Last ned PDF - Holberg Fondene

20
15
årsrapport
2016
holberg fondene
2016
Årsrapport
Året med de store
overraskelser!
Om vi går tilbake til 2015 så husker vi at det ble et finansår ganske på
det jevne, men at oljeprisfall og store bevegelser i valutamarkedene
skapte mye uro og usikkerhet. Det kinesiske aksjemarkedet falt
nærmere 50 % gjennom høsten og bidro til ytterligere usikkerhet.
Med dette som bakteppe ble starten på 2016 svært krevende.
Gjennom januar og februar falt verdens aksjemarkeder nærmere
10 % og i Norge fikk kredittobligasjonsmarkedet en skikkelig smell.
Mangelen på likviditet i obligasjonsmarkedet og effektene av
oljeprisfallet slo hardt inn mot hele verdikjeden i oljesektoren.
Fra slutten av februar har bildet i betydelig grad normalisert seg.
Dog er der oppstått store og permanente tap som følge av redusert
aktivitet i oljesektoren. Dette har vi sett både i aksjemarkedet og i
obligasjonsmarkedet.
Selv om finansmarkedene etter hvert normaliserte seg, ble like
fullt 2016 året der «stemmene fra folkedypet» satte den politiske
agendaen. I utgangspunktet skulle folkeavstemningen om britisk
EU-medlemskap nærmest være en formalitet eller i det minste
en bekreftelse på at Storbritannia ville fortsette som en del av
alliansen. Så skjedde ikke! De omtalte «stemmene fra folkedypet»
ville det annerledes. David Cameron forsvant ut bakdøren og nå
prøver britene å finne veien videre.
Kanskje skulle vi allerede da følt på at også USA har politiske
bevegelser som kunne gi overraskende utslag. Helt til dagen før
valget i USA mente bookmakerne at Hillary Clinton ville bli neste
president, med en sannsynlighet på over 80 %. Så feil kunne man ta!
Igjen var det «stemmen fra folkedypet» som slo inn. Misnøyen med
det politiske ”establishment”, misnøyen med en fordelingspolitikk
som ble stadig skjevere og misnøyen med nedlagte arbeidsplasser,
gjenskapte «America First» drømmen. En følelsesmessig flodbølge
som skyllet Donald Trump rett inn i presidentstolen.
Ingen kan si at 2016 var et kjedelig år. Det store spørsmålet er
2
hvilke smitteeffekter vi vil se inn i
2017. Mange store europeiske land
står foran valg, her nevnes Nederland,
Frankrike, Italia og Tyskland. Vi vet at
i de fleste av disse er det stor politisk
uro. Vil stemmene fra dypet slå inn
også her?
Vi har også her hjemme Stortingsvalg
til høsten, antagelig uten at det er
samme dramatikk knyttet til dette.
Den politiske uro har også skapt uro
i finansmarkedene. BREXIT skapte
spesielt mye uro i valutamarkedet,
mens utfallet av presidentvalget i
USA så langt har gitt overveiende
positive vibrasjoner, aller mest i det
amerikanske aksjemarkedet.
Den norske kronen styrket seg noe
gjennom 2016, noe som har slått ut
negativt på våre globale fond som
ikke valutasikres.
Selv med dette noe ruglete
bakteppe, så utviklet våre porteføljer
seg positivt gjennom 2016. Alle
aksjefondene
hadde
positiv
avkastning, og både Holberg Norge
(+28,2 %) og Holberg Triton (+25,2 %)
utmerket seg spesielt. Både Holberg
Norge og Holberg Norden hadde en
avkastningsutvikling som var markant
bedre enn de respektive fonds
referanseindekser, henholdsvis 16,7 %
Årsrapport
og 8,9 % bedre enn markedet. Holberg Global og Holberg Rurik ble
begge rammet av valutaendringer mot slutten av året, men begge
fondene oppnådde positiv avkastning gjennom året.
Aksjeavkastning i Norge og globalt 2016
115
115
110
110
105
100
100
95
95
MSCI verdensindeks (i norske kroner)
90
90
85
85
feb
mar
apr
mai
jun
2016
jul
aug
Det norske pengemarkedet hadde
også
«spreadinngang»
gjennom
året, noe som bidro til en meget
konkurransedyktig avkastning for våre
pengemarkedsfond. Holberg Likviditet
steg med 2,4 %, noe som er klart bedre
enn det tradisjonell bankplassering
ville gitt.
Med vennlig hilsen
EGIL HERMAN SJURSEN
Administrerende direktør/Partner
Holberg Fondene
105
Oslo Børs Fondsindeks (OSFX)
jan
holberg fondene
2016
sep
okt
nov
des
Rentemarkedet, og da spesielt kredittobligasjonsmarkedet, fikk en
kraftig positiv rekyl etter den vanskelige starten på året. Holberg
Kreditt fulgte samme mønster og endte året med en avkastning på
6,0 %. Situasjonen i dette markedet er langt på vei normalisert og
ved inngangen til 2017 opplever vi fallende «spreader» og positiv
kursutvikling.
Holberg Kreditt
Avkastning siden oppstart
135
135
130
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
Samlet sett føyer 2016 seg inn i en
lang rekke med år hvor plassering i
fond gir konkurransedyktig avkastning.
Siden vi i 2000 startet Holberg Norge
og Holberg Norden har disse gitt en
gjennomsnittlig årlig avkastning på
henholdsvis 9,7 % og 8,4 %. Dette
betyr at fondene årlig har slått
markedet i snitt med 1,8 % og 0,7 %.
Alle omkostninger er her trukket fra.
Gjennom langsiktighet og vilje til å ta
risiko oppnår man de beste resultater.
Våre fond er en god illustrasjon på
nettopp dette. Vi har hatt dårlige år
og vi har hatt gode år. Markedet har
gått opp og det har gått ned gjennom
disse 16 årene. Ser man bort fra all
støyen
rundt
markedsbevegelser
og kortsiktige svingninger, er det
viktigere enn noen gang å tenke
langsiktig og å ta risiko i sin sparing.
Det viser også de gode resultater våre
fond har oppnådd over tid.
Lykke til med sparingen!
100
2012
2013
2014
2015
2016
3
holberg fondene
2016
Årsrapport
Holberg Norge
Holberg Norden
Avkastning vs referanseindeks
Avkastning vs referanseindeks
%
%
40
40
35
35
30
27,0 %
25
22,1 %
20
5
1,2 %
0
5,8 %
2,4 %
0
-0,4 %
-5
9,0 %
10
6,7 %
5,7 %
4,1 %
18,6 %
15,4 %
15
11,5 %
10
-5
-10
-3,1 %
-10
2012
2013
2014
2015
2016
År
2012
2013
2014
Holberg Norge
Holberg Norden
Oslo Børs Fondindeks
VINX Benchmark Cap Net Index NOK
Holberg Global A
%
40
38,2 %
28,8 %
19,4 %
15
10
7,7 %
5,0 %
5
0
2014
2015
18,8 *%
17,6 %
11,8 %*
7,7 %
5,0 %
5
1,7 %
2013
28,8 %
20
17,6 %
12,8 %
2012
26,8 %*
25
20
10
32,6%*
30
26,3 %
25
År
38,2 %
35
31,6%
30
2016
Avkastning vs referanseindeks
%
40
35
2015
Holberg Global B
Avkastning vs referanseindeks
15
27,1 %
25
15
5
30
28,2 %
24,2 %
20,6 %
20
38,6 % 38,5 %
0,7 %*
0
2016
2012
År
Holberg Global A
2013
2014
2015
2016
År
Holberg Global B
MSCI Daily TR Net World
MSCI Daily TR Net World
*) Avkastning i perioden før andelsklassens startdato er beregnet på bakgrunn av andelsklasse A
sin faktiske avkastning, justert for forskjell i forvaltningshonorar mellom de to klassene.
Holberg Global D
Holberg Global E
Avkastning vs referanseindeks
Avkastning vs referanseindeks
%
%
40
40
38,2 %
34,0 %*
35
28,2 %* 28,8 %
30
30
25
10
20,1 %*
15
10
7,7 %
5,0 %
2012
2013
2014
2015
2016
7,7 %
5,0 %
1,8 %
0
År
2012
Holberg Global D
2013
2014
2015
2016
MSCI Daily TR Net World
*) Avkastning i perioden før andelsklassens startdato er beregnet på bakgrunn av andelsklasse A
sin faktiske avkastning, justert for forskjell i forvaltningshonorar mellom de to klassene.
*) Avkastning i perioden før andelsklassens startdato er beregnet på bakgrunn av andelsklasse A
sin faktiske avkastning, justert for forskjell i forvaltningshonorar mellom de to klassene.
Holberg Rurik A
Holberg Rurik B
Avkastning vs referanseindeks
Avkastning vs referanseindeks
%
%
30
26,0 %
25
21,3 %
20
20,0 %
25,6 %*
20,4 %*
20
15
20,0 %
15
9,9 %
6,3 %
5
5,2 %
10
8,6 %
5,0 %
6,3 %
2012
2013
2014
Holberg Rurik A
MSCI Daily TR Net Emerging Markets
2015
9,9 %
8,6 %
6,3 %
5
1,0 %
0
3,6 %*
0
2016
År
2012
2013
2014
4,5 %*
1,0 %
2015
3,7 %*
2016
Holberg Rurik B
MSCI Daily TR Net Emerging Markets
*) Avkastning i perioden før andelsklassens startdato er beregnet på bakgrunn av andelsklasse A
sin faktiske avkastning, justert for forskjell i forvaltningshonorar mellom de to klassene.
4
År
Holberg Global E
MSCI Daily TR Net World
10
20,1 %*
17,6 %
13,5 %*
5
1,8 %
0
25
28,8 %
20
17,6 %
13 %*
5
30
28,2 %*
25
20
15
38,2 %
34,0 %*
35
År
Årsrapport
Holberg Triton B
Holberg Triton A
Avkastning
Avkastning
%
%
30
30
25,2 %
25
15
15
5
26,5 %*
25
20
20
10
holberg fondene
2016
10
6,2 %
7,1 %*
5
0
0
27.02-31.12.2015
2016
27.02-31.12.2015
År
2016
År
Holberg Triton B
Holberg Triton A
*) Avkastning i perioden før andelsklassens startdato er beregnet på bakgrunn av andelsklasse A
sin faktiske avkastning, justert for forskjell i forvaltningshonorar mellom de to klassene.
Holberg Likviditet
%
5
4
Holberg Likviditet 20
Avkastning vs referanseindeks
%
5
3,9%
Avkastning vs referanseindeks
4
3
3
2,7%
3,0 %
2,4 %
2,4 %
2,3 %
2
2,1 %
2
1,6 %
1,5 %
1,3 %
1
1,1 %
1,8 %
1,6 %
1,5 %
1,3 %
1
0,9 %
1,4 %
0,9 %
0,5 %
0,5 %
0
0
2012
2013
2014
2015
2016
År
2012
4
2014
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X
Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X
2015
2016
År
Holberg Kreditt
Holberg OMF
%
5
2013
Avkastning vs referanseindeks
Avkastning vs referanseindeks
%
10
3,8 %
9,8%
8,2 %
8
6,0 %
6
3
2,3 %
2,1 %
2
1,5 %
4
2,1 %
1,6 %
2
1,3 %
1
3,1 %
1,6 %
1,5 %
1,3 %
0,9 %
0,4 %
2012
0
2012
2013
2014
2015
2016
0,9 %
0,1 %
0
0,5 %
2013
2014
2015
0,5 %
2016
År
År
Holberg Kreditt
Holberg OMF
Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X
Oslo Børs statssertifikatindeks ST1X
Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets fremtidige avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre
forvalteres dyktighet, fondets risiko samt fondets forvaltningshonorar og andre kostnader som belastes fondet. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
5
holberg fondene
2016
Årsrapport
Styrets beretning 2016
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Triton
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
indeks, ST1X. Det er dog viktig å presisere at fondet over tid skal ha bedre
avkastning da fondet har kreditt­
eksponering, og dermed risiko, som
referanseindeksen ikke innehar.
2016 ble et godt år for Holberg Fondene og våre andelseiere. Samtlige
av fondene oppnådde positiv avkastning også i 2016. Spesielt
Holberg Norden og Holberg Norge ga meget god avkastning målt
i relative termer mot fondenes referanseindekser. En rekke av fondenes
enkeltposter hadde en sterk utvikling i 2016. Spesielt gjelder dette
i Holberg Norge som ga en avkastning på 28,2 %, 16,7 %-poeng mer
enn referanseindeksen. De siste års svekkelse av den norske kronen ble
etterfulgt av en styrking i 2016. Dette førte til lavere avkastning
i norske kroner enn i lokalvaluta for Holberg Global og Holberg
Rurik. Mindreavkastningen i Holberg Global skyldes i hovedsak
undervekt i USA samt i finans-, energi- og råvaresektoren. Holberg
Ruriks avkastning ble tilsvarende trukket ned av fondets bransjeundervekt mot energi og råvarer, samt fondets overvekt mot
afrikanske frontiermarkeder som hadde en svak utvikling i 2016.
Fondene ga like fullt positiv avkastning til sine andelseiere i 2016.
Holberg Triton, Holberg Fondenes globale sjømatfond, fikk nok et
sterkt år i tråd med sterk utvikling i de norske havbruksselskapene.
Mange av fondets internasjonale fiskeselskaper gjorde det også bra.
Holberg Triton har ikke referanseindeks.
Rentefondene Holberg Likviditet,
Holberg Likviditet 20 og Holberg OMF
ga alle positiv avkastning til andels­
eierne, dog på lave nivåer som følge
av fortsatt historisk lav styringsrente. Pengemarkedsfond er like
fullt konkurransedyktig i forhold til
bankenes innskuddsrenter. Med lavt
rentenivå er det desto mer å hente
for andels­eierne i forhold til forventet
avkastning på bankinnskudd. Holberg
Likviditet, Holberg Likviditet 20 og
Holberg OMF oppnådde alle høyere
avkastning enn sin referanseindeks
ST1X. Fondene skal over tid ha bedre
avkastning enn referanseindeksen da
fondene har kreditteksponering, og
dermed risiko, som referanseindeksen
ikke innehar.
Etter en krevende start på året bunnet kredittobligasjonsmarkedet ut
i februar. I de etterfølgende månedene fikk Holberg Kreditt en kraftig
positiv kursutvikling som følge av reprising i kredittobligasjons­
markedet. Fondet leverte solid og konkurransedyktig avkastning til
sine andelseiere året sett under ett. De siste to urolige årene har vist
at fondets investeringsfilosofi og –mandat, med en bevisst styring
av fondets risikoprofil, har fungert både i gode og svake markeder.
Holberg Kreditt leverte meravkastning i forhold til sin referanse­
Holberg Fondene er en aktiv forvalter med klar visjon og målsetning
om at vi over tid skal gi våre andels­
eiere meravkastning. En velutviklet
forvaltningsfilosofi og -metodikk er
et av våre viktigste verktøy for å søke
å nå vår visjon. Det enkelte fond
bygges opp av enkeltposter i
fond
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global A
Holberg Rurik A
Holberg Triton A */**
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
fondets
avkastning
i 2016
referanse- differansefondets referanseindeksens
indeksens avkastning standardavvik
standardavvik mer/mindre
avkastning
i 2016
siste fem år
siste fem år volatilitet
28,2 %
5,8 %
1,7 %
5,0 %
25,2 %
2,4 %
1,8 %
2,1 %
6,0 %
11,5 %
-3,1 %
5,0 %
8,6 %
16,7 %
8,9 %
-3,4 %
-3,6 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
1,9 %
1,3 %
1,6 %
5,4 %
10,8 %
12,1 %
10,1 %
13,8 %
10,2 %
0,4 %
0,2 %
0,5 %
4,5 %
1) Aktiv andel uttrykker hvor stor del av aksjeporteføljen som ikke inngår i referanseindeksen.
* Fondet har ikke referanseindeks
** Volatilitet er målt siste år da fondet ikke har 5 års historikk
andelsklasse
Holberg Global B*
Holberg Global D
Holberg Global E
Holberg Rurik B*
Holberg Triton B*
andelsklassens
avkastning i 2016
andelsklassens
startdato
0,7 %
1,8 %
1,8 %
3,7 %
26,5 %
08.01.2016
31.12.2015
31.12.2015
22.01.2016
14.10.2016
* Avkastning forut for andelsklassens startdato er beregnet på bakgrunn av
andelsklasse A sin faktiske avkastning, justert for forskjell i forvaltningshonorar
mellom de to klassene.
6
11,7 %
11,4 %
10,2 %
12,3 %
-0,8 %
0,7 %
-0,1 %
1,6 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,2 %
0,1 %
0,3 %
4,3 %
henholdsvis aksjer og obligasjoner
som analyseres og følges fortløpende.
Det er oppbygging av enkeltposter og
balansering av risiko mellom ulike land,
valutaer, sektorer og enkeltselskaper
som danner det enkelte fonds
investerings­
portefølje og risikoprofil.
Hvert fond har minimum to porteføljeforvaltere.
Markedsrisikoen har, målt ved de ulike
markeders månedlige volatilitet, vært
relativ lav de siste årene.
Tabellen under viser fondenes av­
kastning i 2016 og fondenes risiko,
målt ved fondenes standardavvik siste
5 år. Et fonds standardavvik
(volatilitet) er et mål på i hvor stor
grad fondets avkastning svinger rundt
sitt eget gjennomsnitt over en viss tid.
Retningsgivende er det 68 % sann­
synlighet for at fondets avkastning
svinger +/- ett standardavvik i forhold
til gjennomsnittlig avkastning i løpet
av ett år. Volatiliteten angis i prosent
på årsbasis basert på månedlige
observasjoner siste fem år. Høy
volatilitet innebærer høyere risiko.
aktiv
andel 1)
74
80
93
87
Årsrapport
Samlet avkastning i 2016 for fondene utgjorde kr 378 millioner for aksjefondene og kr 394
millioner for rentefondene, totalt kr 772 millioner. Total forvaltningskapital var kr 19,2 milliarder
ved utgangen av året. Resultat og forvaltnings­kapital fordelte seg som følger:
fond
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Triton
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
Sum
overført opptjent
egenkapital/
årsresultat
udekket tap
145 843 245
94 391 855
28 885 651
12 699 167
96 419 058
147 221 793
21 285 991
31 556 060
194 073 766
772 376 586
145 843 245
94 391 855
28 885 651
12 699 167
96 419 058
25 381 656
3 983 475
11 728 957
179 037 159
598 370 223
utdelt
andelseierne
forvaltnings­
kapital i
norske kroner
121 840 138
17 302 516
19 827 103
15 036 607
174 006 364
741 456 086
1 714 902 457
1 543 291 295
420 678 104
751 583 787
7 527 299 594
1 447 436 758
1 184 516 175
3 859 332 689
19 190 496 945
Holberg Fondene har ikke mottatt ekstraordinært
store innløsninger som har påvirket fondenes
kursfastsettelser av betydning i løpet av 2016.
De respektive fonds største innløsninger målt i forhold til fondets forvaltningskapital var som følger:
For Norge har stabilisering av oljeprisen ført til forhåpninger om
at vi er over det verste. Det er dog vanskelig å spå både topper og
bunner. Havbruksselskapene har de siste årene opplevd en sterk
utvikling, spesielt på grunn av større vekst i etterspørsel enn i
tilbudet. Vi tror den marine sektor over tid vil gi god verdiskapning.
Obligasjonsmarkedet normaliserte seg i løpet av 2016 og gir igjen
en løpende konkurransedyktig avkastning i forhold til iboende
markedsrisiko. De ulike kredittobligasjonsfond kan dog ha til dels
svært ulik risikoprofil. Generelt gjelder at dess høyere løpende
avkastning dess høyere iboende markedsrisiko. Rentenivået er
fortsatt lavt. For å få avkastning på sparepenger og finansielle
porteføljer må vi eksponere oss for finansiell risiko, og tåle at aksjeog obligasjonsmarkedet også vil svinge i fremtiden.
Større negative korreksjoner i aksjemarkedet er noe som inntreffer
regelmessig. Basert på historiske tall forventes 10 %-korreksjoner
å inntreffe årlig. Hvert tredje år forventes å gi negativ avkastning
i aksjemarkedet. Vi klarer imidlertid ikke på forhånd å spå når det
inntreffer.
andel av
forvaltningskapital
fond
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Triton
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
utsikter for 2017
De siste årene har avkastningsmessig vært gode år både i aksjeog obligasjonsmarkedet, spesielt målt i forhold til risikofri rente.
Veksten i verdensøkonomien har totalt sett vært på akseptabelt
nivå, selv om veksten i Europa har latt vente på seg. Rentenivået
i den vestlige verden har vært lavt som følge av lave vekstutsikter
og har sammen med kvantitative lettelser «hjulpet» aksjemarkedet
og de underliggende selskapene i en omstillingsperiode. Så langt
har tiltakene fungert etter hensikten. En positiv utvikling i verdenshandelen vil være positivt for aksjemarkedene. Det er forventet
at rentenivået forblir lavt også i 2017, dog peker de lange rentene
internasjonalt og dermed også i Norge noe oppover. Dette kan
tolkes som et positivt tegn på at veksten i den vestlige verden
forventes å tilta. En jevn og langsom renteheving vil være å foretrekke fremfor brå skift, som kan få kortsiktige negative effekter på
aksjemarkedet. Inngangen til 2017 har så langt vært positiv.
holberg fondene
2016
Aksjemarkedets risiko måles i
avkastningssvingninger og er den
prisen vi må være villig til å betale
for å over tid oppnå avkastning
utover risikofri rente. Til tross for at
risikoen etter verdifall oppleves stor,
er nedsiderisikoen tvert imot redusert
ved at aksjer etter fall blir billigere.
Istedenfor å selge etter vesentlige
verdifall er det viktig å være lang­siktig
og ikke la seg styre av frykt. Over tid
bør man selge når aksje­markedet har
levert god avkastning og kjøpe etter
negative korreksjoner. Slik oppnås en
regelmessig rebalansering av verdier
og risiko, som igjen forventes å gi
høyest mulig avkastning.
En porteføljes aksje- og renteandel vil
i stor grad avgjøre porteføljens risikoprofil. Holberg Fondene er skeptisk
til kortsiktig ”timing”, og mener det
er langsiktig risikotaking som skaper
grunnlag for meravkastning. Vi må
like fullt tåle uværsdager. Risikobildet
er under kontinuerlig utvikling og vi
må alltid forholde oss til markedenes
iboende risiko og investeringenes
avkastningssvingninger. Over tid har
investeringer i bredt sammensatte
porteføljer levert avkastning utover
risikofri rente. Dersom historien gjentar seg, vil en slik investeringsfilosofi
også være lønnsom i fremtiden.
7%
4%
3%
4%
6%
2%
4%
4%
2%
innføring av
andelsklasser og
etablering av nye fond
Holberg Fondene innførte andels­
klasser i Holberg Global og Holberg Rurik ved årsskiftet 2015/2016.
Fondenes andelseiere kan nå velge om
de vil ha et lavt fast forvaltningshonorar
(1 %) med tillegg av et resultat­
avhengig honorar (klasse A) eller
et høyere fast honorar (klasse B),
men uten resultatavhengig honorar.
I tillegg ble det etablert institu­sjonelle
klasser. Både Holberg Global og
Holberg Rurik består nå av andelsklassene A, B, C, D og E. Beholdning
og andelseiere før innføringen
ble videreført i klasse A. Flytting
mellom andelsklasser må initieres
av andelseier og utløser ikke
gevinst­­
beskatning. Med virkning fra
30. september ble det også opp­
rettet en ny andelsklasse i Holberg
Triton, Holberg Triton B. Klassen er en
«nettoklasse» og retter seg mot
eksterne distributører av Holberg
Triton.
Holberg Fondene etablerte ved årsskiftet 2015/2016 tre generasjonsfond; Utsikt 2030, Utsikt 2040 og
Utsikt 2050 i samarbeid med Skandia­
banken som distributør. Utsikts­
fondene er fond-i-fond skreddersydd
for langsiktig sparing og pensjon
for privatmarkedet. Fondene har
innslag av både Holberg Fondenes
7
holberg fondene
2016
Årsrapport
aktivt forvaltede aksjefond og brede indeksfond og gir godt
diversifiserte porteføljer. Fondenes aksjeandel er omkring 85 %
inntil syv år før det enkelte fonds investeringshorisont.
Aksjeandelen rebalanseres løpende og nedjusteres regelmessig i
den påfølgende syv-årsperioden.
holberg fondenes investeringsfilosofi
Holberg Fondene har en aktiv investeringsstrategi der vi, uavhengig av
fondenes referanseindekser, søker å investere langsiktig for å oppnå en
høyest mulig risikojustert avkastning. Ett av våre fond Holberg Triton,
måles ikke mot referanseindeks da det har vist seg vanskelig å finne
en representativ indeks.
Å skape gode forvaltningsresultater krever tålmodighet. I det lange løp
er det en tydelig sammenheng mellom selskapenes kapitalavkastning
og aksjekursen. I et kortere perspektiv er det i større grad investorenes
”mentometerknapper” som bestemmer aksjeavkastningen. Holberg
Fondene har som hovedregel lang eiertid (3-5 år) på fondenes
investeringer, og dermed lav omløpshastighet.
Innhenting og vurdering av selskapsspesifikk informasjon er en av
investeringsprosessens mest sentrale deler. Holberg Fondene har i
aksjeforvaltningen etablert et sett «jaktregler» som skal hjelpe oss
i prosessen med å finne «de beste» selskapene. Vårt mål er å investere
i selskaper som har høy kapitalavkastning, gode vekstutsikter i attraktive
bransjer, eierfokus, tillitsvekkende ledelse og en forretningsmodell og
balanse som tåler en «regnværsdag».
Aktivt forvaltede mandater innebærer at det enkelte fonds
porteføljesammensetning kan avvike betydelig fra investerings­
universets og referanseindeksens sammensetning. Avvikene
innebærer at fondenes avkastning i et enkelt år, og over tid, kan avvike
betydelig fra avkastningen til de respektive fonds referanseindekser.
