Studieprogram Tekniske geofag

151
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
1. årskurs
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
Høst
Høst
Høst
TDT4105
TGB4100
TMA4100
TMT4112
INFORMASJONSTEKN GK
GEOLOGI INNFØRING
MATEMATIKK 1
KJEMI
7,5
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
EXPH0001
TFY4102
TGB4110
TMA4105
FILOSOFI VITEN TEORI
FYSIKK
GEORESSURSER
MATEMATIKK 2
7,5
7,5
7,5
7,5
Anm
Sp
Obligatoriske emner
152
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
2. årskurs
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
Høst
Høst
Høst
TIØ4258
TKT4126
TMA4110
TMA4240
TEKNOLOGILEDELSE
MEKANIKK
MATEMATIKK 3
STATISTIKK
7,5
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
TEP4100
TMA4125
TPG4100
TPG4112
FLUIDMEKANIKK
MATEMATIKK 4N
FYSIKK OG GEOFYSIKK
GEOMEK/PORØSE MEDIER
7,5
7,5
7,5
7,5
Anm
Sp
Obligatoriske emner
.
153
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
3. årskurs
Studieretning Teknisk geologi
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
Høst
Høst
TGB4125
TGB4185
TGB4215
MINERALOGI/PETROGRAF
ING GEOLOGI GK
GIS FOR MINERAL
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
TGB4150
TGB4210
STRUKTURGEOLOGI GK
BERGMEK OG GEOTEKN
7,5
7,5
Høst
Høst
TGB4115
TPG4120
MINERALFOREK GEOLOGI
ING-MILJØGEOFYSIKK
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
TGB4205
TGB4220
TGB4225
TMT4210
HYDROGEOLOGI
HMS I TUNGINDUSTRIEN
OPPREDN RÅMATR GK
MATERIAL/PROSESSMOD
7,5
7,5
7,5
7,5
Anm
Sp
Obligatoriske emner
Valgbare emner
1
1) Ett emne på 7,5 studiepoeng må velges i 5. semester. To emner på 7,5 studiepoeng må velges i 6. semester. Studenter som
ønsker Ingeniørgeologi/bergteknikk bør velge TGB4205 og TGB4220. Studenter som ønsker Mineralproduksjon bør velge
TGB4220 og TGB4225 eller TMT4210.
154
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
4. årskurs 2011/12
Studieretning Teknisk geologi
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
-
Vår
Anm
Sp
Perspektivemne
1
7,5
-
EKSP I TEAM TV PROSJ
2
7,5
Valgbare emner
3
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
TBA4150
TGB4140
TGB4230
TGB4240
TGB4260
TGB4265
TPG4120
ANLEGGSTEKNIKK
REGIONALGEOLOGI
GJENVINNINGSTEKNIKK
MINERALRÅSTOFFER
NUM ANALYSE BERGTEKN
STRUKTURGEOLOGI VK
ING-MILJØGEOFYSIKK
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
TBA4105
TBA4201
TGB4145
TGB4190
TGB4200
TGB4250
TGB4255
GEOTEKNIKK BER MET
VEG OG MILJØ
GEOLOGISK ANALYSEMET
ING GEOLOGI-BERG VK
ING GEOL-LØSMASSE VK
PROD AV TILSLAGSMATR
MINERALRESSURSFORV
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Obligatoriske emner
Valgbare emner som det
ikke tas hensyn til ved timeog eksamensplanl.:
3
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
TGB4115
TGB4245
TMT4325
TPG4175
TPG4185
TVM4105
MINERALFOREK GEOLOGI
GRUVEDRIFT
RAFFINERING/RESIRK
PETROFYSIKK GK
FORMASJONSMEKANIKK
HYDROLOGI
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
TGB4120
TGB4130
TGB4220
TKT4215
TMA4255
TTK4105
PROSPEKTERING MALM
PETROLOGI/GEOKJEMI
HMS I TUNGINDUSTRIEN
BETONGTEKNOLOGI
ANVENDT STATISTIKK
REGULERINGSTEKNIKK
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
1) Ett emne fra en annen studiekultur skal velges. Se egen tabell, side 322, for oversikt over anbefalte perspektivemner. Kun
emner med felles undervisnings- og eksamenstidspunkt blir tatt hensyn til i planleggingen. I samråd med fakultetet kan også
et annet emne velges, i henhold til definisjonen, såfremt det ikke kolliderer på time- og eksamensplanen.
