Teknisk datablad Penguard WF

Teknisk datablad
Approved
24100;24120;26200
1
24100
epoxy
^(ValidationDate)
Penguard WF
Produktbeskrivelse
Dette er en to-komponent vannfortynnet epoksymaling for korrosjonsbeskyttelse. Det er et allsidig,
hurtigtørkende produkt som inneholder slør-rust inhibotor. Den herder ned til 5 °C. Spesialdesignet for nybygg
hvor raskt "håndterbar tørr" og over malings intervall er nødvendig. Kan brukes som primer, mellomstrøk,
toppstrøk, eller som et ett-strøkssystem over vann. Egnet for riktig forbehandlet karbonstål, aluminium, betong
og galvanisert stål. Tilgjengelig med herder for påføring ved lave overflate temperaturer.
Bruksområde
Egnet for strukturelt stål og rør, som vil bli eksponert for korrosive miljøer opp til høy. Anbefalt for offshore
omgivelser, raffinerier, kraftverk, broer, bygninger og gruveutstyr. Egnet for overmaling med vannfortynnbar
akryl, vannfortynnbar epoksy og egnede løsemiddelbaserte malinger.
Annet
Sertifikater og godkjennelser
Bidrar til å oppfylle følgende egenskaper:
- Innendørs Environmental Quality (IEQ) under LEED® 2009
- Environmental Quality (EQ) og Materials og Resources (MR) under LEED® v4
Møter kravene for VOC innhold for BREEAM International og BREEAM Nor
Møter kravene for VOC innhold for Estidama
Møter kravene for VOC innhold for GSAS
Møter kravene til China Environmental Label
Branntesting godkjent for bruk under Steelmaster 1200 WF
Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelig på forespørsel.
Farger
grå, grå XO, rød
Produktdata
Egenskap
Test/Standard
Beskrivelse
STANDARD HERDER
Tørrstoff pr volum
ISO 3233
Glansgrad (GU 60 °)
ISO 2813
51 ± 2 %
Flammepunkt
Tetthet
ISO 3679 Method 1
kalkulert
62 °C
1,3 kg/l
VOC-EU
VOC-China
IED (2010/75/EU) (kalkulert)
GB/T 23986-2009 (ISO 11890-2) (testet)
65 g/l
69 g/l
matt (0-35)
VINTERHERDER
Tørrstoff pr volum
ISO 3233
Flammepunkt
Tetthet
ISO 3679 Method 1
kalkulert
62 °C
1.3 kg/l
51 ± 2 %
VOC-EU
IED (2010/75/EU) (kalkulert)
68 g/l
VOC-China
GB/T 23986-2009 (ISO 11890-2) (testet)
57 g/l
De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.
Alle data gjelder for blandet maling.
Utgitt dato:
1 Mars 2017
Side: 1/5
Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Teknisk datablad (TDS) anbefales lest i sammenheng med sikkerhetsdatablad (SDS) og Application Guide (AG) for dette
produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor
1
Teknisk datablad
Penguard WF
Glansbeskrivelse: I henhold til Jotun Performance Coatings definisjon.
VOC, testet (ISO 11890-2): STANDARD HERDER 65 g/l
/
VINTERHERDER 65 g/l
Filmtykkelse pr. strøk
Typisk anbefalt spesifikasjons range
STANDARD HERDER
Tørrfilmtykkelse
-
150 µm
Våtfilmtykkelse
145 -
75
295 µm
Teoretisk spredeevne
6,8
3,4
-
m²/l
VINTERHERDER
Tørrfilmtykkelse
Våtfilmtykkelse
75 145 -
150 µm
295 µm
Teoretisk spredeevne
6,8
3,4
-
m²/l
Forbehandling
For å sikre varig vedheft til påfølgende produkt skal alle overflater være rene, tørre og fri for smuss.
Forbehandlingsoversikt
Forbehandling
Underlag
Minimum
Anbefalt
Karbon stål
St 2 (ISO 8501-1)
Sa 2½ (ISO 8501-1)
Aluminium
Overflaten skal være hånd eller
maskin slipt med ikke-metalliske
slipemiddel eller fiberdisk eller for å gi
overflate ruhet/riper og for å fjerne all
polish fra overflaten.
Blåserensing for å oppnå en
overflateprofil ved å bruke egnet ikkemetallisk blåse-middel for å oppnå en
skarp og kantete overflateprofil.
Galvanisert stål
Overflaten skal være ren, tørr og
fremstå med en grov og matt profil.
Lett “brush blasting” ved bruk av ikke
metallisk blåsemiddel som gir en grovt
og jevnt profil.
Betong
Minimum 4 ukers herding.
Fuktighetsinnhold maksimum 5 %.
Mekanisk klargjør eksisterende
betongoverflate ved "scabbling", nåle
pistol, mekanisk sliping.
Minimum 4 ukers herding.
Fuktighetsinnhold maksimum 5 %.
Forbered overflaten ved hjelp av
lukket blåserensing , diamantsliping
eller andre egnede metoder å slipe
ned betongen og for å fjerne
sementslam.
Påføring
Påføringsmetoder
Dette produkt kan påføres med
Sprøyte:
Utgitt dato:
Bruk høytrykkssprøyte.
1 Mars 2017
Side: 2/5
Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Teknisk datablad (TDS) anbefales lest i sammenheng med sikkerhetsdatablad (SDS) og Application Guide (AG) for dette
produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor
Teknisk datablad
Penguard WF
Pensel:
Anbefales for stripemaling og små områder, vær påpasselig med å oppnå spesifisert
tørrfilm tykkelse.
