BRANDBU OG TINGELSTAD

BRANDBU OG TINGELSTAD
JEGER- OG FISKEFORENING
Innkalling til årsmøte
01.03.17 kl. 1900
Frivillighetssentralen
ÅRSBERETNINGER
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes
skriftlig til styret før møtet.
SAKSLISTE:
1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Godkjennelse av innkalling og saksliste
5. Årsberetning
6. Regnskap for 2016
7. Innkomne saker
8. Valg
Sesongens styre har hatt følgende sammensetning:
Formann:
Per Olsen
Nestformann: Kai Roger Bakken
Kasserer:
Erland Grinaker
Lærdueutvalg: Kjetil Brovold
Fiskeutvalg:
Morten Jensen
Jaktutvalg:
Rune Carlsen
Ungdomsutvalg: Jan Åsheim
Kjære medlemmer !
Da er ennå en jakt- og fiskesesong over og tiden er igjen inne for en
oppsummering.
Status Rosendalsmølla er at påbegynt prosess går sin gang. Rune og Kai Roger
”holder i” saken med uvurderlig støtte/bistand fra Morten Mo - og det er
etablert kontakt med både off. instanser og andre aktuelle interessenter.
Status Skarvåsbu er at hytteansvarlig Jan Arild ”tok tak” i fjor – og med innsats
fra en håndfull medlemmer ble opprustingen en ubetinget suksess. Hytta
fremstår som ”ny”. Neste år tar vi annekset – innkalling kommer, så vel møtt alle
sammen !!
Hytta har vært utleid 72 døgn i 2016 – til sammenligning var den utleid i 64 døgn
i 2014 og 54 døgn i 2015.
Den kontinuerlige oppfølgingen av ”nye Skarvåsbu” er så vidt omfattende at
styret har vedtatt at funksjonen hytteansvarlig skal inngå som fast medlem av
styret i BTJFF.
Status Simulator er at den er på plass og rommet er ferdig innredet. Utstyret
er under testing – og styret planlegger hvordan rommet og utstyret kan
benyttes mest mulig hensiktsmessig for alle interesserte.
Stian Bakken har sagt seg villig til å følge opp utviklingen og fremdriften i
prosjektet.
Status lærdue-utvidelse – Finn Arve ”holder” fremdeles i saken – og har bla. sett
på andre baner samt rettet henvendelse til kommunen vedr. ev. støtte. Dette er
imidlertid et stort prosjekt med mange involverte – og vil således være
tidkrevende.
Pga. nærmest uoppnåelige sikkerhetskrav fra entrepenør kombinert med elendig
dugnadsånd i foreningen, besluttet styret å ikke fornye kontrakten om
søppelplukking langs rv.4 over Lygna i fjor.
Av ulike årsaker har styret vedtatt å ikke lenger velge utvalgsmedlemmer, men
heller plukke ut dedikerte utvalgsledere som kan ”holde i” utlagets aktiviteter.
Dette vil også forenkle valgkomiteens jobb i tiden fremover.
Styret opprettholder sin målsetning om å formidle nyheter bedre og benytte
hjemmesiden samt FB hyppigere.
Brandbu februar 2017
Per Olsen
Leder
Jaktstatistikk sesongen 2016:
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rådyr
2
1
3
2
3
2
6
Hare
46
41
48
35
41
29
21
15
Rev
5
5
9
2
3
2
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tiur
11
5
11
14
9
11
5
12
Røy Orrhane Orrhøne Rype Jerpe
4
33
15
6
4
25
18
1
4
10
33
22
9
1
24
18
2
4
31
9
3
4
25
10
1
18
1
1
36
3
Korp
2
Rådyr
3
3
4
2
6
7
5
Hare
1
8
2
1
7
3
4
Rev
Tiur
Røy Orrhane Orrhøne Rype Jerpe
Korp
2
2
1
1
2
3
1
1
2
1
8
3
2
Kråke Skjære
4
6
3
1
4
1
1
11
23
2
33
Kråke Skjære
Annet
3
4
9
5
6
16
5
3
Annet
1
1
1
2
1
Årsmelding fra Jaktutvalget 2016
Lygna Grand Prix
Helgen 12 – 13 november ble arrangementet Lygna Grand Prix for stående
fuglehunder arrangert i samarbeid med Norsk Vorsterhundklubbs avdeling
Hedmark/Oppland med base på Åstjern.
Det var totalt 41 startende hunder gjennom helgen.
BTJFF bidro med kjentmenn til alle partiene begge dager. Til tross for svært
vanskelige forhold med mye snø, ble dette en meget vellykket prøve med mange
positive tilbakemeldinger fra både deltakere, arrangør, dommere og kjentmenn.
Styret i BTJFF takker spesielt alle som stilte opp som kjentmenn disse dagene.
Åstjern apportprøve
Helgen 30 – 31 juli ble det igjen arrangert apportprøve på Åstjern i regi av
Norsk Vorsterhundklubb avd Hedmark/Oppland og BTJFF.
Totalt stilte det hele 11 raser til start denne helgen.
Det var 50 startende hunder på lørdag, og 48 startende hunder på søndag. Av
disse ble det totalt delt ut 65 premier.
Lørdag ble det arrangert leirdueskyting med BTJFF som arrangør. Med god
deltagelse ble dette et vellykket og en fin sosial happening for alle deltakerne på
Åstjern denne helgen.
Taksering av skogsfugl:
Det ble i august for første gang gjennomført taksering av skogsfugl i vårt
område. Dette var et samarbeids prosjekt mellom alle allmenninger, og jeger- og
fiskeforeningene i Gran, Lunner og Brandbu/Tingelstad.
Det ble totalt taksert 30 linjer, med en total lengde på 67,6 km og 222
observasjoner.
I tabell under finner vi oversikt over resultatet på de 10 linjene som ble taksert
i vårt område.
For jaktutvalget - Rune Carlsen
Regnskap 2016:
BRANDBU OG TINGELSTAD
JEGER- OG FISKERFORENING
Postboks 67, 2760 BRANDBU
www.btjff.no