2) Emnebeskrivelsen for Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt, står omtalt på egen side etter tabellene i boken.
3) Tre valgbare emner må velges i 7. og 8. semester avhengig av valgt hovedprofil. I 8. semester må ett av emnene som velges
være et ingeniøremne fra et annet studieprogram/studieretning. I tillegg til ingeniøremnet fra annet studieprogram skal
studentene kunne velge enten et basisemne, et ingeniøremne eller et ikke-teknologisk emne i 8. semester.
Studenter som ønsker å fordype seg innen Oppredning (mineralforedling og mineralbearbeiding) anbefales å ta 8. semester i et
utdanningssamarbeid med Luleå Tekniska Universität (LTU).
Hovedprofiler:
Ingeniørgeologi og bergmekanikk
Mineralproduksjon
Studieplan for 5. årskurs er under bearbeidelse. Foreløpig plan er som følger:
9. semester:
Komplementært emne 2
Fordypningsemne
Fordypningsprosjekt
10. semester:
Masteroppgave
155
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
3. årskurs
Studieretning Miljø- og naturressursteknikk
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
Høst
Høst
TGB4125
TGB4185
TPG4120
MINERALOGI/PETROGRAF
ING GEOLOGI GK
ING-MILJØ GEOFYSIKK
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
TGB4205
TGB4220
TGB4225
HYDROGEOLOGI
HMS I TUNGINDUSTRIEN
OPPREDN RÅMATR GK
7,5
7,5
7,5
Høst
Høst
TPG4105
TVM4110
PETROLEUMSTEKN GK
VANNKJEMI
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
TGB4200
TKP4115
TMA4255
ING GEOL-LØSMASSE VK
OVERFL KOLLOIDKJEMI
ANVENDT STATISTIKK
7,5
7,5
7,5
Anm
Sp
Obligatoriske emner
Valgbare emner
1
1) Ett emne på 7,5 studiepoeng må velges i 5. og 6. semester.
156
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
4. årskurs 2011/12
Studieretning Miljø- og naturressursteknikk
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
Høst
TGB4215
Vår
Vår
Anm
Sp
Perspektivemne
GIS FOR MINERAL
1
7,5
7,5
TGB4145
EKSP I TEAM TV PROSJ
GEOLOGISK ANALYSEMET
2
7,5
7,5
Valgbare emner
3
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
TBA4325
TGB4230
TIØ4205
TMT4325
TPK4120
TVM4105
SPREDN AV FORURENSN
GJENVINNINGSTEKNIKK
HMS METODER/VERKTØY
RAFFINERING/RESIRK
IND SIKKERHET/PÅLIT
HYDROLOGI
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
KJ2070
SØK1101
TBI4110
TGB4190
TGB4200
TVM4145
NATURMILJØKJEMI
MILJØ RESSURSØKONOMI
ØKOTOKS/MILJØRESSURS
ING GEOLOGI-BERG VK
ING GEOL-LØSMASSE VK
VANNRENSEPROSESSER
Obligatoriske emner
Valgbare emner som det
ikke tas hensyn til ved timeog eksamensplanl.:
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
KJ3071
TGB4140
TGB4240
TPG4105
TVM4110
ANVENDT GEOKJEMI
REGIONALGEOLOGI
MINERALRÅSTOFFER
PETROLEUMSTEKN GK
VANNKJEMI
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
TGB4130
TGB4150
TGB4255
TMA4255
TPG4200
PETROLOGI/GEOKJEMI
STRUKTURGEOLOGI GK
MINERALRESSURSFORV
ANVENDT STATISTIKK
UNDERVANNS PROD SYST
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
1) Ett emne fra en annen studiekultur skal velges. Se egen tabell, side 322, for oversikt over anbefalte perspektivemner. Kun
emner med felles undervisnings- og eksamenstidspunkt blir tatt hensyn til i planleggingen. I samråd med fakultetet kan også
et annet emne velges, i henhold til definisjonen, såfremt det ikke kolliderer på time- og eksamensplanen.
