etter1 Nå må vi konsentrere oss om
preposisjonene
Han konsentrerte oppgaven om utviklingen på !9OO-taIlet
KONSESJON
Oljeselskapet fikk konsesjon på flere blokker i Nordsjøen
Staten har gitt konsesjon til flere utenlandske selskaper
KONTAKT
Få/ha/ta kontakt med Han har tatt kontakt med myndighetene
Være/komme i kontakt med Det er vanskelig å komme i kontakt meå
nordmenn
KONTRAKT
En person inngår en kontrakt med en annen person om en jobb
Det ble skrevet en kontrakt mellom dem
Arbeidet bie gjort på kontrakt
De har en kontrakt på at arbeidet skal bh utført før slutten av juni
KONTRAST
Det var en stor kontrast mellom dem
I kontrast etterfølges av til Hans hv i luksus stod i sterk kontrast til
foreldrenes hv i fattigdom
KONTROLL
Man fører/har kontroll med noen/noe (kontrollerer noen)
Man har kontroll over noen/noe (man bestemmer over)
Man står/er tinder kontroll av noen (noen kontrollerer en)
Få noe under kontroll (kontrollere noe) De fikk ilden under kontroll etter
en time
139
KORRESPONDERE
Man kan korrespondere med en annen person (sknve til hverandre)
Noe korresponderer med noe annet (er tilpasset hverandre) Toget ti!
Lillehammer korresponderer med bussen til Gjøvik
KORT
Komme til kort ikke strekke til, ikke klare Han kom til kort på mange
områder
KOSTE
Koste på seg kjøpe noe til seg selv Han kostet på seg en tur ti! Italia
Koste på utbedre (ved hjelp av penger) De kostet nye vinduer på huset
KRAFSE
Krafse til seg skaffe seg på en gnsk måte De krafset til seg alt de kunne
KRAFT
Komme til krefter bii sterkere Han har kommet til krefter etter
sykdommen
I kraft av på grunn av Han fikk jobben i kraft av sitt gode navn og rykte
Tre i kraft begynne å virke Loven trer i kraft fra 1 januar
Sette ut av kraft slutte å virke Unntakstilstanden ble satt ut av kraft etter
en stund
KRANGEL
Man kommer i krangel med noen ora noe, og det kan oppstå krangel
mellom noen.
KRANGLE
Man krangler med noen om noe
Krangle til seg krangle til man får. Han kranglet til seg den beste plassea.
KRAV
Alte mennesker har krav på å spise seg mette (har rett til)
Gjøre krav på noe-kreve å få noe Han gjorde krav på heie eiendommen
Man kan komme med/fremsette krav om noe (kreve noe). Arbeiderne kom
med krav om høyere lønn
Stille krav til noen/noe kreve noe av noen/noe Man stiller høye krav til de
nye bilene
140
KREDITT
Hvis man tar/kjøper noe på kreditt, betaler man ikke kontant.
KRIG
Erklære/føre krig mot et land. Man går til krig mot et land. Men man er i
krig med et annet iand.
KRITA
Ta/få/kjøpe noe på krita: ikke betale kontant. I de små forretningene kan
man fremdeles få noe på krita.
KRYPE
Han kryper for sjefen (smisker, gjør alt sjefen sier, er underdanig).
KRYSSE
Krysse av: lage et kryss for noe. Han krysset av svarene på skjemaet.
KUNNSKAP
Ha kunnskap om noe: vite noe om. Han har store kunnskaper om de gamle
romerne.
Ha kunnskap i noe: være flink i noe. Hun har gode kunnskaper i fransk
(snakker fransk godt).
KURS
Kursen på dollar går stadig opp/ned.
Stå høyt i kors: er mye verdt. Dollaren står høyt i kurs. Han står høyt i kurs
hos damene (er svært populær).
Sette kursen mot noe: gå/kjøre i retning av noe. De satte kursen mot Italia.
Gå på kurs i noe: følger et kurs i noe. Han går på kurs i norsk tre ganger i
uken.
KVALIFISERE
Kvalifisere for /til en stilling.
Gjøre seg kvalifisert til noe: Han har gjort seg kvalifisert ti! Nobels
fredspris.
KVIE
Kvie seg for noe: grue seg for, føle ulyst for å gjøre noe. De kviet seg for å
gå ut i det dårlige været.
141
KVIKNE
De kviknet til (våknet) da de fikk kaffe.
KØ
Stå/kjøre/sitte/gå i kø.
KÅSERE
Kåsere om/over et emne.
LAND
Gå i land: skipsuttrykk, det motsatte av «om bord». De gikk i land på en
øy.
Gå på land: skipsuttrykk, brukes om skip som grunnstøter.
På landet: det motsatte av «i byen». Jeg vil heller bo på landet enn i byen.
LASTE
Lastes for: få skylden for. Han kan ikke lastes for det.
LATE
Late som om: spille, gi inntrykk av noe som egentlig ikke er slik. Hun later
som om hun er syk.
Late til: se ut som. Det later til å gå bedre med dem nå.
LE
Le av noen/noe. De lo av den vitsen.
Bli ledd ot: man ler av deg fordi du gjør noe dumt Han ble ledd ut da han
kom med forslaget sitt.
LEDE
Lede til: føre tiLresultere i. Rasjonalisenrtg kan lede til arbeidsløshet.
142
LEGGE
Legge an: ordne, planlegge. Hvordan skal vi legge an kurset?
Legge an på: kurtisere. Hun la an på ham.
Legge av. reservere. Kan du legge av fire billetter til syvforestillingen?
Legge av: slutte med. Det er vanskelig å legge av en dårlig vane.
Legge bak: være ferdig med. De har lagt bak seg det meste av arbeidet.
Legge etter seg: etterlate. Turistene la etter seg masse søppel.
Legge fra: skipsuttrykk: gå fra kaia.
Legge fra seg: plassere. Du kan legge fra deg avisene på bordet.
Legge igjen: glemme, etterlate. Han hadde lagt igjen hanskene på
postkontoret Du kan legge igjen beskjed på kontoret.
Han la ikke en finger imellom for å hjeJpe henne (gjorde ingenting).
Man blir lagt inn på sykehuset/klinikken. Legge inn brukes også med
betydningen «si noe (positivt) om»: Hun skulle iegge inn et godt ord for ham.
Legge ned kan bety «slutte, opphøre»: Fabrikken ble lagt ned. Men det kan
også bety «hermetisere, sylte»: Hver høst legger de ned plommer og kirsebær.
Legge om: forandre. De har lagt om driften.
Når vi skal stnkke, må vi først legge opp noen masker. Jeg må også legge
opp skjørtet hvis det er for langt. Legge opp kan også bety «slutte»: Hun var
en god tenmsspiller, men nå har hun lagt opp.
Legge opp til: planlegge å gjøre/ha. De la opp til en skikkelig fest.
Legge på prisene betyr «forhøye» prisene. Legge på seg betyr «bli tykkere»:
Jeg har lagt på meg to kilo.
Når du ikke skal snakke mer i telefonen, legger du på (røret).
Når du legger sammen tre og tre, får du seks.
Legge til: skipsuttrykk. Båten la til kaia presis kl. åtte.
Legge til kan også bety «plusse på»: Momsen var lagt til beløpet.
Ellers brukes uttrykket med betydningen «arrangere, plassere»: Møtet ble
lagt til Oslo (ble arrangert i). Møtet ble lagt til formiddagen (ble holdt om
formiddagen).
Legge under seg: erobre, ta. Harald Hårfagre la under seg hele Norge.
Han la ut på en lengre reise (startet).
Han måtte legge at buksene sine for han hadde blitt så tykk.
Kan du legge ut for meg (betale for meg)?
Journalisten legger seg ut med alle (blir uvenner med alle).
Han la ot i det vide og det brede (pratet mye om noe).
Da han sendte søknaden, la han ved en rekke attester
LEI
Jeg er lei av å vente (trøtt av, kjed av).
143
LEIE
Han hadde tre rom til leie {noen kunne fl leie av ham)
De måtte betaie 1000 kroner i leie for hvert rom
LEIE
Han kunne leie ut tre rom (noen kunne leie tre rom av ham).
De leide seg inn på et pensjonat i fenen
LEMPE
Lempe seg etter tilpasse seg etter I en familie må man lempe seg etter
hverandre
Lempe på gjøre mindre streng Studentene håpet på at skolen kunne lempe
litt på kravene til eksamen
Aile varene ble lempet ut av bilen (båret, flyttet ut)
LENE
Hun lente seg opp mot/inn til veggen.
Han lente seg ut av vinduet
Ikke len sykkelen mot vinduet!
Hun stod lent til/mot et tre
Hun lener til den oppfatningen (synes å ha)
LENGDE
Han hopper to meter i lengde (to meter langt).
Poteter bhr kjedelig i lengden (når man bruker det over en lang tid).
LENGE
Jeg har ikke sett ham på lenge (det er lenge siden).
Jeg var der en gang for lenge siden.
Legen sa at han ikke hadde lenge igjen (ville snart dø)
LENGTE
Jeg lengter etter sol og sommer (ser fram til å få, vil gjerne oppleve)
Hun lengter hjem/tilbake
Lengte til brukes i forbindelse med et sted Han lengter til Norge.
LENKE
Hunden stod lenket til treet
Fangene var lenket på hender og føtter
344
LESE
Man ieser inn noe på kassetter.
Vi kan lese om noen/noe i avisene.
Du kan lese opp det du har skrevet (lese høyt).
Man leser ovet/(i)gjennom noe for å få oversikten.
Hvis man leser på noe, tar man seg gjerne bedre tid med stoffet enn hvis
man bare leser (i)gjennom/over noe. Han leser godt på leksene sine.
Lese til: iese for å forberede seg ti! noe, lese til eksamen.
Lese ut: bli ferdig med noe, Sese ut en bok.
Lese mellom linjene: tolke et utsagn (eller en situasjon) ved å legge til ens
egen oppfatning istedenfor å holde seg til det som direkte står der. Hun kunne
ikke peke på det, men hun kunne tydelig lese mellom linjene hva han mente.
LETE
Man leter etter noe som har blitt borte.
Man kan også lete opp noe fra en bok el.!, (finne noe bestemt).
LETT
Ha lett for det klare uten vanskeligheter. Hun har lett for språk.
LEVE
Leve av kan brukes på forskjellige måter leve av jobben, leve av
pensjonen, leve av grønnsaker osv.
Leve for indikerer at man "ofrer seg for" noe/noen: leve for andre, leve for
sporten.
Leve i uttrykker omstendighetene omkring ens liv; leve i luksus/fattigdom,
leve i fred/krig.
Hun måtte Jeve med sine plager.
Leve på indikerer gjerne "på bekostning av": leve på andre = utnytte andre.
Det brukes også for å uttrykke at man bare har dette å klare seg med: leve på
diett, leve på vann og brød.
Leve opp til: svare til. Det er ikke alltid så lett å ieve opp til forventningene.
Mange mennesker lever over evne (bruker mer enn de har råd til).
En god skuespiller lever seg inn i sin rolle.
Flyktningene lever under svært dårlige forhold.
LIDE
Lide for ens synder/noe en har gjort. Lide for forfengeligheten. Lide for kan
også brukes med betydningen "lide på vegne av": Kristus led for våre
misgjerninger.
Lide av en sykdom.
145
LIGGE
Ligge an til plassen ng på verdiskala Ligge an til en førsteplass (gode
sjanser for å vinne), hgge godt an.
Ligge etter være dårligere enn de andre Ligge etter i matematikk.
Ligge inne med inneholde Datamaskinen ligger inne med store mengder
data
Ligge med ha samleie med Hun forsikret meg om at hun ikke hadde ligget
med ham
Ligge over overnatte Du kan godt Ugge over til i morgen hvis du vil
Ligge til: plassering Huset ligger pent til
Ligge ander for være avhengig av Han ligger under for alkohol (er
alkoholiker)
LIGNE
Ligne (på) være lik (brukes med eller uten preposisjon) Han ligner (på) sm
far
UK
De stanet på likt (samtidig).
Vi må prøve å holde de gamle tradisjonene ved like (ikke glemme dem,
holde på dem slik de var før)
LIKHET
I likhet med slik som I likhet med sm mor kjører han veldig fort.
LINJE
Stå på linje med være like bra som. Hun står på linje med de beste
pianister i verden
Over hele linjen blant alle Vi snakket med noen av deltakerne, og det var
misnøye over hele linjen
LIT
Feste/sette sin lit til noen/noe stole på Jeg setter mm lit til deg.
LITE
Du kan lite på meg (stole på).
LITT
Det var litt av en bil (fantastisk, imponerende bil)
Du lærer det nok litt etter litt (litt hver gang)
146
LIV
De står meg etter livet (vil drepe meg)
For livet kan brukes med forskjellige betydninger Hun ble krøpling for
livet etter den uiykken (for resten av hvet) De kjempet for livet (for å redde
hvet)
Ofte brukes det for å uttrykke "gjøre noe veldig fort" Man bruker det da
ofte sammen med "bare" Han løp for bare livet, men vant alhkevei ikke
Være i live leve Foreldrene mine er i live
Sette noe ut i livet realisere noe Planene ble aldn satt ut i hvet
Det står om livet det gj eider livet (om de skal leve eller dø)
Det gikk på livet løs {sloss hardt)
Han ble truet på livet (truet med å ta hvet hans)
Hun ville på liv og død gå ut (absolutt)
Det står al liv (det går ikke så verst)
Han vil dem til livs (gjøre ende på dem, drepe dem)
De satte til livs fem brød (spiste opp)
LIVE
Hun tok på seg et rødt belte for å live opp den sorte kjolen (for å få den til
å virke friskere)
LOV
Lov til. tillatelse til Han fikk lov til & lese brevet.
LUKTE
Lukte av kan betyr "stinke" Det lukter av kjøttet Men hvis det brukes
med et positivt adjektiv, kan det bety "dufte" Hvis du lukter på rosen,vil du
kjenne hvor deilig det lakter av den
LURE
De lurte fra ham pengene (tok fra ham).
Han lurte meg for 50 kroner (jeg fikk ikke pengene).
Vi måtte lure i ham medisinene
Jeg lorer på hvordan de har det (undres)
De lurte på ham den bilen (iurte ham til å ta)
De lå og lurte på ham bak hjørnet (ventet for å overraske ham)
De prøvde å lure hemmeligheten ut av henne
Man kan lure seg anna en oppgave man ikke liker å gjøre (ikke gjøre)
LY
De søkte ly for regnet under et stort tre
147
LYKKE
Lykke ril med arbeidet!
Han ønsket henne til lykke med 18-årsdagen.
LYSE
Lyse opp: gjøre noe lysere. En gevinst i pengelotteriet lyser opp i
tilværelsen.
Det er lyst for dem (det er offentliggjort at de skal gifte seg).
LYST
Lyst på noe: vil gjerne ha. Jeg har lyst på et glass vin.
Hvis det kommer en infinitiv etter, heter det lyst til. Jeg har lyst til å ta en
tur til Italia.
LYTTE
Han stod og lyttet etter en spesiell fuglelåt (prøvde å høre).
Det er liten forskjell på uttrykkene lytte til og lytte på, men de er gjerne
knyttet ti! noen spesielle uttrykk som f.eks.: Lytt på radioen når du hører
signalene. Hun satt og lyttet til den vakre musikken.
LYVE
Han hadde løyet for meg (hadde ikke sagt sannheten til meg).
Han hadde løyet på meg (hadde snakket usant om meg).
LØFTE
Hun løftet opp barnet så vi kunne se det bedre.
Ikke løft på lokket mens risen koker!
LØFTE
Hun måtte avgi løfte på ikke å fortelle noe.
Bøndene har fatt løfte om flere subsidier fra staten.
LØPE
Løpe av med: ta kontrollen fra. Sinnet løp av med ham (han ble veldig
sint).
Han løp etter jentene (var svært interessert i).
Han løp etter avisen (løp for å hente).
Hun løp til for å hjelpe mannen som falt på den glatte veien.
Fristen løper ot den 20. neste måned (opphører).
148
LØSE
Tablettene må løses opp i vann før brak.
Hun laste ut søsknene sine da hun fikk gården (betale en sum til søsknene).
LØSEPENGER
Han måtte betale flere millioner i løsepenger for sin sønn.
LØSNE
Han måtte løsne på slipset i varmen.
LØSNING
Han kunne ikke finne noen løsning på problemet.
LØSRIVE
Barnet hadde vanskelig for å løsrive seg fra sine foreldre.
LÅNE
Banken kunne ikke låne ut flere penger.
Hun ville helst ikke låne bort bilen sin (la andre låne).
LÅSE
Låse av noe betyr stenge noe som man ikke skal bruke. De låste av det ene
rommet om vinteren.
Lise etter: låse døra etter at noen har gått. Lås etter meg, er du sniU!
Du må huske å låse igjen døra når du går (betyr det samme som "å låse
døra").
Låse inne: stenge noe/noen inne i noe. Han ble låst inne på do.
Han låste pengene ned i en skuff.
Låse opp: åpne for. Hun låste opp for oss.
Låse ate: stenge noe/noen ute. Han hadde låst seg ute (mistet nøkkelen).
MANE
Den opplevelsen mante fram vonde minner fra barndommen (fikk fram).
Finansministeren mante til måtehold (oppfordret folk til).
MANGEL
Det kan være vanskelig å skille mellom uttrykkene i mangel av og av
mangel på. De brukes om hverandre. Mange bam døde av mangel på mat
(fordi de ikke hadde mat).
Han brukte sjekker i mangel av kontanter (som erstatning for).
149
MANGLE
Det manglet ikke mye på at hun hadde slått Grete Waitz (hun holdt på å
vinne over).
MARKED
Japan har blitt et viktig marked for norsk laks.
Den maskinen ventes på markedet om noen måneder.
MASE
Det heter mase på en: Barna maser på foreldrene sine for å få sjokolade.
Men det heter mase om (å få) noe: Han maser om penger til nye ski.
Hunden maste seg ut i den dype snøen (ble utslitt).
MASKIN
Jeg skriver på maskin, ikke for hånd.
MEDISIN
Har du noen medisiner mot hodepine?
MEDLEM
Man kan være medlem av eller i en forening.
MEDLEMSKAP
Man kan ha medlemskap i en forening.
MEDSKYLDIG
Hvis du også har vært med på et ran, er du medskyldig i det ranet
MEDVIRKE
Det kalde været medvirket til at bussen ble forsinket (bidrog).
Den kjente fiolinisten medvirket ved alle konsertene (deltok).
MEGLE
Advokaten meglet mellom de to partene.
Advokaten meglet i den saken.
150
MELDE
Man kan melde noen/noe til politiet
Man melder seg til tjeneste/en stilling (sier at man kan gjøre en tjeneste/ ta
den stillingen) Det har meldt seg ti søkere tii den stillingen
Men man melder seg for politiet (sser fra at "her er jeg")
Husk å melde fra ved flytting (ga beskjed når du flytter)
Når man skal ta eksamen ved Universitetet, må man først melde seg (opp)
til eksamen
Hvis du vil delta i en konkurranse, må du melde deg på
Man kan melde seg inn i eller ut av en forening
MELODI
Hva er melodien til den sangen9
MENE
Hva mener du om den saken (synes)9
MENGE
Han ville ikke menge seg med slike folk (blande seg med) Uttrykket har en
nedsettende betydning
MENING
Hva er meningen med livets
Det er ingen mening i å kjøre så fort (det går ikke an)
Hva er din mening om den saken {synes du om)9
MENY
Hva står det på menyen9
MERKE
Legg merke til hva hun gjør (se godt etter)1
Jeg bet meg merke i det hun sa (la spesielt merke til)
Jeg merket på henne at hun hadde dårlig samvittighet
Hun lot seg ikke merke med noe (lot som ingenting)
MEST
For det meste betyr vanligvis "det meste av tiden" De gamle sitter for det
meste hjemme
Det meste av betyr "nesten alt" Jeg forstår det meste av det hun sier
151
MESTER
Hun var mester for de fine sangene (hun hadde laget dem).
Være mester i noe betyr "være flink i noe". Det kan ha både positiv og
negativ betydning: Hun er norsk mester i svømming. Han er en mester i å
lyve ("flink" til).
METODE
Det har kommet mange nye metoder i undervisningen.
Har do en metode for hvordan det kan gjøres?
METT
Han er mett av all maten.
Han har spist seg mett på bananer.
MIDDAG
Jeg er bedt til middag hos noen venner (invitert til).
Vi spiste fisk til middag.
MIDDEL
Finnes det noe middel mot forkjølelse?
MIDT
Midt i og i midten av brukes sammen med tidsuttrykk som: uke, måned, år,
januar, ferie, periode o.a. og betyr da det samme. Han kommer i midten
av/midt i måneden.
Midt på brukes sammen med følgende tidsuttrykk: dagen, formiddagen,
ettermiddagen, kvelden, natten. Sola var vannest midt på dagen.
Midt i brukes også om plassering av noe i sentrum, kan ofte erstattes med
"inne i". Katten satt midt i sofaen. Han bodde midt i byen.
Midt på kan også brukes om plassering, kan erstattes med "oppe på".
Vasen stod midt på bordet.
På midten brukes for å angi midtpunktet: De delte kaken på midten.
Legg merke til uttrykket midt på treet. Det brukes i overført betydning for
å fortelle om noe/noen som ikke tilhører ytterpunktene. Resultatene er verken
gode eller dårlige, de ligger sånn midt på treet.
Hamar ligger midt (i)mellom Lillehammer og Eidsvoll.
Være midt oppe i noe betyr "være sterkt involvert i noe". De er nå midt
oppe i rettssaken mot den spionsiktede.
MINDRETALL
Kvinner er i mindretall i det partiet.
152
MINE
Han gjorde ikke mine til å reagere i det hele tatt (reagerte absolutt ikke).
MINNE
Det minner meg om min barndom.
Kan du minne meg på å slukke lyset før vi går?
Vi feirer 17-mai ta minne om 1814.
De hadde sommerferien i friskt minne (husket godt).
MINORITET
De som stemte for forslaget, var i minoritet (se også «i mindretall»).
MISLYKKES
Han mislykkes i sitt forsøk på å bedre forholdene.
MISNØYE
Det er misnøye med formannen i klubben.
MISTANKE
Han hadde en mistanke om at tyvene hadde hatt nøkkel til huset.
Politiet hadde mistanke til mannen.
MISTENKE
Han er mistenkt for pengeunderslag.
MISTILLIT
Arbeiderne hadde mistillit til styret (stolte ikke på).
MISUNNELIG
Hun var misunnelig på venninnen sin som hadde fått ny jakke.
MONOPOL
Statoil har ikke monopol på ali oljevirksomhet i Nordsjøen.
MORE
De moret seg over sirkusklovnene.
De moret seg med dans og spill.
153
MORO
Jeg skulle ha moro av å se den filmen (skulle gjerne se)
Jeg gjorde det bare for moro skyld (mente det ikke alvorlig)
Barna hadde det moro med å bygge snøhuier (det var morsomt for dem)
Han likte ikke at de holdt moro med ham (ertet ham)
MOT
Jeg hadde ikke mot til å spørre (våget ikke)
Hun var ille til mote (trist, i dårlig humør)
Vær ved godt mot (vær optimistisk, glad)1
MOTIV
Motivet for heter det når det er underforstått "motivet for å gjøre noe": De
kjente ikke hans motiv for handlingen
MOTSATT
Billig er det motsatte av dyrt
MOTSETNING
Hun er mørk i motsetning til meg sorn er lys
MOTSTAND
Innbyggerne gjorde motstand mot de nye makthaverne
MOTSTANDER
Hun var motstander av konkurranseidrett
MOTTAKELIG
Barnet var lett mottakelig for smitte (ble lett smittet)
MOTVERGE
Han satte seg til motverge mot politiet da de kom for å hente ham (gjøre
motstand mot)
MOTVILJE
Hun hadde sterk motvilje mot å reise den lange turen alene
MULIGHET
Det er gode muligheter for at avtalen går i orden (det er stor sjanse for)
Muligheten av å gjøre noe brukes ofte med betydningen "vil gjøre/ønske å
gjøre noe" Kunne du tenke deg muligheten av å tilbringe et år i Afrika?
154
MULTIPLISERE
Man multipliserer et tall med et annet tall.
MUNN
Snakke en etter munnen betyr "være enig i alt den andre sier for at den
andre skal like en".
MYE
Det er ikke mye til hjelp at du står og maser (det hjelper ikke noe særlig).
MØNSTER
Hun kunne bare klippe klær etter mønster.
Har du mønster på den kjolen?
MØTE
Møte fram/opp: komme og delta i noe. Alle ble oppfordret til å møte
tram/opp ved valget.
Arbeiderne kunne se fremtiden lyst i møte (se lyst på fremtiden).
De kom oss i møte på veien (de kom mot oss for å møte oss)
MÅL
Han har tatt mål av seg til å bli verdensmester i slalåm (vil prøve å bli).
Hun kan måle seg med de beste i verden (er like god som).
MÅTE
Være måte på: være grenser for. Det er ikke måte på hvor hjelpsomme de
vil være (de vil være veldig hjelpsomme).
Gjøre noe med måte: ikke overdrive. Spis med måte!
Jeg må gjøre det på den måten.
Takk, i like måte! (Takk, jeg ønsker deg det samme!)
NAG
Bære nag til noen: å ha imot noen, å være uvenner med noen.
NAGLE
Jesus ble naglet tfl korset.
NAPPE
Tyven nappet til seg vesken fra den gamle damen.
155
NAVN
Man kan kjenne noen av navn bare (bare vite hva navnet er).
Spionen opptrådte onder falskt navn (brukte falskt navn).
Nevne noe ved sitt rette navn: å kalle en spade en spade, si rett ut hva man
mener.
NEDSTAMME
Noen tror at menneskene nedstammer fra apene.
NEKTE
"Nekte" brukes ofte uten preposisjon og betyr da "forby": nekte å gjøre
noe, nekte en noe
Nekte for betyr "ikke tilstå, ikke gå med på"- Han nektet for at han hadde
vært med på ranet. Du kan ikke nekte for det (må innrømme det).
NEVNE
Nevne noe/noen ved navn si navnet på noe/noen. Jeg vil takke alle og ikke
nevne noen ved navn.
NIPP
På nippet til. like før, holde på. Jeg var på nippet til å si det da han stanset
meg
NIPPE
Hun satt og nippet til glasset (drakk bare litt av gangen).
NY
Å gjøre noe på nytt betyr å gjøre noe en gang til. Kan du si det på aytt?
NYSS
Få nyss om noe: få høre om noe. Vi har fått nyss om at du skal komme til
Norge.
NYTE
Nyte godt av noe: ha fordeler av noe. Norge nyter godt av oljen i
Nordsjøen.
NYTTE
Jeg har ingen nytte av det kurset (det er til ingen hjelp).
Til nytte : til hjelp. Den boka har vært til stor nytte for meg.
156
NÆR
Ta seg nær av: bli fomærmet/såret av. Hun tok seg nær av det de skrev i
bladene om henne.
Være nær ved: holde på, like før. De tre guttene var nær ved å drukne.
Det var nære på (like før).
NÆRHET
I nærheten av: like ved. Jeg bor i nærheten av kirken.
NÆRVÆR
Han måtte skrive under papiret i nærvær av to vitner (to vitner måtte være
til stede).
NØDT
Være nødt til: måtte. Du er nødt til å gjøre det.
NØKKEL
Den sterke motivasjonen var nøkkelen til fremgangen.
NØLE
Du må ikke nøle med å spørre (være redd for, vente med).
Hva nøler du etter (hva venter du på, hvorfor venter du)?
NØYE
Nøye seg med: være fornøyd med. De nøyde seg med en liten leilighet.
Ta det nøye med: være nøye med. Jeg tar det ikke så nøye med vasken i
ferien.
NÅ
Nå fram: komme fram. De nådde fram før det ble mørkt. Uttrykket kan
også brukes i overført betydning: De nådde fram med forslaget sitt (fikk gehør
for).
Hun klarte ikke å nå igjen de andre (de andre gikk fra henne).
Vi kan nå dem over telefonen.
Gjennom TV kan nyhetene nå ot til alle i hele landet
ODEL
Få noe til odel og eie er et uttrykk vi bruker for å understreke at man
virkelig har fått noe. Hun fikk det bildet til odel og eie.
Ta noe på odel er en juridisk rett, odelsrett, man kar til å skaffe seg noe
fordi man er arving til det. Han tok gården på odel.
157
OFFENSIV
Være på offensiven være den som angriper Under hele debatten var han
på offensiven
OMDANNE
Byen ble omdannet til en ruinhaug etter jordskjelvet
OMFANG
Det var ikke mulig å si hvor stort omfanget av skaden var (størrelsen på)
OMGANG
Han viile ikke ha omgang med intellektuelle (være sammen med)
Vi kan lese denne boka i første omgang (til å begynne med)
Den jobben skulle gå på omgang (alle skulle ha den hver sin gang)
OMGI
Omgi seg med ha rundt seg Hun omgav seg med mange venner
OMSORG
Man har/viser omsorg for noen/noe
OMTANKE
Vise/ha omtanke for noen/noe.
