Innhold i xml-filen med eksempler

Innhold i xml-filen med eksempler
Navn (tag)
Vareeier
Kunde
Kundenummer
Beskrivelse
Eksempel
Kommentar
912345678
Kundenavn
ABC
FABRIKKER AS
987654321
Organisasjonsnr
Utvalg
UtvalgFraDato
2017-01-02
UtvalgTilDato
ProdusertDato
Deklarasjon
EkspTypeNr
2017-02-28
2017-03-01
Datoformatet
er standard
for XML.
Gruppe / Nivå
typ:Kundenum
mer
typ:Navn
Klient
typ:OrgNummer
Klient
typ:Dato
Utvalg
typ:Dato
typ:Dato
Utvalg
Utvalg
typ:Ekspedisjon
Type
Ekspedisjon /
EkspType
Ekspedisjon /
EkspType
Ekspedisjon /
Kategori
Ekspedisjonstype
4
Ordinær
innførsel
RE
xs:String
Refusjon
xs:String
EkspDato
Ekspedisjons
beskrivelse
Deklarasjonskategori
Her vil det også
fremkomme om
deklarasjonen er en
omberegning
Deklarasjonsbeskrivels
e
Ekspedisjonsdato
EkspNr
Ekspedisjonsnr.
10202
LopeNr
Løpenr.
2017117000
Kredittform
DeklarantNr
Betalerkodebeskrivelse
Deklarantens
kundenummer
Deklarantnavn
Kontant
912345687
EkspTypeNavn
KategoriType
KategoriBeskrivelse
DeklarantNavn
Avgift
StatistiskVerdi
Deklarasjonens totale
avgifter
Sum statistisk verdi
For omberegningsdeklarasjoner:
2017-18-02
DHL EXPRESS
(NORWAY) AS
-300
-1872
Mer detaljert
enn i pdf-fil.
Retning
fremkommer
av
ekspedisjonsty
pen. Tallet
fremkommer
og det kan da
skilles f.eks.
på
gjenutførsel
og ordinær
utførsel.
XS-referanse
typ:Kategori
Også i pdffilen
Også i pdffilen
Også i pdffilen
Rubrikk 48
Ikke i pdf-filen
Også i pdffilen
Også i pdffilen
Også i pdffilen
typ:Dato
Klient
Ekspedisjon /
Kategori
Ekspedisjon
typ:Klokkenum
mer
typ:Ekspedisjon
Lopenummer
xs:String
typ:Kundenum
mer
typ:Navn
Ekspedisjon /
Ekspedisjonsid
Ekspedisjon /
Ekspedisjonsid
Ekspedisjon
Deklarant
typ:PengeBelop
Deklarasjon
typ:PengeBelop
Deklarasjon
Deklarant
Innhold i xml-filen med eksempler
Navn (tag)
Beskrivelse
Differansen mellom
omberegnet og
opprinnelig
deklarasjon.
Sum justeringer For
omberegningsdeklarasjoner:
Differansen mellom
omberegnet og
opprinnelig
deklarasjon.
Innførsel: Avsender
Utførsel: Mottaker
Eksempel
Kommentar
XS-referanse
Gruppe / Nivå
-100
Rubrikk 45
typ:PengeBelop
Deklarasjon
Midroc Electro
AB
xs:string
Deklarasjon
Landkode
Avsender/utf.land
SE
typ:Landkode
Deklarasjon
LevVilkar
Fakturavaluta
Leveringsvilkår, kode
Valutakode
DDP
NOK
Innførsel:
Rubrikk 2
Utførsel:
Rubrikk 8
første linje
Rubrikk
15a/17a
Rubrikk 20
Rubrikk 22-1
typ:Kodeverk20
typ:ValutaKode
Fakturasum
Totalt fakturabeløp
53328
Rubrikk 22-2
OmrKurs
Faktura valutakurs
OpprEkspNr
Opprinnelig eksp.nr
ved omberegning
Opprinnelig løpenr.
ved omberegning
Ny total statistisk verdi
som omberegningen
har medført
Nytt samlet
justeringsbeløp på
omberegningen
Status på midlertidige
deklarasjoner
Justering
AvsenderMottaker
OpprLopeNr
DeklStatVerdi
DeklJustering
StatusBeskrivelse
Rubrikk 23
typ:FakturaPeng
eBelop
typ: ValutaKurs
3000
Også i pdf-fil
(Rubrikk B)
Også i pdf-fil
(Rubrikk B)
Også i pdf-fil
typ:Klokkenum
mer
typ:Ekspedisjon
Lopenummer
typ:PengeBelop
Forsendelse
FakturaValutabel
op
FakturaValutabel
op
FakturaValutabel
op
Omberegning/O
pprinnelig
Omberegning /
Opprinnelig
Omberegning
1000
Også i pdf-fil
typ:PengeBelop
Omberegning
Avventer
utgående
deklarasjon
Også i pdf-fil
xs:String
Omberegning
010202
2017116547