Holberg Fondene søker å styre det enkelte fonds risiko med
veldiversifiserte porteføljer og et bevisst forhold til selskapenes
nedsiderisiko.
risiko og risikostyring
Risiko i verdipapirfond oppstår som følge av endringer i markedets
prising av fondenes underliggende investeringer, og dermed i fondenes
daglige verdisetting. Svingninger oppstår i hovedsak på grunn av
endringer i bedriftenes inntjening eller rammebetingelser samt de mer
generelle økonomiske og markedsmessige utviklingstrekk, herunder
endringer i økonomiske nøkkeltall, vekstanslag, aksjekurser, rentenivå,
kredittrisikopåslag, valutakurser med mer. Likviditeten i underliggende
verdipapirer påvirker likviditeten i det enkelte fond.
Aksjefond
Aksjefond vil alltid være eksponert for markedsrisiko i det enkelte fonds
investeringsunivers, så vel som for den generelle globale markedsrisiko
da aksjemarkeder har grader av samvariasjon. I utfordrende markeder
vil aksjefondene også kunne være eksponert for likviditetsrisiko.
Holberg Fondene søker å styre det enkelte fonds risiko ved at fondets
portefølje er godt diversifisert både gjennom bransjer, regioner og
enkeltinvesteringer. Inntil 10 % i det enkelte fonds portefølje kan
investeres i unoterte verdipapirer som ikke er ”på vei” mot børs.
8
I tillegg vil Holberg Rurik være spesielt
eksponert mot politisk risiko da fondet
blant annet investerer i vekstmarkeder
med mindre modne demokratier i
Afrika, Asia og Øst-Europa. Til dels
gjelder dette også for Holberg Triton.
Spredning av investeringene over flere
land reduserer den politiske risikoen.
Aksjefondene er i det alt vesentlige ikke
eksponert for motpartsrisiko da Holberg
Fondsforvaltning AS har avtale med DNB
Bank ASA om forvalteroppgjør (levering
mot betaling) for handler i fondenes
porteføljer. Fondene vil være eksponert
for oppgjørsrisiko ved utestående
handler. Denne søkes redusert ved aktiv
seleksjon og spredning av meglerhus.
Aksjefondene vil også være eksponert
for valutarisiko da det ikke gjøres
valutasikring av fondenes underliggende
posisjoner. Valutakostnad for enkelte
fremvoksende markeder kan i gitte
stressede situasjoner være høy da en
del valutaer i fremvoksende økonomier
ikke er fritt omsettelig, men handles
mot annen valuta.
Aksjefondene, med unntak av Holberg
Triton, er aktivt forvaltede regionale
fond som over tid forventes å ha
høyere markedsrisiko enn fondenes
respektive referanseindekser og brede
markeder. Snevrere regionale fond har
i utgangspunktet høyere risiko enn
brede regionale fond. Bransjefondet
Holberg Triton, forventes å ha høyere
markedsrisiko enn regionale fond.
Likeledes
anses
fremvoksende
økonomier (investeringene i Holberg
Rurik) å ha høyere iboende risiko enn
mer modne markeder. Likviditets­
risikoen er som regel størst i små og
mellomstore selskaper, i små markeder
og i unoterte verdipapirer.
Rentefond
Rentefond er i hovedsak eksponert for
bedriftsspesifikk risiko, kredittrisiko,
likviditetsrisiko og renterisiko. Dette er
risikofaktorer som også påvirkes av den
generelle markedsrisikoen. Rentefond
som investerer i verdipapirer med høy
kredittkvalitet og lav renterisiko er i
mindre grad påvirket av markedsrisiko
enn rentefond som tar vesentlig
kredittrisiko.
Holberg Kreditt anses å ha moderat
svingningsog
likviditetsrisiko.
I stressede markeder, markeder
med økende risikopåslag, øker
likviditetsrisikoen i underliggende
verdipapirer. Fondet kan investere
i obligasjoner der utsteder har
kredittrating B eller bedre. Forventet
standardavvik er på omkring 5 %.
Fondets samlede kredittdurasjon skal
ikke overstige 3 år og var 2,90 år ved
utgangen av året. Rentedurasjonen skal
ikke overstige 1 år. Øvrige rentefond
anses å ha både lav renterisiko og lav
kredittrisiko. Likviditetsrisikoen vil til
enhver tid avhenge av likviditeten i
underliggende verdipapirer.
Holberg Kreditt benytter valuta­
terminer for å styre fondets valuta­
eksponering. Fondet kan også benytte
rentebytteavtaler for styring av fondets
rentedurasjon. Det er ikke benyttet
rentebytteavtaler i 2016. Bruk av
derivater skal redusere fondets risiko.
Fondets derivateksponering måles
og overvåkes kontinuerlig. Øvrige
rentefond benytter ikke derivater.
Holberg Fondene har utarbeidet
eksplisitte rammer for det enkelte fonds
rente- og kredittrisiko som overvåkes
på daglig basis.
Risikostyring
Fondenes investeringsrammer følges
opp og rapporteres til selskapets
ledelse og styre på regelmessig
basis av selskapets compliance- og
risikostyringsfunksjon.
Compliance­
ansvarlig
rapporterer
til
styret
regelmessig og deltar i minst ett
styremøte i året. Styret godkjenner
årlig plan for compliance sitt arbeid.
Fondenes forventede likviditetsbehov
overvåkes på regulær basis.
Holberg Fondsforvaltning AS har, i
tillegg til selskapets egne ressurser,
internrevisjon gjennom avtale med
PwC. Internrevisjonen gjennomgår
sentrale forretningsprosesser med
underliggende dokumentasjon og
foretar kontroller og stikkprøver.
Årlig revisjonsprogram godkjennes
av styret i Holberg Fondsforvaltning.
Årsrapport
Internrevisjonen avgir løpende rapportering til ledelsen etter
gjennomførte revisjonsprogram og minimum årlig til selskapets
styre. Funksjonene er en sentral del av Holberg Fondenes etablerte
internkontroll.
kr 18,0 millioner. Konsernet oppnådde
et resultat på kr 12,2 millioner og
konsernets egenkapital var ved
utgangen av året kr 33,4 millioner.
Samtlige fond er UCITS-fond. UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) er en samlebetegnelse på
verdipapirfond som er underlagt felles europeiske retningslinjer
for blant annet innhold i fondenes vedtekter, herunder krav til
risikospredning,
kursfastsettelsesprosedyrer,
informasjonskrav,
organisering og forretningsførsel. Reguleringene er med på å styre
risikoen i verdipapirfondene. De fleste risikorammer kontrolleres på
daglig basis.
Fondenes depotbank er DNB Bank
ASA. VPS er fører av fondenes
andelseierregistre.
En nærmere beskrivelse av det enkelte fonds risikoprofil finnes i det
respektive verdipapirfonds nøkkelinformasjon på våre hjemmesider,
www.holbergfondene.no.
holberg fondsforvaltning as
Holberg Fondsforvaltning AS er Holberg Fondenes forvaltningsselskap.
Holberg Fondsforvaltning startet sin virksomhet i mai 2000. Holberg
Fondsforvaltning er et av få uavhengige fondsforvaltningsselskap
i Norge, og har etablert seg som en mellomstor aktør i det norske
fondsmarkedet. Holberg Fondsforvaltning er eiet 100 % av
Holberg Forvaltning AS. Selskapets hovedkontor er i Bergen og
med filial i Stockholm. I tillegg har Holberg Fondsforvaltning et
representasjonskontor i Oslo.
holberg fondene
2016
Fondsforvaltningsvirksomhet
er
underlagt lov om verdipapirfond med
forskrifter av 25. november 2011.
Verdipapirfond er et beskyttet navn
og kan kun benyttes av fond som er
underlagt verdipapirfondloven med
forskrifter. Holberg Fondsforvaltning
er også forvalter for syv nasjonale fond
og er underlagt lov om forvaltning
av alternative investeringsfond (AIFloven) med forskrifter av 20. juni 2014.
Styret bekrefter at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede for fondene så
vel som forvaltningsselskapet, Holberg
Fondsforvaltning AS. Til grunn ligger
selskapets og konsernets soliditet,
løpende kontantstrøm og samlede
forvaltningskapital.
Holberg Fondsforvaltning AS oppnådde et resultat etter skatt på kr
11,5 millioner for 2016 og selskapets egenkapital var pr. 31.12.2016
styret i holberg fondsforvaltning as
Bergen, 24. februar 2017
per magne bårdsgjerde
Styreleder
lisbet nærø
åsmund heen
Andelseiervalgt styremedlem
Andelseiervalgt styremedlem
arne m.troye
henrik lie-nielsen
egil herman sjursen
Styremedlem
Styremedlem
Administrerende direktør
9
holberg fondene
2016
Årsrapport
Fondsregnskap
holberg norge
noter
holberg norden
holberg global
holberg rurik
holberg triton
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
578 986
15 826 302
-94 313
0
137 786 623
250 093
154 347 691
192 314
19 548 019
45 890 650
0
-48 634 524
175 650
17 172 109
412 191
47 976 982
173 369 313
10 133
-101 014 744
0
120 753 875
936 640
38 183 909
284 277 485
51 426
32 368 586
210 000
356 028 046
303 148
40 336 701
91 289 326
-1 084 156
-82 688 755
0
48 156 264
609 830
28 400 185
60 743 883
-292 979
133 133 733
0
222 594 652
-11 508
12 868 806
9 885 856
-847 633
-3 291 853
0
18 603 668
31 235
12 004 023
16 657 489
1 465 414
-7 792 919
0
22 365 242
262 421
13 580 218
12 074 362
-192 730
81 841 472
0
107 565 743
240 191
3 772 206
1 305 389
-85 143
10 741 560
0
15 974 203
8 355 551
40 025
8 395 576
8 763 188
59 800
8 822 988
24 460 670
122 392
24 583 062
21 395 065
142 925
21 537 990
14 114 730
363 245
14 477 974
20 738 152
181 762
20 919 914
3 410 753
174 172
3 584 924
3 289 457
383 221
3 672 678
10 040 603
167 300
10 207 903
2 906 485
80 357
2 986 842
145 952 115
108 870
145 843 245
8 349 121
211 899
8 137 222
96 170 813
1 778 958
94 391 855
334 490 056
-2 125 724
336 615 780
33 678 289
4 792 638
28 885 651
201 674 738
3 416 592
198 258 146
15 018 744
2 319 577
12 699 167
18 692 564
2 102 601
16 589 963
97 357 840
938 782
96 419 058
12 987 361
328 383
12 658 978
145 843 245
145 843 245
8 137 222
8 137 222
94 391 855
94 391 855
336 615 780
336 615 780
28 885 651
28 885 651
198 258 146
198 258 146
12 699 167
12 699 167
16 589 963
16 589 963
96 419 058
96 419 058
12 658 978
12 658 978
1 120 246
0,57
1 010 320
0,66
3 822 207
0,93
3 477 723
0,9
1 889 725
0,25
1 995 549
0,24
1 274 297
0,36
1 132 148
0,42
905 394
0,04
400 216
0,02
porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter/-kostnader
Utbytte
Gevinst/tap ved realisasjon
Agio
Endring urealisert gevinst/tap
Andre porteføljeinntekter
Sum porteføljeinntekter og -kostnader
4
forvaltningskostnader
Forvaltningshonorar
Andre kostnader
Sum forvaltningskostnader
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
5
4
6
disponering årsresultat
Overført til/fra opptjent egenkapital
Sum disponering
Kurtasjekostnader
Omløpshastighet
8
holberg norge
holberg norden
noter
2016
2015
11
714 064 521
0
2 304 001
37 741 130
754 109 652
2016
2015
holberg global
2016
holberg triton
holberg rurik
2015
2016
2015
2016
2015
503 713 972
0
3 700 772
2 624 837
510 039 581
1 657 123 250 1 591 906 646 1 520 584 918 1 400 399 747
0
0
651 271
198 399
1 131 717
1 776 180
748 167
664 481
69 188 465
20 036 470
24 982 702
43 810 609
1 727 443 432 1 613 719 296 1 546 967 058 1 445 073 236
406 683 300
0
8 973 705
6 862 515
422 519 520
296 092 066
0
0
4 275 755
300 367 821
709 037 231
0
544 556
45 287 147
754 868 934
212 495 077
0
18 727
22 352 666
234 866 470
174 166 550
-386 507 078
-212 340 528
953 796 614
741 456 086
153 138 315
-452 389 942
-299 251 627
807 953 369
508 701 742
477 743 158
474 996 761
718 003 557
675 378 138
-252 133 412 -258 750 636
370 959 723
326 456 502
225 609 746
216 246 125 1 088 963 280 1 001 834 640
1 489 292 711 1 394 900 856