OMVENDE
Han omvendte seg til kristendommen
OPPDELE
Boka er oppdelt i kapitler
OPPDRA
Han var oppdratt til å takke for maten
OPPFATNING
Hvilken oppfatning har du av den saken (hva mener du om)'
OPPFORDRE
De ble oppfordret til å gå på møtet
OPPGJØR
Han kunne vente seg et oppgjør med politiet (konfrontasjon med).
158
OPPHAV
Misunnelse er opphavet til mye ondt.
OPPKALLE
Han ble oppkalt etter sm far (fikk navn etter)
OPPKJØP
Firmaet gjorde store oppkjøp av aksjer
OPPKRAV
Man kan sende en pakke mot oppkrav Det betyr at mottakeren må betale
for innholdet
OPPLAG
Mange norske skip har gått i opplag i de siste årene (sluttet å gå)
Boka har kommet ut i tre opplag (trykket tre ganger)
Første opplag av boka ble solgt i løpet av noen få dager
OPPLEVELSE
En tur på Hardangervidda gir en fin opplevelse av norsk natur
OPPLYSE
Han ville opplyse oss om de nye pnsene (gi oss informasjoner om)
OPPLÆRING
Mange utlendinger ønsker å få opplæring i å gå på ski
OPPMUNTRE
De ble oppmuntret til å fortsette
OPPONERE
Mange barn opponerer mot de voksne
OPPOSISJON
Opposisjonen motrailitserjuntaenble stadig sterkere
Man kan stå/være/komme i opposisjon til noe/noen.
OPPRINNELSE
Opprinnelsen til dokumentet var ukjent
159
OPPROP
Det kom flere opprop om hjelp ul de katastrøferammede.
OPPRØR
Opprøret mot regienngen bie slått tilbake
OPPRÅDD
De var opprådd for bensin (manglet)
OPPSATT
Hun var oppsatt på å bh ferdig så fort som mulig (ivrig etter).
OPPSEILING
To-tre nye lovforslag er under oppseiling {vil snart komme).
OPPSKRIFT
Kan du gi meg oppskriften på det brødet?
OPPSLUKE
Han var oppslukt av boka (likte veldig godt).
OPPSLUTNING
Det var stor oppslutning om arrangementet (mange deltok).
OPPSTYR
Det ble mye oppstyr omkring romfarerne da de kom ttlbakefiramånen
(mye publisitet, ståhei)
OPPSYN
Fangevokteren måtte bolde nøye oppsyn med fangene (kontrollere).
OPPTAKT
Opptakten til noe begynnelsen til noe
OPPTATT
Han er opptatt av mange spørsmål (interessert i)
Han var opptatt med å måke snø (arbeidet med)
OPPViGLE
Han oppviglet deltakerne til kamp (egge Ul kamp)
160
ORD
Han har ord på seg for å være gjerrig (er kjent for).
Hun visste ikke ordet av det før året var gått (han syntes at året hadde gått
så fort).
Han gav meg sitt ord på det (han lovet meg).
De gikk fra sitt ord (holdt ikke det de lovet).
ORDEN
Det er viktig å ha orden i regnskapet.
Regnskapet var i orden.
Hun prøvde å holde orden på alle utgiftene.
Vi kan også si: Ingenting var i orden = Det var ikke orden på noe.
ORDNE
Han måtte ordne med blomster til bryllupet (skaffe, få tak i).
Vi må prøve å ordne opp i de problemene (iøse).
ORDNING
De kom fram til en ordning med kommunen om veien.
ORDRE
Vi har fått ordre om å rydde plassen.
ORIENTERE
Alle deltakerne ble orientert om hvor de skulle bo.
ORIENTERING
Han gav en orientering om byens forhistorie.
ORIGINAL
Det er best å lese Ibsen i original (ikke i oversettelse).
OVERBEVISE
Man kan overbevise noen om noe.
Man kan være overbevist om noe.
OVERBLIKK
Det var vanskelig å få et overblikk over skadene.
OVERDRA
Han overdrog eiendommen til datteren (overførte eiendommen tiJ).
161
OVERENS
Han kom godt overens med naboen (gikk godt sammen med).
Det hun sa stemte overens med det han sa (var det samme som).
De kom overens om å gjøre det (de bie enige om)
OVERENSSTEMMELSE
Alle bør handle i overensstemmelse med sin samvittighet (etter, ifølge).
OVERFLOD
Ha noe i overflod: ha mye av noe
De har overflod av penger (har veldig mye penger).
OVERFØRE
Hun ble overført til en annen avdeling.
OVERGANG
Ved overgangen til de nye takstene kom det mxi mange klager.
OVERGI
Han overgav seg til fienden.
OVERLATE
Hun overlot til foreldrene å avgjøre saken (lot foreldrene).
OVERRASKE
Hun var overrasket over å se meg.
Hun overrasket meg med kaffe på senga.
OVERSETTE
Man oversetter noe fra et språk til et annet.
OVERSETTELSE
Han ville ikke lese boka i oversettelse.
OVERSIKT
Han hadde ikke oversikt over økonomien.
OVERSLAG
Kan du gjøre et overslag over utgiftene (beregne"!9
162
OVERTA
Han skulle overta stillingen etter sin far.
OVERTALE
Han ble overtalt til å ta en kake til.
PAKKE
Presangen ble pakket inn i silkepapir.
Alt vintertøyet bie pakket ned da våren kom.
De måtte pakke om koffertene for å få plass til alt (på en annen måte).
Hun kunne ikke vente med å pakke opp presangen.
De pakket sammen tingene sine og gikk.
Når de italienske moteskaperne kommer med sine nyheter, kan de andre
designerne bare pakke sammen (gi opp først som sist).
Pakk deg vekk {kom deg unna, gå bort)!
PAKT
Vi sier: inngå/slutte en pakt med en (avtale).
I pakt med betyr: i overensstemmelse med. De feiret julen i pakt med de
norske tradisjoner.
PANT
Han fikk lån mot pant i fast eiendom: banken fikk pant i den faste
eiendommen.
Han måtte sette den faste eiendommen i pant
I Norge betaler vi en krone i pant for brusflasker (betaler en krone for den
tomme flasken).
PARALLELL
Karl Johans gate går parallelt med Stortingsgaten.
Trekke en parallell mellom: sammenligne. Vi kan ikke trekke en parallell
mellom forholdene i Norge i dag og for 100 år siden.
Danne en parallell til: kan sidestilles med, kan sammenlignes med.
PARENTES
Ordet (ikke) er nå skrevet i parentes.
PARI
Hvis kursen er 98%, sier vi at den er 2% under pari.
Ellers heter det at noe står i pari.
163
PART
Hun har part i bedriften (eier en del av).
Han er part i saken (har med saken å gjøre).
PARTI
Man kan ta parti for en: forsvare en.
Man kan være på parti med en: være enig med/støtte en.
PASS
Det er til pass for deg: det har du godt av, det fortjener du (alltid brukt i
negativ betydning, du har godt av at det gikk dårlig for deg).
PASSE
Det passer for meg å komme klokka 5.
Hun passet seg for den sinte hunden.
Pass på å slukke lyset før du går (husk, ikke glem)!
Hun passet (på) barna mens foreldrene var borte (så etter).
Den blå kjolen passet godt til de blå skoene.
PATENT
Man kan ta/få/ha patent på noe.
PEILING
Ha peiling på noe: ane/vite noe om noe. Jeg har ikke peiling på hvor han
bor.
De tok peiling på å begynne med byggingen etter nyttår (regnet med).
PEKE
Han pekte på en bukse som lå i vinduet.
Det var ikke vanskelig å peke ut forbryteren (finne fram til).
Hun pekte seg tidlig ut som den beste i klassen (det var lett å se).
Det skiltet peker mot høyre.
Alt peker i retning av at det blir en vanskelig rettssak (alt tyder på).
PENSJON
De fleste går av med pensjon når de er 67 år gamle (blir pensjonert).
Hun får bare 2500 kroner i måneden i pensjon.
PINE
Pine ut: utarme, gjøre fattig. De piner ut jorden (dyrker jorden til det ikke
er mer næring igjen i den).
Han måtte pine i seg medisinen (tvinge i seg).
164
PIPE
Sangeren ble pepet ut (publikum var misfornøyd)
PLAN
Kan du se noen plan i det han gjør9
Plan over et område (oversikt, kart)
Man kan ha planer om å gjøre noe, men det er ikke sikkert at det blir gjort
(ha til hensikt å gjøre noe)
PLAPRE
Et ord som hører til dagligtalen og som betyr "snakke,røpe" Hva er det du
plaprer om9
Hun plaprer ut om alt mulig (kan ikke holde noe hemmelig)
PLASS
På plass på nktig sted Han satte papirene på plass i mappen
Hun var på plass (på kontoret) hver morgen kl 08 00
Han prøvde å protestere, men ble satt på plass av faren (irettesatt,
stoppet)
Det kan være på sin plass å sknve dette (kan være nktig/passende)
PLIKT
Man har plikt til å stoppe for rødt lys
PLIKTIG
Man kan føle seg pliktig til å gjøre noe
PLUNDRE
Å plundre med noe å streve med å få til noe Han plundret med oppgaven
PLYSTRE
Han plystret etter jentene
Han plystret på hunden
Han plystret på en sang
PORSJONERE
Hun måtte porsjonere ut maten (dele ut maten i porsjoner)
POST
Det er dyrt å sende bøker i posten
Brevet måtte sendes med første post (straks)
165
PRAKKE
Prakke på en noe overtale en til å kjøpe/ta noe Han prakket på meg de
dyre skiene
PREG
Bære preg av være merket av Han bar preg av at han hadde vært syk.
Sette sitt preg på" sette merker etter seg. TV har satt sitt preg på folks
hverdag
PRESEDENS
Skape presedens for. tjene som mønster for. De var redd for at en slik
tillatelse kunne skape presedens for nye søkere
PRESENTERE
Man blir prensentert for en annen person Jeg ble presentert for hans
venner.
PRESSE
Han fikk presset igjennom det nye forslaget (forslaget ble akseptert).
Man kan presse noen til å gjøre noe: tvinge til.
Man kan bli presset for pengen noen presser en for å få penger.
Man kan presse på for å få avgjort en sak raskt, mase, tvinge noen til å
gjøre noe
PRIS
For enhver pris- koste hva det koste vil, uansett hva det koster. Han ville
for enhver pns ikke fortelle det
Gå ned/opp, synke/stige i pris.
Hva er prisen på smør9
Han måtte betale en høy pns for leiligheten.
Sette pris på noe være glad for noe. Vi setter stor pns på å få bo i et fntt
land
PROBLEM
Han har problem med å forstå de norske dialektene.
PROSEDERE
Forsvareren prosederte på at tiltalte hadde handlet i god tro (brukt som
argument)
166
PROSENT
Jeg pleier å få prosenter på det jeg kjøper (avslag i pris).
PROSESJON
Man går i prosesjon: gå i tog.
PROSESS
Ligge i prosess med en: krangle med en (sivil rettssak). Han lå i prosess
med naboen på grunn av veibyggingen.
PROTESTERE
De protesterte mot utbyggingen av flyplassen.
PROVISJON
De beregnet seg en provisjon på 10% av salget.
PROVOSERE
Man kan bli provosert til å slåss.
PRUTE
I Norge er det vanskelig å prute på prisene (betale lavere pns for noe).
PRØVE
Soldatene ble satt på en hard prøve da de måtte ligge ute i 32 kuldegrader.
Han hadde en prøve på norsk laks.
PUGG
Hun kunne alle leksene på pugg (lært alt utenat).
PUKKE
Hun pukker på sine rettigheter (understreker hva som er hennes
rettigheter, vil ikke gi seg).
PØNSKE
Pønske på noe: tenke, spekulere på noe. Han går og pønsker på hva han
skal gi kona si til jul.
Pønske ut: finne, tenke ut. Hun har pønsket ut en fin plan.
PÅBUD
Bileierne fikk påbud om å bruke blyfri bensin (de måtte bruke).
167
PÅBY
Det er påbudt med sikkerhetsseler foran og bak i bilen.
PÅHØR
Han ville fortelle det i påhør av to vitner (med to vitner som hørte på
ham).
PÅKJENNING
Det var en stor påkjenning for foreldrene at barna hadde begynt å bruke
narkotika.
Saltet på veiene er en stor påkjenning på bilene.
PÅLEGG
Hun har fått pålegg i lønnen (høyere lønn).
Han brukte ikke noe pålegg på brødet (ikke ost, syltetøy osv.).
Han fikk pålegg om å betale 100 kroner i bot for feilparkering (fikk beskjed
om at han måtte betale).
PÅMELDE
Er du påmeldt til seminaret?
PÅSKUDD
Han sa plutselig at han måtte gå, men det var bare et påskudd for å slippe
å snakke mer med meg (en unnskyldning).
Han sa at han ikke kunne ta kveldsarbeid under påskudd av at han hadde
små barn hjemme (med den unnskyldning at).
PÅSYN
Presidenten måtte avlegge ed i påsyn av hele folket (så hele folket så det).
PÅTRYKK
Han tilstod etter påtrykk fra politiet.
PÅVENTE
De ville vente med å veksle pengene i påvente av at dollarkursen ville
synke (mens de ventet på at).
PÅVIRKE
Hun ble påvirket til å gjøre det.
Han var tydelig påvirket av alkohol.
Han lot seg påvirke av kameratene til å kjøre for fort.
168
RABATT
Man kan få/gi rabatt på en vare- få/selge den billigere.
RAD
Soldatene må ofte stå i rad og rekke, stå rett i en linje.
Hvis du gjør noe to ganger på rad, betyr det at du gjør det to ganger rett
etter hverandre.
RAGE
Han vokser og vokser og rager opp over de andre i klassen (er høyere enn)
RAKKE
Rakke ned på: kritisere sterkt, snakke stygt om. Hun rakker ned på alle de
andre
RAMSE
Ramse opp noe: nevne mange ting etter hverandre Hun ramset opp hva
hun hadde kjøpt: poteter, smør, brød, melk osv.
RAND
På randen av. like før. Han er på randen av konkurs (like før han går
konkurs)
RANG
Et arbeid av høy(este) rang: svært godt arbeid.
Hun er en fysiker av rang: førsteklasses fysiker.
RANGEL
Være/gå på rangel: holde på å drikke alkohol. De var på rangel i hele
helgen.
RAPP
Komme på rappen: komme straks.
RASKE
Raske med seg: skynde seg å ta med seg (uten orden). Han rasket med seg
noen bøker og matpakke og gikk så på skolen.
