Helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk

Helse-, miljø- og
sikkerhetspolitikk
Industri og Energi | 1
Innhold
Forbundsstyrets forslag til uttalelse............................................................................................3
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger................................................................6
2 | Industri og Energi
Forbundsstyrets forslag til uttalelse
01.........
02.........
03.........
04.........
05.........
06.........
07.........
08.........
09.........
10.........
11.........
12.........
13.........
14.........
15.........
16.........
17.........
18.........
19.........
20.........
21.........
22.........
23.........
24.........
25.........
26.........
27.........
28.........
29.........
30.........
31.........
32.........
33.........
34.........
35.........
36.........
37.........
38.........
39.........
40.........
41.........
42.........
43.........
44.........
45.........
46.........
47.........
48.........
49.........
50��������
51��������
52��������
53��������
54��������
55.........
Vi oppfordrer regjeringen å legge Stortingsmelding nr. 29 (2010–2011) om et anstendig arbeidsliv til grunn for
sin politikk innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Stortingsmeldingen peker på viktigheten av partsamarbeidet
i arbeidslivet. Vi forventer at regjeringen vil føre en politikk som viderefører dette. Stortingsmeldingen slår i
hovedsak fast at vi har et godt regulert arbeidsliv og at de fleste i norsk arbeidsliv har gode arbeidsvilkår.
Innen petroleumsindustrien har vi de siste årene opplevd et økende kostnadspress, med oppsigelser,
permitteringer, redusert bemanningsgrad og svekket kompetanse som resultat. Vi ser allerede mye som tyder på
potensielt store konsekvenser for HMS nivået generelt og sikkerheten spesielt, med kutt i vedlikeholdsbudsjetter,
endrede rammebetingelser i anbudsrunder og ved kontraktinngåelse etc (H-06). De store omveltningene,
omorganiseringene og kostnadskuttene deler av industrien opplever, setter også parts- og trepartssamarbeidet
på prøve. Tillits- og verneapparat opplever i økende grad manglende arbeidstakermedvirkning og involvering i
prosesser på alle nivå samt en «hardere» HR politikk enn vi har vært kjent med i Norge (H-12, H-16). Vi ser også
tegn til utfordringer i trepartssamarbeidet dersom ikke bevisstheten økes.
Vi forventer også at regjeringen bruker undersøkelsen og rapporten om storulykkepotensialet som Ptil
gjennomfører hvert år, som grunnlag for sitt arbeid innenfor sikkerhet. Rapporten for 2015 viser generelt en
negativ trend som er forventet enda verre for 2016 [må redigeres etter offentliggjøring av ny RNNP 27/4].
Industri Energi skal sammen med LO delta i Arbeids- og Sosialdepartementets partssammensatte arbeidsgruppe
fra petroleumsnæringen for å utarbeide grunnlag for en Stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten. For
å belyse dagens problemstillinger og de fremtidige utfordringene industrien står overfor vil vi legge vekt på å gi et
mest mulig realistisk bilde av situasjonen.
Flerbruksfartøy er involvert i en stadig økende andel av total petroleumsaktivitet på norsk sokkel. En rekke
aktiviteter som utføres av oljearbeidere på disse fartøyene, omfattes i dag ikke av arbeidsmiljøloven. Industri
Energi vil fortsette å arbeide for at alle oljearbeidere på norsk sokkel skal omfattes av arbeidsmiljøloven,
uavhengig av installasjon og fartøy.
Stortingsmeldingen om et anstendig arbeidsliv legger også opp til arbeidstakermedvirkning i lisensene
i Nordsjøen. Den legger opp til en frivillighet fra partene. Men dersom én av partene ikke ønsker
arbeidstakermedvirkning, blir det ikke noen frivillighet. Industri Energi krever partssamarbeid i hele arbeidslivet
og at arbeidstakermedvirkning i lisensene blir gjennomført.
Industri Energi vil arbeide for at all aktivitet er i samsvar med intensjonen bak gjeldende regelverk og forskrifter.
Industri Energi er også bekymret for den økende utstøtingen fra arbeidslivet. Industri Energi vil ikke bare at
delmålet om sykefravær blir fokusert, men at delmålet om å få alle ut i arbeidslivet blir prioritert. For å styrke
oppfølgingen av IA-avtalen, går Industri Energi inn for at det etableres attføringsgrupper i bedriftene (H-19).
Det er en kjerneoppgave for forbundet å jobbe for et likestilt arbeidsliv for alle. I kampen mot diskriminering og
trakassering vil vår egen skolering og holdningsskapende arbeid være viktige virkemidler.
På bakgrunn av alvorlige hendelser utenfor Norge, krever Industri Energi at regjeringen setter ned et offentlig
utvalg som skal utforme retningslinjer for arbeidsgivere som sender ansatte på oppdrag til andre land. Slike
retningslinjer må forplikte selskapene til å gi like gode vilkår for sikkerhet og rettigheter som for ansatte i
Norge. I dag er for eksempel ansatte på utenlandsoppdrag ikke automatisk dekket av yrkesskadeforsikring eller
folketrygden dersom de selv ikke sørger for dette. Det må også være et tett samarbeid mellom selskaper og
sikkerhetsmyndigheter for å sikre sivilt ansatte på utenlandsoppdrag.
Industri Energi krever at bruk av norsk språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Møter, kurs, prosedyrer,
retningslinjer og lignende skal være tilgjengelig på norsk. Andre språk kan brukes i tillegg til norsk når dette
er hensiktsmessig for å sikre god kommunikasjon, og for å sikre at sikkerhet og beredskap ivaretas for alle
arbeidstakere. Det er av stor sikkerhetsmessig og sosial betydning at alle arbeidstakere i bedriftene forstår
instrukser og er i stand til å kommunisere med hverandre, spesielt i situasjoner med uønskede hendelser. Industri
Energi vil også arbeide for å styrke Ptils rammeforskrift § 14 om bruk av norsk språk.
