Nemnder, styrer og råd

NEMNDER, STYRER
OG RÅD
PERIODEN
2015 - 2019
01.03.17
1
Innhold
ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)............................................................................................ 4
BARNS REPRESENTANT I PLANSAKER .............................................................................. 5
BUSKERUD FYLKESKRETS AV KOMMUNENES SENTRALFORBUND –valg av
representant til fylkesmøtet .......................................................................................................... 5
BYGGESKIKKNEMND ............................................................................................................. 5
DYREVERNNEMNDA I HALLINGDAL – 01.01.2013 – 31.12.2016 ..................................... 6
ELDRERÅDET ............................................................................................................................ 6
FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 01.01.2017 - 31.12.2020 ....................................................... 6
FORMANNSKAPET ................................................................................................................... 7
FORSTANDERSKAP I SKUE SPAREBANK - KOMM. MEDLEMMER ............................... 7
FORUM NYE BERGENSBANEN ............................................................................................. 7
GARDS- OG SLEKTSHISTORIE .............................................................................................. 8
HALLINGDAL BRANNKASSE – medlemmer til skadeforebyggende råd............................... 8
HALLINGDAL KRAFTNETT A/S - representant til styret valgt i kommunestyret sak 36/15 i
mai 2015. ...................................................................................................................................... 8
HALLINGDAL RENOVASJON IKS - representant til representantskapet ............................... 9
HALLINGDAL RENOVASJON IKS – styremedlem................................................................. 9
HALLINGTINGET ...................................................................................................................... 9
HEIMEVERNSNEMND ........................................................................................................... 10
HELSE OG SOSIALUTVALGET ............................................................................................ 10
IKA KONGSBERG – representant til representantskapet ......................................................... 10
KIRKELIG FELLESRÅD ......................................................................................................... 11
KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT ............................................................................ 11
KOMMUNEREVISJON IKS - representant til representantskapet .......................................... 11
KOMMUNESTYRET ................................................................................................................ 12
KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR ............................................................................ 13
KOMMUNENS REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGER M.M. ........................... 13
KOMMUNEPLANUTVALGET ............................................................................................... 13
KONTROLLUTVALGET ......................................................................................................... 14
LANDSSAMMENSLUTNINGEN AV VASSKRAFTKOMMUNER (LVK) ......................... 14
LEGATSTYRER ....................................................................................................................... 14
Legat for økonomisk vanskeligstilte i Nes kommune: ....................................................... 14
Per Børtnes fond for utdanning: ......................................................................................... 15
Legatstyret for G. Tandbergs legat: .................................................................................... 15
Holtegårdsbråtens legat: (til syke og trengende i Nes kommune) ..................................... 15
2
MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET ......................................................................... 16
NES VILT- OG INNLANDSFISKENEMND ........................................................................... 16
NESBYEN TAXISENTRAL - representant til styret ................................................................ 16
NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS - medlem til styret .................................. 17
OPPVEKST, SKOLE OG KULTURUTVALG ........................................................................ 17
PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE FOR NEDRE HALLINGDAL - IKS representant til representantskapet ............................................................................................. 17
POLITIRÅD ............................................................................................................................... 18
REGIONRÅDET ....................................................................................................................... 18
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE .......................................... 19
SAGTOMTA BORETTSLAG - kommunal representant til styret ........................................... 19
SAMARBEIDSUTVALG FOR SKOLENE .............................................................................. 19
SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL........................................................................... 20
TAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT ............................................................................. 20
TEKNISK UTVALG ................................................................................................................. 21
UTVALG FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET ............................................. 21
VALGNEMND .......................................................................................................................... 21
VALGSTYRET .......................................................................................................................... 22
VASSFARVEGEN – representanter til årsmøte Nesbyen-Hedalen veglag .............................. 22
VESTVIKEN - valg av representant til representantskapet ....................................................... 22
VILLREINNEMND ................................................................................................................... 23
VALG AV DOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN, perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 ... 23
VALG AV LAGRETTSMEDLEMMER/MEDDOMMERE VED BORGARTING ................ 23
LAGMANNSRETT, perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 ....................................................... 23
VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN, perioden 01.01.2017 – 31.12.2020........ 24
VALG AV SKJØNNSMENN, perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 ........................................... 25
17. MAIKOMITÉEN ................................................................................................................. 25
3
ADMINISTRASJONSUTVALG
Hjemmel: Kommuneloven § 25.
Parti
Medlem
Varamedlem
H
Endre Storhaug
1. Kristian Noreng
2. Wenche Ulsaker
3. Kristian Høva
Ap
Knut Jakob Larsen, uavhengig
1. Torill Thømt, uavhengig
2. Frode Aaslid, uavhengig
3. Liv Torill Vissebråten Ålien
Sp
Gerd K. Jorde
1. Helge Rustand
2. Geir O. Garthus
3. Ole T. Haugo
Nes bygdeliste
Tore Haraldset
Astrid Brattested
1. Marius B. Garnås
2. Nils Rodegård
3. Audun Aasheim
4. Haldis Bringo
Ansattes representanter:
Mona Grønna
Ole Vidar Støvik
Heidi Hovind
1. Bjørg Rødningen
2. Janne Iren Skjellanger
ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)
Hjemmel: Arbeidsmiljøloven § 7-1.
Arbeidsgiveren og arbeidstakeren skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for
utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakerens representanter.
Representantene for verne- og helsepersonalet har ikke stemmerett i utvalget.
AMU består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiver, og 3 fra ansatte. Valgnemnda kommer med
forslag til de tre arbeidsgiverrepresentantene.
Medlemmer:
Ordfører, (Tore Haraldset) leder (2016-2017)
Rådmann (Torbjørn Hansen)
Personalsjef
(Aud Helen Solberg)
Varamedlemmer: (P)
Varaordfører (Gerd Jorde)
Kommunalsjef oppvekst og kultur
(Hanne Brunborg)
Kommunalsjef helse og omsorg
(Randi Rustand)
4
Ansattes representanter: - Berit Laugerud, nestleder (2016-2017), hovedverneombud og
verneombud for hjemmetjenester i eget hjem/ omsorgsboliger og
tildelingskontor
- Aase Bjerregaard Haugo, verneombud for barneskolene/
ungdomsskolen/ SFO/ kulturskolen
- Trine Lian Sveen, verneombud Elverhøy sykehjem
Ans. vararepresentanter: - Jan Petter Andresen, verneombud for kommunehuset/
tinghuset/helse- og servicesenteret
- Richard Granberg, verneombud for uteavdelingen (teknisk drift)/
renseanlegg/renholdstjenesten teknisk
- Jorun Skaret, verneombud for barnehagene
BARNS REPRESENTANT I PLANSAKER
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 5-1.
Ivaretakelse av kommunens ansvar for sikring av medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging.
Barns representant i plansaker:
Stedfortreder:
Tjenesteleder barnehage (Else S. Tandberg)
Pedagogisk leder i Briskebyen
barnehage, avd. Peisestugu
BUSKERUD FYLKESKRETS AV KOMMUNENES SENTRALFORBUND –valg av
representant til fylkesmøtet
Hjemmel: Vedtekter for KS § 12.9.
Kommunenes representanter til fylkesmøte velges av kommunene i fylket på kommunestyrets
konstituerende møte innen utgangen av oktober måned det år kommunevalg er holdt, jfr.
kommuneloven § 17, nr. 1.
Medlem:
Varamedlem:
Ordfører (Tore Haraldset)
Varaordfører (Gerd Jorde)
BYGGESKIKKNEMND
Retningslinjer for byggeskikkprisen er vedtatt av teknisk utvalg i sak 27/08. I følge
retningslinjene skal teknisk utvalg velge en byggeskikknemnd bestående av 4 personer.
Kjell Østmoen-Larsen (leder)
Mona Garborg
Alexander Ytteborg
Leif Olav Klype (Nes Historielag)
Anders Halland (representant for
Nes kommune)
5
DYREVERNNEMNDA I HALLINGDAL – 01.01.2013 – 31.12.2016
Hjemmel: Lov om dyrevelferd § 30.
Mattilsynet oppnevner dyrevernnemnder for å ivareta lekmannsskjønnet i dyrevelferdsarbeidet.
Kommunen har forslagsrett. Nemndene er en del av Mattilsynet. Nemnda konstituerer selv
leder og nestleder.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Halvor Gauteplass, Geilo, leder
Jorun Teksle Gurigard, Ål, nestleder
Signe Hovden, Gol
Torbjørn Grøslandsbråten, Flå
Camilla Børdalen, Nes
Magne H. Thorset, Hemsedal
ELDRERÅDET
Hjemmel: Eldrerådsloven §§ 1 og 2.
Eldrerådet i Nes kommune skal ha 5 medlemmer.
Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Pensjonistforeningen har
rett til å komme med forslag til medlemmer til eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal
være alderspensjonister i kommunen.
Men det skal også være politisk oppnevnte medlemmer. Eldrerådet peker selv ut leder og
nestleder som velges blant pensjonistene.
Pensjonistforeningens medlemmer:
Varamedlemmer:
Asbjørn Lein, leder
Aasta Teigen, nestleder
Anne Lise Breie
1. Gerd Garnås
Kommunenes medlemmer:
Varamedlemmer:
Mona Garborg
Ola Lilleslåtten
1. Kåre Bentehaugen
2. Borghild Skailand
FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 01.01.2017 - 31.12.2020
Hjemmel: Domstolloven § 27.
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmer og
varamedlemmer skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmer skal tilkalles i den
rekkefølge valget viser.
Medlemmer
Varamedlemmer
Nils Rodegård, leder
Anne Grøtt Lauvang
Torbjørn Aalton
1. Gerd Kristin Jorde
2. Ellen Kathrine Haga Larsen
3. Lars Vestheim
6
FORMANNSKAPET
Hjemmel: Kommuneloven § 8.
Lovbestemt organ. 5 medlemmer m/varamedlemmer velges fra kommunestyret.
Parti
Medlem
Varamedlem
H
Endre Storhaug
1. Kristian Noreng
2. Wenche Ulsaker
3. Kristian Høva
Ap
Knut Jakob Larsen, uavhengig
1. Torill Thømt, uavhengig
2. Frode Aaslid, uavhengig
3. Liv Torill Vissebråten Ålien
Sp
Gerd K. Jorde
1. Helge Rustand
2. Geir O. Garthus
3. Ole T. Haugo
Nes bygdeliste
Tore Haraldset
Astrid Brattested
1. Marius B. Garnås
2. Nils Rodegård
3. Audun Aasheim
4. Haldis Bringo
FORSTANDERSKAP I SKUE SPAREBANK - KOMM. MEDLEMMER
Hjemmel: Vedtekter for Skue Sparebank § 3 - 3.
Kommunestyret velger hvert fjerde år 2 medlemmer og et varamedlem til forstanderskapet.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Knut Jakob Larsen
Rune O. Ihle
Geir O. Garthus
FORUM NYE BERGENSBANEN
Hjemmel: Vedtekter Forum Nye Bergensbanen § 1.
Medlem:
Varamedlem:
Ordfører (Tore Haraldset)
Varaordfører (Gerd Jorde)
7
GARDS- OG SLEKTSHISTORIE
Hjemmel: Samarbeidsavtale mellom Nes og Flå.
Det nedsettes en styringsgruppe for bokprosjektet.
Styringsgruppa består av 6 personer med 3 fra hver kommune.
Styringsgruppe for Gards- og slektshistorie for Nes og Flå velges med følgende medlemmer:
Ordfører i Nes, Ordfører i Flå, Rådmann i Nes, Rådmann i Flå og en 1 representant fra
administrasjonen i hver av kommunene, oppnevnt av Rådmann. (Kommunestyrevedtak 38/10)
Ordfører i Nes
Rådmann i Nes
+ 1 repr. fra administrasjon (oppnevnes av rådmann) – Tor-Even Lysfjord
Ordfører i Flå - leder
Rådmann i Flå
+ 1 repr. fra administrasjon i Flå – Ola Akervold
HALLINGDAL BRANNKASSE – medlemmer til skadeforebyggende råd
Hjemmel: Gavebrev.
Medlem:
Rådmann (Torbjørn Hansen)
HALLINGDAL KRAFTNETT A/S - representant til styret valgt i kommunestyret sak 36/15 i
mai 2015.
Hjemmel: Vedtekter for Hallingdal Kraftnett A/S pkt. 6.
Generalforsamlingen velger styret. Det velges 1 representant fra hver av kommunene Hol, Ål,
Gol, Nes og Flå.
Styremedlemmer og vararepresentanter velges for 4 år av gangen. Ved rullering skal
annenhvert år, henholdsvis 2 eller 3 av styret med vararepresentanter velges. Ingen kan velges
etter fylte 67 år.
Medlemmene fra Nes ble valgt i 2015, og nye skal velges i 2019.
Medlem:
Varamedlem:
Gudbrand Gulsvik
Anne Marie Kollhus
8
HALLINGDAL RENOVASJON IKS - representant til representantskapet
Hjemmel: Selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon §8:
Hver deltaker velger 2 medlemmer med personlige varamedlemmer til representantskapet.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Ordfører (Tore Haraldset)
Torill Thømt
Varaordfører (Gerd Jorde)
Rune O. Ihle
HALLINGDAL RENOVASJON IKS – styremedlem
Medlem:
Varamedlem:
Endre Storhaug
Astrid Brattested
HALLINGTINGET
Hjemmel: Vedtektenes §3
Hver kommune skal ha 5 representanter i Hallingtinget. Den ene av disse skal være ordføreren.
De andre representantene skal være ledere/nestledere av hovedutvalg/sektorutvalg og/eller
medlemmer av formannskapet. Personlige varamedlemmer blir valgt blant medlemmene i
kommunestyret. Valget blir gjort ved flertallsvalg dersom det ikke blir satt frem krav om
forholdsvalg.
Medlemmer:
Varamedlemmer: (P)
Ordfører Tore Haraldset
Astrid Brattested
1. Marius B. Garnås
2. Nils Rodegård
3. Audun G. Aasheim
4. Haldis Bringo
Gerd Jorde
1. Helge Rustand
2. Geir O. Garthus
3. Ole T. Haugo
Endre Storhaug
1. Kristian Noreng
2. Wenche Ulsaker
3. Kristian Høva
Knut Jakob Larsen
1. Torill Thømt
2. Frode Aaslid
3. Liv Torill Vissebråten Ålien
9
HEIMEVERNSNEMND
Hjemmel: Heimevernsloven § 2, jfr. forskrift av 30.04.99.
Nemnda skal ha to medlemmer oppnevnt av kommunestyret og et medlem fra den lokale
politimyndighet. Nemnda velger selv formann og sekretær blant nemndas medlemmer.
(Jfr. instruks for kommunal heimevernsnemnd.)
Medlemmer:
Elling Buøen
Rune Ihle
HELSE OG SOSIALUTVALGET
Hjemmel: Kommuneloven § 10 nr. 1.
Utvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Parti
Medlem
Varamedlem
Nes bygdeliste Audun Aasheim (leder)
1. Marius Garnås
2. Jannicke Haugo
3. Jan Erik Løken
H
Oddveig Marie Ø. Brenno
1. Bjørnar Ulsaker
2. Rune Ihle
3. Arvid Tandberg
Ap
Torill Thømt, uavhengig
1. Jan Olsen
2. Monika Engeseth
3. Kjell Ålien
Sp
Grete Haug
1. Ragnhild Syversrud
2. Ole Haug
3. Gerrit Geelmuyden
KrF
Rolf Strand (nestleder)
1. Odrun Brusletten
2. David Løkken
3. Borghild Skailand
IKA KONGSBERG – representant til representantskapet
Iflg. Selskapsavtalen § 8 skal representantskapets medlemmer velges for fire år og følger
kommunevalgperioden.
Medlem:
Varamedlem:
Varaordfører (Gerd Jorde)
Ordfører (Tore Haraldset)
10
KIRKELIG FELLESRÅD
Hjemmel: Kirkeloven § 12 b.
Medlem:
Varamedlem:
Varaordfører (Gerd Jorde)
Leder OSK (Marius Garnås)
KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT
Byskatteloven av 18.08.1911, § 4, første avsnitt, jfr. eiendomsskatteloven § 20.
Overskattetakstutvalget består av dobbelt så mange medlemmer som takstutvalg for
eiendomsskatt - d.v.s. 6 medlemmer.
Medlem:
Varamedlemmer:
Kristian Høva, leder
Rolf Strand, nestleder
Sigvald Thoen
Gerd Eli Berge
Jan Olsen
Mette H. Bjørnsen
1. Arild Sjong
2. David Løkken
3. Ragnhild Syversrud
4. Ole T. Haugo
5. Bjørg Tåjet
6. Mona Garborg
KOMMUNEREVISJON IKS - representant til representantskapet
(Tidligere Hallingdal Revisjonsdistrikt IKS)
Hjemmel: Selskapsavtale for Hallingdal revisjonsdistrikt § 5.
Alle eierkommuner skal være representert i representantskapet med en representant hver. Det
enkelte kommunestyre velger selv sine representanter med personlige vararepresentanter.
Valget skal følge samme valgbarhetsregler som § 2 i forskrift om kontrollutvalg.
Medlem:
Varamedlem:
Endre Storhaug
Knut Jakob Larsen
Medlem til styret:
Helge Rustand
11
KOMMUNESTYRET
Hjemmel: Kommunelovens § 6.
Kommunestyret i Nes består av 21 medlemmer.
Parti
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Nes bygdeliste
Tore Haraldset
Marius B. Garnås
Nils Rodegård
Audun Aasheim
Haldis Bringo
Lars Brattested
Astrid Brattested
H
Rune Owrenn Ihle
Kristian Noreng
Endre Storhaug
Kristian Høva
Wenche Ulsaker
1. Bård Heio
2. Ståle Skarsgård Eggestøl
3. Arvid Tandberg
4. Astrid Marie Haraldseth
5. Oddveig Marie Ørjansen Brenno
6. Jonas Personbråten Ludvigsen
7. Arild Sjong
Ap
Knut Jakob Larsen, uavhengig
Liv Torill Vissebråten Ålien
Torill Thømt, uavhengig
Frode Aaslid, uavhengig
1. Kjell Ålien
2. Jan Olsen
3. Nina Elisabeth Høgmo
4. Monika Engeseth
5. Torbjørn Wilhelm Hagberg
Renslo
6. Bjørg Tåjet
Sp
Gerd K. Jorde
Helge Rustand
Geir O. Garthus
Ole T. Haugo
1. Ragnhild Syversrud
2. Sigvald Thoen
3. Geir Haga
4. Ole Hallvard Stensrud
5. Elisabeth Roen
6. Ole Haug
7. Gerrit Nicolai Geelmuyden
KrF
Rolf Strand
1. Odrun Brusletten
2. Reidar Løkken
3. David Løkken
4. Borghild Marie Skailand
1. Geir Liodden
2. Knut Halvor Jorde
3. Jan Erik Løken
4. Jannicke Haugo
5. Mette Helene Bjørnsen
6. Berit Laugerud
7. Bente Bye Garnås
8. Noureddine Anibat
9. Donna Rae Bakkerud
10. Knut Gudbrandsrud
12
KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR
Hjemmel: Selskapsavtalen § 9.
Medlem:
Varamedlem:
Ordfører (Tore Haraldset)
Varaordfører (Gerd Jorde)
KOMMUNENS REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGER M.M.
Hjemmel: Kommuneloven § 9.
Hvor ikke andre er valgt, representerer ordfører i Nes kommune i styrer, årsmøter,
generalforsamlinger m.v. Slik delegasjon kan videredelegeres ved fullmakt.
Medlem:
Varamedlem:
Ordfører (Tore Haraldset)
Varaordfører (Gerd Jorde)
KOMMUNEPLANUTVALGET
Hjemmel: Kommunelovens § 10, § 5.
Det velges 5 medlemmer i kommuneplanutvalget blant medlemmene i formannskapet og
teknisk utvalg, og det skal være minimum 2 fra et av de to utvalgene.
Parti
Medlem
Varamedlem
H
Rune O. Ihle (leder)
1. Ståle S. Eggestøl
2. Wenche Ulsaker
3. Kristian Høva
Nes bygdeliste
Nils Rodegård (nestleder)
Astrid Brattested
1. Marius B. Garnås
2. Haldis Bringo
3. Audun G. Aasheim
4. Bente Bye Garnås
Ap
Frode Aaslid, uavhengig
1. Kjell Ø. Larsen
2. Nina Elisabeth Høgmo
3. Bjørg Tåjet
Sp
Gerd Jorde
1. Helge Rustand
2. Ole T. Haugo
3. Hildegunn F. Mikkelsplass
13
KONTROLLUTVALGET
Hjemmel: Kommuneloven § 60, jfr. forskrift for kontrollutvalg § 2.
Parti
Medlem
Varamedlem
H
Bård Heio
(leder)
1. Guri Wetteren
2. Arvid Tandberg
Nes bygdeliste
Lars Brattested
1. Alf Majormoen
2. Karin Kvarteig
3. Oddvar Holm
Sp/KrF
Magne Medgard
(nestleder)
1. Reidar Løkken
2. Tollef Mathismoen
3. Reidun Brusletten
LANDSSAMMENSLUTNINGEN AV VASSKRAFTKOMMUNER (LVK)
Hjemmel: Gjeldende vedtekter.
Medlemmer:
Varamedlemmer: P
Ordfører (Tore Haraldset)
Rådmann (Torbjørn Hansen)
Varaordfører (Gerd Jorde)
Økonomisjef
(Ole Jørgen Hallingstad)
LEGATSTYRER
Legat for økonomisk vanskeligstilte i Nes kommune:
Hjemmel: Vedtekten.
Formål:
Legatets årlige avkastning deles ut til økonomisk vanskeligstilte voksne personer i Nes
kommune.
Styret skal bestå av tre medlemmer m/varamedlemmer valgt av Nes kommunestyre for den
kommunale valgperioden.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Geir Olav Alu Brøto, leder
Endre Storhaug
Gerd Eli Berge
Rolf Strand
Hildegunn Mikkelsplass
Per Rune Andersen
14
Per Børtnes fond for utdanning:
Hjemmel: Vedtekten.
Formål:
Å yte utdanningsstipend til personer fra Nes kommune.
Styret skal bestå av de to til enhver tid sist avgåtte ordførere i Nes kommune. Den tidligst
avgåtte ordfører er styrets formann. Den enkelte ordførers varaordfører trer inn som dennes
personlige varamedlem.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Gerd Eli Berge (leder)
Kjell Ålien
Geir Olav Alu Brøto
Hildegunn Fossen Mikkelsplass
Legatstyret for G. Tandbergs legat:
Legatet står under bestyrelse av 3 personer. Av disse velger Nes kommunestyre to og
fylkesmannen i Buskerud det tredje medlem.
Formål:
Å fremme jord- og skogbruk i Nes.
Medlemmer:
Hans A. Tandberg, leder
Geir O. Garthus
Eirik Thorberg
(valgt av Nes kommune)
(valgt av Nes kommune)
(valgt av Fylkesmannen i Buskerud)
Holtegårdsbråtens legat: (til syke og trengende i Nes kommune)
Hjemmel: Vedtekten
Formål:
Gi bidrag til syke og trengende i Nes kommune eller etter formannskapets bestemmelse
komme denne målgruppen til gode.
Styret består av det til enhver tid valgte formannskap i Nes kommune.
Tore Haraldset
Gerd Jorde
Endre A. Storhaug
Astrid Brattested
Knut Jakob Larsen
leder
nestleder
15
MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET
Hjemmel: Forskrift til tvisteloven § 3.
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet.
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall
medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall.
Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget.
Medlemmer:
Bente Inger Haga
Geir Olav Alu Brøto
Geir Egil Sanden
01.01.17 - 31.12.20
01.01.17 - 31.12.20
01.01.17 - 31.12.20
NES VILT- OG INNLANDSFISKENEMND
Det opprettes en vilt- og innlandsfiskenemnd med fem representanter (herav en fra teknisk
utvalg) som får ansvar for forvaltning av vilt og fisk i Nes i henhold til regelverk, jfr.
kommunestyresak 19/04.
Medlemmer:
Varamedlemmer: (P)
Gerd Jorde, leder
Nils Rodegård, nestleder
Kristian Høva
Knut Halvor Jorde
Nina Elisabeth Høgmo
Kåre Peder Rasmushaugen
Stian Majormoen
Sverre Andreas Hamre
Anne Høva Ihle
Åshild Thoen
NESBYEN TAXISENTRAL - representant til styret
Hjemmel: Forskrift om persontransport med motorvogn utenfor rute, nr. 23, 4. avsnitt.
Fylkeskommunen kan be kommunale myndigheter om å oppnevne et medlem som ikke er
løyvehaver til drosjesentralens styre, med den oppgave å ivareta trafikantenes interesse.
Medlem:
Varamedlem:
Frode Aaslid
Ole Arvid Haraldseth
16
NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS - medlem til styret
Hjemmel: Vedtekter for Nesbyen Turist og Næringsservice AS § 5.
Medlem:
Varamedlem:
Bård Heio
Nils Rodegård
OPPVEKST, SKOLE OG KULTURUTVALG
Hjemmel: Kommuneloven § 10, nr. 1.
Utvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Parti
Medlem
Varamedlem
H
Arild Sjong
1. Astrid Haraldseth
2. Marion Stensnes
3. Jonas P. Ludvigsen
Ap
Liv Torill Vissebråten Ålien
1. Torill Thømt, uavhengig
2. Crisander Ålien (for Rune Tore
Husemoen, til 01.08.19)
3. Torbjørn Hagberg Renslo
Sp
Geir O. Garthus
(nestleder)
1. Geir Haga
2. Ole Hallvard Stensrud
3. Elisabeth Roen
Nes bygdeliste
Marius Garnås (leder)
Berit Laugerud
1. Geir Liodden
2. Jannicke Haugo
3. Donna Bakkerud
4. Knut Gudbrandsrud
PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE FOR NEDRE HALLINGDAL - IKS representant til representantskapet
Hjemmel: Selskapsavtale mellom Nes, Gol og Hemsedal kommuner og Buskerud
fylkeskommune.
Medlem:
Varamedlem:
Ordfører (Tore Haraldset)
Varaordfører (Gerd Jorde)
17
POLITIRÅD
Rådet skal arbeide for et formalisert samarbeid mellom politidistriktet og kommunen, og skal
sikre samarbeid og felles innsats for å skape en trygg hverdag for alle i Nes.
Kommunens representanter i polititrådet er formannskapet og rådmann. Leder i politirådet er
ordfører. Politiet oppnevner sine representanter til rådet. SLT-koordinator har møte- og
talerett i rådet.
Parti
Medlem
Varamedlem
Nes bygdeliste
ToreHaraldset
Astrid Brattested
1. Marius B. Garnås
2. Nils Rodegård
3. Audun Aasheim
4. Haldis Bringo
H
Endre Storhaug
1. Kristian Noreng
2. Wenche Ulsaker
3. Kristian Høva
Ap
Knut Jakob Larsen, uavhengig
1. Torill Thømt, uavhengig
2. Frode Aaslid, uavhengig
3. Liv Torill Vissebråten Ålien
Sp
Gerd K. Jorde
1. Helge Rustand
2. Geir O. Garthus
3. Ole T. Haugo
Valgte medlemmer (ikke politisk):
Lensmann i Nes – Halvard H. Jervell
SLT-koordinator i Hallingdal – Ole Reidar Lågrinn (møte og talerett)
REGIONRÅDET
Hjemmel: Regionrådets vedtekter § 7.
Regionrådet består av ordførerne i de deltakende kommuner. Varaordfører er personlig
vararepresentant for ordfører.
Medlem:
Varamedlem:
Ordfører (Tore Haraldset)
Varaordfører (Gerd Jorde)
18
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Hjemmel: Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne.