454 328 015
425 442 364
1 714 902 457 1 611 146 981 1 543 291 295 1 427 277 004
247 267 781
94 201 985
341 469 767
79 208 338
420 678 104
184 696 443
47 974 209
232 670 652
66 509 171
299 179 823
565 130 307
77 375 445
642 505 752
109 078 035
751 583 787
220 705 060
1 025 988
221 731 048
12 658 978
234 390 026
12 653 566
12 653 566
754 109 652
1 337 839
1 337 839
510 039 581
12 540 975
12 540 975
1 727 443 432
2 572 315
3 675 763
17 796 232
2 572 315
3 675 763
17 796 232
1 613 719 296 1 546 967 058 1 445 073 236
1 841 416
1 841 416
422 519 520
1 187 998
1 187 998
300 367 821
3 285 147
3 285 147
754 868 934
476 444
476 444
234 866 470
508 701 742
256 722 932
-169 811 833
145 843 245
741 456 086
603 175 558
225 715 270
-328 326 308
8 137 222
508 701 742
1 611 146 981
323 943 972
-314 580 351
94 391 855
1 714 902 457
1 266 648 767 1 427 277 004
230 248 039
534 915 649
-222 365 605 -447 787 009
336 615 780
28 885 651
1 611 146 981 1 543 291 295
883 085 473
641 149 145
-295 215 760
198 258 146
1 427 277 004
299 179 823
204 379 335
-95 580 221
12 699 167
420 678 104
352 220 388
102 958 788
-172 589 316
16 589 963
299 179 823
234 390 025
704 701 129
-283 926 425
96 419 058
751 583 787
0
234 749 347
-13 018 299
12 658 978
234 390 026
1 741 665
1 531 383
4 777 432
6 753 781
2 469 735
2 943
1 846 964
5 273 796
377 507
2 207 051
eiendeler
Verdipapirer til markedsverdi
Opptjente, ikke mottatte inntekter
Andre fordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler
9
egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital til pålydende
Overkurs/underkurs
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital/udekket tap
Sum egenkapital
gjeld
Annen gjeld
Sum annen gjeld
Sum gjeld og egenkapital
10
egenkapital
Egenkapital ved inngangen av året
Utstedelse av andeler
Innløsning av andeler
Årsresultat
Egenkapital ved utgangen av året
Antall andeler
Antall andeler andelsklasse B
Antall andeler andelsklasse D
Antall andeler andelsklasse E
10
4 749 968
6 407 373
167
726 637
45 859
Årsrapport
holberg fondene
2016
Fondsregnskap
holberg likviditet
noter
holberg likviditet 20
holberg omf
holberg kreditt
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
124 720 490
0
13 054 997
25 371 752
163 147 239
88 818 576
0
-11 973 576
-16 831 275
60 013 725
21 852 135
0
-2 745 960
3 983 472
23 089 647
23 025 153
0
-6 735 880
-287 283
16 001 990
23 031 616
0
-961 406
11 716 835
33 787 045
23 674 764
0
-4 267 335
-11 539 143
7 868 286
222 676 938
450 000
-176 599 844
179 035 773
225 562 867
260 502 373
3 726 625
-156 772 354
-83 175 806
24 280 838
15 904 271
21 175
15 925 446
10 808 741
12 176
10 820 917
1 797 381
6 275
1 803 656
1 606 170
7 875
1 614 045
2 224 857
5 975
2 230 832
1 920 994
8 075
1 929 069
31 456 451
32 650
31 489 101
38 089 690
36 800
38 126 490
147 221 793
0
147 221 793
49 192 808
0
49 192 808
21 285 991
0
21 285 991
14 387 945
0
14 387 945
31 556 213
153
31 556 060
5 939 217
0
5 939 217
194 073 766
0
194 073 766
-13 845 652
222
-13 845 874
121 840 138
25 381 656
147 221 793
66 024 931
-16 832 123
49 192 808
17 302 516
3 983 475
21 285 991
14 674 708
-286 763
14 387 945
19 827 103
11 728 957
31 556 060
17 477 795
-11 538 578
5 939 217
15 036 607
179 037 159
194 073 766
69 329 994
-83 175 868
-13 845 874
0
1,23
0
1,17
0
1,07
0
1,56
0
1,04
0
0,91
0
0,94
0
0,81
porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Andre porteføljeinntekter
Gevinst/tap ved realisasjon
Endring urealisert gevinst/tap
Sum porteføljeinntekter og -kostnader
4
forvaltningskostnader
Forvaltningshonorar
Andre kostnader
Sum forvaltningskostnader
5
4
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
disponering årsresultat
Netto utdelt til andelseierne
Overført til/fra opptjent egenkapital
Sum disponering
Kurtasjekostnader
Omløpshastighet
8
holberg likviditet
holberg likviditet 20
holberg omf
holberg kreditt
noter
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
11
9
6 035 889 033
58 630 011
1 439 757 070
7 534 276 114
3 195 051 944
195 459
1 533 303 134
4 728 550 537
1 217 083 700
0
230 522 351
1 447 606 051
901 422 965
0
240 771 727
1 142 194 692
1 157 323 045
0
27 339 093
1 184 662 138
1 452 867 962
0
74 499 247
1 527 367 209
3 690 499 526
4 584 826
167 555 680
3 862 640 032
4 397 418 086
0
213 046 298
4 610 464 384
7 412 075 994
100 459 991
7 512 535 985
14 763 609
7 527 299 594
4 555 153 528
60 815 418
4 615 968 946
-10 618 047
4 605 350 899
1 444 320 806
2 001 117
1 446 321 923
1 114 835
1 447 436 758
1 123 611 755
1 208 709
1 124 820 464
-2 868 640
1 121 951 824
1 178 912 020
5 501 835
1 184 413 855
102 320
1 184 516 175
1 476 871 561
6 908 667
1 483 780 228
-11 626 637
1 472 153 591
3 586 104 249
187 262 059
3 773 366 308
85 966 381
3 859 332 689
4 519 383 536
173 240 993
4 692 624 529
-93 070 778
4 599 553 751
6 976 520
6 976 520
7 534 276 114
123 199 638
123 199 638
4 728 550 537
169 293
169 293
1 447 606 051
20 242 868
20 242 868
1 142 194 692
145 963
145 963
1 184 662 138
55 213 618
55 213 618
1 527 367 209
3 307 343
3 307 343
3 862 640 032
10 910 633
10 910 633
4 610 464 384
4 605 350 899
5 923 660 884
-3 027 093 845
147 221 793
-121 840 138
7 527 299 594
4 999 282 015
3 100 945 566
-3 478 044 559
49 192 808
-66 024 931
4 605 350 899
1 121 951 824
571 972 203
-250 470 744
21 285 991
-17 302 516
1 447 436 758
1 159 692 538
550 914 121
-588 368 072
14 387 945
-14 674 708
1 121 951 824
1 472 153 591
808 261 362
-1 107 627 735
31 556 060
-19 827 103
1 184 516 175
1 538 990 172
1 019 665 368
-1 074 963 371
5 939 217
-17 477 795
1 472 153 591
4 599 553 751
1 725 519 583
-2 644 777 804
194 073 766
-15 036 607
3 859 332 689
3 989 710 092
3 594 322 953
-2 901 303 426
-13 845 874
-69 329 994
4 599 553 751
74 120 760
45 551 536
14 443 208
11 236 118
11 789 120
14 768 716
35 861 043
45 193 836
eiendeler
Verdipapirer til markedsverdi
Andre fordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler
egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital til pålydende
Overkurs/underkurs
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital/udekket tap
Sum egenkapital
gjeld
Annen gjeld
Sum annen gjeld
Sum gjeld og egenkapital
10
egenkapital
Egenkapital ved inngangen av året
Utstedelse av andeler
Innløsning av andeler
Årsresultat
Utdeling
Egenkapital ved utgangen av året
Antall andeler
styret i holberg fondsforvaltning as
Bergen 24. februar 2017
per magne bårdsgjerde
Styreleder
lisbet nærø
åsmund heen
Andelseiervalgt styremedlem
Andelseiervalgt styremedlem
arne m.troye
henrik lie-nielsen
egil herman sjursen
Styremedlem
Styremedlem
Administrerende direktør
11
holberg fondene
2016
Årsrapport
Forklaring på risikobegrep
Volatilitet (standardavvik)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten er angitt i prosent på årsbasis basert på månedlige observasjoner.
En høy volatilitet innebærer høyere risiko.
Sharpe ratio
Fondets meravkastning i forhold til risikofri rente (3 mnd. statssertifikat) dividert med fondets volatilitet (standardavvik).
Differanseavkastning mot referanseindeks
Mål på avkastningsforskjellen mellom fondet og fondets referanseindeks. Oppgis på annualisert basis.
Tracking error
Tracking error beskriver volatiliteten mellom fondets avkastning og avkastningen til referanseindeksen. Kalles også for aktiv risiko.
Information ratio
Information ratio (IR) forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd i sine porteføljevalg. En IR verdi høyere enn 1 indikerer
at forvalteren har lykkes godt med sine investeringsvalg og en negativ verdi indikerer at avkastningen har vært lavere enn referanseindeksens.
Jo høyere IR verdi fondet har desto bedre.
geometrisk avkastning
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Triton
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
volatilitet
1 år
3 år
5 år
10 år
28,2%
5,8%
1,7%
5,0%
25,2%
2,4%
1,8%
2,1%
6,0%
8,9%
13,6%
15,3%
5,5%
11,3%
15,8%
17,9%
12,4%
2,8%
5,4%
2,0%
1,8%
1,6%
3,0%
2,5%
2,1%
2,1%
5,4%
3,5%
3,2%
1 år
3 år
5 år
10 år
11,4%
14,9%
14,3%
16,4%
10,2%
0,3%
0,2%
0,3%
8,6%
12,5%
13,3%
13,4%
14,9%
0,1%
9,7%
11,2%
11,4%
14,4%
10,8%
12,1%
10,1%
13,8%
19,1%
18,5%
0,3%
0,2%
0,4%
5,6%
10,7%
11,1%
12,0%
13,1%
0,1%
0,4%
0,2%
0,5%
4,5%
11,7%
11,4%
10,2%
12,3%
0,1%
0,6%
0,5%
sharpe ratio
1 år
3 år
5 år
10 år
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Triton
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
2,43
0,36
0,08
0,27
2,47
6,93
7,60
4,94
0,63
0,82
1,13
1,27
0,32
0,93
1,21
1,65
0,81
0,03
0,17
3,27
4,14
1,56
0,37
3,70
4,17
2,05
0,94
2,18
1,64
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Triton
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
Oslo Børs Fondindeks
VINX Benchmark Cap Net Index NOK
MSCI Daily TR Net World i NOK
MSCI Daily TR Net Emerging Markets i NOK
Oslo Børs Statssertifikatindeks ST1X
differanseavkastning
22,3%
17,2%
0,5%
1 år
3 år
5 år
10 år
16,7 %
8,9 %
-3,4 %
-3,6 %
1,9 %
1,3 %
1,6 %
1,0 %
1,6 %
-1,5 %
-4,1 %
1,0 %
0,8 %
0,7 %
-2,2 %
-1,8 %
-1,0 %
3,4 %
1,3 %
0,9 %
1,0 %
-5,1 %
-1,1 %
tracking error
1 år
3 år
5år
10 år
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
3,7%
4,4%
5,4%
8,7%
0,3%
0,2%
0,3%
8,6%
6,6%
5,7%
5,6%
8,6%
0,3%
0,2%
0,4%
5,6%
7,3%
5,9%
5,4%
8,1%
0,3%
0,2%
0,4%
4,5%
8,2%
6,6%
information ratio
1 år
3 år
5 år
10 år
4,50
2,01
-0,62
-0,42
6,54
7,03
4,64
0,63
0,14
0,29
-0,27
-0,48
3,08
3,89
1,54
0,37
-0,31
-0,30
-0,18
0,42
3,81
4,28
2,12
0,94
-0,16
-0,17
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global
Holberg Rurik
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
12Holberg OMF
Holberg Kreditt
1,2 %
0,9 %
0,5%
0,4%
0,54
0,39
Årsrapport
holberg fondene
2016
Forvalterteam Holberg Fondene
gunnar torgersen
roar tveit
tormod vågenes
Investeringsdirektør,
porteføljeforvalter renter
og partner
Porteføljeforvalter renter
Porteføljeforvalter renter
hogne i. tyssøy
robert lie olsen
tony fimreite
Porteføljeforvalter aksjer
og partner
Porteføljeforvalter aksjer
Porteføljeforvalter aksjer
jann molnes
harald jeremiassen
leif anders frønningen merethe berg
Porteføljeforvalter aksjer
Porteføljeforvalter aksjer
Porteføljeforvalter aksjer
Transaksjonsansvarlig aksjer
13
holberg fondene
2016
Årsrapport
Noter 2016
note 1. regnskapsprinsipper
Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond.
Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner, sertifikater og derivater vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Verdipapirer er vurdert til
markedskurser pr. 31.12.2016. Obligasjoner og sertifikater verdsettes til omsetningskurser eller etter gjeldende kredittspreader og yield-kurve.
Unoterte aksjer er verdsatt til siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og/eller interne verdivurderinger.
Kurtasjekostnader til megler ved kjøp av verdipapirer blir inkludert i verdipapirenes kostpris og løpende indirekte kostnadsført via verdipapirenes
verdiendring.
For rentefondene, Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20, Holberg OMF og Holberg Kreditt er skattemessig resultat, bestående av renteinntekter,
realisert gevinst/tap og andre inntekter med fradrag for forvaltningskostnader og transaksjonsbaserte depotomkostninger, utdelt til andelseierne i
form av nye andeler pr. 31.12.2016. Posten fremgår av fondenes resultatdisponering.
note 2. finansielle derivater
Holberg Kreditt sine plasseringer i finansielle derivater er oppført i note 11, beholdningsoversikt. Holberg Kreditt har benyttet valutaterminkontrakter for å sikre fondets investeringer i verdipapir som er denominert i andre valutaer enn NOK. Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal,
sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter, ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital.
Øvrige fond benytter for tiden ikke finansielle derivater.
note 3. finansiell markedsrisiko
Aksjefondene er utsatt for blant annet aksjekursrisiko, herigjennom markedsrisiko, likviditetsrisiko, valutakursrisiko og bedriftsspesifikk risiko.
Foruten lover, forskrifter og vedtekter som regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en vurdering av selskapsspesifikk risiko
knyttet til selskapene som inntas i fondets portefølje. Rentefondene er utsatt for blant annet renterisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Foruten lover, forskrifter og vedtekter som
regulerer fondenes risiko, styres fondenes risiko ut fra en bevisst holdning til selskapsspesifikk risiko knyttet til selskaper som inntas i fondets portefølje.
Ved utgangen av året var rentedurasjon i Holberg Likviditet 0,11 år, i Holberg Likviditet 20 var den 0,13 år, i Holberg OMF var den 0,15 år og i Holberg
Kreditt var den 0,84 år. Fondenes renterisiko er dermed lav.
note 4. andre porteføljeinntekter og - kostnader
Andre porteføljeinntekter består av garantiprovisjoner knyttet til emisjoner.
Andre kostnader er kostnader for norske og utenlandske oppgjør som beløper og seg fra kr 75 til kr 800 pr. transaksjon avhengig av i
hvilke verdipapirer og hvilke markeder verdipapirene handles i.
Ekstraordinære kostnader:
Holberg Fondsforvaltning har fremmet krav om rentekompensasjon på refundert kildeskatt fra Finland for årene 2005-2008 i størrelsesorden
EUR 85 000 for Holberg Norden. Fondet har i 2016 blitt belastet med kr 5 854 i honorar til eksterne konsulenter knyttet til denne prosessen.
Fondet har i 2016 mottatt EUR 2 908 i rentekompensasjon fra Finland. Resterende beløp er fremdeles utestående.
Holberg Fondsforvaltning har fremmet krav om refusjon av kildeskatt fra Danmark for årene 2010-2014 på ca. DKK 2,5 mill for Holberg Norden.
Fondet har i 2016 blitt belastet med ekstraordinære kostnader på kr 47 738 i honorar til eksterne konsulenter i forbindelse med
søknad om refusjon av kildeskatt. Fondet har fått avslag på søknaden i første instans, saken vil ankes til neste instans i 2017.
Kostnadene som påløper til eksterne konsulenter vil belastes fondet fortløpende. Refundert kildeskatt/renter vil tilfalle andelseierne som er
investert i fondet på det tidspunktet beløpene blir godskrevet fondets bankkonto.
Eierkostnader:
Holberg Rurik og Holberg Global har blitt belastet med kostnader knyttet til Global Depository Receipts (GDR) og American Depository Receipts (ADR)
med henholdsvis kr 224 000 og kr 62 000. Kostnadene belastes fondene når de påløper.
14
Årsrapport
2016
holberg fondene
note 5. forvaltningshonorar
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global A
Holberg Global B
Holberg Global C
Holberg Global D
Holberg Global E
Holberg Rurik A
Holberg Rurik B
Holberg Rurik C
Holberg Rurik D
Holberg Rurik E
Holberg Triton A
Holberg Triton B
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
1,50 % p.a.
1,50 % p.a.
1,00 % p.a. + variabel forvaltningsgodtgjørelse *
2,00 % p.a.
1,25 % p.a.
0,90 % p.a.
0,90 % p.a.
1,00 % p.a. + variabel forvaltningsgodtgjørelse *
2,50 % p.a.
1,75 % p.a.
1,50 % p.a.
1,50 % p.a.
2,00 % p.a.
1,00 % p.a.
0,25 % p.a.
0,15 % p.a.
0,15 % p.a.
0,80 % p.a.
Forvaltningshonorar beregnes daglig basert på fondenes
forvaltningskapital.
Honorarene
utbetales
månedlig
til
forvaltningsselskapet.
* For Holberg Rurik A og Holberg Global A beregnes det en variabel
forvaltningsgodtgjørelse på 10 % av den del av andelsklassenes
avkastning som overstiger 10 % p.a.
Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og utbetales
årlig til forvaltningsselskapet.
Variabel forvaltningsgodtgjørelse ble ikke belastet i 2016.
note
6. skattekostnad
Skattekostnad knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte.
Skattekostnad i Holberg Rurik var kr 2,3 mill. i 2016, av dette er kr 0,9 mill. betalbar skatt som inngår i annen gjeld. note 7. tegnings- og innløsningsprovisjon
tegningsprovisjon
Holberg Global, alle andelsklasser
Holberg Rurik, alle andelsklasser
Holberg Triton, alle andelsklasser
Holberg Kreditt
Øvrige fond
Inntil 1,0 % *
Inntil 1,0 % *
Inntil 1,0 % *
Inntil 0,50 % *
0,00 %
innløsningsprovisjon
Holberg Global, alle andelsklasser
Holberg Rurik, alle andelsklasser
Holberg Triton, alle andelsklasser
Holberg Kreditt
Øvrige fond
* tilfaller fondet
Inntil 0,30 % *
Inntil 0,30 % *
Inntil 0,30 % *
Inntil 0,50 % *
0,00 %
Innløsningskurs er lik fondets markedsverdi, dividert med antall andeler, fratrukket maksimalt nivå på eventuell innløsningsprovisjon.
innløsningskurs pr. 31.12
Holberg Norge
Holberg Norden
Holberg Global A
Holberg Global B
Holberg Global D
Holberg Global E
Holberg Rurik A
Holberg Rurik B
Holberg Triton A
Holberg Triton B
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet 20
Holberg OMF
Holberg Kreditt
2016
2015
425,72
358,96
214,27
212,18
214,48
214,48
169,62
167,57
132,97
133,26
101,55
100,22
100,48
107,08
332,18
339,19
210,70
161,50
105,88
101,10
99,85
99,68
101,27
note 8. omløpshastighet
Omløpshastighet er et mål på gjennomsnittlig varighet på fondets investeringer.
Omløpshastigheten er beregnet som det minste av henholdsvis samlet kjøp og samlet salg av verdipapirer i porteføljen i løpet av året,
delt på gjennomsnittlig forvaltningskapital i løpet av året. Formelen er en tilnærming for beregning av fondets omløpshastighet.
note 9. andre fordringer
Andre fordringer består av fordring på meglere og fordring på kunder (tegning fra andelseiere med tilfredsstillende sikkerhet for oppgjør).
note 10. annen gjeld
Annen gjeld består av gjeld til meglere, skyldig forvaltningshonorar og gjeld til kunder ved innløsning av fondsandeler.
I Holberg Rurik er betalbar skatt inkludert i annen gjeld med kr 0,9 mill.
15
holberg fondene
2016
Årsrapport
note 11. beholdningsoversikt
Holberg Norge
verdipapir
urealisert
gevinst/tap markedsverdi
andel av
fondet (%)
eierandel i
selskapet
-166 510
21 699 431
25 916 914
35 535 000
345 032
523 912
177 757
9 599 980
18 940 096
68 312 500
133 434 277
4,79 %
0,05 %
0,07 %
0,02 %
1,30 %
2,55 %
9,21 %
17,99 %
0,11 %
5,33 %
2,66 %
0,39 %
2,16 %
1,27 %
0,19 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Oslo
Unotert
Unotert
Unotert
Oslo
Oslo
Oslo
7 440 781
55 239 026
62 679 807
8 191 719
5 960 974
14 152 693
15 632 500
61 200 000
76 832 500
2,11 %
8,25 %
10,36 %
0,19 %
0,07 %
NOK
NOK
Oslo
Oslo
120 000
229 500
320 000
166 721
360 000
3 292 500
715 528
15 116 432
21 963 208
24 243 672
18 068 225
30 902 622
19 624 191
15 084 833
145 003 183
-176 432
2 019 542
780 328
-395 799
1 677 378
-7 178 541
9 100 013
5 826 489
14 940 000
23 982 750
25 024 000
17 672 426
32 580 000
12 445 650
24 184 846
150 829 672
2,01 %
3,23 %
3,37 %
2,38 %
4,39 %
1,68 %
3,26 %
20,32 %
0,10 %
0,87 %
0,03 %
0,26 %
0,24 %
3,80 %
0,33 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
422
285 229
1 296 904
369 944
26 654 716
50 091 020
77 115 680
562 893
3 722 173
-2 235 263
2 049 803
932 837
30 376 889
47 855 758
79 165 484
0,13 %
4,10 %
6,45 %
10,68 %
4,31 %
0,77 %
0,78 %
NOK
NOK
NOK
Unotert
Oslo
Oslo
300 000
65 000
8 358 864
3 907 784
12 266 648
16 766 136
18 374 216
35 140 352
25 125 000
22 282 000
47 407 000
3,39 %
3,01 %
6,40 %
0,15 %
0,13 %
NOK
NOK
Oslo
Oslo
266 934
2 353
198 568
190 000
605 815
671 182
930 000
2 221 228
2 699 208
1 857 840
9 457 103
3 115 270
12 258 226
23 862 852
55 471 727
-1 385 724
-387 358
-1 659 272
4 507 897
-1 487 143
3 850 142
-147 855
3 290 687
835 503
2 311 850
198 568
13 965 000
1 628 128
16 108 368
23 714 997
58 762 414
0,11 %
0,31 %
0,03 %
1,88 %
0,22 %
2,17 %
3,20 %
7,92 %
9,28 %
8,10 %
4,43 %
1,04 %
3,73 %
3,94 %
0,10 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Unotert
Unotert
Unotert
Oslo
Unotert
Oslo
Oslo
100 000
175 000
1 000 000
21 264 440
15 406 303
51 214 477
87 885 220
11 035 560
7 063 697
9 535 523
27 634 780
32 300 000
22 470 000
60 750 000
115 520 000
4,36 %
3,03 %
8,19 %
15,58 %
0,14 %
0,01 %
0,39 %
NOK
NOK
NOK
Oslo
Oslo
Oslo
185 635
85 222
39 442
6 633 160
3 204 990
3 999 971
13 838 121
-5 831 235
981 583
-3 113 350
-7 963 002
801 925
4 186 573
886 621
5 875 119
0,11 %
0,56 %
0,12 %
0,79 %
1,32 %
8,89 %
7,16 %
NOK
NOK
NOK
Unotert
Unotert
Unotert
2 137 500
8 000 000
7 790 000
8 000 000
15 790 000
-7 768 625
-7 920 000
-15 688 625
21 375
80 000
101 375
0,00 %
0,01 %
0,01 %
8,77 %
5,28 %
NOK
NOK
Unotert
Unotert
200 000
724 667
16 771 066
20 689 433
37 460 499
378 934
8 297 247
8 676 181
17 150 000
28 986 680
46 136 680
2,31 %
3,91 %
6,22 %
0,11 %
0,77 %
NOK
NOK
Oslo
Oslo
615 028 248
99 036 272
714 064 521
96,27 %
beholdning
kostpris
230 000
1 146 667
12 047
177 757
14 769 200
676 432
625 000
11 517 095
11 266 667
2 760 207
6 653 739
9 599 980
19 106 606
46 613 069
107 517 363
24 017 905
-10 921 635
-2 236 295
-6 475 982
185 000
180 000
valuta markedsplass
energi
Aker BP ASA
APC AS
Epsis AS
Fram Exploration ASA
SD Standard Drilling PLC
Spectrum ASA
Subsea 7 SA
Sum
materialer
Borregaard ASA
Yara International ASA
Sum
industri
Kongsberg Gruppen ASA
Multiconsult ASA
Orkla ASA
Stolt-Nielsen Ltd
Tomra Systems ASA
TTS Group ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA
Sum
forbruksvarer
Bergen Live AS
Ekornes ASA
Europris ASA
Sum
konsumentvarer
Austevoll Seafood ASA
Bakkafrost P/F
Sum
helsevern
Amundsen Brands AS
Holberg EEG AS
IC Targets AS
Medistim ASA
Novel Diagnostics ASA
Vistin Pharma AS
Weifa ASA
Sum
finansielle tjenester
Aker ASA
DnB ASA
Sparebank 1 SR-Bank ASA
Sum
informasjonsteknologi
eZ Systems AS
MusIT-Musiv Interactive Technology AS
Sea-Hawk Navigation AS
Sum
telekommunikasjon & tjenester
Bipper Communication AS
Ludo Group AS
Sum
eiendomsselskaper
Entra ASA
Selvaag Bolig ASA
Sum
Sum verdipapirportefølje
Forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten pr. 31.12.2016:
Holberg Norge tegnet 14 769 200 aksjer til NOK 0,65 pr. aksje i emisjon i Standard Drilling 9. desember 2016.
