Informasjon til foreldre om kartleggingsprøver

Informasjon til foreldre om kartleggingsprøver
Hva er kartleggingsprøver?
Kartleggingsprøvene hjelper skolen og lærerne med å finne elevene som trenger ekstra hjelp i
løpet av de første skoleårene.
Det finnes både obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og
digitale ferdigheter. Kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn, samt regning på 2. trinn,
er obligatoriske for alle elever i hele landet. Bergen kommune har i tillegg valgt at
kartleggingsprøvene i regning på 1. og 3. trinn, i tillegg til engelsk på 3. trinn og digitale
ferdigheter på 4. trinn, skal være obligatoriske for alle elevene i bergensskolen.
Oppgavene er laget for å finne elevene som trenger ekstra hjelp og støtte. Prøvene sier altså
ingenting om hvor mye elevene kan innen de ulike områdene, men viser om elevene har
tilegnet seg tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter.
Når gjennomføres prøvene
Kartleggingsprøvene i lesing, regning og engelsk skal gjennomføres i perioden 13. mars til 7.
april. Nøyaktige datoer for ditt barn kommer på ukeplanen.
Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn gjennomføres på høsten.
Viktig at elevene ikke øver på prøvene
Det er ikke meningen at skolen og elevene skal øve på kartleggingsprøvene. Da mister
lærerne muligheten til å finne elevene som trenger ekstra støtte og veiledning. Det kan likevel
være hensiktsmessig at vi noen ganger øver på prøveformen, slik at elevene er forberedt på
hva som møter dem.
Ingen rapportering av resultatene
Utdanningsdirektoratet samler ikke inn resultatene på kartleggingsprøvene. Resultatene skal
ikke brukes til å sammenlikne skoler eller kommuner. De sier ingenting om kvaliteten på en
skole.
Hvis resultatene viser at en elev har behov for ekstra oppfølging, skal foreldrene få
tilbakemelding om prøveresultatene og bli informert om hvilke tiltak skolen setter inn.
Elever som er syke på prøvedagen, eller som har annet fravær, skal få mulighet til å ta prøven
i ettertid.
Det er to grupper elever som rektor kan vurdere fritak for. Der det er aktuelt drøftes det med
foreldre i forkant.
Hva slags oppgaver får elevene?
Eksempler:




Regning: telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og
minus
Lesing: skrive bokstaver, lese ord og lese setninger
Digitale ferdigheter: fokuserer på å tilegne seg og behandle informasjon, produsere
og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft
Engelsk: gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller
skriftlig
Hordvik skole, 21.02 2017
Ingunn Kjersti Brandsdal
Rektor