innkalling og sakspapirer

Trondhjems Pistolklubb
Årsmøte onsdag 8. mars 2017.
Kl.1800
Sted: Nidaros Skytterlags skyttehus på Jonsvatnet.
Engelsåsvegen 241 7039 Trondheim
1
STYRETS FORSLAG TIL SAKSLISTE
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding:
a.
Styrets årsmelding
b.
Årsmeldinger fra de forskjellige gruppene.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
Forslag fra ordenskollegiet:
Ordenskollegiet ønsker å fremme forslag om endring av statuttene for Ordenskollegiet. Forslag til nye statutter er
vedlagt sammen med de gamle statuttene. Godkjent av årsmøte 28.11.94
7. Fastsette medlemskontingent
Forslag fra er fra styret: Ingen endring av kontingent.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg;
a.
Leder
Nestleder
b.
Styremedlemmer: Sekretær
Kasserer
Utdanningskontakt/
Koordinator
Banemester Jonsvatnet
Banemester Buran
for 2 år
Ikke på valg.
for 1 år.
for 2 år
Ikke på valg.
for 2 år
for 1 år
Varamedlemmer:
1. varamedlem: Leder svartkrutt
2. varamedlem: Leder felt
3. varamedlem: Leder bane
4. varamedlem: Leder luft
5. varamedlem:
6. varamedlem:
for 2 år.
for 2 år.
for 2 år.
Ikke på valg.
Ikke på valg.
Ikke på valg.
c.
Revisorer 1:
Revisorer 2:
Ikke på valg.
for 2 år
d.
Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet:
Styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til de ting og møter i de
organisasjoner klubben er tilsluttet.
e.
Valgkomité:
f.
Et medlem til klubbens ordenskollegium.
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
for 1 år
for 1 år
for 1 år
for 1 år
2
2
for 3 år
Forslag til forretningsorden:
1. Arsm0tet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen f0res av den valgte sekretseren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min.
f0rste gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter
behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden bar 1 min.
taletid.
6. Alle forslag ma leveres skriftlig til dirigenten, og vsere
undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes
i saker som star pa saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes
tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller
saken er tart opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgj0res alle vedtak og valg ved
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke?
og stemrnene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen f0res det inn hvem som bar hart ordet i sakene,
forslag og vedtak med antall stemmer for og imot
3
Årsberetning Trondhjems Pistolklubb
For 2016
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet.
Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben.
Styrets sammensetning.
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Sportslig koordinator/
Utdanningskontakt
Banemester Buran:
Banemester Jonsv.
Leder svartkrutt 1. vara
Leder felt 2. vara
Leder bane 3. vara
Leder luft 4. vara
5. vara
6. vara
Hans Martin
Stina-Maria Aune
Anita Ericsson
Jan Nørbech
Asle Kolstad
Ronny Bjerkan
Ragnar Thyholt
Morten Andresen
Bjørn Teigseth
Bjørn Martin Bruun
Obelix Barbala
Emma Skjølberg
Sofie Teigseth
Revisorer:
Cecilie Kirkhaug
Inger-Lise Sjøvold
Valgkomité:
Vara:
Morten Haagenstad
Ingfrid Vedvik
Sanimir Handanagic
Rune Kristian Hansen
Ungdoms kontakt
Ansvarlig politiattest
Webbansvarlig
Hans Christian Granhus
Sanimir Handanagic
Rune Kristian Hansen
Ordenskollegiet:
Bjørn Anton Jakobsen
Bjørn Teigseth
Gunrid Kjellmark
Styrets arbeid
Styremøter:
I løpet av 2016 har styret avholdt 11 møter og 3 arbeidsmøte de fleste på Jonsvatnet.
Alle styre og varamedlemmer innkalles til alle styremøter.
Spesielle oppgaver
Legge medlemmer inn på NIFs system
Nyt regnskapssystem og betaling via NIF.
Oppgradering av Buran etter pålegg fra Trønderenergi.
Det er solgt.22 LR, 38, krutt, kuler og 9mm ammunisjon til medlemmer til selvkost.
Vi har deltatt på årets Sør-Trøndelag skytterkrets ting.
Vi har deltatt på årets Idretskretsting
Vi har sponset logoer på klubbdrakter til medlemmene med ca. Kr. 7.000,4
Regulering av skytebanene rundt Digresmyra.
Tilkobling av vann og kloakk. Vi møter motstand fra TK.
Dette kommer til å kreve store investeringer i penger og arbeide fremover.
TK nektet å behandle vår anke om dispensasjon fra skytetider for NM 2015 med henvisning til tilsvarende
sak fra Nidaros SL. Deres anke ble avslått av fylkesmannen.
Sikkerhetskurs for nye medlemmer.
Mandagsgruppa har ansvaret for sikkerhetskurs i regi av TPK.
Administrativ leder for gruppa er Asle Kolstad. Det er avholdt 3 store kurs i 2016. for ca. 90 nye skyttere.
Utdanning av medlemmer.
7 nye dommere
En fra TPK har deltatt på oppdatering av trener 2 kurs.
Skytebaner:
Ny avtale med Ringveien borettslag under utarbeidelse. Dette gir oss mulighet for å bruke luftbanen hele
året, alle dager fra klokken 09:00 til 23:00.
Ny avtale med den nye grunneieren av feltbanen er under utarbeidelse.
Banene på Jonsvatnet brøytes og ryddes for snø i vinterhalvåret.
Vi har avtale med Nidaros skytterlag om felles konteinere for papp og brennbart avfall på Jonsvatnet.
Konteinerne er plassert på geværbanen.
De elektroniske skivene er vedlikeholdt og reparert av Arve Dispen.
Dugnad / arbeider på Buran-banen:
Klubbhuset er oppgradert. Nytt gulv, maling av vegger og ny kjøkkenkrok. Nye lysarmaturer. Oppgradering
av elektrisk system. Banen er ryddet for søppel og avfall. Stor takk til alle som deltok på dugnad.
Dugnad / Arbeider på Jonsvatnet:
Vedlikehold av vei.
Rydding felt bane.
Snekring av skiverammer for felt.
Takk til alle som deltok på dugnad.
Sportslig resultater / aktivitet
Viser til årsberetninger fra Svartkrutt, Ungdomsgruppa og Utdanningskontakt.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Viser til årsberetninger fra Svartkrutt, Ungdomsgruppa og Utdanningskontakt.
Økonomi:
Klubbens økonomiske situasjon er god, med et overskudd for 2016 på kr. 298.256,84 mot budsjettert
underskudd på kr. 15.385,- Egenkapital er økt siden siste år med kr. 286.517,99.
Utleie:
Klubben leier ut banen på Jonsvatnet til:
Politiet,
Luftkrigsskolen,
Trondheim feltskyttere,
Tunga sportsskyttere. Sistnevnte betaler med dugnadsinnsats. (40 stk. skiverammer kryssfiner)
Spesielle inntekter i 2016:
Anleggsstøtte fra Trondheim Kommune er i år
Støtte fra NSF. Rekrutteringsskyting
28.403,5.500,5
Bingoinntekter
Norges Olympiske Komité NIF.
Inntekter fra grasrothandelen
Momsrefusjon
41.095,13.500,35.590,78.502,-
Klubben har utestående fordringer
Utestående:
Ikke innbetalt for kjøp av ammunisjon
Lagerbeholdning:
Kuler, tennhetter og ammunisjon.
1.882.00,139.000,-
Gjennomgang av inventarlister pr. 31.12.2016
Det er registrer følgende verdier.
Jonsvatnet:
318.000,Buran:
353.000,421.000,Kolstad:
1.092.000,Totalt
Medlemstall for 2016.
Viser her fordeling av de forskjellige medlemstyper 2016.
0-5 år
6-12 år
1
1
2
4
1
5
Kvinner
Menn
Totalt
13-19 år
20-25 år
10
7
17
5
21
26
26 år og
eldre
40
539
579
Totalt
60
569
629
Medlemsutvikling.
Kvinner
Menn
Totalt
Æresmedlemmer
Livstidsmedlemmer
Hovedmedlemer
uten NSF avgift.
Pensj-/uførem uten
NSF avgift.
2012
35
528
563
2013
40
530
570
2014
41
537
578
2015
49
552
601
6
14
6
2016
60
569
629
6
19
6
1
1
Av disse er 50 medlemmer, i tillegg til medlemskapet i NSF tilsluttet Norsk Svartkrutt Union.
6
Mål for 2016
Fortsatt økt aktivitet for Rekrutterings skyting for ungdom 10 til 20 år. 24 deltagere siste år!
Revidere håndbok TPK for 2017.
Revidere arrangement håndbok for 2017.
Ferdigstille økonomibok for TPK
Revidere instrukser og egenkontroll (HMS) for våre skytebaner.
Starte prosessen med Trondheim Kommune ang. vann og kloakk på Jonsvatnet. I samarbeide med TJFF.
Fortsette forhandling om endelig kontrakt med ny grunneier ang feltbanen.
Legge til rette, slik at alle TPKs skyttere kan fortsette den gode trenden med å ta medaljer i NM.
Arbeide for et godt og positivt miljø for alle typer skyttere i klubben.
Trondheim 23.02.2017
Styret i Trondhjems Pistolklubb
7
Årsberetning sportslig koordinator
Året 2016 har vært et år med stor aktivitet for pistolskyttere der antall stevner i krets og klubb har
vært svært høy. Det har vært mange deltagere på mange av stevnene og et kombinert NM for
felt/bane på Ørlandet med bra representasjon fra klubben. Bra deltagelse på stevner fra nybegynner
ses på som positivt for sporten, der vi i år har hatt en oppgang i forhold til tidligere år.
Klubben ble godt representert på NM 2016 med mange folk med vår klubbdrakt på seierspallene.
Viser da til Skytternytt etter NM der dette er iøynefallende på bildene. Her kan man håpe at presset
på de bedre i klubben fra ny skytter presser frem flere slike resultat fremover. Her kan organiserte
treninger med trener/pådriver muligens hjelpe de beste opp til mer stabilt europanivå fremover. På
felt er det stor deltagelse med godt nivå. Når våre egne skytter og naboklubbene stiller til start så er
nivået på stevnet høyt slik at man har noe man kan strekke seg etter for alle. På bane er det på
samme måte, men med litt mindre deltagelse fra naboklubber. Her må klubben arbeide videre for å
få flere opp på europanivå slik at naboene vil komme for å skyte sammen med de beste.
Beretningene fra leder Luft, Bane og Felt gir litt mer informasjon om plasseringene vi oppnådde i NM.
Beretning fra leder Svartkrutt er ikke mottatt når dette skrives så dette utelates her.
Antallet skyttere som stilte til på stevner har gått opp på de fleste områder. På bane har det vært
flere skyttere til start i 2016 enn i 2015. Unntaket er antallet under 21år dvs ungdom og junior der
det har vært en nedgang i antall (forskjellige) skyttere til start. Her må man oppfordre skytterne til å
gjøre det enkelt for de yngre til å være med når det er flere ulike skyttere enn på flere år på stevner.
Samkjøring og avtaler på forhånd er et stikkord her. Ansikts-boka er en plass som kan hjelpe for
samkjøring osv. Det at vi har en gruppe på Kolstad av de etablerte skytterne, som reiser mye rundt,
kan hjelpe her. Med litt informasjon på banen kan gjøre at de yngre kommende skytterne bli mere
med. Vi har U14 gull, U16 gull og U12 sølv i kretsmesterskap i 2016 så det er ungdom /junior, som
kan bli harde å slå etter hvert.
……………….
TPK har gjennom sesongen også deltatt på krets- og midtnorskmesterskap. Der ble det god uttelling
til klubben. Viser til de ulike årsberetningen fra ledere for hver gruppe for mer detaljer eventuelt se
resultatoversikt for klubben.