Emisjonen ble godkjent etter balansedato, i ekstraordinær generalforsamling 4. januar 2017. Fondets forpliktelse på NOK 9,6 mill. ble gjort opp 5. januar 2017.
16
Årsrapport
holberg fondene
2016
Holberg Norden
verdipapir
beholdning
kostpris
urealisert
gevinst/tap
markedsverdi
andel av
fondet (%)
eierandel i
selskapet
valuta
markedsplass
938 182
10 495
512 289
1 310 040
1 440 000
7 480 927
2 228 123
19 220 303
38 082 765
97 550 846
164 562 964
-7 198 628
-1 771 706
-18 708 014
-1 401 645
59 841 154
30 761 161
282 299
456 417
512 289
36 681 120
157 392 000
195 324 125
0,02 %
0,03 %
0,03 %
2,14 %
9,18 %
11,40 %
4,36 %
2,32 %
1,12 %
2,45 %
0,44 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Unotert
Unotert
Unotert
Oslo
Oslo
278 000
220 000
1 100 000
195 000
980 000
205 000
502 310
810 000
400 000
28 316 458
25 495 068
138 602 321
62 727 211
71 835 400
74 063 034
49 829 195
99 105 562
35 521 550
585 495 799
9 294 023
9 385 888
18 884 151
12 192 522
6 644 852
5 241 343
2 662 200
3 798 338
4 884 914
72 988 231
37 610 481
34 880 956
157 486 472
74 919 733
78 480 252
79 304 377
52 491 395
102 903 900
40 406 464
658 484 030
2,19 %
2,03 %
9,18 %
4,37 %
4,58 %
4,62 %
3,06 %
6,00 %
2,36 %
38,39 %
0,43 %
0,29 %
0,26 %
0,10 %
0,30 %
0,05 %
1,91 %
0,54 %
0,02 %
SEK
SEK
SEK
DKK
SEK
EUR
NOK
EUR
SEK
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Copenhagen
Stockholm
Helsinki
Oslo
Helsinki
Stockholm
520 000
342 355
290 000
1 500 000
290 000
2 150 000
75 007 754
31 012 555
59 302 083
54 895 714
78 303 473
67 670 604
366 192 183
-8 853 562
5 448 253
3 004 191
454 286
-8 535 864
4 792 351
-3 690 345
66 154 192
36 460 808
62 306 274
55 350 000
69 767 608
72 462 955
362 501 837
3,86 %
2,13 %
3,63 %
3,23 %
4,07 %
4,23 %
21,15 %
0,87 %
0,93 %
0,09 %
0,90 %
0,02 %
1,23 %
SEK
NOK
SEK
NOK
SEK
SEK
Stockholm
Oslo
Stockholm
Oslo
Stockholm
Stockholm
98 000
61 722 225
61 722 225
11 316 841
11 316 841
73 039 067
73 039 067
4,26 %
4,26 %
0,08 %
DKK
Copenhagen
110 751
233 010
76 276
360 000
1 725 353
11 505 482
1 353 067
112 176 632
126 760 534
-1 614 602
5 620 753
-1 148 075
-55 654
2 802 422
110 751
17 126 235
204 992
112 120 978
129 562 956
0,01 %
1,00 %
0,01 %
6,54 %
7,56 %
2,47 %
1,27 %
0,47 %
0,02 %
NOK
NOK
NOK
DKK
Unotert
Oslo
Unotert
Copenhagen
1 513 500
170 000
93 172 330
62 525 566
155 697 896
28 606 377
3 269 937
31 876 314
121 778 707
65 795 502
187 574 209
7,10 %
3,84 %
10,94 %
1,93 %
0,03 %
SEK
EUR
Stockholm
Helsinki
299 072
10 544 685
10 544 685
-9 252 724
-9 252 724
1 291 961
1 291 961
0,08 %
0,08 %
2,13 %
NOK
Unotert
900 000
47 638 693
47 638 693
1 706 372
1 706 372
49 345 065
49 345 065
2,88 %
2,88 %
0,49 %
SEK
Stockholm
1 518 614 979
138 508 272
1 657 123 250
96,66 %
energi
APC AS
Epsis AS
Fram Exploration ASA
Spectrum ASA
Subsea 7 SA
Sum
industri
AddTech AB
AFB AB
Alfa Laval AB
DSV A/S
Hexpol AB
Kone OYJ, B
Multiconsult ASA
Valmet OYJ
Volvo AB, B
Sum
forbruksvarer
Clas Ohlson AB, B
Ekornes ASA
Electrolux AB, B
Europris ASA
Hennes & Mauritz AB, B
Rezidor Hotel Group AB
Sum
konsumentvarer
Carlsberg A/S, B
Sum
helsevern
IC Targets AS
Medistim ASA
Novel Diagnostics ASA
Novo Nordisk A/S, B
Sum
finansielle tjenester
Hoist Finance AB
Sampo Oyj
Sum
informasjonsteknologi
eZ Systems AS
Sum
eiendomsselskaper
Kungsleden AB (publ)
Sum
Sum verdipapirportefølje
17
holberg fondene
2016
Årsrapport
Holberg Global
verdipapir
beholdning
kostpris
urealisert
gevinst/tap
markedsverdi
andel av
fondet (%)
eierandel i
selskapet
valuta
markedsplass
218 000
22 724 750
22 724 750
1 102 650
1 102 650
23 827 400
23 827 400
1,54 %
1,54 %
0,01 %
NOK
Oslo
404 000
250 000
115 500
79 000
112 000
29 395 239
15 606 428
21 336 839
15 887 029
31 422 020
-5 733 649
4 414 044
10 219 583
2 564 403
22 723 436
23 661 590
20 020 473
31 556 422
18 451 432
54 145 456
1,53 %
1,30 %
2,04 %
1,20 %
3,51 %
0,27 %
0,15 %
0,05 %
0,09 %
0,07 %
EUR
SEK
USD
JPY
USD
EN Lisbon
Stockholm
New York
Tokyo
New York
163 000
33 402 032
-3 464 107
29 937 925
1,94 %
0,11 %
TRY
Istanbul
21 500
37 500
10 278 858
21 819 903
179 148 348
8 982 077
4 481 003
44 186 790
19 260 934
26 300 906
223 335 138
1,25 %
1,70 %
14,47 %
0,31 %
0,00 %
USD
USD
New York
NASDAQ GS
energi
Subsea 7 SA
Sum
industri
CTT-Correios de Portugal SA
Hexpol AB
Masco Corp
Park24 Co Ltd
Toro Co
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri
AS
Union Pacific Corp
Verisk Analytics Inc
Sum
forbruksvarer
Kroton Educacional SA
Matahari Department Store
Tbk PT
Polaris Industries Inc
Selamat Sempurna Tbk PT
Truworths International Ltd
Walt Disney Co
Sum
836 000
21 820 562
7 788 727
29 609 289
1,92 %
0,30 %
BRL
BM&FBOVESPA
2 180 000
19 186 589
1 948 784
21 135 373
1,37 %
0,00 %
IDR
Indonesia
61 000
30 000 000
468 957
39 000
53 165 733
21 154 994
23 930 543
31 660 971
170 919 392
-9 739 892
-2 309 594
-452 385
3 459 439
695 079
43 425 841
18 845 400
23 478 158
35 120 410
171 614 471
2,81 %
1,22 %
1,52 %
2,28 %
11,12 %
0,01 %
0,00 %
0,20 %
1,73 %
USD
IDR
ZAR
USD
New York
Indonesia
Johannesburg
New York
85 000
202 000
27 789 479
32 188 962
5 504 666
37 056 638
33 294 146
69 245 600
2,16 %
4,49 %
0,02 %
0,41 %
CAD
NOK
Toronto
Oslo
konsumentvarer
Alimentation Couche-Tard Inc
Bakkafrost P/F
Distribuidora Internacional de
Alimentacion SA
Vinh Hoan Corp
Sum
520 000
25 235 536
-3 191 321
22 044 215
1,43 %
0,08 %
EUR
Soc.Bol SIBE
1 600 000
20 629 474
105 843 451
14 512 926
53 882 909
35 142 400
159 726 361
2,28 %
10,36 %
0,02 %
VND
Ho Chi Minh
37 400
48 000
78 200
240 000
13 200
33 300
18 054 029
22 006 000
61 551 572
78 612 942
23 393 570
20 970 889
224 589 002
7 213 730
26 001 173
-13 165 058
-3 865 623
2 630 155
-4 379 282
14 435 095
25 267 758
48 007 174
48 386 513
74 747 318
26 023 725
16 591 607
239 024 095
1,64 %
3,11 %
3,14 %
4,84 %
1,69 %
1,08 %
15,50 %
0,02 %
0,01 %
0,33 %
0,03 %
0,09 %
2,08 %
USD
USD
USD
DKK
CHF
GBP
New York
NASDAQ GS
NASDAQ GS
Copenhagen
SIX Swiss Ex
London
3 366 129
2 203 700
14 800
1 200 000
200 000
43 000 000
9 000 000
42 300
17 496 602
61 345 640
10 451 422
17 392 362
29 163 735
29 280 210
27 006 420
14 096 962
-867 924
8 509 129
10 390 603
-1 969 386
5 489 250
-178 670
-5 193 795
-390 810
16 628 677
69 854 769
20 842 026
15 422 976
34 652 985
29 101 540
21 812 625
13 706 152
1,08 %
4,53 %
1,35 %
1,00 %
2,25 %
1,89 %
1,41 %
0,89 %
0,72 %
1,26 %
0,00 %
0,41 %
0,27 %
0,01 %
0,08 %
0,01 %
NOK
GBP
USD
GHS
CAD
NGN
KES
USD
Oslo
London
New York
Accra
Toronto
Lagos
Nairobi SE
New York
0,05 %
HKD
Hong Kong
helsevern
AmerisourceBergen Corp
Celgene Corp
Gilead Sciences Inc
Novo Nordisk A/S, B
Roche Holding AG (Likvid)
Shire PLC
Sum
finansielle tjenester
ABG Sundal Collier Holding ASA
Arrow Global Group PLC
Berkshire Hathaway Inc
Ecobank Ghana Ltd
First National Financial Corp
Guaranty Trust Bank PLC
KCB Group Ltd
Oaktree Capital Group LLC
Ping An Insurance Group Co
of China
Sum
969 000
42 632 664
-745 623
41 887 041
2,71 %
248 866 017
15 042 774
263 908 791
17,11 %
18 200
7 900
62 000
53 500
59 000
30 000
35 900
2 900
48 000
14 582 444
30 813 471
41 344 295
29 210 812
15 052 805
24 810 360
25 638 910
15 866 197
25 288 410
222 607 704
-773 539
21 871 533
20 702 471
18 518 783
16 625 881
13 159 264
41 159 029
13 880 303
10 832 914
155 976 639
13 808 906
52 685 004
62 046 766
47 729 594
31 678 686
37 969 625
66 797 938
29 746 501
36 121 325
378 584 345
0,89 %
3,41 %
4,02 %
3,09 %
2,05 %
2,46 %
4,33 %
1,93 %
2,34 %
24,52 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,07 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
USD
KRW
EUR
New York
NASDAQ GS
NASDAQ GS
New York
NASDAQ GS
Johannesburg
NASDAQ GS
Korea SE
Xetra
810 000
780 000
44 136 952
16 511 915
60 648 867
-5 105 874
5 021 325
-84 549
39 031 078
21 533 239
60 564 317
2,53 %
1,40 %
3,93 %
0,32 %
0,00 %
GBP
USD
London
London Intl
1 235 347 531
285 237 387
1 520 584 918
98,55 %
informasjonsteknologi
Alibaba Group Holding Ltd
Alphabet Inc, C
Apple Inc
Mastercard Inc
Microsoft Corp
Naspers Ltd
NetEase Inc
Samsung Electronics Co Ltd Pref.
