Skoleinfo Filmhjelp VGS 2016-2017

Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Filmhjelp.no
v/ Andreas Altermark og Geir Magne Pedersen
Den kulturelle skolesekken
på turné til
VIDEREGÅENDE SKOLE
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 1
Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Om produksjonen
I løpet av kurset vil vi ta for oss de mest grunnleggende trekkene ved filmarbeid og tar
elevene med på en reise fra idé til ferdig produkt. Verkstedet er delt i fire deler, og varer
i fire skoletimer.
Vi starter med et foredrag hvor vi gir elevene en innføring i filmteori og idéskaping.
Elevene setter så i gang med å skape sine filmideer som de så tegner storyboard til.
Elevene blir så delt opp i ”filmteam” og går ut og realiserer filmideene sine. Etter dette er
det klart for redigering. Elevene redigerer filmene, enten på egne maskiner eller på
maskiner vi har med. Til slutt er det klart for premiere. Vi viser da dagens produserte
filmer på storskjerm før vi takker for oss.
Premisset for Filmhjelp.no og denne turneen er at alle skal kan lage film med det utstyret
de selv har, eventuelt får lånt. Hjemmesiden er bygd opp med tanke på at en
mobiltelefon er det eneste elevene har tilgjengelig. Vi ønsker å vise elevene hvordan de
kan lage film uten at det skal koste dem noe.
I det vi forlater skolene vil elever og lærere sitte igjen med nyttig kunnskap om film og
filmproduksjon og hvor enkelt det kan gjøres. Vårt mål er å senke terskelen for å komme
i gang med å bruke film i skolehverdagen og å gjøre det enklere å bruke film i alle fag.
Gjennom kurset gir vi også skolene en hjelpende hånd med måloppnåelse innenfor digital
kompetanse.
Om utøverne
Andreas Altermark er utdannet dramapedagog og har blant annet jobbet som regissør og
dramalærer på Firda videregående skole. Siden 2008 har han turnert med flere
produksjoner innen teater og film for Den kulturelle skolesekken.
Geir Magne Pedersen er forfatter med hovedvekt på teater og skjønnlitteratur. Hans
produksjoner blir jevnlig spilt i Norge, Danmark og Tyskland. Er sist satt opp i regi av
Amnesty i flere land i Sør-Amerika. Pedersen er medeier i produksjonsselskapet Morrdi
Produksjoner.
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 2
Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Arrangørdata
Tidsramme: 180 minutter
Arena: klasserom
Opprigg: 30 minutter
Nedrigg: 30 minutter
Maks antall elever per event: 30
Trenger blending: må være mulig å blende
SKOLEN må stille med:
- elevene må bruke egen PC – samt laste ned gratis programvare på forhånd:
Windows Live Movie Maker
- elevene må ha tilgang til strøm til PC
- klasserommet må ha projektor og lerret/smartboard
KONTAKTPERSON/arrangør må være tilgjengelig når produksjonen kommer, slik at
eventuelle praktiske spørsmål kan avklares.
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 3
Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Kontakt
For spørsmål vedrørende tidspunkt, spillsted, turnérute:
Scene Finnmark ved turnélegger Anne Moen
• E-post: [email protected]
• Telefon.: 78 96 42 08
For spørsmål vedrørende programmet:
Scene Finnmark ved DKS-koordinator VGS, Isabell Strande Kiil
• E-post: [email protected]
• Telefon: 78 96 42 74
Kontakt utøverne på turné:
Andreas Altermark
• E-post: [email protected]
• Telefon: 905 72 877
________________________
Den kulturelle skolesekken
(DKS) er en nasjonal satsing, der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å medvirke til at elever i
skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
Ordningen finansieres av spillemidler og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet.
Gjennom DKS turnerer profesjonelle utøvere med kunst- og kulturprogram spesielt rettet mot barn og unge.
Finnmark fylkeskommune, ved Scene Finnmark, koordinerer DKS i fylket, og har ansvar for turneene.
Les mer på www.dksfinnmark.no eller www.denkulturelleskolesekken.no
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 4
Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Filmhjelp.no
Andreas Altermark ja Geir Magne Pedersen bokte
Kultuvrralaš skuvlalávka
gierdomátkkis
JOATKKASKUVLLAIN
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 5
Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Buvttadus
Kurssas gieđahalle filbmabarggu vuođđoáššiid ja válde ohppiid mielde mátkái jurdaga
rájes gitta gárvves buktagii. Bádji lea juhkkon njealji oassái, ja bistá njeallje
skuvladiimmu.
Moai álggahetne logaldallamiin man ulbmil lea láidestit ohppiid filbmateoriijaide ja
jurddahábmemii. Oahppit álget dasto hábmet iežaset filbmajurdagiid ja sárgut
storyboarda. Oahppit juhkkojuvvojit “filbmajoavkkuide” ja mannet olggos duohtan
dahkat iežaset filbmajurdagiid. Dán maŋŋel de lea redigeren. Oahppit redigerejit
filmmaid, juogo iežaset dihtoriin dahje dihtoriin mat munnos leat mielde. Loahpas
juhkkojuvvojit bálkkašumit. Mii geahččat stuorašearpmas filmmaid maid leat dán beaivvi
buvttadan, ovdal go moai giite munno ovddas.