Industri og Energi | 3
56.........
57.........
58.........
59.........
60.........
61.........
62.........
63.........
64.........
65.........
66.........
67.........
68.........
69.........
70.........
71.........
72.........
73.........
74.........
75.........
76.........
77.........
78.........
79.........
80.........
81.........
82.........
83.........
84.........
85.........
86.........
87.........
88.........
89.........
90.........
91.........
92.........
93.........
94.........
95.........
96.........
97.........
98.........
99.........
100......
101.......
102.......
103.......
104������
105������
106�����
107������
108�����
109������
110������
111������
112������
113������
Vi ønsker ingen oppmykning av arbeidstidsreglene. Skift- og turnusordninger og arbeid på ubekvemme tider og
søndager skal bare forekomme når det er strengt nødvendig. Vi har i dag et fleksibelt regelverk, og det er bare for
arbeidsgiverne å bruke det handlingsrommet som ligger der. Vi er imot oppmykning av reglene for midlertidige
ansettelser. Hovedregelen skal være fast ansettelse. Arbeidsmiljøloven hadde allerede tilstrekkelig fleksibilitet
og åpning for midlertidige ansettelser i spesielle situasjoner. Vi har lang erfaring for at midlertidighet trekker ut i
langdrag, og at våre medlemmer på grunn av dette ikke får etablert seg med bolig og familie. De nye endringene
i aml har ikke medført flere fastansettelser. Tvert imot er det mye som tyder på at flere er midlertidig ansatt
nettopp på bekostning av faste ansettelser. Industri Energi vil derfor arbeide for en reversering av de endringer og
oppmykningen av arbeidsmiljøloven som er kommet i 2015-16.
Vi har innenfor våre bransjer alle tenkelige arbeidstidsordninger, alt fra 1-skift til 6-skift, fra helkontinuerlige
til diskontinuerlige arbeidstidsordninger. I forbindelse med godkjenning av skiftplaner skal forbundet bistå
bedriftene, tillitsvalgte og ledelse med å komme fram til gode ordninger. Vi skal legge stor vekt på hva arbeids­
takerne mener når en arbeidsplan skal utarbeides eller endres. Vi kan ikke se bort fra hva forskningen sier om
helsefarlige arbeidstidsordninger, men prøve å tilpasse advarslene fra forskning med ønskene på den enkelte
arbeidsplass.
Det er viktig å beholde innstillingsretten. Vi skal arbeide for at 12/16- eller 14/21-rotasjon benyttes. Bedriftene må
pålegges regelmessig helsesjekk av skiftarbeidere, spesielt med hensyn til helseutfordringene ved nattarbeid (H-05).
Mange medlemmer er plassert som vikarer ute i bedrifter uten å ha noen tillitsvalgte å søke bistand hos. Disse
er redde for å hevde sin rett. De er redde for både økonomiske og andre konsekvenser det har å gå til sak mot
innleier. Vi krever rett til å gå kollektivt til sak for å få fast jobb hos innleier. Det at vi som forbund har rett til
å gå til sak mot bedriften når det oppdages urett eller lovbrudd, må betegnes som en styrke for kvaliteten i
arbeidslivet og for vårt demokrati. Fjerning av den kollektive søksmålsretten har tatt bort det eneste verktøyet
vikarer og midlertidig ansatte har hatt som siste konsekvens. Det har senket kvaliteten i arbeidslivet generelt og
for den enkelte arbeidstaker spesielt. Industri Energi vil arbeide for gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett for
fagforeninger om lovlighet av innleie fra bemanningsforetak (H-09). Innleiebedriften og dens tillitsvalgte skal
begge tilse at likebehandlingsprinsippet blir gjennomført.
Industri Energi kan ikke akseptere fjernstyring av plattformer der det er personer om bord. Vi mener at
storulykkerisikoen øker dersom en plattform fjernstyres via skjermer av personer langt unna situasjonen.
Likeledes vil forbundet arbeide for at ubemannede plattformer oppfyller krav til reell beredskap på lik linje med
øvrige aktiviteter på norsk sokkel, samt at håndtering av disse faller inn under petroleumsregelverkets og
arbeidsmiljølovens virkeområde. Ytterligere problemstillinger relatert til begge typer plattformer, er reell sikkerhet,
opplevd sikkerhet og risikopersepsjon, som må tas på alvor.
Nye operasjonsmodeller, integrerte operasjoner, samhandling land/sokkel, må dekkes av ett felles
petroleumsregelverk (H-01).
Sikkerhets- og beredskapsopplæringen må styrkes. I dag blir kravene til denne opplæringen utarbeidet gjennom
Norsk Olje og Gass sitt partsammensatte utvalg, Nettverk for sikkerhetsopplæring og beredskap (NSOB). Siden
2013 har det vært store endringer i Norsk Olje og Gass Retningslinje 002 og tilhørende fagplaner. Industri Energi
har vært kritiske til deler av disse endringene og mener bestemt at bakgrunnen for en del av endringene er
knyttet opp mot kostnadsreduksjoner fremfor ønsket om bedre sikkerhet og beredskap. Industri Energi frykter
at effekten av disse endringene på lang sikt er svekket sikkerhet og beredskap i en skarp situasjon. Det er
spesielt i nedgangstider med stort fokus på kostnadsreduksjoner man ser den uheldige effekten av at kundene
(oljeselskapene) selv regulerer kravene i opplæringen. Industri Energi krever derfor at det er Petroleumstilsynet
som må styre kravene, utformingen og gjennomføringen av sikkerhets- og beredskapsopplræingen som i dag
fastsettes i NSOB. Industri Energi krever at dette gjennomføres i et eget trepartssammensatt utvalg. Sikkerhetsog beredskapsopplæringen må også styrkes i landbasert industri, særlig på landbaser og landanlegg tilknyttet
offshorenæringen (H-14).
