Brevmal standard

NEDRE EIKER KOMMUNE
Tjenester til funksjonshemmede
Saksbehandler: Hege Henriksen
Direkte tlf.: 90 87 94 53
Dato: 27.02.2017
L.nr. 7544/2017 - Arkiv: 2017/982 - G70
Høringsuttalelse NOU 2016:17 På lik linje
I NOU 2016: 17 På lik linje foreslår Rettighetsutvalget tiltak på åtte innsatsområder som de mener
er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje
med andre.
1. Selvbestemmelse og rettsikkerhet
- Tiltakene i punkt 19.2.1., at norsk lovverk endres for å sikre samsvar med CRPD og at
CRPD inkorporeres i menneskerettsloven, anser kommunen at vi ikke har tilstrekkelig
juridisk kompetanse for å uttale oss om.
- Alle tiltak forøvrig støttes.
- I punkt 19.2.4. støttes utvalgets flertall i at vilkårene for å frata en person rettslig
handleevne ikke skal basere seg på diagnose, men en konkret vurdering av den enkeltes
beslutningsevne.
- I punkt 19.2.5. støttes utvalgets flertall i at adgangen til bruk av omsorgstvang, bør
baserer på en vurdering av brukers beslutningsevne i den konkrete situasjonen. I tillegg
støttes utvalget i sin anbefaling om at dagens tvangsbestemmelser erstattes av generelle
bestemmelser om bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.
2. Inkluderende og likeverdig opplæring
- Alle tiltak støttes, med unntak av utvalgets mindretall i 20.3.4 Avvikling av
spesialklasser og spesialskoler. Kommunen støtter ikke en gradvis nedtrapping og at alle
slike tilbud skal avsluttes. Kommunen ser at mange elever har stort utbytte av denne
organiseringen og støtter individets frihet til å velge spesialklasse/skole eller vanlig
klasse i ordinær nærskole.
- Det gis spesiell støtte til 20.2.1 hvor utvalget mener regelverket må sikre at også elever
med utviklingshemming mottar undervisning av kvalifisert personell.
3. Arbeid for alle
- Kommunen støtter 21.2.4.1 Dagens modell som en god måte å organisere VTA-plasser
på. Det er fint å vektlegge mulighet for arbeid i ordinær bedrift, samt glidende
overganger fra dagaktivitetstilbud til tilrettelagt arbeid. For å få til dette tror kommunen
det vil være viktig med NAVs kompetanse på arbeidsmarked og ulike tiltak for å kunne
komme i arbeid. NAV har ansvar for og jobber med flere ulike tiltak innenfor arbeid og
det er derfor naturlig at utviklingshemmede er en integrert del av dette, ut i fra den
enkeltes behov. Det kan også være andre diagnoser eller personer med bistandsbehov
som ikke er utviklingshemmet, som også kan nyttiggjøre seg av VTA. Disse vil man
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Tlf.: 32 23 25 00
E-post: [email protected]
Dato
Vår ref. -/
trolig lettere kunne fange opp når NAV sitter med totaloversikt og ansvar for deltagelse i
arbeidslivet.
4. God helse og omsorg
- Alle tiltak støttes.
5. Eget hjem
- Kommunen støtter ikke utvalgets forslag i 23.2.1 om lovendring i § 3-7 i helse- og
omsorgstjenesteloven Hjelp til å skaffe bolig. Kommunen mener det ikke er riktig å
lovfeste kommunalt ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte.
- Kommunen støtter ikke utvalgets anbefaling i 23.2.3 om å sette et tak på seks
samlokaliserte enheter for å kunne få lån og tilskudd fra Husbanken. Dagens ordning
fungerer tilfredsstillende og boligenes utforming og beliggenhet er vel så viktig i
integreringsøyemed som antall enheter.
6. Kompetanse og kunnskap
- Kommunen støtter alle tiltak og deler synet på at det bør satses mer på opplæring,
videre- og etterutdanning for ansatte som yter tjenester til utviklingshemmede.
7. Koordinerte tjenester
- Kommunen støtter utvalgets tiltak og deler synet på at det bør sikres bedre koordinering
av tjenestene.
8. Målrettet styring
- Kommunen har ingen kommentarer til de foreslåtte tiltak
Generelle kommentarer:
 Kapittel 3 redegjør for diagnosen utviklingshemmet og nevner at det er langt fra en ensartet
gruppe, men at det er store variasjoner mellom mennesker med utviklingshemming på flere
områder. Likevel erfarer kommunen at NOU`en i stor grad omtaler utviklingshemmede som
en gruppe uten å nyansere at det er et stort spekter av behov, ønsker og forutsetninger
innenfor denne gruppen. Kommunen hadde derfor sett det som en styrke dersom ulike
konklusjoner og uttalelser var mer nyansert i forhold til hvilken diagnoseundergruppe man
omtalte og at uttalelser trolig er mer eller mindre gjeldende for de ulike undergruppene.

En uttalelse som «segregering fremmer inkludering, ikke integrering» er interessant når det
snakkes om livskvalitet for det enkelte individ og mulighet for deltagelse i samfunnet. Etter
kommunens oppfatning trenger samfunnet både segregerte tiltak for de utviklingshemmede
som trenger og ønsker det, samt mulighet for deltagelse i ordinære tiltak for de som ønsker
det. Det er, etter vår oppfatning, ikke et spørsmål om enten eller, men begge deler og
individuell frihet til å kunne velge. Utviklingshemmede er i noen sammenhenger svært ulike
individer og vår erfaring er derfor at kommunen trenger begge deler på flere områder og
med ulike krav i seg, f.eks. jobb i ordinær bedrift / jobb i vernet bedrift / dagaktivitetstilbud
og idrettstilbud i ordinært tilbud / idrettstilbud i gruppe tilrettelagt for de med spesielle
behov.

Kommunen mener det er viktig å ivareta utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse på
alle områder så langt det er mulig, samt tydeliggjøre et offentlig ansvar for helse- og
omsorgstjenester. Det er imidlertid slik i samfunnet at vi alle innbyggere har noen
begrensninger og rammer vi må forholde oss til. Det kan for eksempel gjelde økonomiske
begrensninger i forhold til mulighet for å kjøpe seg den boligen man ønsker, eller spesielle
behov som vanskeliggjør at man klarer å stå i jobb. Det er i tillegg ikke slik at innbyggere i
hovedsak kan velge hvem de skal bo sammen med eller ha som naboer dersom de for
2 av 3
Dato
Vår ref. -/
eksempel velger å bosette seg i en boligblokk. Disse normale begrensingene / rammene er
det naturlig at også gjelder for utviklingshemmede.

Utvalget hevder at de fleste forslag kan løses innenfor eksisterende kostnadsrammer.
Kommunen er undrende til dette da endringsarbeid, inkludert holdningsarbeid som noen av
tiltakene vil kreve, erfaringsvis er ressurskrevende. Endringsarbeid vil, i stor grad innenfor
helse- og omsorgssektoren, måtte skje parallelt med at tjenester ytes som vanlig og dermed
har vi erfaring på at slikt arbeid blir kostnadskrevende. Det er begrenset mulighet for å
redusere på ordinær drift for å prioritere opplæring av ansatte en periode. Kommunen ønsker
derfor at øremerkede midler kan være en virkemiddel for å lykkes med det nødvendige
endringsarbeidet.
På vegne av Nedre Eiker kommune;
Hege Henriksen
Virksomhetsleder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
3 av 3