Fra: Sendt: 27. februar

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
[email protected]
27. februar 2017 14:52
Postmottak KLD
Høringssvar i forbindelse med endring av naturmangfoldloven
Jeg viser til ønsket høringssvar i forbindelse med evt endring av naturmangfoldloven.
I Stortingets vedtak vedrørende felling av ulv innenfor sonen og senere avslag fattet av Statsråd Vidar
Helgesen henvises det til naturmangfoldloven og til Bern-konvensjonen hvor det ikke står noe om at
Norge er særlig forpliktet til å ta vare på en finsk-russisk ulv.
Som familiefar, ikke jeger, ei heller motstander av ulv,har jeg fulgt denne saken tett da et videre avslag
på felling av ulv innenfor sonen, er et være eller ikke være for bosetting i distriktene.
Mine barn tør ikke vente på skolebussen alene, min kone har måttet gå i redusert stilling for å levere
barn på bussen.
Ulv fra Slettås-reviret har vi hatt besøk av flere ganger, både før og etter merking.
Dette kan sees på GPS koordinater.
Jeg har lest meg gjennom Bern- konvensjonen og naturmangfoldloven, men jeg kan ikke finne noe i disse
lovene som gir medhold i avslaget.
Stortingsvedtak om felling av ulv innenfor sonen må derfor opprettholdes og avvikles med jakt fra
helikopter, og Statens Naturoppsyn.
Mvh
Jon Tore Knoff
2429 Tørberget
Tlf 97062504
Sendt fra min Huawei-mobiltelefon