Klubben viser stor bredde og mangfold. Vi har nybegynnere og ungdom/junior som er med på
stevner og kommer etter. Vi har mer erfarne skyttere som gjør sporten hardere for våre
naboklubber. Det er mange som driver sporten fremover med sin deltagelse for å arrangere alle
stevnene i klubben. Håper på en ny sesong der alle er med å bidra på stevneavvikling, da dette er
møteplassen vi har for å sjekke om vi blir bedre av treningen vi legger ned. Stor takk til alle som også
lurer litt i bakgrunnen, som trener, dommer, anvisere eller vaffelsteker. Disse er viktige hvis sporten
skal være trivelig og gjøre veien mot bedre resultat for feltskyttere og kanskje europamesterskap for
baneskyttere mulig.
Asle Kolstad
Sportslig koordinator
8
Årsberetning Juniorgruppa
Vi har en del rekrutter som er innom til vanlig. Det er størst pågang på Tirsdagene med alt fra 3 til 8
rekrutter. På Torsdagene er det som regel 1-4 stk innom.
Vi prøver å få de til å tenke på sikter og avtrekk. Har også litt gjennomgang av stillinger. Det har vært
lite stevnestarter på Rekruttene, men prøver å få de med.
I juniorgruppa i år har vi hatt deltagelse i:




Landsstevnet for rekrutter
Norgesmesterskap
Midt Norsk Mesterskap (Gull U16 Catharina Granhus)
Kretsmesterskap (Gull U16 Catharina Granhus, Gull U14 Thea Enoksen og Sølv U12 Una
Norman )
Vi har en rekrutt som i tillegg til luft også skyter litt på feltstevner. Her har det blitt noen plasseringer
med premier.
Hans Chr. Granhus
Ungdomskontakt
Årsberetning for Luft gruppa
Luft gruppa har i 2016 hatt god aktivitet, luft har blitt tre delt, Bjørn Bruun har hatt en satsnings
gruppe, mens Obelix og Hans Christian har hatt en tirsdags og en torsdags gruppe. Aktiviteten har
vært jevn, noen topper har vi hatt med hensyn til ungdom som har vært nysgjerrig på vår idrett.
Det har vært arrangert 8 stevner med god deltagelse.
Klubben har deltatt på midt norsk, kretsmesterskap og NM, alle stevner med god deltagelse og gode
resultater (se resultat papirene)
Pr. Nå er vi tre ansvarlig på Kolstad, Obelix, Hans Christian og Bjørn Bruun. Tirsdag og
torsdagsgruppen har i tillegg en mann i bakhånd som kan bistå om det kniper, dette er Svein
Knutsen.
I 2016, gjorde vi noen forandringer som standplass merkinger og litt forandringer på pause rommet,
flere små endringer kommer i 2017.
Vi i luft gruppa ønsker alle velkommen til Kolstad og håper at mest mulig av medlemmene benytter
seg av tilbudet og reklamerer for denne OL grenen vi bedriver der.
Obelix Barbala
Leder Luft
9
Årsberetning for Bane gruppa
Treningsaktivitet:
Aktiviteten på bane har i 2016 vært veldig god, både på stevner i og utenfor klubben, og på trening.
Dette gjenspeiles også i meget gode resultater i NM på Ørlandet, samt krets og midt-norske
mesterskap.
Treningsaktiviteten har for det meste pågått på Buran, og har vært fordelt på følgende grupper:
Mandager, søndager og tirsdager (gruppe 2) har vært forbeholdt nybegynnere fra sikkerhetskursene.
Tirsdager (gruppe 1), onsdager og torsdager har hovedsakelig vært forbeholdt de som har holdt på
en stund. Gruppe 2 på torsdager har vært forbeholdt viderekommende, og skyttere som ønsker å
satse, f.eks mot NM.
Gjennomsnittlig oppmøte på gruppene, har nok ligget på 6-8 personer. Nybegynnergrupper på
mandager og søndager kanskje noe høyere rett etter sikkerhetskursene.
Treningsgruppen for voksne baneskyttere på Kolstad.
Her har det også i 2016 vært meget godt oppmøte, og det har også kommet enda flere skyttere til, og
utover året har vi sett mange svært lovende resultater, og vi ser med spenning frem til luft-NM 2017.
Stevner:
Vi har i løpet av 2016 arrangert 40 banestevner i klubben, og deltagelsen på disse har vært rimelig
bra. Deltagelsen fra skyttere utenfor egen klubb kunne nok vært bedre, men skyldes i all hovedsak at
vi ikke arrangerer noen dobbeltstevner.
Avviklingen av stevnene, har i all hovedsak gått veldig bra, men da en del oppsatte dommere ikke i
enkelte tilfeller ikke ga lyd fra seg, ble det til dels stor arbeidsmengde på andre.
Håper på bedre oppfølging av stevner man har påtatt seg i 2017.
Sportslige resultater:
På NM bane på Ørlandet, ble det innkassert:
3 Gull, 4 Sølv og 5 Bronse individuelt, og 1 gull, 4 Sølv og 1 Bronse på lag.
Gunrid Kjellmark tok gull i hurtig fin, og satte samtidig ny norsk rekord.
Bjørn Jakobsen tok 2 gull i klassen V70, ett i hurtig fin og ett i hurtig grov.
Roar Hembre tok sølv i silhuett og hurtig grov.
Jan Arild Myrhaug og Bjørn Jakobsen (V70) tok sølv i grovpistol.
Jan Arild Myrhaug og Gunrid Kjellmark tok bronse i finpistol, Bjørn Martin Bruun tok bronse i
grovpistol og Bjørn Jakobsen tok bronse i Standardpistol i klassen V70.
Lag:
Gullplakett i finpistol til Jan Arild Myrhaug, Bjørn Martin Bruun og Roar Hembre.
Sølvplakett i fripistol til Roar Hembre, Bjørn Martin Bruun og Johnny C. Reidarsønn.
Sølvplakett i standardpistol til Jan Arild Myrhaug, Bjørn Martin Bruun og Roar Hembre.
Sølvplakett i grovpistol til Bjørn Martin Bruun, Jan Arild Myrhaug og Roar Hembre.
10
Sølvplakett i hurtig fin til Jan Arild Myrhaug, Bjørn Martin Bruun og Roar Hembre.
Bronseplakett i hurtig grov til Roar Hembre, Jan Arild Myrhaug og Gunrid Kjellmark.
