Telenor Offensiv Pluss

Telenor Offensiv Pluss
Om fondet
Porteføljefond som investerer i aksjemarkedet.
Du får en global portefølje som forvaltes aktivt.
100 NOK – 5 år eller siden start
21.04.17
200
150
Avk. akku. (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
Fond
Indeks
4,64
3,85
-0,65
-0,56
14,38
14,13
35,49
29,74
73,87
75,78
2016
2015
2014
2013
2012
9,63
10,09
5,13
3,38
11,26
10,03
25,77
28,82
14,81
17,24
Årlig avk. (%)
100
2013
Telenor Offensiv Pluss
2014
2015
2016
Fond
Indeks
2017
80% MSCI World (Hedged NOK), 20% OSEFX
10 største beholdninger (%)
Nordea Global II
Nordea Kapital
31.03.17
Sektor (%)
80,00
20,00
Priser (%)
Forvaltningsprovisjon
Returprovisjon
Årlig totalkostnad
Kjøp
Salg
0,40
0,10
-
31.03.17
Finansielle tjenester
Informasjonsteknologi
Helse
Forbruksvarer
Annet
Region (%)
19,79
15,62
12,56
10,13
41,90
31.03.17
Nord Amerika
Europa
Japan
Asia
Annet
47,78
37,29
7,45
3,48
3,99
Forvalters kommentar
1. kvartal 2017:
Som de to foregående kvartaler kom profiler med høy aksjeandel best
ut avkastningsmessig. Alle profliler gikk dermed i pluss, fra 0,78 % til
4,89 %, hvor Telenor Offensiv Pluss igjen ble beste portefølje.
Når vi ser på absolutt avkastning så ble norske aksjer overgått av
globale aksjer dette kvartalet. Det var spesielt Emerging Markets som
Fondfakta
Kurs - 21.04.17
Kategori
Basisvaluta
Forvaltningskapital
Etableringsdato
Forvalter
Registreringsland
Utbyttebetalende
utmerket seg hvor Nordea Global II er investert med ca. 6 %. High
Yield-investeringene leverte nok en gang gode tall og ga
meravkastning til profilene Forhåndsvalgt og Offensiv. 5 av 7
investeringer gjorde det bedre enn sine underliggende indekser,
hvorav Nordea Kapital var hele 2,98 % foran Oslo Børs Fondsindeks.
Nordea Kapital har siste halvår gitt 6,15 % meravkastning.
Risiko Nøkkeltall 3 år
187,49
Porteføljefond
Sammensatt
mill. NOK
01.01.07
Nordea Liv
NO
Nei
Standardavvik
Sharpe ratio
Tracking error
Information ratio
- 21.04.17
Fond
11,77
0,78
1,98
0,73
Risiko
Lavere risiko
Lavere mulig avkastning
Høyere risiko
Høyere mulig avkastning
Disclaimer
Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe
eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer
må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale.
Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de
foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for
publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige
tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet,
risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og
administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk
utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og
påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg
heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av
bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører
Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse
fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar.
24/4/2017