Helikoptersikkerhet er et prioritert arbeidsområde for Industri Energi. Vi vil gjennom vårt Helikopterutvalg fortsette
å arbeide proaktivt for å forbedre helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Et nytt felleseuropeisk regelverk for
offshore helikopteroperasjoner (HOFO) vurderes nå implementert i Norge. Et samlet helikopterfaglig miljø i Norge
er imot en slik innføring da HOFO vil svekke helikoptersikkerheten og utfordre det proaktive sikkerhetsarbeidet
i Norge. Industri Energi krever at regjeringen ikke innfører HOFO. Dette vil sikre fortsatt norsk kontroll på disse
4 | Industri og Energi
114.......
115.......
116.......
117.......
118.......
119.......
120.......
121.......
122.......
123.......
124.......
125.......
126.......
127.......
128.......
129.......
130.......
131.......
132.......
133.......
134.......
135.......
136.......
137.......
138.......
139.......
140.......
141.......
142.......
143.......
144.......
145.......
146.......
147.......
148.......
149.......
150.......
151.......
152.......
153.......
154.......
155.......
156.......
157.......
158.......
159.......
160.......
161.......
162.......
operasjonene. Industri Energi vil også jobbe for at anbefalingene i Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS3b) blir
gjennomført samt at Helikoptersikkerhetsstudie nr 4 (HSS4) blir en realitet i landsmøteperioden. HSS-studiene
danner mye av grunnlaget for det sikkerhetsnivået vi har i dag. Vi vil også arbeide for at det gjennomføres en egen
studie som går på opplevd sikkerhet blant passasjerene. Vi ser at det fremdeles øves et stort kommersielt press
mot helikopterleverandører i form av økonomisk straff ved forsinkede leveranser og forsinkelser ved tekniske
problemer. Slike straffer er ikke akseptable hvis det kan gå på akkord med sikkerheten. Penaltyordningen må
gjennomgås eller fjernes i sin helhet. Industri Energi krever videre at Norsk Olje og Gass innfører offshore delen av
nasjonalstandard for redningsmenn og således gjør denne til et krav for å kunne operere på norsk sokkel (H-04).
Alle former for kontrolltiltak er potensielt inngrep i arbeidstakers integritet. Industri Energi krever en mer
konservativ tolkning og praktisering av den tilgang som ligger i regelverket til innføring av kontrolltiltak. Forbundet
skal også arbeide inn mot myndighetene for å presisere lovverket i tråd med dette (H-07).
Vi mener det er på høy tid at forbudet mot mobiltelefoner oppheves heves med mindre et forbud kan
dokumenteres nødvendig av helt spesielle sikkerhetsgrunner og andre tiltak ikke kan iverksettes. Mobiltelefoner
i dag er ikke bare en mobiltelefon, men en smartphone hvor man har f.eks, bildene sine, e-posten, musikk,
kontakter, med mer. Industri Energi mener helt klart at mobiltelefon må kunne brukes i boligkvarteret og
rekreasjonsområdene uten at det utgjør noen fare for sikkerheten på innretningen (H-21). Dette innbefatter også
det generelle forbudet mot e-sigaretter.
Varslingsbestemmelsene og vern av varslere må styrkes. Den senere tid har igjen aktualisert problemstillinger
knyttet til dette, både relatert til arbeidsgivers håndtering av ansvar og myndighetenes håndtering av regelverk,
oppfølging og tilsyn. Industri Energi vil arbeide for at det også tas et politisk ansvar for å styrke vernet (H-15).
Våre medlemmer blir utsatt for mange kjemikalier i løpet av en arbeidsdag. Vi må få på plass en bedre oversikt og
et bedre regelverk for behandling av kjemikalier, slik at vi begrenser skadeomfang til det minimale.
Industri Energi har støttet den store kampanjen mot arbeidsrelatert KOLS som Arbeidstilsynet har gjennomført. Vi
vil følge opp slik at de pålegg som er gitt blir gjennomført, slik at vi får et bedre arbeidsmiljø og at eksponeringen
av støv, gasser, stekeos og støv fra renholdsmidler kommer under grensen for påføring av helseskader.
Støy er den mest voksende innmeldte yrkesskaden. Industri Energi vil arbeide for og følge opp prosjekter for hele
industrien der eksponering for støy blir redusert til de normer som er anbefalt for ikke å skade hørselen. Likeledes
vil forbundet følge opp de helsemessige utfordringene knyttet til dette. Det samme gjelder for vibrasjon.
Forbundet krever at yrkesrelaterte psykiske lidelser og muskel-/skjelettlidelser skal omfattes av
yrkesskadebestemmelsene (H-03).
Vi ser med forventning på at petroleumsvirksomheten går nordover, men da må ikke HMS-arbeidet svekkes,
men styrkes. Det samme gjelder for beredskapen. Samarbeidet med andre som arbeider i arktiske strøk bør
intensiveres, slik at vi kan lære av hverandre, og derigjennom øke sikkerheten totalt sett (H-02).
Industri Energi er positiv til petroleumssatsingen i Barentshavet. Støtten til denne satsningen er imidlertid med
forbehold om at verken ytre miljø eller de som arbeider i disse områdene skal utsettes for større risiko enn for
den etablerte delen av norsk sokkel. Det betyr at tempoet ikke kan overskride tilgangen på kvalifisert materiell og
mannskap, og at risikoen skal være beregnet som minst like god som på den etablerte delen av norsk sokkel. Vi
mener med dette at gamle boreinnretninger som ikke er utstyrt for operasjon i arktiske strøk, ikke skal benyttes.
