Godt planarbeid viktig for jordvernet

Godt planarbeid viktig for jordvernet
assisterande fylkesmann
Rune Fjeld
1
Omdisponering dyrka og dyrkbar jord på landsbasis
2
3
Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord
Hordaland
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4
5