SAP AG
Sum
eiendomsselskaper
Crest Nicholson Holdings PLC
Etalon Group Ltd
Sum
Sum verdipapirportefølje
18
Årsrapport
holberg fondene
2016
Holberg Rurik
verdipapir
beholdning
kostpris
urealisert
gevinst/tap
markedsverdi
andel av
fondet (%)
eierandel i
selskapet
valuta
markedsplass
5 366 382
2 500 000
4 719 850
15 996 103
20 715 953
-14 606
-4 077 788
-4 092 394
4 705 244
11 918 315
16 623 559
1,12 %
2,83 %
3,95 %
0,77 %
0,01 %
NGN
NGN
Lagos
Lagos
0,18 %
TRY
Istanbul
materialer
Chemical and Allied Products PLC
Dangote Cement PLC
Sum
industri
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri
AS
Sum
98 000
19 169 635
-1 170 146
17 999 489
4,28 %
19 169 635
-1 170 146
17 999 489
4,28 %
505 000
2 287 500
136 630
77 000
13 967 569
22 987 013
8 004 673
9 456 159
54 415 414
3 918 425
-809 415
94 753
-1 736 046
1 467 717
17 885 994
22 177 598
8 099 426
7 720 114
55 883 132
4,25 %
5,27 %
1,93 %
1,84 %
13,29 %
0,03 %
0,08 %
0,01 %
0,03 %
BRL
IDR
VND
ZAR
BM&FBOVESPA
Indonesia
Ho Chi Minh
Johannesburg
5 000
2 435 000
68 000
275 000
300 000
181 229
14 670 688
6 344 673
14 404 886
9 472 838
45 074 314
35 325
1 862 718
982 019
-1 204 886
4 845 562
6 520 738
216 554
16 533 407
7 326 692
13 200 000
14 318 400
51 595 053
0,05 %
3,93 %
1,74 %
3,14 %
3,40 %
12,26 %
0,01 %
0,09 %
0,01 %
0,09 %
0,02 %
LKR
PHP
ZAR
TZS
VND
Colombo
Philippines
Johannesburg
Dar E Slm SE
Ho Chi Minh
461 500
15 349 659
1 836 601
17 186 260
4,09 %
0,53 %
VND
Ho Chi Minh
216 634
16 157 163
1 531 798
17 688 961
4,20 %
0,29 %
USD
London Intl
31 506 822
3 368 399
34 875 221
8,29 %
1 550 000
1 171 700
44 115 063
8 550 000
318 000
363 562
94 000
9 229 151
15 611 497
32 816 202
28 440 502
15 759 013
4 912 697
13 757 187
120 526 249
2 370 545
-552 246
-2 960 009
-7 718 508
-2 560 283
1 710 276
60 471
-9 649 754
11 599 696
15 059 251
29 856 192
20 721 994
13 198 730
6 622 973
13 817 658
110 876 494
2,76 %
3,58 %
7,10 %
4,93 %
3,14 %
1,57 %
3,28 %
26,36 %
0,01 %
0,40 %
0,15 %
0,28 %
0,43 %
0,04 %
0,02 %
IDR
GHS
NGN
KES
PHP
RUB
INR
Indonesia
Accra
Lagos
Nairobi SE
Philippines
MICEX Main
Natl India
22 500
25 000
1 000
17 217 244
23 346 184
9 525 973
-145 794
8 295 170
731 441
17 071 449
31 641 354
10 257 414
4,06 %
7,52 %
2,44 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
USD
ZAR
KRW
New York
Johannesburg
Korea SE
forbruksvarer
Kroton Educacional SA
Matahari Department Store Tbk PT
Mobile World Investment Corp
Mr Price Group Ltd
Sum
konsumentvarer
Ceylon Cold Stores PLC
Puregold Price Club Inc
Shoprite Holdings Ltd
Tanzania Breweries Ltd
Vietnam Dairy Products JSC
Sum
helsevern
DHG Pharmaceutical JSC
MD Medical Group Investments
PLC GDR
Sum
finansielle tjenester
Bank Rakyat Tbk PT
Ecobank Ghana Ltd
Guaranty Trust Bank PLC
KCB Group Ltd
Philippine Stock Exchange Inc
Sberbank of Russia PSJC Pref.
Yes Bank Ltd
Sum
informasjonsteknologi
Alibaba Group Holding Ltd
Naspers Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Pref.
Samsung Electronics Co Ltd Pref.
GDR
Tata Consultancy Services Ltd
Tencent Holdings Ltd
Sum
2 800
9 036 628
5 310 224
14 346 852
3,41 %
0,01 %
USD
London Intl
42 000
77 000
13 361 978
9 985 482
82 473 489
-733 206
6 288 065
19 745 900
12 628 773
16 273 547
102 219 389
3,00 %
3,87 %
24,30 %
0,00 %
0,00 %
INR
HKD
Natl India
Hong Kong SE
10 289 600
16 904 119
16 904 119
-293 155
-293 155
16 610 964
16 610 964
3,95 %
3,95 %
0,26 %
KES
Nairobi SE
390 785 995
15 897 305
406 683 300
96,68 %
telekommunikasjon & tjenester
Safaricom Ltd
Sum
Sum verdipapirportefølje
19
holberg fondene
2016
Årsrapport
Holberg Triton
verdipapir
beholdning
kostpris
urealisert
gevinst/tap
markedsverdi
andel av
fondet (%)
eierandel i
selskapet
valuta
markedsplass
490 000
112 000
428 000 000
4 338 000
436 000
3 450
42 678
173 000
109 000
204 300
102 400
14 769 000
75 700
88 600
230 000
152 000
900 000
514 000
3 270 000
121 600
887 000
8 668 000
65 700
1 254 000
5 116 000
105 000
1 928 000
31 237 823
29 373 122
16 385 358
27 353 583
35 783 052
7 553 022
16 385 900
30 637 699
9 462 914
24 165 330
7 557 075
8 807 561
15 188 325
32 549 721
30 865 709
27 957 386
11 964 398
33 125 595
28 396 890
22 025 931
28 706 777
16 860 326
8 733 459
31 004 405
25 624 379
32 735 851
26 034 965
616 476 556
9 799 677
9 020 478
-2 667 958
3 525 819
-3 102 700
1 423 647
6 108 359
145 019
1 017 555
2 057 863
1 074 095
4 966 821
38 251
10 075 739
4 945 291
7 376 115
-492 578
5 634 117
-933 246
9 359 029
7 293 392
-232 198
-1 937 904
1 427 078
299 928
27 359
16 311 627
92 560 675
41 037 500
38 393 600
13 717 400
30 879 402
32 680 352
8 976 669
22 494 259
30 782 718
10 480 469
26 223 193
8 631 171
13 774 382
15 226 576
42 625 460
35 811 000
35 333 501
11 471 820
38 759 712
27 463 644
31 384 960
36 000 169
16 628 128
6 795 555
32 431 483
25 924 307
32 763 209
42 346 592
709 037 231
5,46 %
5,11 %
1,83 %
4,11 %
4,35 %
1,19 %
2,99 %
4,10 %
1,39 %
3,49 %
1,15 %
1,83 %
2,03 %
5,67 %
4,76 %
4,70 %
1,53 %
5,16 %
3,65 %
4,18 %
4,79 %
2,21 %
0,90 %
4,32 %
3,45 %
4,36 %
5,63 %
94,34 %
0,24 %
0,23 %
1,06 %
0,06 %
0,73 %
0,10 %
0,63 %
0,49 %
0,53 %
0,66 %
0,55 %
0,14 %
0,07 %
0,16 %
0,05 %
0,29 %
2,38 %
0,43 %
0,26 %
0,11 %
0,95 %
1,87 %
0,41 %
0,85 %
0,11 %
0,09 %
2,09 %
NOK
NOK
IDR
THB
CAD
KRW
EUR
JPY
JPY
CAD
JPY
IDR
JPY
NOK
NOK
JPY
JPY
ZAR
MYR
NOK
NZD
THB
KRW
AUD
THB
JPY
VND
Oslo
Oslo
Indonesia
Bangkok
Toronto
Korea SE
Frankfurt
Tokyo
Tokyo
Toronto
Tokyo
Indonesia
Tokyo
Oslo
Oslo
Tokyo
Tokyo
Johannesburg
Bursa Malaysia
Oslo
NZX
Bangkok
Korea SE
ASE
Bangkok
Tokyo
Ho Chi Minh
616 476 556
92 560 675
709 037 231
94,34 %
konsumentvarer
Austevoll Seafood ASA
Bakkafrost P/F
Central Proteinaprima Tbk PT
Charoen Pokphand Foods PCL
Clearwater Seafoods Inc
Dongwon Industries Co Ltd
Frosta AG
Fujicco Co Ltd
Hagoromo Foods Corp
High Liner Foods Inc
Ichimasa Kamaboko Co Ltd
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
Kyokuyo Co Ltd
Lerøy Seafood Group ASA
Marine Harvest ASA
Maruha Nichiro Corp
Nichimo Co Ltd
Oceana Group Ltd
QL Resources Bhd
SalMar ASA
Sanford Ltd/NZ
Seafresh Industry PCL
Silla Co Ltd
Tassal Group Ltd
Thai Union Group PCL Co Ltd
Toyo Suisan Kaisha Ltd
Vinh Hoan Corp
Sum
Sum verdipapirportefølje
20
Årsrapport
holberg fondene
2016
Holberg Likviditet
utsteder
isin
urealisert markedsverdi andel av
gevinst/
inkl. påløpt
fondet
rente- effektiv risikotap
rente
(%) regulering
rente klasse valuta
markedsplass
hovedstol
kostpris
NO0010715063
NO0010720014
NO0010724529
NO0010720956
NO0010722663
NO0010735061
46 000 000
60 000 000
90 000 000
40 000 000
75 000 000
40 000 000
45 716 008
60 034 200
89 787 700
39 486 800
74 392 500
40 000 000
349 417 208
277 953
-14 298
212 345
489 100
550 590
25 348
1 541 038
46 137 710
60 059 902
90 243 420
39 980 833
75 130 382
40 160 037
351 712 284
0,61 %
0,80 %
1,20 %
0,53 %
1,00 %
0,53 %
4,67 %
18.01.2017
20.03.2017
06.02.2017
02.01.2017
30.01.2017
06.02.2017
1,50 %
2,00 %
1,77 %
1,48 %
1,45 %
2,09 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
NO0010722358
NO0010779796
15 000 000
50 000 000
14 945 550
50 005 000
64 950 550
32 232
0,20 %
0,67 %
0,87 %
24.01.2017
01.03.2017
1,29 %
1,69 %
20 %
20 %
NOK
NOK
Oslo SE
Unotert
32 232
15 014 841
50 081 397
65 096 238
finans < 1 år
BN Bank ASA
Brage Finans
Brage Finans
Kredittforeningen for Sparebanker
Sparebank 1 Boligkreditt AS
YA Bank AS
Sum
kommuner < 1 år
Asker Kommune
Kristiansund kommune
Sum
industri < 1 år
A.P. Møller - Mærsk A/S
Entra ASA
NorgesGruppen ASA
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Schibsted ASA
Steen & Strøm AS
Steen & Strøm AS
Sum
NO0010641095
NO0010641806
NO0010657786
NO0010705528
NO0010637176
NO0010675176
NO0010710692
285 000 000
121 000 000
95 000 000
50 000 000
60 000 000
18 000 000
98 000 000
287 854 980
121 467 821
95 791 700
50 093 500
60 712 800
18 093 600
98 194 300
732 208 701
-1 960 849
-216 552
-117 599
-49 045
-558 900
-49 824
-122 691
-3 075 460
286 128 543
121 915 222
95 758 018
50 054 566
60 324 400
18 124 176
98 273 053
730 577 978
3,80 %
1,62 %
1,27 %
0,66 %
0,80 %
0,24 %
1,31 %
9,70 %
22.03.2017
10.01.2017
20.03.2017
27.03.2017
01.03.2017
26.01.2017
22.02.2017
3,29 %
2,38 %
2,65 %
1,82 %
3,30 %
2,40 %
1,85 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
NOK Luxembourg SE
NOK
Oslo SE
NOK
Oslo SE
NOK
Oslo SE
NOK
Oslo SE
NOK
Oslo SE
NOK
Oslo SE
NO0010711674
NO0010780877
NO0010757297
100 000 000
50 000 000
55 000 000
99 911 400
50 000 000
54 987 900
204 899 300
76 420
1,33 %
0,66 %
0,74 %
2,73 %
28.02.2017
16.06.2017
03.02.2017
1,52 %
1,83 %
2,00 %
100 %
100 %
100 %
NOK
NOK
NOK
76 420
100 127 153
50 040 110
55 991 462
206 158 725
kraft <1 År
Agder Energi AS
Eidsiva Energi
Sognekraft AS
Sum
Oslo SE
Oslo SE
Nordic ABM
frn finans
Arion Banki hf
Aurskog Sparebank
BN Bank ASA
Brage Finans
Eika Boligkreditt AS
Islandsbanki hf
Kredittforeningen for Sparebanker
Landsbankinn hf
Obos-banken AS
Sandnes Sparebank
Sandnes Sparebank
Sparebank 1 BV
Sparebank 1 Gudbrandsdal
Sparebank 1 SR-Bank ASA
Sum
XS1509019441
NO0010700958
NO0010671019
NO0010762834
NO0010764160
NO0010747470
NO0010669799
XS1330974905
NO0010729098
NO0010692924
NO0010756687
NO0010702814
NO0010731961
NO0010669732
200 000 000
90 000 000
75 000 000
50 000 000
100 000 000
96 000 000
100 000 000
146 000 000
70 000 000
75 000 000
125 000 000
45 000 000
39 000 000
50 000 000
200 000 000
90 216 900
75 239 250
50 252 000
99 940 000
96 079 448
100 940 000
145 867 073
69 935 600
74 065 950
124 943 869
45 098 550
38 922 000
50 439 000
1 261 939 640
1 400 000
96 336
249 300
-38 895
572 210
2 560 552
16 540
4 950 927
32 319
1 124 535
1 459 693
33 525
32 296
-95 315
12 394 023
202 518 333
90 651 336
75 767 550
50 369 772
100 861 821
99 389 867
101 479 457
151 168 724
70 211 616
75 416 214
126 952 000
45 176 250
39 006 361
50 570 629
1 279 539 930
2,69 %
1,20 %
1,01 %
0,67 %
1,34 %
1,32 %
1,35 %
2,01 %
0,93 %
1,00 %
1,69 %
0,60 %
0,52 %
0,67 %
17,00 %
27.01.2017
23.01.2017
30.01.2017
14.02.2017
30.01.2017
16.01.2017
18.01.2017
08.03.2017
09.01.2017
06.02.2017
30.01.2017
13.03.2017
06.03.2017
16.01.2017
3,05 %
1,96 %
2,16 %
2,35 %
2,03 %
3,70 %
2,51 %
3,76 %
1,51 %
1,97 %
2,43 %
1,86 %
1,78 %
2,15 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
NOK Luxembourg SE
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NOK
Dublin SE
NOK
Nordic ABM
NOK
Dublin SE
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NOK
Nordic ABM
NO0010779184
NO0010710635
NO0010777220
200 000 000
75 000 000
52 000 000
199 857 000
75 026 625
52 000 000
326 883 625
-25 880
-2 700
36 000
7 420
200 181 898
75 161 425
52 266 331
327 609 654
2,66 %
1,00 %
0,69 %
4,35 %
21.02.2017
22.02.2017
26.01.2017
1,54 %
1,65 %
2,38 %
100 %
100 %
100 %
NOK
NOK
NOK
Unotert
Oslo SE
Oslo SE
NO0010779770
NO0010674179
133 000 000
77 000 000
133 000 000
77 897 820
210 897 820
20 708
-219 812
-199 104
133 224 198
78 134 875
211 359 073
1,77 %
1,04 %
2,81 %
06.03.2017
04.01.2017
2,04 %
2,40 %
100 %
100 %
NOK
NOK
Oslo SE
Nordic ABM
frn kraft
BKK AS
BKK AS
Fredrikstad Energi AS
Sum
frn industri
Kongsberg Gruppen ASA
Tine SA
Sum
21
holberg fondene
2016
Årsrapport
Holberg Likviditet (forts.)