Rådet er et lovpålagt organ som skal ivareta overordna interesser for alle innbyggere i Nes
kommune som har nedsatt funksjonsevne på et eller flere områder.
Rådet skal ha 5 representanter. De funksjonshemmedes organisasjoner gis anledning til å stille
forslag på 3 representanter med vararepresentanter. 2 representanter med vararepresentanter i
rådet velges blant politikere.
Kommunens medlemmer:
Varamedlemmer:
Torill Thømt, nestleder
Mona Aasen Levorsen
1. Astrid Marie Haraldseth
2. Rolf Strand
Fra de funksjonshemmedes organisasjon
medlemmer:
Varamedlemmer:
Donna Bakkerud
Halvard Haga
Eivind Lorang Jensen, leder
1. Heidi Sveen
2. Ragnhild Haraldset
3. Inger Lise Antonsen
SAGTOMTA BORETTSLAG - kommunal representant til styret
Hjemmel: Avtale mellom Nes kommune og RINGBO for Sagtomta pkt. 2.2.
Nes kommune velger ett medlem med varamedlem til borettslagets styre.
Medlem:
Varamedlem:
Rune O. Ihle
Alf Majormoen
SAMARBEIDSUTVALG FOR SKOLENE
Hjemmel: Opplæringsloven § 11 - 1.
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for
undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for
kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.
Nes barneskole:
Nes ungdomsskole:
Rukkedalen friskole:
Medlem:
Varamedlem:
Arild Sjong
Berit Laugerud
Geir O. Garthus
Marion Stensnes
Geir Liodden
Liv Torill V. Ålien
19
SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL
Hjemmel: Kommunelovens § 27
Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. For å ivareta rettsikkerheten skal det og
oppnevnes felles klagenemnd med et medlem og et varamedlem. Klagenemnda konstituerer
seg selv.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Geir Olav Brøto
Wenche S. Ulsaker
1. Lars Vestheim
2. Oddveig Marie Ø. Brenno
Klagenemnd:
Medlem:
Varamedlem:
Frode Aaslid
Endre Storhaug
TAKSTNEMND FOR EIENDOMSSKATT
Hjemmel: Byskatteloven § 4.
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Rune O. Ihle (leder)
Per Rune Andersen (nestleder)
Reidun Jordheim Garnås
1. Ole Arvid Haraldseth
2. Odrun Brusletten
3. Alf Majormoen
20
TEKNISK UTVALG
Hjemmel: Kommunelovens § 10 nr. 1.
Utvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Parti
Medlem
Varamedlem
Nes bygdeliste
Nils Rodegård (leder)
Haldis Bringo
1. Knut Halvor Jorde
2. Audun Aasheim
3. Bente Bye Garnås
4. Mette Bjørnsen
H
Rune Ihle (nestleder)
Ap
Frode Aaslid, uavhengig
1. Ståle Eggestøl
2. Wenche Ulsaker
3. Kristian Høva
1. Kjell Larsen
2. Nina Elisabeth Høgmo
3. Bjørg Tåjet
Sp
Helge Rustand
1. Ole T. Haugo
2. Sigvald Thoen
3. Hildegunn Mikkelsplass
UTVALG FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
Hjemmel: Tiltaksplan for jordbruk, jfr. kommunestyresak 46/04.
Medlem:
Varamedlem:
Helge Rustand
Oddveig Marie Ø. Brenno
VALGNEMND
Hjemmel: Kommunelovens § 10 nr. 1.
Parti
Medlem
Varamedlem
Nes bygdeliste
Nils Rodegård (leder)
Audun G. Aasheim
Sp
Gerd Jorde (nestleder)
Geir O. Garthus
H
Astrid Marie Haraldseth
Kristian Noreng
Ap
Geir Egil Sanden
Liv Torill Vissebråten Ålien
KrF
Borghild Marie Skailand
Rolf Strand
21
VALGSTYRET
Hjemmel: Valgloven § 15.
Valgstyret består (normalt) av formannskapets medlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder blant valgstyrets medlemmer.
Parti
Medlem
Varamedlem
Nes bygdeliste
Tore Haraldseth (leder)
Astrid Brattested
1. Marius B. Garnås
2. Nils Rodegård
3. Audun G. Aasheim
4. Haldis Bringo
Sp
Gerd Jorde (nestleder)
1. Helge Rustand
2. Geir O. Garthus
3. Ole T. Haugo
H
Endre Storhaug
1. Kristian Noreng
2. Wenche Marie S. Ulsaker
3. Kristian Høva
Ap
Knut Jakob Larsen, uavhengig
1. Torill Thømt, uavhengig
2. Frode Aaslid, uavhengig
3. Liv Torill Vissebråten Ålien
VASSFARVEGEN – representanter til årsmøte Nesbyen-Hedalen veglag
Det skal velges 2 representanter til årsmøte i Nesbyen-Hedalen veglag. Representantene
velges av og blant Teknisk utvalg.
Medlem
Varamedlem
Frode Aaslid
Haldis Bringo
1. Rune O. Ihle
2. Ole T. Haugo
VESTVIKEN - valg av representant til representantskapet
Hjemmel: Selskapsavtale for Vestviken 110 IKS § 6
I henhold til selskapsavtalens § 6 skal det velges en representant med vararepresentant til
selskapets representantskap. Valget er for 4 år og følger kommunevalgperioden.
Medlem:
Varamedlem:
Kjell Arne Liahagen
Varaordfører (Gerd Jorde)
22
VILLREINNEMND
Hjemmel: Forskrift om forvalting av hjortevilt og bever, § 3.
Kommunen velger 2 representanter – 1 kvinne og 1 mann – og Direktoratet for
naturforvaltning bestemmer hvem som skal være medlem/varamedlem.
Medlem:
Wenche Sæbø Ulsaker
Varamedlem:
Kjell Ø. Larsen
VALG AV DOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN, perioden 01.01.2017 – 31.12.2020
Hjemmel: Jordskifteloven § 2-5
Karin Waagaard Kvarteig
Rigmor Gullingsrud Sevre
Berit Grøslandsbråten Spildrejorde
Vibeke Hjønnevåg
Gerd Kristin Jorde
Sigvald Thoen
Geir Haga
Nils Rodegård
Bjørn Olav Vissebråten
Geir Egil Sanden
VALG AV LAGRETTSMEDLEMMER/MEDDOMMERE VED BORGARTING
LAGMANNSRETT, perioden 01.01.2017 – 31.12.2020
Hjemmel: Domstolloven § 10, jfr. lov om endringer i domstolloven m.v. av 15. juni 2007 nr.
38.
Lagmannsrettens leder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert
medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler lagmannsrettens leder
utvalgsmedlemmene mellom lagsognets kommuner etter folketallet. Hver kommune skal
likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg.
Medlemmer
1. Torunn Bekkeseth
2. Reidar Løkken
23
VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN, perioden 01.01.2017 – 31.12.2020
Hjemmel: Domstolloven § 65, samt §§ 70 – 72.
I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og
ett for menn. Domstollederen fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at
hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år.
Wenche Marie Sæbø Ulsaker
Berit Laugerud
Else Mary Tollefsen Rodegård
Wenche Elisabeth Syvertsen
Ellen Kathrine Haga Larsen
Hege Vårdal Vestheim
Anne Høva Ihle
Ragnhild Lundekvam Breivik
Ann Dypedokk
Karianne Huseby
Gerd Kristin Jorde
Astrid Brattested
Kari Tovsrud Brenno
Liv Eidal Hanserud
Bjørg Else Rødningen
Kirsten Beate Juvhaugen Rønsen
Maren Dokk Høiberg
Oskar Renslo
Ole Haug
Gudbrand Tandberg
Espen Forsberg
Per Bjørn Rustand
Eyvind Gudbrandsrud
Kjell Dokken
Geir Egil Sanden
Ole Arvid Haraldseth
Rune Owrenn Ihle
Leif Lie
Torbjørn Aalton
Knut-Ove Bakkerud
Nils Einar Gudbrandsplass
Geir Alf Smedsgård
Bjørn Olav Vissebråten
Kjell Arne Liahagen
24
VALG AV SKJØNNSMENN, perioden 01.01.2017 - 31.12.2020
Hjemmel: Skjønnsprosessloven § 14.
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene.
1. Margit Tvedt
2. Anne-Grethe Mykkeltveit
3. Endre Anton Storhaug
4. Vibeke Hjønnevåg
5. Torunn Bekkeseth
6. Geir Olav Alu Brøto
7. Bjørg Else Rødningen
8. Gerd Kristin Jorde
9. Tor Egil Tørrissen
10. Brynjulv Lauvang
11. Nils Rodegård
12. Knut Halvor Jorde
17. MAIKOMITÉEN
Hjemmel: Kommunelovens § 10.
17. maikomitéen består av seks politisk oppnevnte representanter. Halve komitéen er på valg
hvert år, og medlemmene velges for to år. I tillegg suppleres komitéen med en representant fra
hver av 4. og 5. trinn ved Nes barneskole (foreldrekontakt), totalt 4 representanter.
Medlemmer:
Astrid Brattested
Anne Beate Brøto Langslet
Monika Engeseth
2016 – 2017
2016 – 2017
2016 – 2017
Håkon Wisløff
Bjørn Erik Fossen
Lisbeth Hagen
2017 – 2018
2017 – 2018
2017 – 2018
25