REAGERE
Hun reagerte på det han sa (viste reaksjon på).
Han reagerte mot all misbruk av alkohol (viste negativ reaksjon).
169
REAKSJON
Hennes reaksjon på brevet var overraskende
Det har kommet en sterk reaksjon mot utbygging av atomkraftverk i
Norge
REDD
Å være redd for noe å frykte noe Hun er redd for slanger
Være redd for kan også bety føle ansvar for, bekymret for Hun er redd for
barna sine (bekymret for dem, redd at noe negativt kan skje med dem)
REDE
Ha rede på vite noe om Han har ikke rede på biler
Holde rede på holde orden på/i Han klarer ikke å holde rede på papirene
sine
Gjøre rede for forklare, avlegge regnskap Hun må gjøre rede for hver
krone hun bruker (må forklare hva hun har brukt den til)
Være rede til være ferdig/parat til Hun er rede til å flytte når som helst
REDSEL
Føle/ha redsel for noe være redd for noe Han følte en viss redsel for det
ukjente
Han leste natt og dag av redsel for å stryke til eksamen
REFERERE
Han refererte til forskjellige paragrafer i loven
REFLEKSJON
Han gjorde seg mange refleksjoner over det han hørte (tenkte mye på)
REFLEKTERE
Reflektere over noe tenke grundig over Hun satt og reflekterte over hvor
vanskelig det var
Han reflekterer på tilbudet om å reise (han overveier/lurer på om han skal
akseptere det)
REGEL
Hun kan alle reglene om bøyning av adjektiv i norsk
Han stekte kalkunen etter alle kunstens regler (helt riktig)
170
REGI
I Norge dnves mye idrettsarbeid i privat regi (private organisasjoner tar seg
av det).
Festen ble arrangert i regi av fotballforbundet.
REGISTER
Bak i boka kan du finne et register over alle ordene.
REGJERE
Dette verbet kan brukes uten preposisjon: penger regjerer verden. Men det
brukes ofte sammen med preposisjon: Dronning Margrete regjerte over Norge
på 1300-tallet.
REGNE
Regne etter: regne for å se om noe stemmer. Hvis du regner etter, finner du
nok ut at det var riktig.
Han regnes for (å være) landets beste skiskytter.
Jeg regner med at han vil vinne (tenker på som helt sikkert).
Du kan regne med meg (stole på meg, jeg vil støtte deg, jeg vil helt sikkert
komme/bli med på det).
Hvis vi regner om norske kroner til/i dollar, blir det ikke så høye tall.
Hun regnet opp alle landene hun hadde kjørt gjennom (sa navnene på alle).
Han regnet over alle regnestykkene sine to ganger for å være sikker på at de
var riktige (kontrollerte).
Han ville gjerne kjøpe bilen, men han måtte først regne på det for å se om
han kunne klare det.
Da han regnet sammen alle tallene, forstod han hva pengene hadde gått til.
Det var ikke så lett å regne ut prisen på to epler (finne ut hva to epler
kostet).
REGNSKAP
Han holdt regnskap med hvor mye som gikk til mat i måneden (hadde en
oversikt over).
Man må stå til regnskap for sine handlinger (ta ansvar for).
Hun måtte avlegge regnskap for hvordan pengene var brukt (måtte
forklare).
REKLAMERE
Reklamere for noe: anbefale noe.
Reklamere på noe: klage på. Hun reklamerte på varen hun hadde kjøpt.
171
REKLAMASJON
Reklamasjon på: klage på. De hadde fått mange reklamasjoner på den
artikkelen.
RELASJON
I relasjon til: i forhold til
RELATERE
Relatere noe til noe annet: sette noe i relasjon til noe annet.
RENONSERE
Vi må prøve å renonsere på kravene (ikke stille så store krav).
REPRESENTATIV
Det bildet er representativt for hans siste produksjon.
RESERVE
Ha noe i reserve: ha noe ekstra.
RESERVERE
Man kan reservere noe for noen.
Reservere seg mot noe: ta forbehold. Hun reserverte seg mot et slikt forslag.
RESIGNERE
De norske skøyteløperne måtte resignere overfor nederlenderne.
RESPEKT
Man kan ha/vise respekt for noen/noe.
Sette seg i respekt hos folk: gjøre noe som får folk til å ha stor respekt for
en.
Det står respekt av ham: man får stor respekt for ham.
RESULTERE
Høyere renter resulterte i en stigende inflasjon.
RETNING
Han gikk i retning av lyden (der lyden kom fra).
172
RETT
Man kan ha rett i noe (det man gjør/sier er riktig). Det har du sannelig rett
i!
Han var i sin fulle rett: det var riktig det han gjorde.
Gå i rette med en: bebreide, anklage en.
Alle har rett til utdannelse.
Det kan med rette kalles en fiasko (det er riktig å kalle).
Finne seg til rette: føle seg hjemme, klare seg. Han hadde problemer med
å finne seg til rette i det nye landet.
RETTE
Rette opp en feil: korrigere.
Rette ut en vei: gjøre den rett.
Han rettet på den dårlige uttalen min.
Alle må rette seg etter landets lover (følge, bøye seg for).
RETUR
Han fikk pakken i retur (fikk den tilbake).
Sykdommen er på retur (pasienten blir bedre).
REVERS
Når du skal rygge, må du sette bilen i revers.
RIBBE
Epletrærne ble ribbet for frukt (man tok all frukten).
RIGGE
Rigge til noe: ordne, installere. De rigget til stoler og bord før festen.
RIK
Det norske språket er rikt på preposisjonsuttrykk.
RIKELIG
De hadde rikelig med mat og drikke (mye mat og drikke).
RIME
"Salt"rimermed/på "falt".
Det rimer dårlig med hva han har sagt før (stemmer ikke med).
173
RINGE
De ringte etter drosje.
Han ringte på døra.
Hun ringte til meg i går.
RIVE
Kan du rive av en bit av det papiret?
Jeg skal rive i et glass vin (spandere).
Treet ble revet opp med rot.
Han rev ned det gamle gjerdet.
Hun rev ut en side av boka.
ROKKE
Det er ikke lett å rokke ved gamle tradisjoner (forandre).
ROPE
Rope etter: kan bety "lengte etter": de roper etter frihet.
Man kan også "rope stygge ord etter noen". Han ropte idiot etter henne.
Rope på: kalle på. Han ropte på meg da telefonen ringte.
Rope om: be om. De ropte om hjelp.
Kapteinen ropte opp navnene på alle soldatene.
Hun ropte noe til meg da hun kjørte forbi.
Rope ut noe: gjøre kjent, fortelle høyt. Hun ropte ut at hun elsket ham.
ROSE
Han syntes ikke det var noe å rose seg av (å være stolt av).
ROTE
Rote til noe: gjøre noe rotete.
Rote seg borti/oppi noe: komme opp i vanskeligheter. Han har rotet seg
borti noe smugling.
Rote seg bort: gå seg vill. Vi rotet oss bort i den store byen.
RUNDE
Du kan runde av (beløpet) til nærmeste hele tall (ikke regne med
desimaler).
RUSKE
Vmden rusket i vinduene.
174
RUSTE
Stormaktene ruster opp/ned (øke/redusere forsvaret)
Soldatene ble rustet ut med proviant for to dager
Han var rustet til å møte de problemene (forberedt)
RUTE
Bussen er i rute (kommer og går til riktig tid)
Bussen går i fast rute mellom Oslo og Drammen (går permanent)
RUTTE
Ha lite å rutte med ha lite penger til disposisjon
RYDDE
Rydde opp i et problem løse
Turistene glemmer ofte å rydde opp etter seg (å gjøre det ryddig etter seg)
Han måtte rydde bort/vekk bøkene fra bordet
RYKKE
Soldatene rykket fram til grensen
Treet ble rykket opp med roten
Han rykket til da han fikk høre det (skvatt, ble overrasket)
Brannbilen måtte rykke ut i all hast
RØYNE
Det røynet på kreftene det tok på kreftene, kreftene ble redusert
RÅD
Ha råd til noe ha nok penger til å kjøpe noe
Det var ikke råd for det det var ikke noe å gjøre med det
Hun ville ikke ta ham med på råd ville ikke spørre ham om råd
RÅDE
Man kan råde noen til/fra å gjøre noe anbefale/advare noen
Hun ville råde over seg selv bestemme over
RÅDFØRE
Hun rådførte seg med sm advokat (fikk råd av)
RÅDIGHET
Han hadde bil til rådighet (til disposisjon)
175
SALG
Være i salg: kan kjøpes. Boka er i salg fra i dag.
Ha noe på salg: ha noe som man skal selge billigere. Jeg fikk kjøpt denne
genseren på salg.
Ha noe til salgs: ha noe å selge.
SAMLE
Samle på frimerker.
Det er ikke noe å samle på: å ta vare på, ikke kaste.
De samler inn penger til de fattige.
De samlet sammen tingene sine og gikk (pakket sammen).
De prøvde å samle seg om en kandidat: bli enig om/støtte en kandidat.
Han klarer ikke å samle seg om leksene: konsentrere seg om.
SAMME
Det går for det samme: det spiller ingen rolle om det er slik eller slik. Her
kan vi også si: det er det samme for meg.
Med det samme: straks, med en gang. Jeg skal komme med det samme.
Med det samme kan også brukes med samme betydning som: i det samme:
akkurat da. Jeg lukket vinduet, og i/med det samme hørte jeg et smell.
SAMMEN
Være sammen med noen: oppholde seg/bo med.
Være sammen om noe: gjøre noe sammen. Vi var sammen om å skrive den
boka.
SAMMENFALLE
Hennes interesser sammenfaller med våre.
SAMMENHENG
Den høye bensinprisen må ses i sammenheng med dollarkursen.
Den høye bensinprisen har sammenheng med dollarkursen.
SAMMENLIGNE
Man sammenligner noe med noe annet.
SAMMENSTØT
På møtet kom det til noen harde sammenstøt mellom partene (de var veldig
uenige/sinte på hverandre).
176
SAMRÅDE
Samråde seg med noen- be andre om råd.
SAMSVAR
Det er i samsvar med den norske loven: det stemmer med den norske
loven, det er slik den norske loven sier.
SAMTYKKE
Samtykke i noe: være enig i noe.
SAMVITTIGHET
Hun hadde ikke samvittighet til å bruke pengene på seg selv
SAMVÆR
Han likte seg best i samvær med barn.
SANS
Han har sans for god mat setter pris på/liker godt
SATSE
De satser på at det skal gå bra: basere seg på, regner med.
177
SE
De ser sine venner an: er nøye med å velge sine venner.
Se bort fra noe: ikke regne med noe. Når vi ser bort fra det kalde været, har
det vært fint i januar.
Se etter kan bety: passe på. Jeg skal se etter barna mens du er i byen.
Uttrykket kan også bety: lete etter. Han gikk rundt i huset og så etter nøklene
sine. Se etter kan også bety: undersøke. Jeg skal se etter om jeg har nok penger.
Se fram til noe: glede seg til noe. Vi ser fram til sommeren.
Se gjennom noe kan bety: ta et overblikk over: Han så (i)gjennom papirene.
Se gjennom fingrene med noe betyr: overse, ikke påtale noe.
Se ned på noen: forakte, føle seg bedre enn. Han så ned på folk som trengte
sosial hjelp.
Se opp for: vær forsiktig. Se opp for barn som leker i veien!
Se opp til: beundre.
Se over: lese gjennom, kontrollere. Læreren så over eksamensoppgavene.
Se på brukes mest på følgende måte: se på TV/fotballkamp osv. Det kan
også brukes med betydningen "tenke på, overveie, vurdere": Vi får se på det
til en annen gang.
Se til kan bety: passe på, besøke. Hun ser til sin gamle mor hver dag. Se til
at betyr: sørge for at. Se til at du har med deg nok penger!
Se ut: virker. Han ser syk/frisk/gammel/fornøyd ut.
Se ut til: virke som. Det ser ut til å bli fint vær.
Se ut som: ligne. Huset så ut som et fjøs.
SEGNE
Han segnet om på grunn av varmen (besvime).
SEIRE
Han seiret over sin hardeste motstander.
SELSKAP
Han holdt henne med selskap: var sammen med henne så hun ikke måtte
være alene.
De går ofte i selskap.
Han likte seg godt i selskap med damer (sammen med).
SENG
Gå til sengs: legge seg.
Gå til sengs med en: ha samleie med en.
Vi tok ham på senga: kom på besøk til ham før han hadde stått opp, kom
overraskende på ham.
178
SETTE
Drosjen satte ham av utenfor butikken.
Sette av kan også bety "spare": De satte av et fast beløp i måneden til bil.
Sette bort noe til andre: la andre ta seg av det. Barnet ble satt bort til
fosterforeldre. Regnskapet ble satt bort til et regnskapsbyrå.
Sette seg fore: ha som mål. De har satt seg fore å bli ferdig med boka til
sommeren.
Hun satte i å hyle (hun begynte å hyle).
Sette i gang betyr: starte, begynne. Han satte i gang maskinen. Sett i gang
(begynn)!
Sette (i)gjennom noe: få realisert noe. De fikk satt (i)gjennom kravene sine.
Han ble satt inn for narkotikasmugling (satt i fengsel).
Flere soldater ble satt inn i krigen (ble engasjert).
Hun satte inn 100 kroner på kontoen sin.
De satte alt inn på å klare det (satset alt).
Prisene ble satt ned (redusert).
Hun satte ned noen ord på et papir (skrev noen ord).
Det er vanskelig å sette det om i praksis (å overføre det til).
Sette opp har mange betydninger. Man kan sette opp prisene (øke). Man
kan sette opp hus (bygge). Uttrykket brukes ofte med betydningen "lage":
sette opp en plan/et budsjett/en oversikt osv. Det heter også: sette opp et stykke
på teatret.
Faren satte datteren opp mot moren (prøvde å få datteren til å opponere
mot moren).
Sette over kaffen/potetene/grønnsakene osv.: sette på plata, koke.
Kan du sette på radioen/lyset/varmen?
De ble satt på det arbeidet (skulle gjøre det arbeidet).
Sette en på noe kan bety: minne en om noe. Nå satte du meg på noe.
Han satte alle krefter til for å vinne (brukte alle krefter).
Det ble satt ut et rykte om ham.
Sette ut i livet betyr: utføre, realisere: Regjeringen setter ut i livet det
Stortinget bestemmer.
Sette noen utenfor: ekskludere noen.
De satte utfor de største bakkene (kjørte ned).
