Fraværsmelding med dokumentasjon for unntak fra fraværsgrensen

Fraværsmelding med dokumentasjon for unntak fra fraværsgrensen
Skjemaet leverer eleven kontaktlærer sammen med gyldig dokumentasjon når eleven er
tilbake på skolen.
Kontaktlærer noterer i Skolearena hvis fraværet skal unntas fraværsgrensen.
Navn
Klasse
Kontaktlærer
HELDAGSFRAVÆR
Fra dato
Til dato
TIMEFRAVÆR
Time
Fag
Fraværskode (se
under)
Faglærer
1. time
2. time
3. time
4. time
5. time
6. time
7. time
8. time
9. time
Type
dokumentasjon
vedlagt
Fraværskode (se Type
under)
dokumentasjon
vedlagt
FRAVÆRSKODER
Fraværskode Årsaksbeskrivelse
1
Helse (lege, tannlege, BUP, skolehelsetjenesten)
2
Velferd (omsorg egne barn)
3
Tillitsvalgt
4
Politisk arbeid
5
Hjelpearbeid
6
Lovpålagt oppmøte (f.eks. sesjon)
7
Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
8
Religiøs høytidsdag utenom Den norske kirke (inntil to dager per skoleår)
Dato:
-------------------------------------------------------Elevens underskrift