Varselbrev - fv. 834 Nordstrandveien

Statens vegvesen
Bodø kommune
Sektormyndigheter
Grunneiere
Behandlende enhet:
Saksbehandler/telefon:
Vår referanse:
Region nord
Stefan Kersting / 75586130
15/200821-39
Deres referanse:
Vår dato:
01.03.2017
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for fv. 834
Nordstrandveien
Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune skal i samarbeid med Bodø
kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte
prosjektet. Vi ber med dette om innspill til planarbeidet.
Be skrivelse av prosjektet
Prosjektet er et delprosjekt av Bypakke Bodø med hensikt å legge til rette for
separate løsninger for gående og syklende, samt gode løsninger for
prioritering av kollektivtrafikken. Mer informasjon om prosjektet og
medvirkning i planprosessen, finner du på www.vegvesen.no/bypakkebodo.
Her finner du også dokumentet «informasjon om planoppstart» som vi har
laget i forbindelse med varsling av planoppstart. Har du ikke tilgang til
internett kan du hente utskrift på regionvegkontoret på Rønvikleira.
Bodø kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet
ikke utløser krav om konsekvensutredning i h.h.t.
konsekvensutredningsforskriften.
Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ
Telefon: 02030
Kontoradresse
Faktur aadresse
fir [email protected]
Dr eyfushammarn 31/33
8012 BODØ
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
Or g.nr: 971032081
9815 Vadsø
2
Innspill
Vi ber om at dere sender innspill til oss innen 02.04.2017. Send det til oss
skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen Region nord, postboks
1403, 8002 Bodø eller med e-post til [email protected]
Det holdes et åpent informasjonsmøte den 13.03.2017 kl. 18.00 i
Teglverkveien 15, selskapslokale til Bodø Bakeri på Rønvikleira (Bodø
næringspark).
Høring/offentlig ettersyn
Når vi har laget et forslag til detaljreguleringsplan, kommer vi til å arrangere
et åpent møte ifm. høring/offentlig ettersyn. Dette blir annonsert i avisen.
Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vil du motta et brev i posten.
Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.
Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.
3
Ta gjerne kontakt
Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder
Stefan Kersting på telefon 75 58 61 30 eller e -post
[email protected]
Med hilsen
Stein Johnny Johansen
Odd Inge Bardal
avdelingsdirektør
prosjektleder
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.