forslag på nye medlemmer i norsk posthistorisk selskap

FORSLAG PÅ NYTT MEDLEM
NORSK POSTHISTORISK SELSKAP
Forslagsstiller: *)
Støttet av:

Vedtektene i NPS legger til grunn at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av
forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor
tilknytning kan føres til Norge. Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme dette formålet.

Vedkommende du foreslår bør ha skrevet selvstendige artikler, hefter eller bøker om norsk eller
norsktilknyttet posthistorie, eller vært aktiv medforfatter/bidragsyter til slike publikasjoner. Han eller hun
kan være en utstiller, og gjennom sitt eksponat ha vist selvstendig forskning og/eller god formidling av
posthistorisk kunnskap.

Andre begrunnelser for forslaget kan være at vedkommende holder foredrag om posthistorie, eller at
kandidaten gjennom sitt yrke eller sin virksomhet er en ressursperson innen norsk filateli, Posten eller
andre fagområder som kan gagne virksomheten til NPS.
Jeg/vi forslår følgende kandidat til medlemskap i NPS:
Fullt navn: *)
Adresse: *)
Postnr. / -sted, land: *)
E-postadresse / telefon:
Kort begrunnelse for forslaget: *)
Sted / dato / underskrift: *)
……………………………………………………………………………………………………………………….
*) Må fylles ut.
[Styrebehandling – skriv ikke nedenfor]
Mottatt:
Tilskrevet:
Referert:
Mottatt svar:
Sirkulert:
Annet: