STUDENTLEDER

STUDENTLEDER
Studentleder har ansvaret for at vedtak fattet i Parlamentsforsamlingen blir iverksatt. Han/hun skal
tilrettelegge for studentmedvirkning og lede møter i Arbeidsutvalget.
Studentleder har videre ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, håndtering av medier og
være organisasjonens ansikt utad, økonomi og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.
Studentleder har jevnlig kontakt med skolens rektorat og ledelse. Vervet tilsvarer 100% stilling og er
honorert deretter.