Les hele som pdf

Design: Fete typer + Savant
Hansker erstatter ikke håndhygiene
Bruker du hansker til rett tid?
Indikasjoner for bruk av hansker:
> r isiko for kontakt med kroppsvæsker,
slimhinner eller sår
> k jent eller mistenkt smitte
> r isiko for kontakt med kjemikalier
Unødvendig bruk av hansker fører til:
> lavere etterlevelse av håndhygiene
>ø
kt risiko for hudirritasjon
Regionale kompetansesentre
i smittevern