179
Si
Hun ville ikke si det bort (fortelle, røpe)
Si (i)fra når klokka er åtte (gi beskjed, gjør (meg)oppmerksom på)
Si imot noen ikke være enig med noen
Si opp betyr både "å ta jobben fra" og "å slutte fhvilhg" Direktøren sa opp
to arbeidere pga rasjonalisering i bedriften Han sa opp fordi han ikke likte
seg i jobben
Han sa opp abonnementet på det bladet (ville ikke abonnere på det lenger)
SIDE
De gikk side om side bortover veien (ved siden av hverandre)
Butikken lå ved siden av postkontoret
Nå er du på siden av emnet (holder deg ikke til emnet)
SIDESTILLE
Nynorsk er sidestilt med bokmål
SIKKER
Sikker brukes vanligvis sammen med på Jeg er sikker på det
SIKKERHET
Han måtte stille sikkerhet for lånet
Hun tok med seg paraply for sikkerhets skyld (for å være på den sikre
siden)
Han kunne si det med sikkerhet
SIKT
Gjøre noe på sikt med tanke på mål/resultat i fremtiden De måtte se
denne investeringen på sikt
SIKTE
Han er siktet for spionasje
Hva sikter du mot (hva har du i tankene dine, hva mener du)?
Han siktet på henne med geværet
Vi tar sikte på å bh ferdig neste uke (regner med)
SINT
Hun er sint på meg
180
SITTE
Bilen satt fast i snøen. Dette uttrykket kan også brukes med overført
betydning. Han satt ikke fast på et eneste spørsmål (klarte å svare på alle).
Gutten måtte sitte igjen på skolen fordi han hadde gjort noe galt.
Han sitter inne med mange opplysninger (har). Sitte inne brukes også om
å "sitte i fengsel": Han sitter inne for grovt underslag.
Sitt ned et øyeblikk!
De satt lenge oppe og diskuterte (gikk sent til sengs).
SJALU
Gutten var sjalu på den lille søsteren sin som fikk all oppmerksomheten.
SJEKK
Han betalte med sjekk.
SKADE
Bilene tar skade av saltet på veiene.
Komme i skade for: var uheldig. Han kom i skade for å røpe
hemmeligheten.
Ingen kom til skade da toget sporet av (ble skadet).
SKAM
Du må spise, ellers gjør du skam på maten.
Alle konkurrentene ble gjort til skamme da han vant løpet suverent.
Jeg får vel vise meg i det selskapet for skam(s) skyld (jeg føler meg
forpliktet til å gå).
SKAMME
Jeg skammer meg ikke over/for å gå i de klærne.
SKATT
De måtte betale 100.000 kroner i skatt.
SKEIE
Hun har skeiet helt ut (lever et utsvevende liv).
SKIFT
Arbeide på skift: arbeide til ulike tider av døgnet.
181
SKIFTE
Han måtte skifte ut noen deler i motoren.
Vi kan skiftes om å holde vakt (holde vakt hver sin gang).
SKILLE
Det var tungt å skille seg av med det fine arvesmykket (å gi fra seg, selge).
Det er ikke alltid lett å skille bukkene fra fårene (skille de dårlige/onde fra
de gode).
Det er hardt å skilles fra en man er glad i.
Man må skille mellom språk og dialekt (språk og dialekt er ikke det
samme).
Han skilte seg ut fra de andre på grunn av høyden.
SKJELNE
"Skjelne" brukes med samme betydning som "skille": skjelne mellom godt
og ondt, skjelne det gode fra det onde.
SKJEMME
Besteforeldrene skjemmer bort barnebarna.
De nye vinduene skjemmet ut hele bygningen (gjorde at bygningen så stygg
ut).
SKJENKE
Han skjenket i kaffe.
SKJENNE
Hun skjente på barna da de gikk inn med skitne støvler (ble sint på).
SKJERME
Langs veiene blir det bygd gjerder som skal skjerme mot all støyen.
SKJULE
Det nyttet ikke å skjule noe for ham (han forstod/så alt).
182
SKJÆRE
Skjær pent av osten1
Hun pleide å skjære bort fettet av kotelettene1
Skjære (i)gjennom. komme til saken (i en diskusjon f.eks.).
Skjære ned: redusere. Bevilgningene til forsvaret ble skåret ned.
Det var mannen i huset som pleide å skjære opp steken.
Man kan ikke skjære alle over én kam (kan ikke vurdere/dømme alle likt).
Det var mye arbeid å skjære til alle materialene (skjære i nktige størrelser).
Han likte å skjære ut figurer i tre.
SKOLE
Vi bruker nesten alltid på i forbindelse med "skole": I Norge begynner
barna på skolen når de er sju år gamle. Jeg går på skolen fem dager i uka. Jeg
er på skolen hele dagen.
I skolen brukes når det er snakk om skolen som arbeidsplass/institusjon:
Han arbeider i skolen (han er lærer). Det er mange problemer i skolen i dag
(gjelder generelt om alle skoler). Hvis vi ville snakke om problemer på en spesiell
skole, ville vi si: Det er mange problemer på den skolen.
Gå i skole hos noen: ha opplæring hos noen. Hun har gått i en god skole
hos sin mor.
Til skolen: til bygningen/stedet De har ikke så lang vei til skolen.
Han var elev ved den skolen i 1978.
Etter skolen i dag skal jeg sparke fotball.
SKORTE
Det skorter ikke på viljen (det er ikke mangel på).
SKRIFTE
Skrifte for presten: bekjenne sine synder for presten.
183
SKRIVE
Skrive av en tekst: kopiere en tekst.
Soldatene ble skrevet inn (registrert).
Skrive ned/opp noe: notere noe. Politiet skrev ned/opp navnene deres.
Skrive om fra direkte til indirekte tale.
Det kan du skrive opp (det kan du være sikker på)!
Dollaren ble skrevet opp med fem øre (kursen på dollar gikk opp med fem
øre).
Skrive på maskin, ikke for hånd.
Skrive på en avhandling (arbeide med).
Skrive på et verdipapir (kausjonere).
Det kan jeg skrive under på (det kan jeg bekrefte).
Legen skrev ut en resept.
Det ble skrevet ut nye valg i landet (det skulle være nye valg).
Pasienten ble skrevet inn på sykehuset.
Pasienten ble skrevet ut av sykehuset.
SKRUMPE
Steken skrumpet inn til nesten ingenting fordi den ble stekt så lenge (ble
veldig liten).
SKRYTE
Han skryter av alt han gjør.
SKULLE
Det er ikke mye som skal til før han gråter (han gråter veldig lett).
Vi skulle til å spise da telefonen ringte (det ringte akkurat da vi skulle
begynne å spise).
Vi skal til med det arbeidet neste uke (skal begynne med).
SKYLD
Han fikk skylden for det som hadde hendt.
Det glatte føret var skyld i alle kollisjonene.
Han gjorde det for min skyld (på grunn av meg).
Vi kan gjøre det for moro skyld (for den gleden/moroen vi kan ha av det).
SKYLDE
Han skyldte på klokka da han kom for sent.
SKYLDIG
Han var skyldig i den forbrytelsen (hadde skylden for).
184
SKYTE
Soldaten skjøt av et skudd
Skyte inn kan brukes med forskjellige betydninger Her vil jeg skyte inn en
bemerkning (komme med en bemerkning). Mange småsparere hadde skutt inn
penger i det firmaet (satt inn, satset) Det nye geværet måtte skytes inn før bruk
(regulere/stille inn siktet)
Flyet ble skutt ned da det skulle krysse grensen.
De skjøt opp en rakett Dette uttrykket brukes også om noe/noen som
vokser fort og i et stort antall: Nye hus skyter opp som paddehatter.
SKÅNE
Han ville skåne henne for å oppleve det (la henne slippe å oppleve det)
SKÅNSOM
Kritikerne var skånsomme mot henne (forsiktige, sparte henne)
SLADRE
Hun gikk rundt og sladret om naboene (snakket stygt om).
Han sladret på lekekameratene sine (skyldte på)
Du må ikke sladre til moren din for da skal du få juling (si det til moren
din)'
SLEKT
Han er i slekt med meg (han er en slektning av meg).
SLEKTE
Slekte på brukes for å si at noen ligner på noen, har samme egenskaper
som Hun slekter på sin mor.
SLENGE
Han slenger fra seg klærne på gulvet (kaster dem).
Hun slengte på seg kåpa og gikk ut (tok på seg i full fart)
Hun slengte inn avisen.
185
SLIPPE
Han ville ikke slippe noen forbi i køen (ingen fikk lov til å komme forbi
ham i køen).
De slapp fra ulykken med livet i behold (de kom fra det).
Hun hadde flere små barn så det var vanskelig å slippe fra (å få fri).
Vakten slappframbilene som stod i høyre felt (lot de bilene passere).
Vi slapp gjennom tollen uten problemer (passerte tollen).
Barn under 12 år slapp ikke inn på kino (fikk ikke adgang).
Slippe opp for noe: ikke ha mer igjen av noe. De slapp opp for bensin.
La de unge få slippe til (få noe å si, få bestemme)!
Tyven slapp unna (klarte å rømme).
Fabrikkene slipper ut giftige gasser.
Han slapp ut av fengselet etter to år (ble satt fri).
Det slapp ut av ham at han hadde vært med på tyveriet (han røpet, kom til
å si).
SLITE
Slite av noe: nve av noe. Han slet av hyssingen.
Man kan slite ut klær og sko. Man kan også slite ut helsa, eller slite seg ut.
Slite med noe: streve med noe.
Stress sliter på nervene.
SLUTT
I slutten av uttrykker siste del av en tidsperiode: i slutten av
ti men/uka/måneden/året. Han måtte betale leien i slutten av hver måned.
Det er slutt med de gode, gamle dager. Når man vil uttrykke at det ikke er
mer igjen av noe, er det mer vanlig å bruke være slutt på noe: Det er slutt på
smøret.
Det er slutt mellom dem (de er ikke kjærester lenger).
Mot slutten brukes når man vil uttrykke at noe "går" mot en avslutning.
Mot slutten ble han veldig syk (like før han døde). Mot slutten av møtet måtte
man begrense taletiden.
På slutten uttrykker at man "er" ved en avslutning. På slutten var han
veldig syk.
Få slutt på: få noe til å stanse/slutte/stoppe. De måtte prøve å få slutt på
streiken så fort som mulig.
Til slutt brukes når man vil fortelle om noe som skjedde etter alt det andre.
Først fikk vi suppe, så kjøtt og poteter, og til slutt fikk vi is til dessert.
Ved slutten uttrykker omtrent det samme som mot slutten, men det står
vanligvis med et tillegg av en tidsperiode: Ved slutten av året/krigen/perioden
osv.
186
SLUTTE
Slutte av kan brukes med samme betydning som "avslutte". Nå må vi
slutte av.
Slutte med noe: ikke fortsette med. Nå må dere slutte med den kranglingen.
Slutte opp om: støtte. Alle sluttet opp om den aksjonen.
Slutte seg til: bli medlem av, gå sammen med. De fleste landene har sluttet
seg til FN. Dette uttrykket kan også bety: "konkludere". Det var lett å slutte
seg til hva svaret på oppgaven skulle bli.
SLØSE
Vi må ikke sløse med maten.
Mange sløser bort tiden med prat.
SLÅ
Slå an: bli populær. Denne romanen har slått godt an. Merk uttrykket: slå
an tonen. Det betyr: bestemme atmosfæren/stilen. Det var han som slo an
tonen i selskapet.
Slå av kan bety "stoppe, stanse, slukke". Slå av radioen/lyset. Det kan også
bety "redusere, sette ned". Han slo av 50 kroner (på prisen).
Han tenkte å kjøpe ny bil, men nå har han slått det fra seg (tenker ikke mer
på det).
Slå i/inn en spiker. Vi sier også: slå i kaffe/te osv.. I uttrykket slå i bordet
som betyr "være sint, protestere", legger du trykk på "slå", og bruker tonem
Han har slått igjennom som sanger (blitt populær).
Han vet ikke hva han skal slå inn på etter gymnasiet (hva han skal begynne med).
Han ble slått ned på gata.
De har slått seg ned i Spania (bosatt seg).
Slå om: forandre, endre. Vi håper at været snart vil slå om.
Slå om seg: omgi seg med, bruke (som regel negativt). Merk at vi her legger
trykk på "om". Han slår om seg med en rekke fremmedord når han taler.
Slå opp har mange betydninger. Slå opp en bok (åpne). Slå opp i en
ordbok/et leksikon (se etter i). Slå opp på et ord i ordboka (se hva et ord
betyr). Han slo opp med henne (gjorde det slutt med, ikke lenger kjærester). Slå
opp et telt/en plakat (sette opp). Merk uttrykket: Nyheten ble slått stort opp i
alle avisene (fikk stor publisitet).
Slå til kan ha helt konkret betydning: slå noen. Merk at vi legger trykk på
"slå" og leser uttrykket med tonem 2. Han slo til henne på kinnet. Slå til kan
bety "ha suksess med noe". Han har slått til i tipping flere ganger. Det kan også
bety "akseptere et tilbud". Han slo til og kjøpte båten.
Å bli slått ut (leses med trykk på "slått" og med tonem 2) betyr: tape, ikke
klare mer. Han ble helt slått ut av varmen.
Slå ut kan også ha en helt konkret betydning: slå ut vannet (helle ut) osv.
187
SLÅSS
Slåss for kjempe for å få/oppnå. De sloss for fred. Det kan også bety "til
fordel for": slåss for en god sak.
Slåss mot og slåss med har omtrent samme betydning. Man kan si at slåss
mot er litt sterkere, har mer betydningen "kjempe mot". De sloss mot fienden.
Barna sloss med hverandre.
Slåss om. konkurrere om, konkurrere for å få. De sloss om de beste
plassene
SMAK
Den kjolen falt i smak (ble godt likt).
SMAKE
Det smakte av propaganda (det minner om).
Han smakte på maten, og den var god.
Han måtte smake til sausen for å fa den riktig krydret.
SMILE
Han smilte av forslaget (syntes det var dumt).
Hun smilte til meg.
SNAKK
Han kom i snakk med mange hyggelige mennesker på turen (ble kjent med
og begynte å snakke med)
SNAKKE
Jeg skal snakke med deg i morgen.
De snakker om været.
Det blir ikke snakk om det (det blir ikke aktuelt)!
Merk uttrykket: Snakk om flaks/uflaks! Det betyr: Vi var veldig
heldige/uheldige.
Foreldrene måtte snakke til barna flere ganger fordi de var så bråkete
(irettesette).
Snakke til kan også bety "tale til". Paven snakket til folket på Petersplassen.
SNIKE
Snike til seg/snike seg til: skaffe seg på uriktig måte. Han snek til seg en
plass i køen foran de andre.
