Høring Rett til barnehageplass for barn født i

Vår dato
09.02.2017
Deres dato
30.01.2017
Avdeling
Deres referanse
Seksjon for utdanning og 17/142
forskning
Vår referanse
17/00342-2
Vår saksbehandler
Gun Aamodt
Arkivkode
62
Direkte telefon
24142228
[email protected]
Høring Rett til barnehageplass for barn født i november
Høringsfrist 27. februar
Utdanningsforbundet viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 24.01.2017 og takker
for muligheten til å bli hørt i denne saken.



Utdanningsforbundet er positive til utvidelsen av barns rett til barnehageplass.
Vi er imidlertid bekymret for konsekvensene forslaget vil få i praksis. Forslaget vil
kunne innvirke på kvaliteten på tilbudet for de yngste barna. Utdanningsforbundet
mener derfor at bemanningsnorm, bedre pedagognorm og finansiering bør sikres før
retten til barnehageplass utvides.
Utdanningsforbundet støtter forslag til merknad.
Utdanningsforbundet mener at alle endringer i barnehageloven må ha barnas beste som
utgangspunkt. I dette forlaget er det familiens behov som fremheves. Utdanningsforbundet
savner en drøfting av de konsekvenser dette forslaget kan ha for barnegruppene og det enkelte
nye barnet.
Utdanningsforbundet viser til vårt høringssvar av 18.01.2016 om utvidet rett til barn født i
september og oktober (vår referanse 16/00187-4). I høringssvaret viste vi til
forskningsprosjektene «Blikk og barn» og «GoBan» som påpeker svakheter nettopp i
barnehagetilbudet for de yngst. Vi viser videre til nylig utgitt rapport fra NTNU som viser at
god tilknytning er stressreduserende for små barn.
Forslaget om utvidet rett til barnehageplass må ikke fører til forverring av
barnehagekvaliteten. Utdanningsforbundet mener at departementet må sikre at barnehagene får
rammer som sikrer de yngste barna daglig god tilknytning. Utdanningsforbundet vil spesielt
vise til viktigheten av god bemanning og at de ansatte har god kunnskap om små barns behov.
I vårt tidligere høringssvar viste vi videre til at forslaget vil føre til at barnehagene tar imot
flere spebarn i høsthalvåret enn tidligere. Både i praktisk omsorgsarbeid og i arbeidet med
Postadresse
Postboks 9191 Grønland
0134 OSLO
Besøksadresse
Hausmanns gate 17
0182 OSLO
E-post/Internett
[email protected]
www.utdanningsforbundet.no
Tlf. + 47 24 14 20 00
Faks + 47 24 14 21 00
Org.nr. 884 026 172
Bankkonto 1600.40.30714
2
trygghet og tilknytning er det langt mer ressurskrevende å gi spedbarn den kvaliteten de etter
loven har krav på. For 30 – 40 år siden organiserte man barnehagetilbud for barn under et og et
halvt år i egne spebarnsavdelinger. Disse hadde bedre bemanning enn øvrige avdelinger, og
det fysiske miljøet var tilrettelagt for spebarn. Hvordan dagens barnehager skal kunne ta imot
barn på åtte måneder på en god måte, blir ikke omtalt i høringsdokumentet.
Utdanningsforbundet mener at forholdene ikke er egnet til å ta imot så små barn i alle landets
barnehager.
Utdanningsforbundet er kjent med at flere barnehager praktiserer opptak av rettighetsbarna i
strid med forslag til merknader. Foresatte tilbys plass fra august, og må betale for plassen fra
august, selv om de ikke ønsker å benytte plassen før i oktober. Denne praksisen velges for å
sikre inntekter tilsvarende fullt belegg hele året. Staten må kompensere for det økonomiske
tapet manglende foreldrebetaling utgjør, og gjøre bestemmelsen om at kommuner og
barnehager kun kan kreve foreldrebetaling fra den måneden barnet starter opp i barnehagen
bedre kjent.
Utdanningsforbundet mener det er svært viktig at ordningen evalueres. Vi støtter derfor
departementets tiltak om å vurdere ordningen innen 2019.
Med vennlig hilsen
Milena Adam
Seksjonsleder
Klikk her for å skrive inn tekst.
Gun Aamodt
Seniorrådgiver