Neahttasiiddu Filmhjelp.no ja dán gierdomátkki eaktun lea ahte buohkat galget sáhttit
ráhkadit filmma daiguin reaidduiguin mat sis leat, dahje maid sii sáhttet luoikkahit.
Neahttasiidu lea huksejuvvon dainna jurdagiin ahte mobiilatelefovdna lea áidna mii
ohppiin lea olámuttos. Moai háliidetne čájehit ohppiide mo sii sáhttet ráhkadit filmma
almmá dan haga ahte máksit dan ovddas.
Go moai guđđe skuvlla, de galgá ohppiin ja oahpaheddjiin leat ávkkálaš máhttu filmma ja
filbmabuvttadeami birra ja man álkit dan sáhttá dahkat. Munno ulbmil lea vuolidit
šielmmá boahtit johtui geavahit filmma skuvlaárgabeaivvis ja dahkat álkibun geavahit
filmma juohke fágas. Kurssain veahkehetne moai maid skuvllaid olahit digitála
gelbbolašvuođa mihttomeriid.
Kulturbargit
Andreas Altermark lea oahppan drámápedagoga ja lea earret eará bargan rešissevran ja
drámáoahpaheaddjin Firda joatkkaskuvllas. 2008 rájes lea son johtán gierdomátkkiin
máŋggain filbma- ja teáhterbuvttadusain Kultuvrralaš skuvlalávkka ovddas.
Geir Magne Pedersen lea čálli gii eanaš čállá teáhterbihtáid ja čáppagirjjálašvuođa. Su
buvttadusat čájehuvvojit jeavddálaččat Norggas, Dánmárkkus ja Duiskkas. Maŋemus leat
su buvttadusat čájehuvvon Amnesty olis máŋgga riikkas Lulli-Amerihkás. Pedersen lea
buvttadanfitnodaga Morrdi Produksjoner mieleaiggát.
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 6
Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Lágideaddjidieđut
Áigerámma: 180 minuhta
Báiki: luohkkálatnja
Láhčin: 30 minuhta
Čorgen: 30 minuhta
Galle oahppi eanemustá juohke lágideamis: 30
Sevnnjodahttin: ferte leat vejolaš sevnnjodahttit lanja
SKUVLA ferte ordnet:
- oahppit fertejit geavahit iežaset dihtoriid – ja viežžat nuvttá prográmmagálvvu
ovddalgihtii:
Windows Live Movie Maker
- ohppiin ferte leat vejolašvuohta oažžut el-rávnnji dihtoriidda
- luohkkálanjas ferte leat projektor ja liidni/smartboard
GULAHALLANOLMMOŠ/lágideaddji ferte lea olámuttos go buvttadus boahtá, vai vejolaš
geavatlaš gažaldagaid sáhttá čoavdit.
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 7
Den kulturelle skolesekken/Kultuvrralaš skuvlalávka
Skoleinfo/skuvladieđut
FILM/FILBMA
For klassetrinn/Luohkáide:
VGS 1
VGS 2
VGS 3
Oktavuohta
Jus leat gažaldagat áiggi, báikki, gierdomátkeruvtto dahje sullasačča birra:
Lávdi Finnmárkku gierdomátkelágideaddji Anne Moen
• E-poasta: [email protected]
• Telefovdna: 78 96 42 08
Jus leat gažaldagat prográmma birra:
Lávdi Finnmárkku Kultuvrralaš skuvlalávkka buvttadeaddji Joatkkaskuvla, Isabell Strande
Kiil
• E-poasta: [email protected]
• Telefovdna: 78 96 42 74
Váldde oktavuođa kulturbargiin gii lea gierdomátkkis:
Andreas Altermark
• E-poasta: [email protected]
• Telefovdna: 905 72 877
_________________________
Kultuvrralaš skuvlalávka
(DKS) lea nationála nannen, gos kultur- ja oahpahussuorgi barget ovttas dainna ulbmiliin ahte oahppit besset
oahpásmuvvat ja oažžut áddejumi buot lágan ámmátlaš dáidda- ja kultursurggiide.
Ortnet ruhtaduvvo spealloruđaiguin ja lea ovttasbargu Kulturdepartemeantta ja Máhttodepartemeantta
gaskkas.
Kultuvrralaš skuvlalávkka gierdomátkkiid bokte lágidit ámmátlaš dáiddárat dáidda- ja kulturprográmmaid
mat leat heivehuvvon erenoamážit mánáide ja nuoraide. Finnmárkku fylkkagielda, Lávdi Finnmárku bokte,
oktiiheiveha Kultuvrralaš skuvlalávkka fylkkas, ja das lea ovddasvástádus gierdomátkkiin.
Loga eambbo: www.dksfinnmark.no dahje www.denkulturelleskolesekken.no
Scene Finnmark - Den kulturelle skolesekken
Boks 443, 9811 Vadsø, Telefon/Telefovdna 78 96 42 00
www.dksfinnmark.no
side 8