SNILL
Være snill mot er det vanligste uttrykket. Han er snill mot dyrene. Men
man kan også si være snill med.
188
SNU
Snu om forandre retning Han snudde om på veien
Snu opp ned på: forandre alt Hun snudde opp ned på hele leiligheten
SNUBLE
Han snublet i en stem
Han snublet over noen gamle fine bøker hos antikvaren (fant tilfeldig)
SNYTE
Han ble snytt for 50 kroner (de lurte ham).
Det er mange mennesker som prøver å snyte på skatten (ikke betale alt de
skal i skatt).
SOLIDARISERE
Hun solidariserer seg med de undertrykte
SOLIDARISK
De stiller seg solidarisk med de streikende.
SOMLE
Han somlet med hjemmearbeidet (arbeidet ueffektivt med, brukte lang tid
På)
Han får aldn somlet seg til å sende det brevet (blir aldn ferdig med det slik
at han kan få sendt det)
SOVE
Han sover bort hele dagen.
Vi får sove på det (tenke på det).
Det skal bh godt å få sove ut (hvile lenge til man føler seg uthvilt).
SOVNE
Han sovnet stille inn (døde)
SPARE
Han sparer på frimerker.
Han ville spare dem for de ubehagelighetene.
Hun sparte til ny sykkel.
SPARK
Ta noe på sparkef gjøre noe uten å forberede seg Han fikk ikke tid til å
forberede seg til intervjuet og måtte derfor ta det på sparket
189
SPERRE
Veien ble sperret av på grunn av snøras (stengt).
De ble sperret inne på grunn av all snøen (stengt inne).
Hun sperret opp øynene da hun så meg (så overrasket ut).
SPESIALISERE
Firmaet har spesialisert seg på datamaskiner.
SPESIALIST
Vi sier spesialist på når det er snakk om noe man er veldig flink i. Hun er
spesialist på antikviteter.
Spesialist i brukes vanligvis når det er snakk om et yrke/fag: spesialist i
indremedisin.
SPILLE
Filmen er spilt inn i Italia.
Musikken er spilt inn på kassett.
SPIONERE
Han følte at noen spionerte på ham
SPISE
spise opp: spise alt sammen. Hun måtte spise opp maten sin før hun fikk
gå fra bordet.
SPJÅKE
Spjåke seg til/uf pynte seg overdrevent. Negativ betydning. Hun spjåker
seg til når hun skal ut
SPLEISE
De spleiset på en gave til kollegaen sm (delte utgiftene).
SPORE
Toget sporet av. toget gikk av skinnene.
SPRENGE
Følelsene sprengte på i ham så han begynte å gråte.
De sprengte ut en tomt i fjellet.
190
SPRETTE
Blomstene spretter ut om våren.
Han spratt opp/ut av senga da klokka rmgte.
SPRIKE
Det er deilig å sprike med tærne i sanden.
SPRINGE
Det springer en i øynene: man merker/ser det lett.
Døra sprang opp: gikk opp, åpnet seg.
Rosene har allerede sprunget ut.
SPRUTE
Hun hylte da han sprutet vann på henne.
Kaffen kokte over så det sprutet utover hele gulvet.
Han sprutet ut i latter-da han hørte det (lo veldig mye).
SPØKE
På grunn av alt regnet spøker det for kornhøsten (ser det stygt ut for).
Hun har ødelagt kneet, og det er ikke til å spøke med (det skal man ikke
bagatellisere).
De spøker med ham (tuller med, holder narr av).
SPØRRE
Knut var her og spurte etter deg.
Han spurte om veien til posthuset.
Da vi ikke var kjent der, måtte vi spørre oss fram.
SPÅ
Det er vanskelig å spå om fremtiden.
STABLE
Bøkene lå stablet opp langs veggen.
STADIGHET
Telefonen ringer til stadighet (hele tiden).
STAMME
Darwin mente at menneskene stammet fra apene.
191
STAND
Være i stand til: kunne, klare. Han var ikke i stand til å reparere bilen selv.
Komme i stand: bh realisert. Det har kommet i stand en avtale mellom
staten og oljeselskapene.
Være i stand: være i orden. Apparatet var ikke i stand.
Være ute av stand til ikke kunne/klare. De var ute av stand til å betale
regningene sine.
STAS
De gjorde stas på henne på dagen hennes (festet for henne, hyllet henne).
Hun ville ikke gå/sitte på stas hele dagen (sitte/gå pyntet og ikke gjøre noe
nyttig).
Sølvtøyet ble brukt bare til stas (når det var fest).
STED
Av sted: bort. De drog av sted.
Han drog i stedet for/istedenfor henne.
Alt stod på stedet hvil (det skjedde ingenting).
STELLE
Stelle med. være opptatt med, dnve med. Hva steller du med for tiden?
Stelle på. reparere. Det er dyrt å få stelt på tennene.
Stelle til" arrangere, ordne med, få i stand. De holdt på å stelle til fest for
ham
STEMME
Stemme på en kandidat/et politisk parti ved valget.
Stemme for et forslag: være enig i.
Stemme mot/ned et forslag: være uenig i.
De stemte i med en sang (begynte å synge).
Resultatet stemte med det vi hadde regnet ut på forhånd (var slik vi hadde
regnet ut).
STENGE
Om vinteren blir flere rom stengt av i huset (ikke brukt).
De ble stengt inne på grunn av snøen
Han var stengt ute fordi han hadde glemt nøklene.
STIGE
Stige på/av bussen.
Stig på/inn! (Kom inn1)
192
STIKKE
Kan du stikke etter posten (gå og hente)?
Han stakk fra alt ansvaret (rømte fra).
Hun stakk innom en tur (kom en liten tur).
Han ble stukket ned på åpen gate (angrepet med kniv).
Hun stakk ut en tur (gikk ut).
Oppmåhngsvesenet stakk opp/ut tomta (målte opp).
Hun stakk ut tungen.
Stikke seg fram: gjøre seg bemerket.
Stikke seg ut: skille seg ut. Hun stakk seg ut i de klærne.
STILLE
Kan du stille inn radioen på den bølgelengden?
Hun stilte opp når man trengte henne (var rede til å hjelpe).
Barna stilte seg opp i kø og marsjerte.
Maleriene hans ble stilt ut i Rådhuset.
STJELE
Stjele seg til brukes om mindre forseelser, ikke så alvorlig. Han stjal seg til
litt ekstra fri (tok fh ulovlig).
Stjele seg til betyr "stjele": Han stjal til seg eiendommen. Hun stjal til seg
all oppmerksomhet.
STOLE
Han kunne ikke stole på sine nærmeste.
STOLT
Han er stolt av kona si.
STOR
Være stor på det: være overlegen, forlange mye, vil ha bare det beste.
STRAMME
Hun måtte stramme inn beltet fordi hun var blitt tynnere.
Myndighetene har strammet inn på bevilgningene (gir mindre penger).
Stramme seg opp: ta seg sammen, pynte seg. Han strammet seg opp da han
skulle møtte venninnen sin.
STREBE
Han streber etter gods og gull (arbeider hardt for å få).
193
STREKK
I ett strekk: sammenhengende. Han kjørte Oslo - Paris i ett strekk (uten
opphold).
STREKKE
Strekke til: være nok. Pengene strekker ikke til.
STREVE
Hun strever med oppgaven sin (arbeider hardt, synes det er vanskelig).
STRI
Stri med: kjempe/streve med. Alle mennesker strir med sitt.
STRITTE
Stritte imot: kjempe imot. Da politiet kom for å hente henne, stnttet hun
imot.
STRYKE
Stryke bort/ut: ta bort, utslette. Stryk bort/ut det du har skrevet og skriv
noe annet i stedet!
Stryke over: sette en strek over. Han strøk over den gamle adressen og satte
på den nye.
Han strøk på tre lag med maling.
STRØMME
Folk strømmet inn i lokalet/ut av lokalet.
Elven strømmet over sine bredder.
STYKKE
Stykke opp: dele opp. Hele eiendommen ble stykket opp til tomter.
STYR
Holde styr på: holde orden på. Han klarte ikke å holde styr på pengene
sine.
Gå over styr: gå galt. Bedriften gikk over styr.
Sette over styr: bruke opp på en ufornuftig måte. De satte hele arven over
styr.
Være helt på styr: være helt gal. Er du helt på styr?
194
STØTE
Støte bort: avvise. Hun ble støtt bort av de andre i klassen.
Bilene støtte sammen (kolliderte).
Støte til: oppstå. De kunne ikke reise fordi det hadde støtt til noen
vanskeligheter.
Han ble støtt ut av partiet (fikk ikke være medlem lenger).
STØTTE
Støtte seg til: få hjelp av. Hun hadde ingen å støtte seg til.
Støtte seg på: basere på. Hun støttet seg på det som ble sagt tidligere. Dette
uttrykket kan også ha en helt konkret betydning: Han støttet seg på staven.
STÅ
Stå i: arbeide hardt. De står i fra morgen til kveld.
Stå igjen: er tilbake, er ikke ferdig ennå. Mye av arbeidet står igjen.
Stå imot: ikke bøye seg for. Han klarte å stå imot presset fra kameratene.
Han stod opp klokka seks om morgenen.
Stå over har forskjellige betydninger avhengig av trykk og tonem. Hvis
begge ordene uttales med trykk og tonem 1, kan det bety "klare, overleve": Vi
står det nok over denne gangen også. Hvis vi bare legger trykket på verbet, men
uttaler ordgruppen med tonem 2, betyr det "vente, drøye med": Vi står over
denne runden.
Stå overfor: bli konfrontert med. De stod overfor store oppgaver.
Stå på har også forskjellige betydninger avhengig av trykk og tonem. Med
trykk på verbet og tonem 1 betyr det "holde fast på, hevde": De stod på krava.
Med trykk på verbet og tonem 2 betyr det a)"være i bruk", b)"hende, skje, finne
sted": a)Kjøleskapet/radioen/TVen står på. b)Hva er det som står på her?
Hvis begge ordene får trykk og tonem 1, betyr det "henge i, ikke gi seg":
Bare stå på, ikke gi deg!
Hvordan står det til?
Uttrykket la det stå til betyr: la det gå som det går. Både verb og partikkel
får da trykk og tonem 1. Han lot det stå til og hoppet i det kalde vannet.
Stå tilbake for: være dårligere enn. Hun står ikke tilbake for noen.
Jeg står det ikke ut lenger (tåler ikke, klarer ikke, er lei av).
SURR
Det gikk i surr for meg (jeg var forvirret).
SUSPENDERE
Han ble suspendert fra stillingen sin.
195
SVAR
Elevene ville ha svar på alle spørsmålene, og læreren prøvde å gi svar ]
dem.
SVARE
Hun svarte på alle brevene.
Turen svarte til forventningene (var slik man hadde tenkt seg).
SVERGE
Han sverget på at det var sant.
SVERME
Han svermet for lange, lyse piker (var forelsket i, likte svært godt).
SVI
Han røkte mye, og det fikk han svi for senere (vondt av, straff for).
SYK
Hun var syk av misunnelse.
Han var helt syk etter å prøve den bilen (hadde veldig lyst til).
SYMBOL
Løven er symbolet på styrke.
SYMPATI
Han viste ingen sympati for de undertrykte.
SYMPATISERE
Hun sympatiserte med de streikende.
SYMPTOM
Smerter i nakken kan være et symptom på stress.
SYN
Han hadde syn for saken (han forstod/hadde sympati for).
Hva er ditt syn på denne saken (hva mener du om).
Ved synet av blod besvimte han (da han fikk se).
Du må ikke tape helheten av syne (miste helhetsperspektivet).
SYND
Han syntes synd på dem som hadde det vondt.
196
SYNDE
Han var redd for å synde mot gud.
SYSLE
Han sysler med mange ting (driver med).
SØKE
Søke etter: lete etter. Hunden søkte etter haren.
Søke om noe: prøve å få noe. Han søkte om (å få) stipend.
Søke på betyr også: prøve å få, men det brukes i spesielle uttrykk som: søke
på en jobb/stilling. Merk at vi her heller bruker søke en jobb.
SØKELYS
Rette søkelyset mot: fokusere, peke på. Det var nødvendig å rette søkelyset
mot forholdene i fengselet.
Være i søkelyset: være under observasjon. Den spionsiktede hadde lenge
vært i søkelyset.
SØLE
Han sølte bort pengene sine på øl (sløse bort, bruke opp).
Du må ikke søle med maten!
Nå må du passe deg så du ikke søler på deg!
Han hadde sølt seg til på klærne. Man kan også si: Han hadde sølt til
klærne.
SØRGE
Sørge for at: se til at, passe på at. Når du skal reise, må du sørge for at
passet er i orden.
Sørge for kan også bety: ha ansvaret for. Han sørger for familien sin.
Sørge over: føle sorg på grunn av. Hun sørget over sin mann som døde i en
ulykke.
SØVN
Han pleide å gå i søvne (mens han sov).
197
TA
Ta etter har forskjellige betydninger: l)etterlikne. Barna tar ofte etter de
voksne. 2)prøve å få tak i. Hun tok etter glasset som stod på bordet.
Ta for: regne som, se på som. Han tok meg for en forbryter.
Ta for seg: har forskjellige betydninger: l)irettesette. Han tok for seg barna
og fortalte dem hvordan de skulle oppføre seg. 2)forsyne seg. Han tok for seg
rikelig av den deilige maten.
Ta fram: finne, bruke. Han tok fram den beste vinen.
Ta seg fram: komme/gå fram. De tok seg fram på de dårlige veiene.
Ta i kan bety: bruke krefter. De tok i alt de kunne for å få bilen på veien
igjen. Det kan også bety: tilsette. Ta i litt sukker!
Han holdt på å fortelle det, men tok seg i det (gjorde det ikke).
Ta igjen kan bety: gjengjelde. Bare vent så skal jeg nok ta igjen! Det kan
også bety: ta tilbake. Han tok igjen skoene han hadde gitt meg. En annen
betydning er: innhente. Etter to kilometer tok han igjen de andre konkurrentene.
Ta imot kan bety: akseptere. De tok imot tilbudet om å kjøre gratis. Det
brukes også om "å møte/ønske velkommen": Gjestene ble tatt imot i hagen.
Det kan også bety: gripe, ta med hendene. Ta imot ballen når jeg kaster den til
deg!
Ta inn har mange betydninger: l)leie rom. De tok inn på byens beste
hotell. 2)få inntekter. Staten tar inn mye penger på olje. 3)lekke. Båten tok inn
mye vann. 4)få inn. Vi kan ta inn Sverige på vår TV. 5)rette opp. Bilen skled på
den glatte veien, men den flinke sjåføren klarte å ta den inn igjen.
Ta innpå: komme nærmere. Hun løp alt hun orket, men klarte ikke å ta
innpå konkurrentene.
Ta med: medbringe. Alle tok med seg en flaske vin.
Ta opp kan bety: 1 )diskutere, bringe på bane. De tok opp spørsmålet om å
få kortere arbeidstid. 2)spille inn. De tok opp hele samtalen på kassett.
3)oppfatte, tolke. Hun tok det ille opp. 4)åpne. Hun tok opp en boks med ananas.
5)sette i gang. De tok opp kampen mot narkotika. 6)plukke opp. Ta opp
pennen som falt på gulvet!
Ta seg opp: øke. Interessen for norsk har tatt seg opp i de siste årene.
Ta over: overta. Hun tok over firmaet etter faren. Det kan også bety: vaske
over. Kan du ta over gulvet før du drar?
Ta på betyr: kle på seg. Uttrykket får da vanligvis trykk på verbet og tonem
2: Ta på lue og votter! Med samme trykk og tonem kan det også bety: være
anstrengende: Det tar på å gå langt på ski. (Merk at hvis du leser uttrykket med
trykk på verbet og tonem 1, betyr det berøre: Ikke ta på frukten!)
Ta på seg kan bety: kle på seg. Ta på deg slips! Det kan også bety: ta
ansvaret for. Han tok på seg den jobben.
198
Ta seg sammen: prøve å forbedre seg. Han tok seg sammen og leste før
eksamen.
Ta til: begynne. Det tok til å regne.
Ta til seg kan bety: forsyne seg. De tok til seg av den deilige maten. Det
kan også bety: adoptere. De har tatt til seg et barn.
Ta tilbake kan bety: ta igjen. Forretningen måtte ta tilbake melken som var
sur. Det kan også bety: dementere. Han måtte ta tilbake det han hadde sagt.
Han tok ut 1000 kroner (av banken). Ta ut brukes også i uttrykkene: ta ut
lysning (melding om at man skal gifte seg), ta ut separasjon (melding om at
man skal separeres/skilles).
Ta seg ut kan bety: være fin/flott. Hun tok seg (godt) ut i den nye hatten.
Det kan også bety: anstrenge seg veldig. Han tok seg helt ut i løpet.
TABELL
Jeg har en tabell over alle flyavgangene.
TAK
Få tak i noe: skaffe seg. Jeg har fått tak i en ny leilighet.
Jeg skulle ha tak i et par ski. (Vanlig måte å uttrykke hva man ønsker å ha
i en forretning. Kan også brukes om en person som du ser etter Jeg skulle
gjerne ha tak i Hansen.)
Ha taket på noe: kunne noe, forstå noe godt. Nå har han taket på
matematikken.
TAKK
Du må huske å si takk for maten.
De måtte ta til takke med å bo på et lite rom (de måtte være fornøyd med).
TAKKE
Han takket for presangen.
TAKT
De marsjerte i takt med musikken.
TALE
Mye taler for at de konservative kommer til å vinne valget (mye tyder på
at).
Han var vanskelig å få i tale (å fa snakket med).
Kan jeg få en sjokolade nå? Nei, ikke tale om (absolutt ikke)!
Det kommer ikke på tale å kjøpe båt nå (blir ikke aktuelt).
199
TALL
Tallet på omkomne i trafikken har nå kommet opp i 13 .
Ibsen levde på 1800-tallet.
TALSMANN
Mor Teresa har gjort seg til talsmann for de fattige i verden.
TANKE
Hun falt i tanker når man snakket om hjemlandet.
Tanken på krig skremmer mange.
Han tegnet en forsikring med tanke på pensjonsalderen.
TELLE
Han telte over pengene sine for å se om han hadde nok til et glass vin.
TENDENS
Han har en tendens til å komme for sent.
TENKE
Når jeg tenker etter, har jeg nok hilst på dem en gang før (tenker
nøye/hardt).
Jeg tenkte fram og tilbake, men kunne ikke bestemme meg (tenkte flere
ganger)
Kom tilbake når dere har tenkt (i)gjennom saken (tenkt nøye over)1
Hva tenker dere om den saken (synes om)?
Tenke over betyr omtrent det samme som tenke ©gjennom. Jeg skal tenke
over tilbudet (vurdere).
Han tenker på henne hele tiden
De tenkte tilbake på den tiden da de bodde hjemme.
Jeg tenkte med/ved meg selv at det ville gå bra.
TENNE
Han tente (på) lyset
De tente opp i peisen
200
TID
Nå er det tid for lunsj.
De skal reise bort for en tid.
De bodde her for en tid siden.
Før i tiden måtte folk klare seg uten bil.
Nå for tiden er det vanlig med en bil i hver familie.
Hva holder du på med for tiden (nå)?
Pengene kom i rett tid.
Bussen kom i tide (i rett tid).
Dette var nye tanker i tiden ("i tiden" brukes om den tiden vi snakker om).
Han vil nok forstå det med tiden (etter hvert som tiden går).
Veien skal åpnes om kort tid.
Ved århundreskiftet utvandret mange nordmenn for på den tiden var det
dårlige tider i Norge.
Nå er det på tide at vi drar (må ikke vente lenger).
Det er på høy tid at du lærer dette (nå må du ikke vente lenger).
Du kan ikke gjøre alt på en gang, hver .ting til sin tid.
Du kan komme ved to-tiden.
TIGGE
De tigger om penger.
TILBUD
Vi fikk tilbud om å bo der gratis.
I dag er det tilbud på lammekjøtt (billigere lammekjøtt).
Hun pleier alltid å kjøpe på tilbud.
TILBØYELIG
Han er tilbøyelig til å kjøre for fort (pleier å).
TILFELLE
Ring 000 i tilfelle brann.
TILFREDS
Jeg er tilfreds med det tilbudet.
TILFØYE
Han hadde ingenting å tilføye til det som var skrevet.
201
TILGANG
Det er stor tilgang på utenlandske artikler i Norge (det er rikelig med).
Han hadde tilgang til de hemmelige dokumentene.
TILHENGER
Jeg er tilhenger av full pressefrihet.
TILKNYTNING
Det ble skrevet mye i tilknytning til det store jubileet (i forbindelse med).
TILLEGG
Moms kommer i tillegg til pnsen.
De ble lovet tillegg i lønnen.
TILLIT
Jeg har ikke tillit til dem (stoler ikke på).
TILLØP
Det var tilløp til panikk da det begynte å brenne i flyet.
TILSAGN
Klubben har fått tilsagn om lån i banken (løfte om).
TILSLUTNING
Det var stor tilslutning til aksjonen (mange støttet).
TILSYN
Han har tilsyn med skolens språklaboratonum (ansvaret for).
Alle matvareforretningene står under tilsyn av helserådet.
TILTALE
Han ble tiltalt for ran (beskyldt).
TILTRO
Hun har ikke tiltro til legen (stoler ikke på).
TIME
Han kjørte 80 kilometer i timen.
Du må følge med i timen (når læreren underviser i klassen).
Han kom i ellevte (tolvte) time (nesten for sent).
Han kunne gjøre det på timen (ikke bruke mer enn en time).
202
TINGE
Hun har tinget på plass på flyet (bestilt plass).
TIPPE
Jeg tipper på at du kommer til å vinne (tror, regner med).
TITT
Hun tok en titt på menyen før hun bestilte maten.
TJENE
Du er ikke tjent med å sitte for lenge i sola (det lønner seg ikke).
Hva kan du tjene på det salget?
Hun tjener til livets opphold (tjener nok til å leve).
TJENESTE
Vi sier være ny/gammel/ivrig osv. i tjenesten: Han var litt usikker fordi han
var ny i tjenesten.
Kan jeg stå til tjeneste med noe (hjelpe med)?
TOLERANSE
Ha/vise toleranse for noe. Han viste ingen toleranse for de nye ideene.
Kirken viser ikke mye toleranse i sitt syn på samlivsformer.
TOLERANT
Være tolerant overfor noe/noen. De er tolerante overfor folk som lever
annerledes.
TOM
Være/kjøre/gå tom for noe: ikke ha mer igjen av noe. Han kjørte tom for
bensin, derfor måtte han gå resten av veien.
TOPP
De konkurrerer i toppen (blant de beste/sterkeste).
Stemningen var på topp hele kvelden.
Han var på toppen av sin karriere da ulykken rammet ham.
Hun gikk til topps i konkurransen.
TRAKTE
Det er ingenting å trakte etter (å strebe etter).
203
TRANG
Ha trang til: ha lyst til. Hun hadde ikke trang til å gå på ski.
TRAPPE
Krigen trappes opp/ned (intensiveres/blir mindre intens).
TREKKE
Hun trakk av seg hanskene.
Vi pleier å trekke for gardinene om kvelden. Vi trekker fra gardinene om
dagen. Gardinene kan også trekkes opp/ned.
Trekke fra kan også brukes med betydningen "subtrahere": Rabatten må
alltid trekkes fra.
Trekke fram kan bety "komme med, nevne": Han kunne trekke fram
mange eksempler på feil bruk av preposisjoner.
Det er deilig å trekke inn den friske fjellufta.
De ble trukket inn i konflikten.
Trekke opp har mange betydninger. Han trakk opp en flaske rødvin. Man
kan også trekke opp en klokke. Uttrykket blir også brukt i forbindelse med å
trekke opp en grense som betyr "sette en grense". Det trekker opp til uvær betyr
at uværet nærmer seg.
Trematerialene trekker seg sammen når de tørker.
Trekke tilbake kan bety "dementere": Han trakk tilbake det han hadde
sagt. Det kan også bety "gå tilbake, forsvinne": Demonstrantene trakk seg
tilbake etter en stund.
Trekke ut kan brukes helt konkret: Hun måtte trekke ut en tann. Det kan
også brukes med betydningen "vare lenge": Møtet trakk ut i langdrag (det ble
langvarig).
Trekke seg ut: ikke tilhøre lenger. Han trakk seg ut av partiet da han ikke
var enig i de nye forslagene.
TRENE
Hun trener i svømming hver dag.
Han trener opp musklene i armene.
De trener seg opp til å stå på hodet.
Vi trener på rollene våre.
TRO
Hun tror på Gud.
Tro dårlig/godt om en: ha dårlige/gode tanker om en. Hun tror godt om
alle mennesker.
204
TROPPE
Når den gamle regjeringen tropper av, håper mange på bedre tider (slutter,
trer tilbake).
De troppet opp i nye klær (viste seg, ankom, møtte fram).
TROSS
Til tross for: trass i. selv om det er/var. Til tross for uværet gikk han en tur
med hunden.
På tross av: i strid med, mot. Han drog på tross av alle advarsler.
TRUE
Arbeiderne truer med streik.
Ranerne truet til seg alle pengene.
TRYGG
Man kan aldri føle seg helt trygg for snøras i påskefjellet.
Jeg er trygg på ham (stoler på ham).
TRYGLE
Trygle om: be innstendig om. De tryglet om å få bli her.
TRYKKE
Arbeidsgiverne prøvde å trykke ned lønningene.
De har trykket opp 500 eksemplarer av boka.
Du må trykke på knappen når bussen skal stanse.
Det var vanskelig å trykke ut mer tannpasta av tuben.
TRYLLE
Hun tryllet fram den deiligste maten på noen få minutter.
TRÅD
Være i tråd med: svare til. Det han sier er helt i tråd med vår oppfatning.
Slå på tråden: ringe. Du kan slå på tråden til meg hvis du lurer på noe.
TUKLE
Tukle med:fingre/fomlemed. Han stod og tuklet med glidelåsen.
TULLE
Hun tullet med dem (sa/gjorde mye rart).
205
TUMLE
Tumle med streve med, ha problem med Han tumlet med det spørsmålet
hele kvelden
TUR
Alt skjedde i tur og orden (i nktig rekkefølge)
Han står for tur til å få en bedre stilling (det er hans tur)
De var på tur til hytta da det skjedde
TVERS
Det gikk på tvers av hans planer (mot)
De bodde tvers over veien (på den andre siden av)
TVIL
Jeg er i tvil om jeg skal reise (vet ikke sikkert)
De godtok forslaget under tvil (var ikke helt sikre)
TVILE
Jeg tviler på at/om det går
TVINGE
Hun tvang i seg maten
Han ble tvunget til å reise
Han tvang seg til de beste plassene
TY
Han tyr til alkoholen når han får problemer
TYDE
Alt tyder på at dette kommer til å bh et godt år
TYGGE
Hun går og tygger på tyggegummi hele dagen
TØRKE
Husk å tørke av deg på bena før du går inn'
Han vasket og hun tørket opp
Det var så tørt den sommeren så elva tørket helt ut/inn
UAVHENGIG
Han er uavhengig av sine foreldre
206
UFOREN(E)LIG
Hans filosofiske syn var uforen(e)lig med kirkens lære.
UFØLSOM
Hun var ufølsom overfor kritikken.
UKJENT
Den nye bestemmelsen var ukjent for ham.
Han var ukjent med de nye bestemmelsene.
UNDERHOLDE
Hun underholdt seg med sine venner.
UNDERRETTE
De ble underrettet om utviklingen i bedriften (fikk opplysning om).
UNDERVISE
Hun underviser i matematikk.
UNDRE
Hun undrer seg på/over hva de kommer til å si.
UNNGJELDE
Han kommer til å unngjelde for alt det vonde han har gjort (lide for).
UNNSETNING
Vennene våre kom oss til unnsetning da vi trengte penger (hjalp oss).
UNNSKYLDE
Han unnskyldte seg med at de hadde fått gjester.
UNNSKYLDNING
Hun bad om unnskyldning for at hun hadde vært så sint.
UNNTAK
I norsk grammatikk er det mange unntak fra reglene.
URETT
Begå/gjøre urett mot en: gjøre noe galt mot en.
Gjøre urett i noe: gjøre noe som er galt. Han gjør urett i å straffe barna så
hardt.
207
USKIKKET
Han er uskikket til/for den stillingen (passer ikke til).
USKYLDIG
Hun var uskyldig i det som hendte (hadde ingen skyld).
UTEBLI
De uteble fra møtet (kom ikke, møtte ikke opp).
UTELUKKE
Han ble utelukket fra konkurransen (fikk ikke delta).
UTFORDRE
Han ble utfordret til kamp.
UTGANGSPUNKT
Hun tok utgangspunkt i det som var sagt tidligere.
UTGAVE
Den boka har kommet i ny utgave.
UTGIFT
Vi har hatt store utgifter på den bilen.
UTKANT
De bor i utkanten av byen.
UTKAST
Arkitekten laget et utkast til det nye konserthuset.
UTLEGG
Hun har hatt en del utlegg på prosjektet (utgifter).
UTLØP
Barnet måtte få utløp for sitt sinne (fa lov til å være sint).
UTMERKE
De har utmerket seg i idrett (gjort det veldig bra).
UTNEVNE
Han ble utnevnt til konge etter sin far.
208
UTSETTE
De ble utsatt for harde angrep i pressen.
Hun ville ikke utsette seg for kritikk.
De hadde ingenting å utsette på servicen (kunne ikke klage på).
UTSIDE
På utsiden av boka var det et pent bilde.
UTSIKT
Det var fin utsikt over fjorden fra huset deres.
UTSLAG
Bemerkningen hennes var et utslag av misunnelse.
UTSOLGT
De var utsolgt for/på bananer (hadde ikke mer igjen).
UTSTREKNING
Oslo er en liten by, men stor i utstrekning.
Vi må i stor utstrekning ta hensyn til økonomien ved en slik avgjørelse.
UTSTYRE
Bilen var utstyrt med takluke og farget glass.
UTTALE
Han ville ikke uttale seg om den saken (si noe om).
UTTALELSE
De måtte komme med en uttalelse om saken før utgangen av måneden.
UTTRYKK
Hun gav uttrykk for sine meninger.
UTVALG
De hadde et stort utvalg av sjokolade.
UTVIKLING
Det er et land i rask utvikling (et land som utvikler seg raskt).
UVANT
Utlendingene er uvant med de lange lyse sommernettene i Norge.
209
UVILLIG
Han var ikke uvillig til å låne bort båten.
UVITENDE
De var uvitende om det som hadde hendt (visste ikke noe om).
VAKSINERE
Han ble vaksinert mot influensa.
VAKT
De måtte holde vakt over den syke dag og natt.
Sykepleieren satt på vakt hele natten.
Du må være på vakt så du ikke sier noe galt (passe deg).
VALG
Man kan si valg av eller valg på med omtrent samme betydning. Valg p
brukes mest når man mener "stemme på". De skal ha ny
nasjonalforsamling neste år.
Valget av denne kandidaten var ventet.
VANE
Han har for vane å komme for sent (pleier å).
VANSKELIG
Jeg har vanskelig for å forstå hva han sier (det er vanskelig for meg).
VANT
Vi er vant til å spise norsk mat.
VARE
Ta vare på: passe på. Han tar godt vare på frimerkene sine.
Ta seg i vare: passe seg. Ta deg i vare så du ikke faller!
Vare ved: fortsette, ikke slutte. Vi håper at de gode tidene vil vare ved.
VARSEL
De fikk varsel om at de måtte flytte.
De måtte flytte på kort varsel.
VARSLE
Hunden varslet om at det kom noen.
210
VARTE
Han kunne varte opp med hjemmebakte kaker til kaffen.
VASKE
De måtte vaske opp etter middagen.
VASSE
Det ser ut som han kan vasse i penger (ha overflod av).
VEDDE
Jeg vedder på at han vinner.
VEGNE
Han takket på vegne av hele familien.
VEI
Rydde av veien: fjerne. Alle hindringer ble ryddet av veien.
Ikke gå av veien for: ikke betenke seg på. Hun går ikke av veien for å
utnytte andre.
Være i veien: være galt, være en hindring. Hva er i veien med deg? Hunden
var i veien for henne hele tiden.
I vei: videre. Hun pratet i vei uten at noen hørte på henne.
På vei har forskjellige betydninger: 1 )De var på vei fra Paris til Oslo. 2)Hun
er åtte måneder på vei (gravid i åttende måned). 3)Du må ikke ta så på vei for
en slik bagatell (reagere så sterkt).
Bringe/skaffe til veie: anskaffe. Han måtte skaffe til veie alt de trengte for
turen.
VEIE
Veie for eller imot: vurdere, overveie. De veide for eller imot om de skulle
kjøpe huset.
VEKSLE
Han måtte veksle i dollar da han skulle reise til Amerika.
Han vekslet inn norske penger i dollar.
VEKT
Han la vekt på at alle måtte komme presis (understreke).
Han kjøpte sukker og mel i løs vekt (ikke ferdig pakket).
211
VELGE
Det er mye å velge i/(i)mellom i butikkene (stort utvalg).
Hun ble valgt inn i det nye styret.
Han ble valgt til ordfører.
VELKOMMEN
Velkommen til bords alle sammen! Nå er maten ferdig.
De følte seg velkommen hos naboen.
Han var velkommen i det nye selskapet.
VELVILJE
Se med velvilje på: være positiv til. De så med velvilje på den nye planen.
VENDE
Vende om: snu. De måtte vende om da uværet kom.
De vendte hjem igjen etter to år i utlandet.
Vende seg til: snu seg mot. Hun vendte seg til sidemannen og begynte å
snakke med ham.
Vende til: forandre til. Hun vendte sorgen til glede.
VENN
Gjøre seg til venns med: bli venner med. Hun gjorde seg til venns med
befolkningen på stedet.
VENNE
Venne seg til: bli vant til. Du må venne deg til klimaet her.
VENTE
Hun ventet på ham i to timer.
Han ventet med å si det.
VERDEN
I all verden brukes for å uttrykke overraskelse: I all verden, hva er det som
skjer her?
Aldri i verden: forsterkende uttrykk: Han kommer aldri i verden til å gifte
seg.
Sette barn til verden: føde/få barn. Hun har satt fem barn til verden.
Den saken er nå ute av verden (er glemt).
212
VERDI
Bilene synker fort i verdi.
Dette er av stor verdi (betyr mye).
Hva er verdien på det frimerket?
Det ble omsatt aksjer til en verdi av mange millioner kroner.
VERDIG
Han ble funnet verdig til Nobels fredspris.
VERN
Langs veien ble det bygd vern mot støyen fra bilene.
VERNE
Hun smurte seg inn med solkrem for å verne seg mot sola.
Vi må verne om naturen.
VETO
Presidenten kunne nedlegge veto mot det nye forslaget.
VETT
Han hadde ikke vett på å slutte i tide (var ikke klok nok til).
Du snakker som du har vett til (negativ betydning: det er helt dumt det du
sier).
VIDVANKE
Brevet var kommet på vidvanke (var blitt borte, kommet til feil adresse).
VIE
Hun viet sitt liv til de fattige.
VIFT
Hun er ute på vift med en god venn (ute og morer seg).
VIKAR
Han er vikar for presten.
VIKARIERE
Hun vikarierer for læreren.
213
VIKE
Husk å vike for trafikken fra høyre!
Han vek unna da de ville slå ham.
De viker ikke tilbake for å bruke våpen (er ikke redd for).
VIKLE
Fisken viklet seg inn i garnet.
VILJE
Ha/vise vilje til noe: ville gjøre noe. De viste vilje til samarbeide.
Barna fikk alltid sin vilje igjennom (fikk det slik de ønsket).
Han gjorde det ikke med vilje (mente ikke å gjøre det).
Hun gjorde det mot sin vilje.
Få sin vilje med noen: få noen til å gjøre det man vil.
VILKÅR
Ikke på vilkår: absolutt ikke. Vil du støtte det partiet? Nei, ikke på vilkår!
VILLE
Hun vil fram i livet koste hva det koste vil.
Han ville ikke inn på det (ville ikke snakke om det).
VILLIG
Han var villig til å hjelpe oss.
VINKE
De vinket til oss fra båten.
Vi ble vinket inn av politiet (stanset på veien).
VINNE
Han vant ikke fram med sine ideer (det ble ikke vist interesse for).
Hun vant over sine konkurrenter.
De har vunnet på sin nye politikk (det går bedre for dem).
VIPPE
Hun er ikke lett å vippe av pinnen (få til å miste kontrollen over seg selv).
Det står og vipper mellom de to partiene.
Båten vippet over på siden så han falt i vannet.
214
VIRKE
Medisinen virket på henne etter en time.
Det du sier virker sannsynlig for meg (jeg kan tro det er slik).
VIRKELIGHET
De er i virkeligheten ikke så rike (egentlig, faktisk).
VIRKSOMHET
Maskinen var i virksomhet hele dagen.
VISE
Mange blir vist bort ved grensen (får ikke komme inn).
De viste fram varene sine på utstillingen.
Turistene blir vist rundt/omkring i byen av en reiseleder.
Han viste til paragraf 3 i loven (refererte til).
VISKE
Han prøvde å viske bort/ut det som var skrevet.
VISSHET
Vissheten om at han snart skulle få se henne igjen, holdt ham oppe.
VITE
Hun
Han
Hva
Han
ville ikke vite av oss (ville ikke ha noe med oss å gjøre).
vet med seg selv at han har gjort det eneste riktige (er sikker på).
vet du om den saken?
visste verken ut eller inn (var helt rådløs).
VITNE
Han har flere vitner på at han ikke kjørte for fort.
VITS
Det er ingen vits i å prøve (det nytter ikke).
Hva er vitsen med det (hensikten med)?
215
VOKSE
Han kommer til å vokse av seg den uvanen (slutte med det når han blir
eldre)
Det har vokst fram en sterk interesse for litteratur.
Hun vokste opp i India.
Treet blir fint når det vokser seg til (etter hvert som det blir større).
Han klippet håret helt kort, men det vokste fort ut igjen.
VOKTE
Han må vokte seg for ikke å si noe galt (passe seg).
Han voktet på henne hele kvelden
VOLD
Politiet brukte vold mot demonstrantene.
Hun ble tatt med vold
VOTERE
De voterte over forslaget (stemte over).
Man kan votere for/imot noe
VRANGSTRUPE
Han satte maten i vrangstrupen
Få en i vrangstrupen betyr "ikke like en" Hun fikk ham helt i
vrangstrupen.
VRI
Du må vri om nøkkelen når du skal låse (opp/igjen) døra.
Hun måtte vri opp tøyet for hånd (fa vannet ut av tøyet).
De fikk vridd det til at hun hadde sagt det slik
De prøver alltid å vri seg unna når det er noe som skal gjøres.
VÆR
Han er ute i hardt vær (har problemer).
Elevene rakte hendene i været når læreren spurte dem om noe.
Draken gikk rett til værs på grunn av den sterke vinden.
216
VÆRE
Lyset er av (står ikke på, lyser ikke).
Være av med: bli kvitt. Han ville ikke være av med sykkelen for alt i
verden.
Være etter: forfølge. Politiet var etter ham overalt.
Være for: akseptere, ville ha. Hun er for fri import av klær.
Være fra seg: være fortvilet. Han var fra seg da han hadde mistet alle
pengene sine.
Tiden er inne for å så grønnsakene (det er rett tid).
Vil du være med til byen?
Han ville være med på å støtte den saken (være med og støtte).
Være (i)mot: ikke være enig i. Han var (i)mot forslaget.
Være om seg: gjøre noe til egen fordel. Han var om seg på alle områder.
Radioen er på (er i funksjon).
De var sammen om å gjøre jobben (gjorde det sammen).
Være til: eksistere. Jeg er glad jeg er til.
Jeg reiser neste uke og er tilbake om fjorten dager.
Tiden er ute: det er ikke mer tid igjen.
Han er ute etter ved (ute for å hente ved).
Han var ute for et overfall (ble utsatt for).
Det er ute med dem (de har ikke flere sjanser).
De var ute av seg da de mistet hunden sin (veldig lei seg).
Han var ved å drukne da de oppdaget ham (holdt på).
VÅGE
Jeg våger på at du ikke tør (vedder på).
Tør du våge deg på den oppgaven (forsøke deg på)?
VÅKE
Hun våket over den syke.
YMTE
Han ymtet noe om at han skulle reise (nevnte så vidt).
YNKE
Hun ynket seg over smertene.
YRE
Det yrte av maur i skapet (var fullt av).
217
YTRING
De kom med en ytring om at de ønsket å flytte.
ÆRBØDIGHET
Vise ærbødighet for/overfor noen: vise respekt for.
ÆRE
De forsynte seg flere ganger for å gjøre ære på maten (for å vise at de likte
maten).
De heiste ilagget til ære for jubilanten.
ÆREFRYKT
De hadde stor ærefrykt for guden sin.
ØDSLE
Han ødsler med pengene (sløser).
Han ødslet bort hele arven (sløste bort).
ØNSKE
Hun hadde et ønske om å få treffe ham.
ØRE
Hun har øre for språk (lærer fort).
ØSE
Han hadde et hav å øse av (mye å ta av).
Han øste opp suppe i tallerkenen.
Staten øser ut penger på forskjellige hjelpetiltak.
ØVE
Øve seg i og øve seg på betyr omtrent det samme. Han øver seg i å spille
tennis. Hun øver seg på å stå på hendene.
Han øver opp magemusklene.
Hun øver på piano.
ØVELSE
Han har lite øvelse i å spille tennis.
218
ØYE
Holde øye med: passe på. Hun holdt øye med ham.
Ha et godt øye til: like. Han hadde et godt øye til sjefens datter.
De kunne ikke lukke øynene for at det var slik (se bort ifra).
Se i øynene: akseptere, godta. De måtte se i øynene at saken var tapt.
Ha øye for: ha sans for. Hun har øye for detaljer.
Få øynene opp for: forstå. Da de fikk øynene opp for det som hadde skjedd,
ble de svært overrasket.
Ha noe for øye: ha som mål. Han hadde for øye å bli ferdig med studiene
før han var 25 år.
Få øye på: få se. Plutselig fikk han øye på en elg.
ØYEBLIKK
For øyeblikket er vi utsolgt på de skoene (akkurat nå).
Han kom i siste øyeblikk (nesten for sent).
ÅPEN
Han var åpen for nye tanker (interessert i).
ÅPNE
Han åpnet med å ønske alle velkommen.
ÅR
De reiste til utlandet, men kom hjem igjen etter et år.
De reiser på ferie til Spania år etter år (stadig).
Kontrakten gjaldt for ett år av gangen.
Han kom til Norge for ett år siden.
I år er det 20 år siden han døde.
Han tjener 100.000 i året.
Olav den hellige falt i år 1030.
Vi skal flytte om et år.
Forurensningen av naturen blir verre og verre år for år (for hvert år som
går).
Hun gikk den samme veien år ut og år inn (år etter år).
Han er litt oppe i årene (ikke helt ung).
Jeg har ikke sett ham på år og dag (det er lenge siden jeg så ham).
ÅREMÅL
Bli ansatt på åremål: få stilling for en bestemt periode.
219
ÅRSAK
Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent.
ÅRSBASIS
På årsbasis utgjorde dette en omsetning på 2 millioner.
ÅRSTID
Det pleier å regne mye her på denne årstiden.
Denne varmen er uvanlig for årstiden.
220