forslag til organisasjonsuttalelse – landsmøte 2017

Organisasjonsuttalelsen skal danne grunnlaget for en handlingsplan med konkrete tiltak som skal
gjennomføres i landsmøteperioden. Forslag til organisasjonsuttalelse er derfor av en mer
overordnet karakter, og bygger på organisasjonsuttalelsen fra 2015 og landsstyrets strategi for valgseier.
Handlingsplanen utarbeides i etterkant av landsmøtet.
1
FORSLAG TIL ORGANISASJONSUTTALELSE – LANDSMØTE 2017
2
3
ARBEIDERPARTIET PÅ SITT BESTE – ÅPENT, NYSGJERRIG OG
FRAMTIDSRETTET
4
5
6
7
8
Fundamentet for alt vårt arbeid er en solid og sterk partiorganisasjon, der alle
medlemmer får en mulighet til å bidra med sitt engasjement. Vår politikk springer ut
av mangfoldet blant medlemmene og Arbeiderpartiets styrke er felleskapet og
medlemmene i organisasjonen.
9
Arbeiderpartiet skal være et åpent, nysgjerrig og lyttende parti.
10
11
Arbeiderpartiets verdier
12
13
14
15
16
Våre verdier – PROFESJONELL, RESPEKTFULL og RAUS ligger til grunn for
hvordan vi utvikler politikk på ulike områder og hvordan vi fungerer og utvikler oss
som organisasjon. Gjennom å etterleve våre verdier skal vi alle fremstå slik at vi
utgjør en forskjell, både innad i organisasjonen og i forhold til de rundt oss.
17
18
PROFESJONELL
19
20
21
22
Arbeiderpartiet skal være profesjonelle i alt vi gjør. Våre prosesser skal være
ryddige og strukturerte, og ledes tydelig og trygt. Gjennom et omfattende
skolerings- og studiearbeid skaper vi en profesjonell og kunnskapsrik
organisasjon med vilje og gjennomføringskraft.
23
24
Vi skal være tilgjengelige for aktører i samfunnet rundt oss, og lytte til deres
innspill.
25
26
RESPEKTFULL
27
28
29
30
31
Vi skal møte hverandre med respekt og gjensidig tillit. Alle medlemmer skal få
bruke sine evner og sitt talent i Arbeiderpartiet. Vi aksepterer ikke
diskriminering og trakassering på noe grunnlag. Som enkeltmedlemmer og
organisasjon har vi et ansvar for å forebygge og hindre dette.
32
RAUS
33
34
35
36
37
Vår partikultur skal være raus, inkluderende og involverende. Det skal være
meningsfylt å være aktiv i Arbeiderpartiet. Nye medlemmer skal møtes med
åpenhet og nysgjerrighet. Som et bredt folkeparti skal vi ha god takhøyde for
debatt, og for at mennesker kan ha ulike meninger. Etter demokratiske
prosesser i partiet aksepterer vi flertallsavgjørelser.
38
MANGFOLD, AKTIVITETER OG DELTAKELSE
39
40
41
Arbeiderpartiet skal være et naturlig politisk samlingspunkt hvor mennesker fra alle
lag av samfunnet får delta. Dette stiller store krav til oss som organisasjon.
42
43
Arbeiderpartiet skal ha de mest motiverte og best skolerte frivillige
44
45
46
47
48
Det organisatoriske arbeidet er grunnlaget for å drive det politiske arbeidet. Alle ledd
av organisasjonen skal benytte seg av ulike aktiviteter og møteformer for å bidra til
en bredde i tilbudet til medlemmene. Arbeidet med å bygge kampanje- og
valgkampapparatet rundt om i landet er en viktig oppgave.
49
50
51
Arbeiderpartiet skal ha fortsatt medlemsvekst og en mangfoldig og deltakende
medlemsmasse
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Arbeiderpartiet skal være det største partiet i Norge, og gjennom dette bidra til
oppslutning om våre verdier og politiske løsninger, og legge til rette for deltakelse.
Dette oppnås gjennom bevisst rekruttering, synlighet og tilgjengelighet. En av de
viktigste organisatoriske oppgavene til Arbeiderpartiet er å verve og følge opp nye
medlemmer.
Alle medlemmer i Arbeiderpartiet skal gis mulighet til deltakelse og innflytelse
gjennom sitt engasjement. For at alle skal kunne delta med sine erfaringer, ønsker
og behov er det viktig med trygghet, kunnskap, informasjon og inkludering. I tillegg til
medlemmene skal sympatisører og velgere ha mulighet til å delta i partiet.
63
64
Kommunepartiene skal prioriteres
65
66
67
68
69
For å rekruttere og å beholde medlemmer, sikre dyktige tillitsvalgte/folkevalgte som
er fanebærere for vår politikk og gode ombud for folket, må det satses på
kommunepartiene. Kommunepartiene må følges opp systematisk og det må utvikles
gode verktøy og skoleringsopplegg som sikrer kompetanse på politiske hovedsaker,
og bidrar til at kommunepartiene kan legge til rette for lokal aktivitet.
70
71
Flere kvinner skal la seg renominere og stille som toppkandidater
72
73
74
75
76
77
78
Kvinnenettverket gjør et systematisk arbeid for å øke andelen kvinner som tar
lederposisjoner. Dette er et arbeid som må inkluderes i hele partiorganisasjonen.
Kvinnenettverket har egen aktivitet rettet mot kvinner, men kvinnenettverket skal
også inkluderes i partiets aktiviteter.
79
Det skal være positivt å delta i Arbeiderpartiet
80
81
82
Arbeiderpartiets kultur bygges gjennom møteformer, hvordan vi forholder oss til
hverandre og hvordan vi fatter beslutninger. Den innsatsen hver og en av oss bidrar
med, er det viktigste for hvordan Arbeiderpartiet oppleves som organisasjon.
83
84
Arbeiderpartiet skal styrke samarbeidet med sine alliansepartnere
85
86
87
88
89
90
91
Det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er en viktig årsak til
den sterke oppslutningen om fellesskapsløsninger som grunnlag for vår
samfunnsmodell. Det faglig-politiske samarbeidet har vært, er og skal alltid være en
prioritert oppgave for Arbeiderpartiet.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
AUF er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon og er en enorm styrke for
Arbeiderpartiet.
Arbeiderpartiet trenger et sterkt ungdomsparti med klare synspunkter på aktuelle
samfunnsspørsmål. Det skaper engasjement og forståelse mellom generasjoner og
gir næring til et bedre politisk resultat. Arbeiderpartiet sentralt og lokalt må legge til
rette for aktivitet i AUF. AUF har egen aktivitet rettet mot ungdom, men skal også
inkluderes i partiets aktiviteter.
Arbeiderpartiet ser styrken i et nært og godt samarbeid med ulike
interesseorganisasjoner i samfunn og arbeidsliv. Arbeiderpartiet skal på alle nivå
legge til rette for at et slikt samarbeid styrker og utvikler vår politikk.
Arbeiderpartiet skal på alle nivå søke god kontakt og samarbeid med frivillige lag og
organisasjoner. Organisasjoner som positivt engasjerer og samler mennesker i
frivillige bevegelser skal være viktige samarbeids- og samtalepartnere for
Arbeiderpartiet.