Tilmeldingsskjema for voksne

Tilmelding til Skien PP-kontor fra
Voksenopplæringen og andre
Navn:
Adresse:
Postnr/-sted:
Født:
Kjønn:
Tlf/mobil:
Tlf/hjem
Tlf. verge:
Pårørende/hjelpeverge:
Adresse
Nasjonalitet og morsmål:
Vansker:
Ervervet
Sett kryss:
Sett kryss:
Medfødt
Språk-/talevansker
Lese-/skrivevansker
Synsvansker
Kognitive vansker
Lærevansker
Andre vansker, som ________________
Ev.diagnoser:
Er det gjort vedtak om at søkeren har rett til voksenopplæring på grunnskolens område
(jf.Oppl.l §4A-1)? I tilfelle hvilke målområder i læreplanverket skal søkeren ha opplæring?
Hvorfor ønskes hjelp fra PPT?
Hva er blitt gjort ved Voksenopplæringen?/ Hvilke tiltak(omfang) vurderes av lærer?
Er andre instanser inne?
Vedlagt:
Epikriser/rapp/uttalelser:
Vitnemål fra grunnskole:
Kompetansebevis fra vg.skole:
Sett kryss:
Sett kryss:
IOP:
Halvårsrapport:
Annet: _____________________
PP-tjenesten orienterer om at det opprettes journal
Dato:
Kontaktperson:
Tlf:
Underskrifter:
Elev: