Fra: Lise Berger Svenkerud Sendt: 27

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Lise Berger Svenkerud <[email protected]>
27. februar 2017 22:22
Postmottak KLD
Høringssvar til endring av naturmangfoldloven fra Hedmark Høyre
Hedmark Høyre stiller seg bak høringssvar gitt av USS, Norskog, skogeierforbundet, NSG, NFS,
NJFF.
Link til høringssvar gitt 25.02.2017;
http://utmark.no/system/files/Nettsidebilder/170225_horing_lovendring_ulv_uss_norskog_skogei
erforbundet_nsg_nfs_njff_2602.pdf
Mvh
Lise Berger Svenkerud
Leder Hedmark Høyre
Sendt fra min iPhone