Sak 9: Styrets forslag til Organisasjonsplan Askøy Orienteringslag

Sak 9: Styrets forslag til
Organisasjonsplan Askøy Orienteringslag 2017
Organisasjon
I tillegg til styret, skal Askøy Orienteringslag ha følgende komiteer og roller:
•
•
•
•
•
•
•
Økonomikomite
Trenings- og barneidrettskomite
Turorienteringskomite
Kartkomite
Data-ansvarlig
Presse-ansvarlig
Utstyrsansvarlig
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til komiteene og rollene over.
Trening og rekruttering
Styret skal med bistand fra trenings- og barneidrettskomiteen arrangere treninger og
treningsløp både i og utenfor sesongen. Styret skal ta initiative til samarbeid med andre
orienteringslag for å styrke aktivitetsnivået.
I år vil vi bruke flere virkemidler for å rekruttere nye løpere:
•
•
•
Finn –frem-dagen på Herdla
Treningsløp – invitere f. eks. skoleklasser m/familier, annonsere i avisen, osv.
Turorientering
Dekning av påmeldingsavgift og utgifter ved orienteringsløp
Askøy Orienteringslag skal dekke påmeldingsavgiften på terminfestede løp i Norge for alle
medlemmer.
Styret gis fullmakt til å fastsette egenandeler og sponsing av påmeldingsavgifter på løp i
sommerferien, utenlands, og reiseutgifter til løp.
Askøy Orienteringslag skal som hovedregel dekke reiseutgifter og påmeldingsavgift til deltakere
på Orienteringsforbundets Hovedløp. Deltakere skal være i riktig aldersgruppe og ha deltatt i
minst 3 kretsløp i inneværende sesong.