Helårsoperasjon i Arktis krever vinterisering som holder kulden og været ute og sikrer utstyr og mannskap om
bord.
Industri og Energi | 5
Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger
Forslag H-01 Grenseoppgang Atil/Ptil
Forslagsstiller: Statoil
Forslag tekst:
Forbundet tar initiativ til ,og krever, at det gjøres en
grenseoppgang mot Ptil og Atil’s ansvarsområde slik
at relevant personell blir omfattet av den samme
tilsynsmyndigheten.
Forslag begrunnelse:
Ptil og Atil har i dag helt klare grenser for hva som er
deres ansvarsområde innenfor personell som arbeider på
kontorsteder, i operatørselskaper. I korthet går dette ut på
at grensen går i strandsonen. Dvs at alt personell på land
hører inn under Atil’s ansvar og personell offshore hører
under Ptil. I tillegg har Ptil ansvaret for landanleggene våre.
Dette betyr at vi i dag har store grupperinger på land som
i realiteten arbeider direkte mot sokkel, men under Atil’s
tillsyn.
Det er f.eks personell som arbeider i operasjonsgrupper,
kontrollrom på land, integrerte oppgaver sokkel/land osv.
Vi mener at slikt personell bør høre inn under Ptil’s
ansvarsområde, fordi arbeidsoppgavene er direkte knyttet
mot sokkel.
Innstilling:
Tiltres ikke slik det er formulert. Det er ikke noe som
tilsier at arbeidsmiljøforhold og HMS generelt vil styrkes
under tilsyn av Ptil. På den annen side vil det gi nye
problemstillinger mht hvor grensedragningen skal
gå for omfattet personell, hvilke kriterier skal være
gjeldene, stillingsbetegnelser osv. Forslaget gir heller
ikke indikasjon på at Arbeidstilsynet ikke oppfyller
kravene. Nye operasjonsmodeller, integrerte operasjoner,
samhandling land/sokkel, må imidlertid dekkes av ett
felles petroleumsregelverk. Det vises til Helse-, miljø- og
sikkerhetspolitisk uttalelse
Forslag H-02 Områdeberedskap
har et såpass stort fokus på kostnadsbesparende tiltak,
om at de nå ikke ønsker å opprettholde lovnaden om et Sar
helikopter i Brønnøysund som lå i PUD for AHa.
I tillegg er områdene større jo lengre nord en kommer. Oljeog gass virksomheten beveger seg nordover, og avstandene
blir større. Og klimaet blir kaldere.
Sentrale spørsmål er:
Hvordan få til en fullgod dekning i Barentshavet, langt
fra land med skip som en ikke kan lande på i mørket?
«Jomfruelige» områder blir det krevende å få til dekning
(delvis områder som overlapper hverandre), men hvordan
oppnå god nok dekning med lange flytider og lang veg til
sjukehus.
I perioder hvor SAR er på oppdrag mangler en god dekning.
Ved SAR i oppdrag er tilgjengeligheten borte opp mot 5 timer
pr oppdrag, og da er faren for nye hendelser større.
Vi vet at alderssammensetningen for de offshore er at
flere nærmer seg pensjonistenes rekker, og sjansen for
hjerte- og kar lidelser øker. Jo raskere hjelp, jo større sjanse
har man for å få et godt resultat i etterkant. Det vil bedre
sjansen for at den enkelte får et bedre livskvalitet.
En må også se på DFU kravene ift områdeberedskap, og
blant annet krav om fullverdig dekning på beredskap på felt
utenfor «dagens områdeberedskap».
Innstilling: Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og
sikkerhetspolitisk uttalelse
Forslag H-03 Utvidelse av
yrkesskadebestemmelsene
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Sunndal Kjemiske
Fagforening, Alnor Kjemiske Fagforening, Høyanger
Kjemiske
Forslag tekst:
Yrkesskadebestemmelsene må utvides til å også omfatte
psykiske lidelser og muskel/skjelettlidelser som er
arbeidsrelaterte.
Forslagsstiller: Statoil
Forslag tekst:
Forbundet må arbeide for en fullgod områdeberedskap
for alle områder på norsk sokkel. Inkl områdeberedskap i
arktiske strøk.
Forslag begrunnelse:
Vi ser allerede nå utfordringer i Halten Nord når selskapene
6 | Industri og Energi
Forslag begrunnelse:
Dagens kriterier for yrkessykdommer er ikke i samsvar med
belastningene arbeidstakere blir utsatt for i arbeidslivet.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse
Forslag H-04 Norsk standar for SAR
redningsmenn
må komme klare føringer for hvordan man setter opp en
skiftplan i forhold til 4-, 5- 6-skiftordninger basert på et
HMS perspektiv
Forslagsstiller: CHC Helikopter Service
Forslag tekst:
Industri Energi skal jobbe for at Norsk Olje og Gass
ratifiserer SAR Offshore-delen av;
NASJONAL STANDAR FOR REDNINGSMENN
INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN,
REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE.
Forslag begrunnelse:
Det er i dag et vell av forskjellig skiftplaner innenfor
samme type skiftordning. Det er påfallende få som har
like skiftplaner. De aller fleste bedrifter og foreninger har
laget sine egne versjoner. Det må være et overordnet mål
at vi får skiftplaner og arbeidstidsordninger som gjør at
skiftarbeideren kan stå distansen ut.
Forslag begrunnelse:
Den kvalitative standard for Redningsmenn i Norge er
vedtatt av både Justis- og Helsedepartementet. Dette sikrer
nivået på medisinsk kompetanse, samt både formelle,
fysiske og psykiske krav for å inneha en stilling som
Redningsmann.