2) Emnebeskrivelsen for Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt, står omtalt på egen side etter tabellene i boken.
3) To valgbare emner må velges i 7. og 8. semester ihht valgt hovedprofil.
I 8. semester må et av emnene som velges, være et ingeniøremne fra annet studieprogram. I tillegg til ingeniøremnet fra
annet studieprogram skal studentene kunne velge enten et basisemne, et ingeniøremne eller et ikke-teknologisk emne i 8.
semester.
Hovedprofiler:
Helse, sikkerhet og ytre miljø (HMS)
Miljø- og hydrogeologi
Miljø- og gjenvinningsteknikk
Studieplan for 5. årskurs er under bearbeidelse. Foreløpig plan er som følger:
9. semester:
Komplementært emne 2
Fordypningsemne
Fordypningsprosjekt
10. semester:
Masteroppgave
157
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
3. årskurs
Studieretning Ressursgeologi
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
Høst
Høst
Høst
TGB4115
TGB4125
TGB4215
TPG4195
MINERALFOREK GEOLOGI
MINERALOGI PETROGRAF
GIS FOR MINERAL
GRAVIMETR MAGNETOMET
7,5
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
TGB4130
TGB4150
TGB4165
TMA4255
PETROLOGI/GEOKJEMI
STRUKTURGEOLOGI GK
SEDIMENT STRATIGRAFI
ANVENDT STATISTIKK
7,5
7,5
7,5
7,5
Anm
Sp
Obligatoriske emner
158
FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
Studieprogram Tekniske geofag (MTTEKGEO)
4. årskurs 2011/12
Studieretning Ressursgeologi
Und.sem.
Emnenr
Emnetittel
Høst
-
Vår
Anm
Sp
Perspektivemne
1
7,5
-
EKSP I TEAM TV PROSJ
2
7,5
Valgbare emner
3
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
Høst
TGB4115
TGB4140
TGB4175
TGB4230
TGB4240
TGB4265
TPG4195
MINERALFOREK GEOLOGI
REGIONALGEOLOGI
RESSURSGEOL PRINSIPP
GJENVINNINGSTEKNIKK
MINERALRÅSTOFFER
STRUKTURGEOLOGI VK
GRAVIMETR MAGNETOMET
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
Vår
TGB4120
TGB4145
TGB4180
TGB4220
TGB4255
TKP4115
PROSPEKTERING MALM
GEOLOGISK ANALYSEMET
HYDROKARBON-RESSURS
HMS I TUNGINDUSTRIEN
MINERALRESSURSFORV
OVERFL KOLLOIDKJEMI
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Obligatoriske emner
Valgbare emner som det
ikke tas hensyn til ved timeog eksamensplanl.:
3
Høst
Høst
TGB4185
TGB4245
ING GEOLOGI GK
GRUVEDRIFT
7,5
7,5
Vår
Vår
TBA4240
TGB4205
GEOGR INFO BEHANDL 1
HYDROGEOLOGI
7,5
7,5
1) Ett emne fra en annen studiekultur skal velges. Se egen tabell, side 322, for oversikt over anbefalte perspektivemner. Kun
emner med felles undervisnings- og eksamenstidspunkt blir tatt hensyn til i planleggingen. I samråd med fakultetet kan også
et annet emne velges, i henhold til definisjonen, såfremt det ikke kolliderer på time- og eksamensplanen.
2) Emnebeskrivelsen for Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt, står omtalt på egen side etter tabellene i boken.
3) I 7. og 8. semester må det velges tre valgbare emner på 7,5 studiepoeng i hvert semester i hht valgt hovedprofil. De oppførte
emnene er anbefalte valgbare emner. I 8. semester må ett av emnene som velges, være et ingeniøremne fra annet studieprogram/studieretning. I tillegg til ingeniøremnet fra annet studieprogram skal studentene kunne velge enten et basisemne, et
ingeniøremne eller et ikke-teknologisk emne i 8. semester.
Studieplan for 5. årskurs er under bearbeidelse. Foreløpig plan er som følger:
9. semester:
Komplementært emne 2
Fordypningsemne
Fordypningsprosjekt
10. semester:
Masteroppgave