Detaljer finner du her

Reidar J. Sandal, Regionalt fagansvarlig for laks, Rogaland og Agder, 908 77 844
Olaf Landsverk, Vest-Agder - Lyngdal, 918 36 570
Halvard R. Pedersen, Vest-Agder - Kristiansand, 997 25 742
Arild Pfaff, Aust-Agder, 901 40 448
Lakseoppsyn i Vest-Agder 2017
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for lakseoppsynet (laks og sjøørret) i sjøen. Dette skjer i nært
samarbeid med politi, indre kystvakt og Fiskeridirektoratet. Lakseoppsynet blir dekka av flere båter,
med både fast ansatte i Statens naturoppsyn og tjenestekjøp.
I 2017 vil lakseoppsynet i regionen fortsatt prioriteres, og ulovlige garn vil bli inndratt eller anmeldt
til politiet.
Viktige momenter fra regelverket i Vest-Agder:
• Alt garnfiske etter laks og sjøørret er ulovlig (gjelder hele Norge, kilenotfiske etter laks er lov i
lovlig fisketid for den som har registrert seg hos Fylkesmannen).
• All laks eller sjøørret som eventuelt blir fanget i garn, skal umiddelbart settes ut igjen i sjøen,
død eller levende.
• Alle garn i Vest-Agder uavhengig av maskevidde skal i perioden 1. mars – 30. september
senkes, slik at hele fangstdelen står minst 3 m under havoverflata. Dette for at laksefisk som
svømmer nær overflaten, ikke skal fanges.
- Forskrift fra Fylkesmannen: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2010-12-14-1683
- I Aust-Agder kan garn med maskevidde mindre enn 32 mm (sildegarn) stå i overflata.
- I Rogaland kan de også stå i overflata, men ikke nærmere land enn 40 m.
•
I Vest-Agder er det åtte fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøørret, er det
et nedsenkingspåbud 5 m for garn hele året (spesielle unntak for yrkesfiskere): Kvina og
Feda, Lygna, Audna, Mandalselva, Lundeelva, Songdalselva, Otra og Tovdalselva.
- Forskrift fra Fylkesmannen: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2004-02-13-387
- i Aust-Agder er det 12 slike fredningssoner, og i Rogaland er det 34 fredningssoner.
•
•
•
I fredningstida for det enkelte vassdraget nevnt over, er det ikke tillatt å fiske nærmere
grensa elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.
Alle fiskeredskap skal merkes tydelig med navn og adresse.
Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskap (stang eller håndsnøre) per båt. Det er kun
tillatt med ett agn (mark, sluk eller flue) per stang eller håndsnøre.
Mer info om regelverk:
• Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har samlet informasjon om fiskeforvaltningen i fylkene
med egen side for fiske i sjøen etter laks og sjøørret:
https://www.fylkesmannen.no/av/lakse_og_sjoaurefiske_i_sjoen/
• Miljødirektoratet har overordnet informasjon om regelverket på www.miljodirektoratet.no.
• www.ulovligegarn.no er et samarbeid mellom Norges jeger- og fiskerforbund og SNO. Her får
du info om regelverket, samtidig som du kan legge inn tips om ulovlig fiske etter laksefisk, og
SNO sine oppsynsfolk i regionen får straks melding via MMS. Tjenesten finnes også som app.
• Fiskeridirektoratet sine nettsider: www.fiskeridirektoratet.no og brosjyren «Kysten er din»,
samt gratis-app «Fritidsfiske».
• Lover og forskrifter: www.lovdata.no
• Statens naturoppsyn: www.naturoppsyn.no