Innstilling:
Tiltres delvis. Det finnes tilstrekkelig forskning og
dokumentasjon på negative sider ved skift- og nattarbeid til
at skiftarbeid og HMS er relevant. Det vises til Helse-, miljø- og
sikkerhetspolitisk uttalelse
Når det gjelder denne type tjeneste offshore, så er ikke
standarden ratifisert av Norsk olje og gass. Det resulterer
i at operatørselskapene kan benytte seg av SAR-tjenester
som har et annet (les:lavere) nivå enn hva standarden
krever.
Forslag H-06 Reduksjon av personell
ombord på rigger og instalasjoner
Eks. forekommer det s.k. wet-lease kontrakter, hvor
amerikansk crew og helikopter betjener SAR-beredskap for
oljerigger ut fra Hammerfest.
Den mest åpenbare negative konsekvensen kan bli at
norsktalende nødstedte og/eller syke, må forholde seg
til en ikke-norskspråklig førstelinje helsearbeider. Dette
kommer i tillegg til at det finstemte samarbeidet mellom
sykepleier og Redningsmann, i en detaljert og prosedyreorientert tjeneste blir svært sårbar.
De to største aktørene i levering av SAR-tjenster i Norge,
CHC HS og Bristow Norway har begge implementret disse
kravene i sin styrende dokumentasjon.
Vi anmoder derfor om at nå også Norsk olje og gass,
følger myndighetenes og bransjens vedtak til krav for
Redningsmenn i Norge.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse
Forslag H-05 Mer forskning på våre
skiftordninger
Forslagsstiller: Fredrikshald Farmasøytiske
Forslag tekst:
Forbundet må ta ansvar for å få mer forskning på våre
skiftordninger. Det er lite forskning på tradisjonelle
skiftordninger om hvordan det påvirker helsa. Spesielt
med tanke på springskift kontra 12-timer skift i helger. Det
Forslagsstiller: Halliburton AS
Forslag tekst:
Industrienergi må jobbe for at oljeselskapene sitt press på
reduksjon av personell om bord på riggene skjer i samsvar
med gjeldende regler og forskrifter
Forslag begrunnelse:
Oljeselskapene og spesielt Statoil legger et stort press på
leverandørene i oljeservice. I tillegg til å presse prisene vil
de nå redusere på personell ombord ute på riggene. Flere
oppgaver er ment å fjernopperes fra land. Dette vil i noen
tilfeller medføre at noen vil være kun 1 person ute som skal
dekke 24 timer med de utfordringer det vil bli mhp på bla.
skift, arbeidstid, arbeidsbelasninger og pauser. Det er også
et stort fokus på å x-trene personell på tvers av disiplinene.
Dette krever at man kartlegger kompetansesprik og videre
hvordan man lærer opp personell. Det har ikke vært noen
form for arbeidstakermedvirkning i denne prossessen og
til tross for flere bekymringsmeldinger inn til PTIL ser de
ikke ut til å ha noen mening om dette til tross for at dette vil
være i strid med flere § i forskriftene .
Det er viktig at IE tar dette opp på vegne av hele
oljeservicebransjen fordi det kan ikke være slik at
vernetjenesten eller lokale tillitsvalgte skal kjøre
denne kampen i den enkelte bedrift. Hvis så skjer vil
dette medføre et veldig press på de tillitsvalgte og
vernetjenesten til å godta dårlige løsninger for at den
enkelte bedrift skal vinne kontrakter.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse
Industri og Energi | 7
Forslag H-07 Digital overvåking
Forslag H-09 AML
Forslagsstiller: Molde Kjemiske Fagforening
Forslagsstiller: GE Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Digital overvåking
Digital overvåking må det kjempes i mot. På mange
vaskeri og spesielt nye vaskeri har de store skjermer ved
frottemaskiner som viser rødt hvis du sender for sakte, gult
hvis det er ok og grønt hvis du sender fort. Disse skjermene
er store og alle kan se hvem som sender fort eller sakte.
Dette er overvåkning og må motarbeider. Men sånn er det
dessverre i mange moderne vaskeri.
Forslag tekst:
Industri Energi må arbeide for å gjeninnføre kollektiv
søksmålsrett for fagforeninger om lovlighet av innleie fra
bemanningsforetak (AML § 14-12).
Forslag begrunnelse:
Dette må fram i lyset
Forslag begrunnelse:
Mange bedrifter leier inn ansatte fra bemanningsforetak
i stedet for å gi folk fast ansettelse. De innleide får
kortsiktige kontrakter, og de kvier seg for å reise sak om
ulovlig innleie fordi de er redde for at de ikke får fornyet
kontrakten. Innleide medlemmer vil stå sterkere dersom
den kollektive søksmålsretten gjeninnføres.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk
uttalelse
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk
uttalelse
Forslag H-08 Skiftarbeid og helse
Forslag H-10 Skiftarbeiderkonferanse
Forslagsstiller: Notodden Kjemiske Arbeiderforening
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Alnor Kjemiske
Fagforening, Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslag tekst:
Forbundet må sette de sosiale og helsemessige
konsekvensene av å jobbe skift som utgangspunkt når
overenskomstene skal reforhandles. Aktuelle krav kan
være:
•• Redusere arbeidstida fra 33,6 til 28 timer for
helkontinuerlig skift og tilsvarende reduksjon for andre
skiftordninger.
•• Flere feriedager for skiftarbeidere
•• Bedre vilkår for arbeidstakere som i mange år har
arbeidet skift og ikke lenger har helse til det, f.eks rett til
dagtid eller bedre pensjonsvilkår
Krav må også stilles til myndighetene for å ivareta
skiftarbeiderne på en bedre måte.
Forslag begrunnelse:
Ubekvemme arbeidstider er et økende problem, ikke bare
innenfor forbundets områder, men i hele arbeidslivet. Det
er dokumentert at skiftarbeid, særlig nattarbeid , gir økte
helseproblemer. Skiftarbeid fører til at det sosiale livet
blir vanskeligere. Det er sikkert mulig å finne optimale
skiftplaner, men samtidig er det begrensninger når det
f.eks i en 5 skiftplan skal fordeles 168 timer i løpet av
5 uker. Skal en oppnå mer fritid, færre nattskift og mindre
helgearbeid må en reduksjon i arbeidstida bli et tema.
Innstilling:
Intensjonen ivaretatt i arbeidslivs- og velferdspolitisk
uttalelse. Oversendes forhandlingsutvalgene.
8 | Industri og Energi
Forslag tekst:
Forslag: Årlig skiftarbeiderkonferanse i Industri Energi
Forslag begrunnelse:
Begrunnelse: Forbundet skal årlig arrangere en skift­
arbeider­konferanse for tillitsvalgte og hoved­verneombud
på lik linje som den årlige «Styrke­konferansen i
Haugesund» og «HMS konferansen i Stavanger». Industri
Energi er et stort skift­arbeider forbund, og da er det veldig
viktig at skiftarbeid og helse settes på dags­orden på lik linje
med de andre konferansene som forbundet årlig avholder.
Skiftarbeiderkonferansen skal ha like økonomiske ramme­
betingelser som de andre konferansene
Innstilling:
Tiltres ikke. Forslaget vurderes dekket av å være tema
annethvert år på HMS-konferansen. Forbundet har siste
to år arrangert hhv skiftkonferanse for landindustri og for
petroleumsindustri.
Forslag H-11 Virksomhetsoverdragelse
Forslagsstiller: Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening
Forslag tekst:
AML kapittel 16 må styrkes for å ivareta flere forhold for
arbeidstakere ved virksomhetsoverdragelser.
Forslag begrunnelse:
I de tilfeller en bedrift/konsern outsourcer deler av sin
virksomhet skal ansatte ivaretas i bedriften gjennom
ansiennitetsprinsippet. Ansatte skal i slike tilfeller tilbys
nødvendig opplæring, kurs eller utdanning for å kunne ta
nye oppgaver i bedriften/konsernet.
Innstilling:
Behandles i tilknytning til arbeidslivs- og velferdspolitisk
uttalelse
Forslag H-12 HMS, bevar den nordiske
modellen
Forslagsstiller: Likelydende forslag fra Polarsirkelen
Kjemiske Fagforening og Nikkelverkets Arbeiderforening,
Polarsirkelen Kjemiske Fagforening, Moss Kjemiske
Arbeiderforening, Kvinesdal Kjemiske Fagforening
Forslag tekst:
Et godt vernearbeid, er grunnlaget for de ansattes tillit til
integriteten mellom partene i arbeidslivet. Vi ser en dreining
mot arbeidsliv, hvor arbeidsgiver bevisst skaper strukturer,
som gjør mulig å unngå å oppfylle AML-s intensjoner, med
tanke på medbestemmelse.
Samtidig foregår det en dreining i arbeidslivet mot
«hardere» HR politikk, hvor individuelle presentasjoner
vektes, og såkalt målstyring er ønsket av arbeidsgiver, for å
øke effektiviteten.
Vi må være bevisst, at bevaring av nordiske arbeids­livs­
modellen krever konstant arbeid og tilstedeværelse. Vi
krever, at IE arbeider for å ivareta reell medbestemmelse.
Arbeide for at grenseverdiene for helseskadelige kjemikalier
til enhver tid svarer til fornyet kunnskap fra forskning.
Arbeide for, at norske forskrifter på det området ikke blir
stående stille pga. langsom behandling i EU.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse
Forslag H-13 Styrking av Folketrygdloven
Barn over 12 år kan også ved tilfeller ikkje være aleine
heime ved sjukdom og bør gjelde også her, økes til 16 år.
Innstilling:
Behandles i tilknytning til arbeidslivs- og velferdspolitisk
uttalelse
Forslag H-14 Myndighetenes rolle
i Sikkerhets- og beredskapstrening
Forslagsstiller: Falck Nutec
Forslag tekst:
Avdeling 94 foreslår at Industri Energi skal jobbe aktivt
for å få PTIL eller annen myndighet til å styre utforming
og gjennomføring av fagplanene for sikkerhets- og
beredskapstrening som i dag fastsettes i NSOB (på vegne
av Norsk olje og gass).
I dag er det operatørene og redere som selv bestemmer
hvilket faginnhold sikkerhets og beredskapstreningen
skal inneholde. Da det er tydelige økonomiske interesser
som her fremmes fra operatører og redere i NSOB mener
vi at utviklingen for både faginnhold og frekvens for
gjennomføring på sikkerhets- og beredskapstrening går i
dramatisk negativ retning. Det er en reell fare for at dersom
en ulykke oppstår så vil ikke organisasjonen, i ytterste
konsekvens, være godt nok trent på å håndtere ulykken.
Forslag begrunnelse:
Trepartssamarbeidet som er grunnsteinen i norsk arbeidsliv
må innføres. Det er på tide å fjerne bukken fra havresekken og
få myndighetene til å sette krav til sikkerhets- og bered­skaps­
trening basert på forskning og ikke på lommeboken.
Vi vil i tillegg at Ptil eller annen myndighet skal ha tilsyns­
myndighet slik at de kan sørge for at kursleverandørene
tilfredsstiller kravene til gjennomføring av treningen opp mot
fagplan som defineres. I dag er dette helt fraværende og da alle
i bransjen jakter på besparelser så er det ingen tvil om at det er
useriøse aktører i bransjen som får fritt spillerom.
Innstilling: Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og
sikkerhetspolitisk uttalelse
Forslagsstiller: Ørsta Industri Energi
Forslag tekst:
Aldersgrense for følge av barn til lege, sjukehus etc. bør
økes fra 12 år til 16 år.