Rull:
Kan brukes til små områder, men anbefales ikke som førstestrøk. Imidlertid, ved bruk av
rulle må man sørge for å påføre tilstrekkelig materiale for å oppnå en spesifisert
filmtykkelse.
Blandeforhold (volum)
STANDARD HERDER
Penguard WF Comp A
Penguard WF Comp B
2 del(er)
1 del(er)
VINTERHERDER
Penguard WF Comp A
Penguard WF Wintergrade Comp B
2 del(er)
1 del(er)
Tynner/løsemiddel
Tynner:
Ferskvann
Rengjøringsmiddel:
Jotun Thinner No. 17 / Jotun Thinner No. 4
Veiledende data for høytrykkssprøyting
Dysestørrelse (inch/1000):
19-23
Trykk ved dyse (minimum):
150 bar/2100 psi
Tørke og Herdetid
Underlagstemperatur
5 °C
10 °C
23 °C
40 °C
1.5 h
10 h
4.5 h
7d
30 min
4h
2.5 h
5d
STANDARD HERDER
Overflatetørr / Berøringstørr
Gjennomtørr
Overmalingsintervall, minimum
Tørket/herdet for bruk
VINTERHERDER
Overflatetørr / Berøringstørr
Gjennomtørr
Overmalingsintervall, minimum
Tørket/herdet for bruk
1.5 h
1.5 h
1h
3d
1d
8h
15 h
21 d
5h
14 d
3.5 h
7d
Tørke- og herdetider er fastsatt under kontrollert temperatur og en relativ luftfuktighet på 85 %, samt med en
tørrfilmtykkelse på gjennomsnitt av produktets tykkelses range.
Overflatetørr: Tilstanden av tørking når lett trykk med en finger ikke etterlater et avtrykk eller at malingen føles
klebrig.
Gjennomtørr: Minimumstid før malingen tåler normal gangtrafikk uten varige spor, avtrykk eller andre fysiske
skader.
Utgitt dato:
1 Mars 2017
Side: 3/5
Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Teknisk datablad (TDS) anbefales lest i sammenheng med sikkerhetsdatablad (SDS) og Application Guide (AG) for dette
produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor
Teknisk datablad
Penguard WF
Overmalingsintervall, minimum: Den korteste tid som aksepteres før neste strøk kan påføres.
Tørket/herdet for bruk: Minimumstid før malingen kan bli eksponert i det tiltenkte miljø/medium.
Induksjonstid og Brukstid
Malingens temperatur
23 °C
STANDARD HERDER
Induksjonstid
Brukstid
15 min
1.5 h
VINTERHERDER
Brukstid
1h
Overskridelse av brukstiden er synlig.
Induksjonstid er for Standard utgave. Wintergrade utgaven kan brukes umiddelbart etter at komponentene er
blandet godt sammen.
Varmebestandighet
Temperatur
Vedvarende
Tørr, lufteksponert
120 °C
Kortvarig
140 °C
Kortvarig temperaturtopp, varighet max 1 time.
De gitte temperaturer er relatert til holdbarheten av malingens beskyttende egenskaper. Temperaturen kan
imidlertid nedsette farge- og glansholdbarhet.
Produktkompatibilitet
Forskjellige primere og sistestrøk kan benyttes i kombinasjon med dette produkt avhengig av
eksponeringsbetingelser. Kontakt Jotun for ytterligere informasjon.
Forrige strøk:
uorganisk sink shop primer, epoxy, epoxi mastic, sink epoksy, sinksilikat
Neste strøk:
epoxy, akryl, polyuretan, polysiloksan
Emballasje
Penguard WF Comp A
Penguard WF Comp B
Penguard WF Wintergrade Comp B
Volum
Spannstørrelse
(liter)
(liter)
10
5
5
20
5
5
Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme
pga lokale bestemmelser.
Utgitt dato:
1 Mars 2017
Side: 4/5
Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Teknisk datablad (TDS) anbefales lest i sammenheng med sikkerhetsdatablad (SDS) og Application Guide (AG) for dette
produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor
Teknisk datablad
Penguard WF
Lagring
Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god
ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med
forsiktighet.
Holdbarhet ved 23 °C
Penguard WF Comp A
Penguard WF Comp B
Penguard WF Wintergrade Comp B
12 måned(er)
24 måned(er)
24 måned(er)
I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet,
etter dette skal produktet kontrolleres.
Forholdsregler ved påføring
Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk. Påførere og operatører skal være opplært, erfarne og ha evnen og
utstyr for å blande/røre og bruke maling korrekt og i henhold til Jotuns tekniske dokumentasjon. Påførere og
operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet. Disse retningslinjene er basert
på gjeldende kunnskap om produktet. Eventuelle foreslåtte avvik som passer til forholdene på stedet skal
sendes til den ansvarlige Jotun-representant for godkjenning før arbeidet påbegynnes.
Helse og sikkerhet
Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke.
Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig
med vann og kontakt lege umiddelbart.
Fargeavvik
Når relevant; produkter som primært er ment som primere eller bunnstoff kan ha små fargevariasjoner fra
batch til batch. Slike produkter kan blekne og kritte når de utsettes for sollys og forvitring.
Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot
deres behov og spesifikke bruksområder .
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United
Kingdom) versjonen være gjeldende.
Utgitt dato:
1 Mars 2017
Side: 5/5
Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Teknisk datablad (TDS) anbefales lest i sammenheng med sikkerhetsdatablad (SDS) og Application Guide (AG) for dette
produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor