7. trinn - Sandefjord kommune

PERIODEPLAN
7. TRINN
ORMESTAD SKOLE
UKE 5 - 7
NAVN: _______________________________
OVERORDNET TEMA: VENNSKAP
PERIODE 1:
UKE 34-36
PERIODE 2:
UKE 37-39
PERIODE 3:
UKE 41-44
PERIODE 4:
UKE 45-47
PERIODE 5:
UKE 48-51
PERIODE 6:
UKE 2-4
PERIODE 7:
UKE 5-7
PERIODE 8:
UKE 9-12
PERIODE 9:
UKE 13-17
PERIODE 10:
UKE 18-21
PERIODE 11:
UKE 22-25
PRAKTISK INFORMASJON:
•
•
•
•
•
Ta med klær og dusjeting til kroppsøvingstimene tirsdager.
HUSK UNDERSKRIFTER PÅ DET DERE FÅR HJEM. Innføringer og innføringsbøker leveres som hovedregel
ut på tirsdager.
8.februar: DKS – forfatterbesøk til 7.klasse.
Vinterferie uke 8.
Det er fremdeles for mye uro til tider.
Vennlig hilsen Birthe Gro og Randveig
Timeplan
TID
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
08.30-09.15
09.15-10.00
10.10-10.55
NORSK
MATEMATIKK
MUSIKK
NORSK
MATEMATIKK
ENGELSK
MATEMATIKK
MUSIKK
NORSK
MATEMATIKK
KRLE
SAMFUNNSFAG
NORSK
KRLE
NORSK
11.35-12.20
12.20-13.05
NATURFAG
KROPPSØVING
NATURFAG til 12.30
ENGELSK
KRLE
NATURFAG
KROPPSØVING
LEKSEHJELP
13.15-14.00
LEKSEJHELP
ENGELSK
SAMFUNNSFAG/
NATURFAG
SAMFUNNSFAG
KUNST OG
HÅNDVERK
KUNST OG
HÅNDVERK
LEKSEHJELP
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
MATEMATIKK
MUSIKK
NORSK
MATEMATIKK
MATEMATIKK
MUSIKK
NORSK
MATEMATIKK
SAMFUNNSFAG
NORSK
KRLE
NORSK
KROPPSØVING
NATURFAG
ENGELSK
KRLE
KROPPSØVING
LEKSEHJELP
SAMFUNNSFAG/
NATURFAG
SAMFUNNSFAG
KUNST OG
HÅNDVERK
KUNST OG
HÅNDVERK
ENGELSK
UNDERVISNINGENS INNHOLD:
FAG
DETTE SKAL VI
LÆRE OM/GJØRE
NORSK
DETTE SKAL VI ØVE
PÅ
DETTE SKAL VI LAGE ELLER
VISE
Lage gode power pointer
Power point presentasjon om et
fagemne (et land utenfor
Europa)
Lage en presentasjon og en
plakat om hinduistiske templer.
KRLE
SAMFUNNSFAG
Flyktningesituasjonen i verden,
før og nå
KUNST OG
HÅNDVERK
MUSIKK
Sy på maskin
Improvisere
Instrumentgrupper
KROPPSØVING
Følge beskjed fra
medelevene som er
ansvarlige for timene.
Velge riktig måleredskap
og kunne bruke
måleenhetene opp mot
hverandre.
MATEMATIKK
NATURFAG
ENGELSK
Improvisere et budskap
Virus og bakterier.
Rusmidler.
Lese enkle tekster
Gjennomføre en
kroppsøvingstime, med selvlaget
opplegg.
Gjengi hovedbudskapet skriftlig i
en tekst
LEKSER
Hele perioden
Uke 5
Her bør foreldrene
kvittere for at lekser
er gjort.
Til tirsdag:
Til onsdag:
Til torsdag:
Til fredag:
Til tirsdag 31.01
Norsk: Bruk BISON
på SF-boka s. 108113. Skriv 5
faktasetninger fra
disse sidene. Les
sammendraget s. 148
og 149.
Matematikk:
Individuelle oppgaver
i 20 minutter, se eget
ark fra Multiprøven.
Skriv litt om hva du
har arbeidet med og
lært i klassedagboka.
Engelsk: ALL STEPS:
Øv til engelskprøven
(chapter 3) på
torsdag. Bruk
workbook, textbook
Til onsdag 1.02
Norsk: Bruk BISON
på SF-boka s. 114 –
121. Skriv 5
faktasetninger
Matematikk:
Individuelle oppgaver
i 20 minutter, se eget
ark fra Multiprøven.
Skriv litt om hva du
har arbeidet med og
lært i klassedagboka.
Til torsdag 2.02
Norsk: Bruk BISON
på SF-boka s. 122127. Skriv 5
faktasetninger.
KRLE: Ark om
hindutempler.
Matematikk:
Individuelle oppgaver
i 20 minutter, se eget
ark fra Multiprøven.
Skriv litt om hva du
har arbeidet med og
lært i klassedagboka.
Engelsk: ALL STEPS:
Øv til engelskprøven
(chapter 3). Bruk
workbook, textbook
og nettopp-gavene.
Lær deg og lag
Til fredag 3.02
Norsk: Bruk BISON
på SF-boka s. 128 –
133. Skriv 5
faktasetninger.
Matematikk:
Individuelle oppgaver
i 20 minutter, se eget
ark fra Multiprøven.
Skriv litt om hva du
har arbeidet med og
lært i klassedagboka.
