Seminar i plan- og bygningsrett

Seminar i plan- og bygningsrett
Onsdag 5. april 2017, Øyni konferansesenter, Ål
Program
Kaffe ved ankomst.
09.00 Velkommen
09.05 Diverse informasjon
v/fagsjef Rune Fredriksen
 Årsrapport – trender
 Områdeovervåkning – Fylkesmannens rolle som rettssikkerhetsinstans
 Hva kan vi lære av granskningen av byggesak i Drammen?
10.00 Pause
10.15 Ny dispensasjonsbestemmelse
v/seniorrådgiver Linda Boldvik
11:00 Pause
11.10 Diverse planspørsmål
v/fagsjef Rune Fredriksen og rådgiver Geir Sørmoen
 Usaklig forskjellsbehandling
 Når må plan varsles på nytt
 Mindre endringer
 Forrangsbestemmelser – Hvilken plan gjelder
12.00 Lunsj
12.45 Politikernes handlingsrom i byggesaker – «politikerskjønn»
v/ avdelingsdirektør Bente Nyegaard Fjell
14.00 Pause
14.15 Nytt fra Direktoratet for byggkvalitet
v/rådgiver Øyvind Kikut, Direktoratet for byggkvalitet
 Nye rettslige avklaringer
 Ofte stilte spørsmål
15.15
Åpen spørsmålsrunde
15:30 Takk for i dag!
Om konferansen
Temaene er valgt med bakgrunn i erfaringer fra vår behandling av klagesaker
etter plan- og bygningsloven. Innlegg blir holdt av kommunal-, justis- og
beredskapsavdelingen og Direktoratet for byggkvalitet. Tidene i programmet
er ca tider og vil kunne endres underveis.
Praktisk informasjon
Pris per deltaker er kr. 975
Spørsmål kan rettes til Rune Fredriksen
Tlf. 32 26 66 67, e-post: [email protected]
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
E-post: [email protected]
Besøksadresse:
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Postadresse:
Postboks 1604, 3007 Drammen
Internett: www.fylkesmannen.no/Buskerud