Tillitsverv i NTL Sentralforvaltningen

TillitsverviNTLSentralforvaltningen
NTLSentralforvaltningenerNTLsstørstelandsforeningmed5653yrkesaktive
medlemmer.VårtkontoreriFolketshusvedYoungstorgetiOslo.
Landsforeningskontoretmåsuppleresmedenpersonifullstillingframtil
representantskapsmøtet22.03.18.Tiltredelsesnarestmulig.
Viberavdelingenefremmekandidatertilvalgkomiteensleder,Wenche
Ravneng([email protected]),innen01.03.17.
Personensomvelgesmåhatillitsvalgterfaringfrastateneller
overenskomstområdet.
Landsforeningensoppgavererførstogfremståbistådelokaletillitsvalgtei
avdelingeneogdirektetilsluttedemedlemmer.Blantoppgavenesomskal
utføresvilværearbeidmedvervestrategi,holdeinnledningerom
fagforeningssakerpåkursogmedlemsmøter,avholdeogarrangerekurs,
utbetalingavaktivitetsstøtte,svarepåhøringsuttalelseroggenerelldriftav
landsforeningskontoretmedmer.Erfaringfradissefeltenevilblivektlagt.
Vervetmedførerendelreisevirksomhetognoekvelds-oghelgejobbing.
Fastløntetillitsvalgtelønnesetteretspennfraogmedlønnstrinn60tilogmed
lønnstrinn70istatensregulativ.(516000–621800)Styretfastsetterlønnatil
hverenkelt.VervetgirpensjonsopptjeningiStatensPensjonskasse(eller
tilsvarendefordesomikkealtermedlemmeriSPK).Vervetgirogsåretttil
permisjonutenlønnetterHovedavtalenistatenogtilsvarendei
overenskomstområdet.