Resultatlistene for hele NM ligger ute på hjemmesiden til Ørland Pistolklubb.
For resultater for kretsmesterskap og midt-norsk mesterskap har vi gjort det så bra, at jeg viser til
egne lister.
Ellers har vi fortsatt med å gjøre en ekstra innsats for å få med flere av nybegynnerne videre etter
sikkerhetskurset, og også for å få flere nye skyttere med på stevner i klubben, og dette har gitt gode
resultater. Vi har fått med en god gruppe ivrige nybegynnere, som har vist meget god fremgang,
både på bane og i feltløypa.
Oppfordrer alle medlemmer til å bidra til å fortsette dette arbeidet videre, og også selv delta på
stevner, både i og utenfor klubben.
Og til slutt en stor takk til alle som bidrar til all aktivitet i klubben.
Bjørn M. Bruun
Leder Bane
Årsberetning for Svartkrutt gruppa
Året 2016 har vært et innholdsrikt år for svartkrutt gruppa, med stor aktivitet og 47 betalende
medlemmer til Norsk Svartkrutt Union. Vi har også arrangert 12 stevner, med godt oppmøte.
17-19 Juni, var vi 3 stykker som dro til Kristiansand på svartkrutt NM. Hvor det ble det tatt 3
individuelle gull, i klassene Mariette, Colt og Smith & Wesson replika. Den eneste tabben vi gjorde i
Kristiansand, var at vi ikke meldte på TPK i lagskyting i klassen Mariette - for da hadde det blitt gull
der også. Videre har flere medlemmer deltatt på midt-norsk mesterskap med gode resultater for
klubben vår.
Morten Andresen
Leder Svartkrutt
11
Årsberetning for Felt gruppa
Det har i løpet av året blitt avholdt 19 stevner, hvorav 5 Norgesfelt som totalt har hatt 528 starter. De
resterende 14 stevner er fordelt over vanlig felt inklusiv hurtig MR og SP, og som totalt har bragt ca
1000 startende.
NM
I 2016 var vi ganske så godt representert på NM, som denne gang ble arrangert på Ørlandet. Vi
hadde også ansvaret for 1 og 1/2 standplass under mesterskapet.
Gull i grovfelt - Jan Arild Myrhaug e.o, Bronse til Bjørn Jakobsen, som for øvrig forsynte seg med
samme valør i Finfelt, Revolverfelt, og på lag i Spes.rev sammen med Rune K. Hansen og
undertegnede. I militærfelt derimot tok B. Jakobsen Gull rett for nesen på Øivind Isdahl.
Foruten disse medaljene ble det sølvplakett i klasse Grovfelt menn på Jan Arild Myrhaug, Roar
Hembre og Bjørn M. Bruun, Sølv i Finfelt både på Gunrid Kjellmark (kvinner), og Øivind Isdahl (V70),
Bronse på Frode Knudtsen i Revolverfelt (V50) og Bronse på lag i Magnum 1 på Bjørn M. Bruun, Rune
K. Hansen og Bjørn Teigseth.
Ut over dette var det mange gode plasseringer høyt oppe, og som viser at vi er på riktig vei innen vår
idrett.
NORGESFELT
Som allerede nevnt hadde vi i klubbens regi 528 startende i denne populære øvelsen. Mange av våre
skyttere regjerer høyt oppe på listene, og sist men ikke minst noe som nybegynnerne også setter stor
pris på å delta i. Generelt er det en stor økning blant sistnevnte gruppe på våre og andres stevner.
KLM / KM / MNM / DM
Flere av våre skyttere har vært representert også her, med gode resultater. Når det gjelder
resultatene, henvises til medfølgende premieliste (mener den er fullstendig).
Som i fjor ses flere av Tpk´s skyttere rundt om på forskjellige arenaer, noe som gleder leder Felt
masse. Vi er enkle å legge merke til, ettersom mer eller mindre alle benytter klubbens klær rundt om.
Vi synes godt, og kanskje har dette en effekt også mot våre konkurrenter.
Ellers vil jeg få takke alle bidragsytere som er med på å gjøre gjennomføring av felt mulig, og da
spesielt til hjelpemannskap, funksjonærer, og dommere.
Om noen flere vil være med å ta del i alle de gjøremål som må til for at gjennomføringen skal kunne
bli som i dag eller bedre - regner jeg nå med å bli nedringt innen kort tid.
Sist men ikke minst en kjempestor takk til alle skyttere som deltar og som ser ut til å trives med oss
som arrangør.
Bjørn Teigseth
Leder Felt
12
§15.5
31.12.2016
Konto
3100
3104
3106
3108
3110
3112
3120
3400
3410
3420
3440
3600
3610
3620
3915
3920
3925
3948
3950
3952
3999
Regnskap
2016
Bel0p
REGNSKAP2016
BUDSJETT2016
Kontonavn
Vare stevner
Uaproberte stevner
Svartkruttstevner
Premier fra andre klubber
Salg vapen
Salg ammo
Mat, brus etc.
