Ung i Bærum – veien videre!

Barn og unge forteller
- kommunen lytter!
SLT koordinator Heidi Bjurstedt
Avd.leder skolehelsetjenesten, barn Grethe A. Cederkvist
Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen
Ungdata-undersøkelsene i
Bærum kommune
Pr 2016 har 375 kommuner gjennomført Ungdata undersøkelsen
Våre politikere ønsker kunnskapsbasert politikk – vår jobb er å gi dem
fakta:
Hvordan ungdom selv opplever sin situasjon!
Deres egen stemme blir hørt om hvordan de selv synes de har det!
Det er kraft i lokale data!
Ungdata undersøkelsen gir et godt kunnskapsgrunnlag for utvikling av
kommunens ungdomspolitikk.
Hva blir ungdommen spurt
om?
Nære relasjoner
Skole og utdanning
Fritidsaktiviteter
Helse og trivsel
Rusmiddelbruk
Risikoatferd og vold
Ung i Bærum - 2014
De fleste unge i Bærum opplever gode og trygge oppvekstsvilkår
De fleste sier de er fornøyde med familie, skole, fritid, nærmiljø,
aktivitetsmuligheter og omgivelsene sine
Det er en del som faller utenfor og sliter med plager og problemer av ulik art
Mange ungdommer har utfordringer knyttet til stress og krav i hverdagen
Bærums ungdom drikker mer enn landsgjennomsnittet og har større utfordringer
knyttet til cannabis.
Hva vet vi om barn i barneskole ?
Ungdata Junior – barnas stemme
Et pilotprosjekt i samarbeid med Asker kommune, NOVA og
Kompetansesenter Rus – Øst
Mål: Utvikle og pilotere et spørreskjema for barn i alderen 1012 år, etter mal av ungdataundersøkelsen
Foreldre og barn har vært involvert i utviklingen av skjemaet
Gjennomført pilot høsten 2016 på ca. 200 elever i Bærum og
Asker kommuner
SPØR OSS OM…..
…vi blir
mobbet på
sosiale
medier
…vi er
slitne
…mer
hvordan vi
har det
hjemme
…vi får lov
til å spille 18års grense
spill
Hva blir barna spurt om?
hvordan barn bruker fritiden sin
hva slags forhold de har til
foreldre, skole og venner
mobbing, trygghet og trivsel.
Ungdata Junior
Fullskalaundersøkelse våren 2017 (7.300
barn i Asker og Bærum)
Forsknings- og utviklingsprosjekt med støtte
fra Helsedirektoratet
Mål:
1) Kartlegge hvordan elever på 5.-7. trinn
har det og hva de bruker fritiden til
2) Utvikle et nytt kartleggingsverktøy etter
mal fra ungdata som kan tilbys flere
kommuner
Hva kan dataene brukes til?
Kunnskapsgrunnlag for forståelse av barns situasjon og avdekke
hovedutfordringer
Dialog med barn og foreldre om hvordan barn opplever å vokse opp i
Bærum
Utvikling og forbedring av eksisterende tjenester
Kommunen handler
• «Krafttak for psykisk helse 2016»:
Utvide tiltaket «Psykologisk førstehjelp» til 2.trinn i tillegg til
5. og 8.trinn. Lærere og foreldre involveres.
Forsterke psykisk helseteam
• Øke tilgjengeligheten til helsesøster på barneskoler
• Miljølærer på alle barneskolene
• Livsmestring og sosial og emosjonell kompetanse inn i
lærerplanen
Målsettingen er å styrke barn og unges mestring av eget liv og
forebygge psykiske vansker og lidelser
Medvirkning gjennom Ungdata og Ungdata Junior:
Barn og ungdom forteller – kommunen lytter – og handler
Barn og
ungdom gir
oss innsikt
Refleksjon/
evaluering
Handling/
Forbedre
forebyggende tjenester
Ung i Bærum
I ungdomsundersøkelsen er ungdommens egen stemme hørt –
«Nå kan vi fortelle, delta og bli hørt. Det er viktig at de som bestemmer
blir kjent med oss og hvordan vi har det. Ungdom er ulike, akkurat som
voksne er det. Når kommunen får økt kunnskap om hvordan vi lever og
hvordan vi har det, kan de arbeide mer målrettet for å skape gode og
trygge oppvekstsvilkår for unge»
Anna Hellesnes, ordfører i UKS – Ungdommens Kommune Styre