Forslag nr: H-15 Varslerne vernes
Aldersgrense for å være heime med sjuke barn må økes fra
12 år til 16 år og ikkje lavere.
Forslag tekst:
Industri Energi må jobbe for å styrke vernet til varslerne,
ved å legge press på politikerne og det relevante tilsynet,
som for eksempel Petroleumstilsynet.
Forslag begrunnelse:
Ved sjukdom må forelder/føresette være med barn også
over 12 år til konsultasjoner /undersøkelser, behandlinger,
og velferdspermisjonen bør da økes fra 12 år til 16 år.
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag begrunnelse:
Å stå frem og varsle om uverdige forhold på arbeidsplassen
Industri og Energi | 9
er vanskelig. Varslerne møter ofte lite forståelse fra
miljøet rundt. De opplever ofte å bli stående helt alene.
Konsekvensene er trakassering og utfrysing. For å ivareta
et trygt og godt arbeidsmiljø, er det viktig at vi står
sammen og varsler når vi opplever brudd på lover og regler.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk
uttalelse
Forslag H-16 Effektivisering på våre
premisser
Forslagsstiller: Ungdomsutvalget
Forslag tekst:
Industri Energi mener at effektivisering best gjøres
med et høyt fokus på medbestemmelse blant
og kompetansehevning av arbeidstakerne, og at
effektivisering ikke skal gå på bekostning av HMS.
Forslag H-17 Legeundersøkelse
ved uhell som skjer på arbeidsplassen
Forslagsstiller: Finnsnes Kjemiske Arbeiderforening
Forslag tekst:
Hvis det skjer skade på folk som skjer på arbeidsplassen.
Så må bedriften betale for legeundersøkelse( feks. ved
strømstøt)som taxi og div utgifter i forbindelse med
skaden/ utredningen.
Forslag begrunnelse:
Hvis skade(strømstøt) skjer hos oss så må operatøren
selv betale legeundersøkelse og søke igjennom nav før å få
pengene tilbake.
Må få i overenskomsten at bedriften betaler og evt.
kreve selv penger igjennom nav for legeundersøkelse,
taxi div utgifter for skade på operatører som skjer på
arbeidsplassen.
Forslag begrunnelse:
Vi ser en økende effektivitetsgrad, samtidig som det
nedbemannes. Dette fører til at de resterende arbeiderne
får flere arbeidsoppgaver og tar snarveier for å få
oppgavene unnagjort raskere. Vi opplever også mindre
eller ingen rapportering av hendelser, og dette kan knyttes
til den økende frykten for å få enveisbillett hjem fra
arbeidsplassen. Dette er ikke HMS.
Arbeidsgiver må vise ansvar ved skade som skjer på
arbeidsplassen der operatør ikke kan noe før det at det er
feil på maskiner , utstyr ,osv.
Det investeres i industriprodukter fra lavkostland over
hele verden til norsk industri. Mange av produktene
fra lavkostland resulterer i dobbeltarbeid fordi kladden
plutselig ble sluttproduktet. Dette har i flere eksempler ført
til skyhøye ekstrakostnader og latterlig sene leveringer
enn opprinnelig planlagt. Dette er ikke effektivisering eller
kostnadsredusering.
Forslag H-18 Ny høring/gransking av
Alexsander L. Kjelland ulykken
Norske arbeidere har kompetanse helt øverst i
verdensklassen, og de er blant de verdens mest effektive.
Norske verft og industriområder ligger helt i nærheten av
hvor produktet skal leveres og kjenner til forholdene som
produktene skal takle. Alt dette og mer gjør at Norge ligger
øverst i eliteserien på de fleste områder i næringslivet. Mye
av dette er blitt til fordi vi har satset på medbestemmelse
på arbeidsplassen og kompetansehevning av
arbeidsstokken. Det skal vi ikke glemme når vi ser på
kortsiktige løsninger for å raskt øke produktiviteten.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse
Innstilling:
Behandles i tilknytning til arbeidslivs- og velferdspolitisk
uttalelse
Forslagsstiller: Odfjell Drilling AS
Forslag tekst:
Landsmøte støtter seg bak at Industri Energi skal jobbe for
ny høring/gransking av Alexsander L Kjelland ulykken.
Forslag begrunnelse:
Alexsander L. Kjelland ulykken er Norgeshistoriens største
industriulykke.
Kommisjonsrapporten som ble lagt fram etter ulykken er
basert bare på kjente konstruksjoner ved bygging, og ikke
hendelser under operasjon av riggen.
Nye opplysninger er kommet fram i boken «Råolje:
Alexsander L kjelland ulykken», og arbeidstaker
organisasjonene kan ikke leve med så mange ubesvarte
spørsmål om årsak etter en så stor ulykke.
Innstilling:
Tiltres ikke. Forbundsstyret har allerede vedtatt at Industri
Energi ikke vil ta initiativ til ny granskning eller høring av
Alexander Kielland ulykken.
10 | Industri og Energi
Forslag H-19 Ta vare på arbeidere med
lang fartstid og slitasje skader
syvende å sist vil vi får utslitte og utmattede arbeidere på
sokkelen som er en risiko for øvrigheten.
Forslagsstiller: Molde Kjemiske Fagforening
Historien om 37 dager sammenhengende tur, flere
riggbytter og skiftbytter. Fra dag til natt og natt til dag, med
sporadiske dager i land og venting.
Forslag tekst:
Vi mener det er viktig å ivareta arbeidere som har lang
fartstid og er belastningskadet av å jobbe på vaskeri. De må
ha rett til å få tilrettelagt arbeid eller evt få redusert stilling
hvis de ikke har helse til å jobbe 100 %.
Slik det er nå så er politikken til konsernet at det kun skal
være 100% stillinger. Og hvis noen skal ha tilrettelagt arbeid
så kan de få ha det en mnd . Hvis de da ikke kan jobbe som
vanlig i 100% har de ingenting der å gjøre. Synes dette er dårlig
behandling av folk for dette er tross alt et belastende yrke hvor
mange slites ut etter mange år i jobben.
Forslag begrunnelse:
Viktig å ta vare på ansatte som har jobbet i vaskeri i årevis
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse
Forslag H-20 Industri Energi skal jobbe
for å styrke Rammeforskriften §39,
tredels regelen
Forslagsstiller: Oceaneering A/S
Forslag tekst:
Industri Energi skal jobbe for å styrke Rammeforskriften §39.
Den arbeidsfrie perioden mellom to oppholdsperioder
skal sammenhengende være en tredel av den sist
avsluttede oppholdsperioden og starter ved ankomst hjem/
nærmeste flyplass i tilknytting til hjem,(uavhengig om
oppholdsperioden har vært på Norsk sektor eller utenlands
sektor eller fartøy ikke omfattet av rammeforskriften).
Forslag begrunnelse:
Oljearbeidere på Norsk sokkel trenger en styrking
av arbeidsvernet med tanke på arbeidsfri periode
(avspasering) etter arbeidsperioder.
Vi er kjent med at arbeidsgiversiden ønsker å fjerne den
lovpålagte tredjedels regelen i Rammeforskriften §39
Petroleumstilsynet er mot en oppmykning.
Grunnlaget for at det er behov for en skjerping av
Rammeforskriften §39 er simpelt hen at arbeidsgivere
alt i dag omgår regelverket.
De omgår regelverket ved å sende personell på (flerbruks)
fartøy som ikke er omfattet av rammeforskriften, eller til
utlandet i forkant/etterkant av oppdrag på Norsk sokkel. Til
Turen startet med natt 6 dager på DK sektor, deretter
brekker den ansatte over til dag, da den ansatte
umiddelbart var på basen for å arbeide. Deretter gikk turen
til (fortsatt DK Sektor) Maersk Giant på nattskift. Videre
«hjem» til Norge hvor den ansatte ble sendt til Scarabeo 5
på nattskift (var stand by dagskift til jobben komme opp).
Reiste hjem i 4 dager og deretter til DK sektor igjen, hvor
den ansatte krevde å få gå dagskift.
Teknisk sett har ikke bedriften eller den ansatte brutt
rammeforskriften, men den ansatte har ingen mulighet til
å hente seg inn, rammeforskriften fanger ikke opp dette
smutthullet. Bedriftene bryr seg lite om de ansattes ve og
vel, om man blir sliten og trett.
Er det en sikkerhetsrisiko? Rammeforskriften må styrkes.
«En fjerning eller oppmykning av tredjedelsregelen, vil
redusere arbeidstakernes mulighet til restitusjon og
hvile. I petroleumsvirksomhet til havs er det spesielle
risikoforhold, hvor feilhandlinger kan resultere i storulykker
med skader på personell, miljø og innretninger. Det er
godt dokumentert at manglende restitusjon og hvile øker
risikoen for feilhandlinger», skriver Petroleumstilsynet i sitt
brev til Arbeids- og sosialdepartementet
Innstilling:
Behandles i tilknytning til arbeidslivs- og velferdspolitisk
uttalelse
Forslag H-21 Oppheve forbud fra operatør
mot bruk av mobiltelefon offshore på
norsk sokkel
Forslagsstiller: Odfjell Drilling AS
Forslag tekst:
Vi krever at Industri Energi skal se nærmere på forbudet
til operatører på norsk sokkel mot mobiltelefon offshore.
Jobbe med å ta fra operatørene muligheten å ha slikt forbud
offshore, men mindre det strengt tatt er helt nødvendig for
spesielle sikkerhetsgrunner.
Forslag begrunnelse:
Per dags dato er det forbud mot å ta med seg mobiltelefon
offshore hos flere av operatørene på norsk sokkel. Dette
mener vi er et utdatert forbud som burde oppheves.
Mobiltelefoner i dag er ikke bare en mobiltelefon, men
en smartphone hvor man har bildene sine, eposten sin,
musikken sin og kontaktene sine. For å komme med et
Industri og Energi | 11
eksempel så kan man i dag ikke ta med seg en iPhone ut
på sokkelen, men man kan ta med seg en iPod. Den eneste
forskjellen på en iPod og en iPhone er at iPhonen har GSM
sender/mottaker. Det samme eksempelet gjelder iPad. Den
iPaden som er utstyrt med 4G er ikke lovlig, men den som
er kun med Wifi er lovlig å ta med.
Tidligere har dette forbudet vært begrunnet med blant
annet helikopter sikkerhet. Men piloter jeg har snakket
med sier at dette ikke er noe problem, bare man har på
«flymodus» eller slår av mobilen under helikopter turen.
Akkurat på samme måte som i et fly.
I alle boligmoduler er det stort sett bygd ut trådløst
nettverk. Dette gjør at man mye lettere en tidligere kan
kommunisere med familie og venner hjemme. Teknologien
i dag har kommet så langt at man feks kan sitte ute på en
installasjon å ha videosamtaler hjem.
Det blir for dumt at man måtte gå å investere i en dyr
iPod/iPad når man like gjerne kunne tatt med seg sin
smartphone ut.
Vi har medlemmer som har jobbet i tre år for en operatør
som har tillatt mobil ombord offshore, uten at dette har
vært noe problem. I senere tid har de kommet ut på rigg
for Statoil, som fortsatt har forbud mot mobil offshore, de
forteller at de ser hvor utdatert dette forbudet er og at de
ønsker å se det opphevet.
Innstilling:
Tiltres. Det vises til Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk
uttalelse
12 | Industri og Energi
W W W.INDUS T RIENERGI.NO
#IEL M17
Industri og Energi | 13