Medikamentell behandling av sectiopasienter

Kvinneklinikken
Fødeavdelingen
Medikamentell behandling av sectiopasienter
Preoperativt:
Alle sectiopasienter, bortsett fra ved katastrofesectio, skal ha 1,5 g Paracetamol p.o
preoperativt
Antibiotika gis rutinemessig ved alle keisersnitt. Infusjon som engangsdose før hudsnittet
legges:
 Cefalotin "Keflin" 2 gram iv. (3 gram hvis pasienten >120 kg).
 Ved penicillinallergi gis Clindamycin 900mg iv.
Peroperativt:
Marcain 0,25% med Adrenalin 20 ml settes subcutant i såret.
Postoperativt:
Kvinneklinikkens overvåkningsavdeling/ Hovedintensiv recovery
 OxyContin 20 mg po når pasienten kommer.
 NSAIDS: Ibuprofen 400 mg x 4 per døgn po. (Ikke hvis de har fått Toradol
peroperativt).
 Paracetamol po dersom de ikke har fått dette preoperativt (1g x 4).
 OxyNorm 5 mg eller Morfin 2.5 mg iv ved gjennombruddssmerter.
 Tromboseprofylakse: Klexane sc, 4 timer etter operasjonen er avsluttet
o Vekt < 90 kg; 40 mg
o Vekt > 90 kg; 60 mg
Barselavdelingen




Paracetamol 1 g x 4 po.
Ibuprofen 400 mg x 4 po.
OxyContin 10 mg x 2 po første to døgn.
OxyNorm 5 mg po ved gjennombruddssmerter. Kan gjentas inntil 4 x per døgn.
Ved behov for smertestillende utover dette skal lege kontaktes.
Tromboseprofylakse, Klexane, dosert som over. I regelen så lenge kvinnen er innlagt.
Doseres på kveldstid. Obs indikasjoner for forlenget behandling. ( BMI >40,
kompliserende sykdommer, andre komplikasjoner.
Vedlegg til EQS-prosedyre 6216: Keisersnitt. Ver.2.10
Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Kvinneklinikken, Kvinneklinikkens ledelse, Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM
Epost: [email protected], Hjemmeside: www.stolav.no, Telefon sentralbord 06800, fra utland +47 815 55 850, Telefaks
Bankgiro: 8601.05.10270, Org.nr.: 883 974 832