Kunngjøring Rendalen kommune har startet prosess med å

Kunngjøring
Rendalen kommune har startet prosess med å utarbeide trafikksikkerhetsplan
for Rendalen.
I henhold til vedtatt planstrategi skal trafikksikkerhetsplanen vedtas i kommunestyret
i løpet av første halvår 2017.
Planutkastet sendes ut for involvering til; velforeninger i grendene, Ungdomsrådet, Rådet for
Eldre og Funksjonshemmede, FAU, Samarbeidsutvalget i barnehagene og politiske partier.
Befolkningen for øvrig oppfordres til involvering gjennom å avholde «gjestebud» og komme
med innspill til planutkastet.
Frist for å komme innspill er 19.4.2017.
Innspill sendes til [email protected]