TilskuddfraNSF
TilskuddfraSTSK
Tilskudd fra Tr.heim kommune
Diverse tilskudd
DIVERSE INNTEKTER
Budsjett
2016
Belep
181 050.00
80000
7162.00
6416.00
8000
10000
483 498.51
9 600.00
19000.00
250 000
28 403.00
17000
735 129.51
371 000
6000
Utleie av bane Jonsvatnet
Utleie av bane Buran
Utleie av elektroniske skiver
Sikkerhetskurs
Kontingent innevaerende ar
Kontingent restanse
Bingo
Grasrotandelen
Momskompensasjon
Diverse inntekter
ANDRE INNTEKTER
44 000.00
30000
100 800.00
642 266.00
350.00
41 095.09
35202.16
78 502.00
4 627.80
946 843.05
75000
606 765
SUM DRIFTSINNTEKTER
1 681 972.56
1 162765
Belop|
Bel0p|
4020
4110
4120
4130
4140
4150
4200
4210
4220
4300
4305
4310
St0tte til NM-deltakelse
Stevneutgifter
Premiering NM-vinnere
Premiering egne stevner-TPK medlemmer
Premiering deltagere fra andre klubber
Utbetaling fra andre klubbers stevner
Sportslige prestasjoner utenom NM
Godtgj0relse, trenere 1 og 2
Juniorgruppa
Kj0p av ammo
Kj0p av kiosktvarer
Medaljer/rnerker
VAREKOSTNADER
6300
6340
6345
6400
6410
6510
6520
6530
Leie av luftbane Kolstad
Str0m - Jonsvatnet
Str0m - Buran
Leie avfelt!0ype
Leie av "Kongehytta"
Kj0p av klubbvapen
Annet utstyr
Inventar
50 450.00
17050.00
8 000.00
56 286.00
15915.00
6217.00
24100.00
13552.32
448 328.00
9 047.00
3538.10
652 483.42
9 000.00
23642.18
65474.10
30000
50000
791 765
70000
15000
8000
20000
10000
10000
5000
25000
25000
250 000
25000
463 000
9000
20000
55000
0
15017.88
7 000.00
13500.00
12328.00
13
15000
20000
15000
Konto
Konto navn
6550
6555
6560
6570
6600
6605
6610
6620
6650
6660
6700
6710
6730
6800
6802
6804
6810
6812
6820
6840
6845
6850
6855
6860
6870
6875
6890
6900
6910
6920
6940
7410
7412
7500
7799
Forbruksmatriell - skytebane Jonsvatnet
Forbruksmatriell - skytebane Buran
Forbruksmatriell - skytebane Kolstad
Alarm arkiv/vapenrom - Buran
Rep./vedlikehold - Buran
Rep./vedlikehold - Jonsvatnet
Rep./vedlikehold - Kolstad
Rep./vedlikehold - klubbvapen
Rep./vedlikehold elektronikkskriver - slitedeler
Rep./vedlikehold elektronikkskriver - reparasjoner
Styregodtgj0relse
Regnskapshonorar
Gavepremier
Administrasjonskostnader
Konto rrekvisita
Konto rutstyr
Internett
Hjemmesiden
Trykksaker
Styrem0ter
Arsm0te
Medlemsm0ter
Andre m0teutgifter
Andre styreutgifter - disponeres av styret
Dommerog funksjonaarutdanning
Sikkerhetskurs utgifter
Ordenskollegiet
Kontantkort Buran
Kontantkort Jonsvatnet
Fasttelefon Buran
Porto utgifter
KontingenttilNSF
KontingenttilSTSK
Forsikring baneanlegg
Diverse utgifter
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
22 032.50
5815.19
4 027.60
6 391 .00
52 374.58
75 620.59
257.00
48000
5
6
29
30
40000
19000
1 500
6000
25000
50000
2000
10000
564.25
287.65
500.00
000.00
30000
30000
4000
11 719.50
19248.27
830.25
8 922.31
4 677.87
4000
21 000
2000
10000
11 000
7000
6 872.50
8 280.50
4000
3000
3000
5 246.00
7691.80
6 040.00
30 376.00
5000
10000
1 000
500
718650
SUM DRIFTSKOSTNADERl
1 385 392.02J
1 181 650|
SUM DRIFTSRESULTATl
296 580.54|
Renteinntekter
Bankgebyrer
Vippsgebyr
8400
Ekstraordinasre inntekter
Ekstraordinasre utgifter
I
Budsjett2016
Belop
209.90
100.00
2 244.66
5 470.68
174200.00
29 250.00
27691.00
4.84
732 908.60
8040
8170
8175
8500
Regnskap2016
Belop
1 000
3500
6000
168600
28550
30000
-18885
4 763.44
7000
2718.54
3500
368.60
RESULTAT!
14
293 256.84
-15385
Resultatrapport
Trondhjems PistolklubbTpk
982562228
Regnskapsar: 01.01.2016 - 31.12.2016
Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Periode
Akkumulert
1 681 972,56
-1 385 392,02
296 580,54
1 681 972,56
-1 385 392,02
296 580,54
Finansielle poster
Ord insert resultat f0r skatt
1 676,30
298 256,84
1 676,30
298 256,84
Ordinsert resultat
298 256,84
298 256,84
Arsresultat
298 256,84
298 256,84
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresuftat
Visma eAccounting
Utskrevet av Jan N0rbech 01.01,2017 10:52:10
Side 1 av 1
15
Balanserapport
Trondhjems Pistolklubb Tpk
982562228
Regnskapsar 01.01.2016 - 31.12.2016
Gjelder periode: 01.12.2016 - 31.12.2016
i
Ved
periodens
begynnelse
Endring
Ved
periodens
slutt
778686,96
-24206,85
754480,11
778686,96
-24206,85
754480,11
EIENDELER
Qml0psmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
-446 688,27
Udisponert resultat
Udisponert resultat
0,00
-446 688,27
-331 998,69
33 741,85
-298 256,84
-778 686,96
33 741,85
-744 945,11
Gjeld
Avsettning forpliktelser
0,00
-9 535,00
-9 535,00
Sum gjeld
0,00
-9 535,00
-9 535,00
-778686,96
24206,85
-754480,11
Sum egenkapital (ink), udisp, resultat)
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
0,00
Avvik
0,00
0,00
Visma eAccounting
Utskrevet av Jan N0rbech 01.01.2017 10:48:56
Side 1 av 1
16
REVISOR RAPORT.
Uttalelse til regnskapet 2016
vi har revid«rt 3rs,r egnskapet for Trondhjems Pi stolklubb for 2016 ihht , H\T - Regmkaps- og
re viiijui jsb e$ teni m els cr .
Arsregoskapet viser «t overskudd pa kr; 298 256,84.
VI to iiifart f0igend(? rclptert IH r^vl$[on:
Kontmllort hwor vidt dct cr en oversiktiig registrerin^ og dokumenta$)on sv
mediemskontingent mot
foref att vurdering av vt 0rrttken p5 i
medfemsrcglsteret.
rt pa ilikkpF^vcbasts av
at utgiftcr er dokumentert med ori^nalbifag og at disse
tert iivor vidt utbctalingei ff a banker cr bign«rt ^v 2 pcn>oner og at
ot reB^sfcapet stcmmcr ned beftoldning p^ Af s oj>pgave fra banken.
Kbntrollert klubbons farsikf tngcc og at oppgyvfepHktcn med hensyn til 10nn <^
er ftjlg*.
liert pS &tikkpr<»vei)^sis oppgj0r av stevncavgrft.
Som kor»k!ysjon mener vi at dokumentasjonen for regnskapet og t egnskap&f^Hngen
tllfredsstiirer «s regnskaps- og r«visjonsbeiiteram6ls^'( O| at arsregnskapst for 2016 kan
fastscttes ^orn Trondhj«ms Kstolklubbs r^nskap for 2026.
Trondhelm
7
er-ifee
Cecsfse Kirkhaug
17
§15.6
FORSLAG
STATUTTER FOR HEDERSBEVISNINGER I
TRONDHJEMS PISTOLKLUBB
Forslag fra Ordenskoiegiet til TPKs arsmete 2017:
§1.
FORMAL
Hedersbevisninger utdeles til stemmeberettigede medlemmer som har gjort en seerlig innsats for
klubbens virke, formal og kameratskap, eller etter saerlige sportslige prestasjoner.
§2.
HEDERSBEVISNINGER
a) ^ res medlemskap er klubbens h0yeste utmerkelse. Kravene skal vasre h0ye og en
helhetsvurdering av kandidatene skal ligge til grunn.
b) Livsvarig medlemskap er klubbens nest h0yeste utmerkelse. Kravene skal vasre h0ye, men
utmerkelsen kan gis for innsats innen et snevrere felt enn det som kreves for
asresmedlemskap.
c) Hedersdiplom med vimpel er utdelt siden 1982 og kan utdeles til medlemmer som har gjort
en spesiell innsats for klubben i en periode eller i forbindelse med spesielle hendelser og
arrangementer. Innsatsen ma utmerke seg i noe h0yere grad erni hva man normalt kan forvente
av medlemmer med tanke pa dugnadsinnsats og normalt engasjement i klubbens virke.
§3.
TILDELING
Ordenskollegiet tildeler liedersbevisningene og er suverene i sine avgj0relser. Klubbens styre og
enkeltmedlemmer kan fremme skriftlige og begrunnede forslag pa kandidater senest innen
utgangen av kalenderaret. Forslagene sendes til medlemmer av Ordenskollegiet. Tildeling av
hedersbevisninger gj0res i forbindelse med klubbens Arsm0te.
§4.
HEDERSTEGN
a) M res medlemskap
Som synlig tegn pa tildelingen f01ger en orden i gull med mottakerens navn og Mresmedlem
gravert rundt klubbens emblem. Denne orden kan bseres av innehaveren pa arsm0ter, arsfester
og ved hoytidelige anledninger. ^resmedlem tildeles ogsa diplom og et jakkemerke i gull
med krans av eikelauv.
b) Livsvarige medlemskap
Som synlig tegn pa tildelingen f01ger diplom og et jakkemerke i s01v med krans av eikelauv.
c) Hedersdiplom med vimpel
Som synlig tegn for tildelingen f01ger diplom og vimpel pa sokkel med klubbens logo
§5.
INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL ORDENSKOLLEGIET
Ordenskollegiet skal besta av 3 medlemmer som b0r ha lang ansiennitet og ha deltatt aktivt i
klubbens virke i en lengre periode. Det velges ett nytt medlem hver ar, og Ordenskollegiet
innstiller selv forslag til nytt medlem som formidles valgkomiteen. Kandidaten velges av arsm0tet
for 3 ar av gangen. Kollegiet velger selv sin talsmann. Dersom medlem av Ordenskollegiet
skulle vasre inhabil i avgj0relser, trer varamedlem inn. Varamedlemmer til kollegiet er til enhver
tid styret v/leder, nestleder og sekretser.
§6.
KONTINGENT
^Eresmedlemmer og Livsvarige medlemmer er fritatt medlemskontingent fra og med paf01gende
ar etter at tildelingen er kunngjort.
§7.
IKRAFTTREDEN.
Statuttene og revisjoner vedtas av arsmotet
Trondheim 2017-03-08
Bj0rn Jakobsen
Bj0rn Teigseth
18
Gunrid Kjellmark
Dagens ordning:
Statutter for aeresmedtemsskap og livsvarig medlemsskap
§1. FORMAL.
^Eresmedlemskap og livsvarig medlemskap er klubbens hoyeste utmerkelser. De kan utdeles
til stemmeberettigede medlemmer som har gjort en sserlig innsats for klubbens virke, formal
og kameratskap, eller etter sserlige sportslige prestasjoner.
§ 2. RANGERING OG OMFANG AV TILDELINGEJV.
^Eresmedlemskap er klubbens h0yeste utmerkelse. Kravene skal vaare h0ye og en
helhetsvurdering av kandidaten skal ligge til grunn.
Livsvarig medlemskap er klubbens nest heyeste utmerkelse. Kravene skal vasre h0ye, men
utmerkelsen kan gis for innsats innen et snevrere felt enn det som kreves for ceresmedlemskap.
§ 3. TILDELING.
Ordenskollegiet tildeler hedersbevisningene og er suverene i sine avgj0relser. Klubbens styre
og enkeltmedlemmer kan fremme skrifllige og begrunnede forslag pa kandidater senest innen
utgangen av kalenderaret.
§4. HEDERSTEGN.
Som synlig tegn pa tildelingen f01ger for seresmedlemskap en orden i gull med mottagerens
navn og "JBresmedlem" gravert rundt klubbens emblem. Denne orden kan beeres av
innehaveren pa arsm0ter, arsfester og ved hoytidelige anledninger. ^Eresmedlem tildeles ogsa
et jakkemerke i gull. Dette er en klubbnal med krans av eikelauv. I tillegg et diplom.
Livsvarige medlemmer tildeles tilsvarende jakkemerke i S01v, og et diplom.
§ 5. INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL ORDENSKOLLEGIET.
Ordenskollegiet skal besta av 3 medlemmer som har lang aktiv innsats i klubben og lang
ansiennitet Kollegiet innstiller selv nytt medlem som velges av arsm0tet for 3 ar av gangen.
Kollegiet velger selv sin talsmann. Dersom medlem i ordenskollegiet skulle veere inhabil i
avgj0relser, trer varamedlem inn.
Varamedlem til kollegiet er til enhver tid styret v/leder, nestleder og sekreteer.
§ 6.
KONTINGENT.
Jiresmedlemmer og livsvarige medlemmer er fritatt medlemskontingent.
§7. IKRAETTREDEN.
Statuttene og revisjoner vedtas av arsm0tet.
Vedtatt pa arsmetet 28.11.94.
Styrets anbefaling:
Styret har ingen motforestillinger til de foreslatte endringer i statutter for
hedersbevisninger i Trondhjems Pistolklubb.
Styret
19
§15.8
Konto
3100
3104
3106
3108
3110
3112
3120
3400
3410
3420
3440
3600
3610
3620
3915
3920
3925
3948
3950
3952
3999
STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2017
Regnskap
2016
Belop
REGNSKAP2016
BUDSJETT2017
Kontonavn
Vare stevner
Uaproberte stevner
Svartkruttstevner
Premier fra andre klubber
Salg vapen
Salg ammo
Mat, brus etc.
Tilskudd fra NSF
TilskuddfraSTSK
Tilskudd fra Tr.heim kommune
Diverse tilskudd
DIVERSE INNTEKTER
Utleie av bane Jonsvatnet
Utleie av bane Buran
Utleie av elektroniske skiver
Sikkerhetskurs
Kontingent innevaerende ar
Kontingent restanse
Bingo
Grasrotandelen
Momskompensasjon
Diverse inntekter
ANDRE INNTEKTER
SUM DRIFTSINNTEKTER
4020
4110
4120
4130
4140
4150
4200
4210
4220
4300
4305
4310
6300
. 6340
6345
6400
6410
6510
6520
6530
Stotte til NM-deltakelse
Stevneutgifter
Premiering NM-vinnere
Premiering egne stevner-TPK medlemmer
Premiering deltagere fra andre klubber
Utbetaling fra andre klubbers stevner
Sportslige prestasjoner utenom NM
Godtgj0relse, trenere 1 og 2
Juniorgruppa
Kj0p av ammo
Kj0p av'kiosktvarer
Medaljer/merker
VAREKOSTNADER
2017
Belop
80000
100000
7162.00
6416.00
8000
10000
8000
10000
483 498.51
9 600.00
19000.00
250 000
350 000
28 403.00
17000
17000
735129.51
371 000
485 000
44 000.00
30000
20000
1 000
100800.00
642 266.00
350.00
41 095.09
35202.16
78 502.00
4 627.80
946 843.05
75000
606 765
80000
610000
30000
50000
33500
30000
50000
791 765
824 500
1 681 972.561
1162765|
1309500|
Belop|
8el0p|
Belopl
50 450.00
17050.00
8 000.00
56 286.00
15915.00
6217.00
24100.00
13552.32
448 328.00
9 047.00
3 538.10
652 483.42
15017.88
7000.00
13 500.00
12328.00
20
2016
Belop
181 050.00
9 000.00
23642.18
65474.10
Leie av luftbane Kolstad
Str0m - Jonsvatnet
Str0m - Buran
Leie avfelt!0ype
Leie av "Kongehytta"
Kj0p av klubbvapen
Annet utstyr
Inventar
01.01.2017
Budsjett
Budsjett
6000
70000
15000
8000
20000
10000
10000
5000
25000
25000
250 000
300 000
25000
463 000
10000
5000
502 000
9000
20000
55000
60000
17000
10000
30000
10000
10000
5000
25000
20000
0
15000
25000
65000
30000
15000
20000
15000
15000
15000
12000
Regnskap2016
Belop
Budsjett2016
Belop
Budsjett2017
Belop
22 032.50
5815.19
4 027.60
6 391 .00
52 374.58
75 620.59
257.00
48000
19000
1 500
6000
25000
50000
2000
10000
40000
23000
6000
3000
6000
25000
70000
2000
10000
30000
6000
30000
30000
5000
12000
20000
2000
12000
5000
5000
6000
5000
3000
6000
10000
6000
30000
Konto
Kontonavn
6550
6555
6560
6570
6600
6605
6610
6620
6650
6660
6700
6710
6730
6800
6802
6804
6810
6812
6820
6840
6845
6850
6855
6860
6870
6875
6890
6900
6910
6920
6940
7410
7412
7500
7799
Forbruksmatriell - skytebane Jonsvatnet
Forbruksmatriell - skytebane Buran
Forbruksmatriell - skytebane Kolstad
Alarm arkiv/vapenrom - Buran
Rep./vedlikehold - Buran
Rep./vedlikehold -Jonsvatnet
Rep./vedlikehold - Kolstad
Rep./vedlikehold - klubbvapen
Rep./vedlikehold elektronikkskriver- slitedeler
Rep./vedlikehold elektronikkskriver - reparasjoner
Styregodtgj0relse
Regnskapshonorar
Gavepremier
Administrasjonskostnader
Kontorrekvisita
Kontorutstyr
intern ett
Hjemmesiden
Trykksaker
Styrem0ter
Arsm0te
Medlemsm0ter
Andre m0teutgifter
Andre styreutgifter - disponeres av styret
Dommer og funksjonasrutdanning
Sikkerhetskurs utgifter
Ordenskollegiet
Kontantkort Buran
Kontantkort Jonsvatnet
Fasttelefon Buran
Portoutgifter
Kontingenttil NSF
KontingenttilSTSK
Forsikring baneanlegg
Diverse utgifter
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
209.90
100.00
2 244.66
5 470.68
174200.00
29 250.00
27691.00
4.84
732 908.60
1 000
3500
6000
168600
28550
30000
2500
5000
170000
30000
29100
718650
782 500
SUM DRIFTSKOSTNADER
1 385 392.02
1 181 650
1 284500
SUM DRIFTSRESULTAT
296 580.54
-18885
25000
4 763.44
2718.54
368.60
7000
3500
4500
11 000
1 350
298 256.84
-15385
18500
8040
8170
8175
Renteinntekter
Bankgebyrer
Vippsgebyr
8400
8500
Ekstraordinasre inntekter
Ekstraordinasre utgifter
RESULTAT
21
5 564.25
6 287.65
29 500.00
30 000.00
11 719.50
19248.27
830.25
8 922.31
4 677.87
6 872.50
8 280.50
5 246.00
7691.80
6 040.00
30 376.00
30000
30000
4000
4000
21 000
2000
10000
11 000
7000
4000
3000
3000
5000
10000
1 000
500
500
200
200
Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet
§15.9
Trondhjems Pistolklubbs organisasjonsplan
ÅRSMØTET
Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Sportslig koordinator / Utdanningskontakt
Banemester Buran
Banemester Jonsvatnet
1. Varamedlem Leder Svartkrutt
2. Varamedlem Leder Felt
3. Varamedlem Leder Bane
4. Varamedlem Leder Luft
5. Varamedlem
6. Varamedlem
Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Administrasjon
Regnskapsfører
Webansvarlig
Ansvarlig Politiattest
Ungdomsansvarlig
TPK svartkrutt
NSU
TPK skyting
NIF NSF
1. revisor
2. revisor
Trener 2
Trener 1
Dommere
Sikkerhetskurs
Revisor
Trenere
Ordenskollegiet
1. Medlem
2. Medlem
3. Medlem
Styret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet
Medlemmer av styret og varamedlemmer velges for to år. Alle valg gjelder for to år med unntak av
ordenskolegiet der årsmøtet velger ett nytt medlem hvert år, for tre år. Lengst sittende medlem går ut etter
tre år.
For å sikre kontinuitet i styret velges styremedlemmer etter følgende mønster:
Leder, Kasserer, Banemester Jonsvatnet. Revisor 2 og de tre første varamedlemmer velges når årstallet er
oddetall.
Nestleder, Sekretær, Sportslig koordinator, Banemester Buran, Revisor 1 og de øvrige varamedlemmer
velges når årstallet er partall.
Organisasjonsplan for TPK. Vedtatt på årsmøtet 2017..
22
§15.10
Valgkomite 2016 / 2017
Ingfrid Vevik
Sanimir Handanagic
Morten Haagenstad
Vara: Rune K Hansen
Trondheim 20.02.2017 rev.2
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Valgkomiteen har jobbet hardt i 2016-2017 med dette forslaget ut fra de forutsetninger som må følges:
NIFs lov https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2015-06-07-1
Kjønnsfordelingsbestemmelsen følger av NIFs lov § 2-4
Valgbarhetsbestemmelsene følger av NIFs lov § 2-5, 2-6 og 2-7
Trondhjems pistolklubb sine retningslinjer / organisasjonsplan fra 2016.
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017
Styret:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Sportslig koord. / utd.
Banemester Buran
Banemester Jonsvannet
Hans Martin
Stina-Maria Aune
Elin Leirvik
Jan Nørbech
Asle Kolstad
Stian Andersen
Jan Tore Trøan
på valg
ikke på valg
på valg
på valg
ikke på valg
på valg
på valg
2 år
1 år igjen
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
Stiller til gjenvalg
Varamedlemmer:
1. Leder svartkrutt
2. Leder felt
3. Leder Bane
4. Leder luft
5. Varamedlem
6. Varamedlem
Morten Andersen
Bjørn Teigset
Bjørn M Bruun
Obelix Barbala
Sofie Teigseth
Emma Skjølberg
på valg
på valg
på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
Stiller til gjenvalg
Stiller til gjenvalg
Stiller til gjenvalg
Revisor:
Revisor 1
Revisor 2
Inger-Lise Sjøvold
Cecilie Kirkhus
på valg
ikke på valg
2 år
1 år
Stiller til gjenvalg
Ordenskollegiet:
Johny Handberg
for 3 år
Ragnar Tyholt
xx
zz
Morten Haagenstad
for 1 år
for 2 år
for 2 år
for 1 år
For 1 år (spes.)
Stiller til gjenvalg
For 1 år (spes.)
Valgkommite 2017/2018
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Forutsetning for valgte personer:
Det må kontrolleres at alle aktuelle kandidater og eks. medlemmer til styret er valgbare ihht. lovnorm for idrettslag.
Dette har ikke valgkomiteen mulighet / tilgang til å kontrollere.
23
Ordenskollegiet
5. INNSTILLING AV MEDLEMMER TIL ORDENSKOLLEGIET.
Ordenskollegiet skal bestå av 3 medlemmer som har lang aktiv innsats i klubben og lang ansiennitet.
Kollegiet innstiller selv nytt medlem som velges av årsmøtet for 3 år av gangen. Kollegiet velger selv sin
talsmann. Dersom medlem i ordenskollegiet skulle være inhabil i avgjørelser, trer varamedlem inn.
Varamedlem til kollegiet er til enhver tid styret v/leder, nestleder og sekretær.
Ref: Statutter fra 28.11.1994
Ordenskollegiet / valgkomiteen sin innstilling til nytt medlem
Viser til innkommet forslag fra våre medlemmer om at Johny Handberg (f: 19.04.1950) som nytt medlem
i Ordenskollegiet for Årsmøtet 2017. Johny velges inn for 3 år, og vil da erstatte Bjørn Jakobsen som går
ut av Ordenskollegiet etter årsmøtet 2017. Ordenskollegiet vil da bestå av
Johny Handberg (innvalgt 2017)
Gunrid Kjellmark (innvalgt 2016)
Bjørn Teigseth (innvalgt 2015)
Johny har vært medlem i TPK siden 1970. gjennom hans lange fartstid i tpk, har han gjort en betydelig
innsats for klubben og vist stort engasjement i mange år. Spesielt i forbindelse med vervet som leder i 8
år, fra 1993 til 2001,Livsvarig medlem 1997 og Æresmedlem 2001
Valgkomitéen ønsker derfor å innstille Johny som nytt medlem i ordenskollegiet.
For valgkomitéen 2017
Morten Haagenstad