Engelsk: All
steps:Lær deg og lag
setninger med hear
og hide.
og nettopp-gavene.
Lær deg og lag
setninger med go og
grow.
Uke 6
Her bør foreldrene
kvittere for at lekser
er gjort.
Til tirsdag:
Til onsdag:
Til torsdag:
Til fredag:
Uke 7
Her bør foreldrene
kvittere for at lekser
er gjort.
Til tirsdag:
Til onsdag:
Til torsdag:
Til fredag:
setninger med hang
og have.
Til tirsdag 7.02
Norsk: Bruk BISON
på SF-boka s. 134 –
141. Skriv 5
faktasetninger.
Matematikk: Multi
7b grunnbok s. 23
oppg. 5.75 og 5.76
(5.77 og 5.78).
Engelsk: STEP 1:
textbook pages 120
and 121 + new
words. STEP 2:
textbook pages 126
and 127 + new
words. Remember
“Activity” page 127.
STEP 3: textbook
pages 128 and 129 +
new words.ALL
STEPS: Lær deg og
lag setninger med hit
og hold.
Til onsdag 8.02
Norsk: Bruk BISON
på SF-boka s. 142 –
147. Skriv 5
faktasetninger.
Matematikk: Multi
7b grunnbok ½ s. 24.
Til tirsdag 14.02
Norsk: Jobb med
landet ditt.
Matematikk:
Ukelekse s.
32,33,34,35 og 36 i
Multi 7b. Arbeid 20
minutter hver dag.
Engelsk: STEP 1:
textbook pages 124
and 125 + new
words. Remember
«Activity» page 125.
STEP 2: textbook
pages 138 and 139 +
new words.
Remember
«Activity» page 139.
STEP 3: textbook
pages 142 and 143 +
new words.
Remember
«Activity» page 143.
Til onsdag 15.02
Norsk: Øv GODT på
presentasjon
hjemme
Naturfag: Les godt
på ark om bakterier
og virus.
Matematikk:
Ukelekse s.
32,33,34,35 og 36 i
Multi 7b. Arbeid 20
minutter hver dag.
Til torsdag 9.02
Norsk: Se på
«oppskriftsarket» om
hva du skal ha med
om landet ditt.
KRLE: Ark om
hindutempler i Norge
Matematikk: Multi
7b grunnbok resten
av s. 24
Engelsk: STEP 1:
textbook pages 122
and 123 + new
words. Remember
“Activity” page 123.
STEP 2: textbook
pages 136 and 137 +
new words. STEP 3:
textbook pages 140
and 141 + new
words. ALL STEPS:
Lær deg og lag
setninger med hurt
og keep.
Til torsdag 16.02
Norsk:
Presentasjonen skal
være ferdig
Matematikk:
Ukelekse s.
32,33,34,35 og 36 i
Multi 7b. Arbeid 20
minutter hver dag.
.
Engelsk: STEP 1:
textbook pages 134
and 135 + new
words. Remember
«Activity» page 135.
STEP 2 and 3: Lag et
sammendrag på
engelsk om det du
har lært om Australia
i dette kapittelet.
Legg det i
klassenotatboka.
Til fredag 10.02
Norsk: Jobb med
landet ditt.
Matematikk: Ark
omgjøring mellom
måleenheter.
Engelsk ALL STEPS:
Lær deg og lag
setninger med kneel
og know.
Sjekk at ALLE lekser
er ordentlig gjort for
hele uka.
Til fredag 17.02
Matematikk
Ukelekse s.
32,33,34,35 og 36 i
Multi 7b. Arbeid 20
minutter hver dag.
Engelsk ALL STEPS:
Lær deg og lag
setninger med learn
og leave.
All steps: lær deg og
lag setninger med lay
og lead.
All steps: Lær deg og
lag setninger med
lean og leap.
LÆRINGSMÅL. JEG …….
PALS
* kan lytte til andre.
* kan fortelle hva jeg vil på en høflig måte.
* er stolt av hvem jeg er.
Norsk
* kan presentere et fagstoff ved hjelp av Power Point og ha med fakta som passer for
mottaker
* kan bruke forskjellige digitale verktøy (f.eks. en videosnutt eller et lydkutt)
Matematikk
* velge riktig måleredskap og kunne vurdere presisjon og måleusikkerhet..
* gjøre overslag og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid.
* regne om mellom ulike måleenheter.
Engelsk
* kan lese en engelsk tekst og gjengi hovedinnholdet på engelsk
Naturfag
*kan fortelle om bakterier og virus.
*kan si noe om hvilke sykdommer som man kan få av virus eller bakterier
Kristendom,
religion, livssyn og
etikk
*
* fortelle om hinduistiske høytider
* fortelle om templer og lage en skisse av et tempel.
Samfunnsfag
* kan forklare hvorfor noen må flykte fra landet sitt
* kan fortelle noe om flyktningsituasjonen i verden før og nå
* kan reflektere over hvordan vi i Norge mottar flyktninger
Kroppsøving
* utføre aktiviteter som fremmer kroppslig utvikling
* delta i en individuell idrett
* beherske ulike lagidretter
Musikk
* kan improvisere et budskap med stemme og instrumenter ved hjelp av rytme og melodi
* kan kjenne igjen og gi eksempler på musikkinstrumenter i ulike instrumentgrupper
Kunst og
håndverk
* bruke noen sammenføyingsteknikker og overflatebehandlinger