Deres ref - Fylkesmannen

FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen
FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat
Deanu gielda/Tana kommune
Rådhusveien 24
9845 Tana
Deres ref
Deres dato
Vår ref
Sak 2017/461
Ark 444
Vår dato
28.02.2017
Saksbehandler/direkte telefon: Harriet Reiestad - 78 95 03 68
Midlertidig motorferdselsforbud i Tana kommune opphevet
Fylkesmannens forskriftsvedtak av 6. februar 2017
Fylkesmannen viser til Fylkesmannens forskriftsvedtak av 6. februar 2017 og til senere
vedtak i samme sak.
Reinbeitedistrikt 9 ved leder Nils Arvid Guttorm har i telefonsamtale i dag gitt beskjed om at
det midlertidige motorferdselsforbudet kan oppheves.
Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven oppheves det midlertidige
motorferdselsforbudet i Tana kommune, jamfør Fylkesmannens forskriftsvedtak av 6. februar
2017.
Kunngjøring
Fylkesmannen ber kommunen kunngjøre det midlertidige forbudet lokalt, blant annet på egne
nettsider. Fylkesmannen vil legge vedtaket ut på vår nettside
www.fylkesmannen.no/finnmark.
Med hilsen
Iris Hallen
seksjonsleder
Harriet Reiestad
rådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
Kopi til:
Finnmark politidistrikt
Statens naturoppsyn Tana
Postadresse:
Statens hus
9815 VADSØ
Telefon:
78 95 03 00
9917
9845
Tana Bru
Telefaks:
78 95 03 70
E-post:
[email protected]
KIRKENES
Tana
Internett:
www.fylkesmannen.no/Finnmark
Side 2 av 2
Reinbeitedistrikt 9 Corgas
v/Nils Arvid Guttorm, Deanugeaidnu 2092 9845
TANA