utsteder
urealisert markedsverdi andel av
gevinst/
inkl. påløpt
fondet
rente- effektiv risikotap
rente
(%) regulering
rente klasse valuta
markedsplass
isin
hovedstol
kostpris
NO0010660020
150 000 000
150 801 000
-162 540
151 157 210
2,01 %
18.01.2017
1,66 %
10 %
NOK
Nordic ABM
NO0010663099
NO0010675648
NO0010612039
NO0010664428
NO0010679657
NO0010686272
NO0010694557
NO0010748601
NO0010743206
NO0010763485
NO0010775570
NO0010745292
NO0010657596
NO0010779176
NO0010697691
NO0010673296
NO0010674344
NO0010683469
NO0010713183
NO0010701212
105 000 000
45 000 000
150 000 000
40 000 000
50 000 000
80 000 000
50 000 000
40 000 000
50 000 000
100 000 000
100 000 000
187 000 000
20 000 000
220 000 000
200 000 000
100 000 000
51 000 000
75 000 000
72 000 000
275 000 000
106 314 450
45 669 150
150 769 500
40 204 400
50 057 500
80 176 000
50 065 500
40 046 000
49 483 000
100 081 000
99 929 000
187 736 110
20 155 254
219 816 750
198 536 250
100 380 000
50 986 871
75 517 650
71 877 400
275 794 000
2 164 396 785
25 266
30 519
65 250
-8 692
44 345
-56 288
-47 130
197 468
94 560
435 710
103 710
94 731
18 092
71 336
1 395 150
52 210
241 165
-180 428
-56 723
819 508
3 177 219
106 657 749
45 744 869
150 998 625
40 243 952
50 199 109
80 257 290
50 123 037
40 358 824
49 680 893
100 882 793
100 398 682
188 579 776
20 192 029
220 209 286
200 165 400
100 507 766
51 238 576
75 511 223
71 898 177
276 670 035
2 171 675 301
1,42 %
0,61 %
2,01 %
0,53 %
0,67 %
1,07 %
0,67 %
0,54 %
0,66 %
1,34 %
1,33 %
2,51 %
0,27 %
2,93 %
2,66 %
1,34 %
0,68 %
1,00 %
0,96 %
3,68 %
28,89 %
15.02.2017
15.03.2017
08.03.2017
03.03.2017
15.02.2017
20.02.2017
13.02.2017
06.02.2017
13.02.2017
23.01.2017
09.01.2017
04.01.2017
10.03.2017
27.02.2017
06.03.2017
14.03.2017
27.03.2017
14.02.2017
06.03.2017
24.03.2017
2,32 %
2,26 %
1,71 %
1,67 %
1,49 %
1,51 %
1,57 %
1,79 %
1,55 %
1,91 %
1,55 %
1,62 %
1,77 %
1,46 %
1,62 %
1,60 %
1,86 %
1,74 %
1,55 %
1,85 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Nordic ABM
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Nordic ABM
Oslo SE
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
NO0010673700
NO0010776081
NO0010703978
64 000 000
150 000 000
125 000 000
64 682 000
150 007 000
125 913 750
340 602 750
33 187
-41 560
-236 712
-245 085
64 762 316
150 531 065
125 991 656
341 285 037
0,86 %
2,00 %
1,67 %
4,53 %
20.03.2017
18.01.2017
21.02.2017
2,41 %
1,81 %
2,21 %
100 %
100 %
100 %
NOK
NOK
NOK
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
NO0010759707
NO0010732738
NO0010700743
NO0010733934
NO0010756661
50 000 000
50 000 000
100 000 000
50 000 000
100 000 000
50 035 000
49 644 000
99 636 000
49 775 000
100 048 875
349 138 875
157 240
259 585
336 600
135 150
157 235
1 045 810
50 216 823
49 922 752
100 276 600
49 925 750
100 532 888
350 874 813
0,67 %
0,66 %
1,33 %
0,66 %
1,34 %
4,66 %
15.03.2017
15.03.2017
16.01.2017
23.03.2017
25.01.2017
1,77 %
1,38 %
1,44 %
1,40 %
1,73 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
6 005 335 254
14 754 513
6 035 889 033
80,21 %
Bankinnskudd
1 285 625 007
17,08 %
Sum investert portefølje
7 321 514 040
97,29 %
frn boligkreditt
Bustadkreditt Sogn og Fjordane
AS
Eiendomskreditt AS
Eiendomskreditt AS
Eika Boligkreditt AS
Eika Boligkreditt AS
Fana Sparebank Boligkreditt AS
Fana Sparebank Boligkreditt AS
Fana Sparebank Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS
Landkreditt Boligkreditt AS
Landkreditt Boligkreditt AS
OBOS Boligkreditt AS
Skandiabanken Boligkreditt AS
Sparebank 1 Boligkreditt AS
SR-Boligkreditt AS
SSB Boligkreditt AS
Sør Boligkreditt AS
Totens Sparebank Boligkreditt AS
Totens Sparebank Boligkreditt AS
Totens Sparebank Boligkreditt AS
Verd Boligkreditt AS
Sum
frn eiendom
Entra ASA
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Steen & Strøm AS
Sum
frn kommune
Akershus Fylkeskommune 16/18
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tromsø kommune
Tromsø kommune
Ålesund Kommune
Sum
Sum verdipapirportefølje
NOK
Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente beregnes med forutsetning om at lånets hovedstol innfris i sin helhet ved forfall.
Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning.
Risikoklassene referer seg til risikovekting av ulike utstedere i henhold til kapitaldekningsregelverket og Bank of International Settlements (BIS).
Stat vektes med 0 %, obligasjoner med fortrinnsrett vektes med 10 %, kommuner og banker vektes med 20 % og industriselskaper vektes med 100 %.
0 % anses som laveste risikoklasse og 100 % som høyeste risikoklasse.
22
Årsrapport
holberg fondene
2016
Holberg Likviditet 20
utsteder
isin
hovedstol
kostpris
22 000 000
50 000 000
35 000 000
50 000 000
45 000 000
43 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
25 000 000
22 068 420
50 029 050
35 013 230
50 008 600
45 240 300
43 613 610
50 000 000
50 236 000
50 663 350
25 202 500
422 075 060
urealisert
gevinst/
tap
markedsverdi andel
inkl. påløpt
av
rente fondet
renteregulering
effektiv risikorente klasse
valuta
markedsplass
finans < 1 år
Bamble Sparebank
BN Bank ASA
Brage Finans
Skandiabanken ASA
Skudenes og Aakra Sparebank
SpareBank 1 SMN
Sparebank 1 Østfold Akershus
Sparebank 1 Østfold Akershus
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Sør
Sum
NO0010689789
NO0010715063
NO0010757602
NO0010758493
NO0010676257
NO0010634967
NO0010778939
NO0010673429
NO0010656903
NO0010664956
-726
-35 615
1 127
14 950
-82 337
-472 579
1,53 %
3,46 %
2,43 %
3,46 %
3,12 %
2,98 %
3,46 %
3,47 %
3,49 %
1,74 %
29,14 %
20.03.2017
18.01.2017
03.02.2017
27.02.2017
28.03.2017
15.03.2017
18.02.2017
15.02.2017
21.02.2017
28.02.2017
2,10 %
1,50 %
2,20 %
1,71 %
2,14 %
3,08 %
1,42 %
1,93 %
2,74 %
2,36 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Unotert
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
-983 465
22 084 377
50 149 685
35 140 551
50 104 300
45 165 988
43 177 820
50 086 778
50 219 141
50 553 938
25 254 944
421 937 522
-142 845
-265 440
frn boligkreditt < 1 år
Eiendomskreditt AS
Eika Boligkreditt AS
Sparebank 1 Boligkreditt AS
Sum
NO0010725294
NO0010705593
NO0010763626
50 000 000
50 000 000
50 000 000
49 685 500
50 127 850
50 000 000
149 813 350
349 610
-56 295
18 895
312 210
50 098 666
50 118 791
50 170 006
150 387 463
3,46 %
3,46 %
3,47 %
10,39 %
06.03.2017
13.03.2017
25.01.2017
1,76 %
1,79 %
1,60 %
20 %
20 %
20 %
NOK
NOK
NOK
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
NO0010752975
NO0010778137
NO0010722358
NO0010780638
NO0010733009
NO0010693047
NO0010779978
NO0010716145
40 000 000
50 000 000
50 000 000
20 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
68 000 000
40 080 000
49 946 100
49 862 060
20 000 680
29 781 000
35 019 600
40 007 840
67 867 360
332 564 640
-49 388
110 418
303 199
40 049 279
50 015 593
50 049 469
20 025 201
30 112 875
35 063 534
40 058 558
68 081 053
333 455 562
2,77 %
3,46 %
3,46 %
1,38 %
2,08 %
2,42 %
2,77 %
4,70 %
23,04 %
15.03.2017
08.05.2017
24.01.2017
07.02.2017
15.03.2017
06.02.2017
06.03.2017
15.02.2017
1,68 %
1,34 %
1,29 %
1,79 %
1,40 %
1,40 %
1,78 %
1,22 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Unotert
Unotert
Oslo SE
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
Unotert
NO0010697196
NO0010736945
NO0010729098
NO0010669732
NO0010682172
40 000 000
15 000 000
30 000 000
50 000 000
30 000 000
39 725 200
14 953 500
29 972 400
50 337 700
30 183 000
165 171 800
460 080
24 285
13 851
5 985
-35 022
469 179
40 261 969
15 005 460
30 090 693
50 570 629
30 166 586
166 095 337
2,78 %
1,04 %
2,08 %
3,49 %
2,08 %
11,47 %
27.02.2017
21.02.2017
09.01.2017
16.01.2017
20.03.2017
2,03 %
1,62 %
1,51 %
2,15 %
2,03 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
Nordic ABM
NO0010694425
NO0010689664
25 000 000
40 000 000
25 108 750
39 691 000
64 799 750
-13 550
430 976
417 426
25 148 075
40 142 265
65 290 340
1,74 %
2,77 %
4,51 %
15.02.2017
20.03.2017
1,62 %
1,66 %
10 %
10 %
NOK
NOK
Nordic ABM
Nordic ABM
NO0010737232
NO0010732738
30 000 000
50 000 000
29 625 000
49 665 000
79 290 000
357 141
238 585
595 726
29 994 724
49 922 752
79 917 476
2,07 %
3,45 %
5,52 %
15.03.2017
15.03.2017
1,51 %
1,38 %
20 %
20 %
NOK
NOK
Unotert
Unotert
1 213 714 600
1 114 275
1 217 083 700
84,07 %
182 911 762
12,64 %
1 399 995 462
96,71 %
kommune < 1 år
Akershus Fylkeskommune
Arendal Kommune
Asker Kommune
Kristiansund kommune
Mandal kommune
Tromsø kommune
Ullensaker Kommune
Ålesund Kommune
Sum
63 880
213 300
-35 011
frn finans
Kredittforeningen for Sparebanker
Luster Sparebank
Obos-banken AS
Sparebank 1 SR-Bank ASA
Spareskillingsbanken
Sum
frn boligkreditt
DNB Næringskreditt AS
SSB Boligkreditt AS
Sum
frn kommune
Fræna Kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sum
Sum verdipapirportefølje
Bankinnskudd
Sum investert portefølje
NOK
Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente beregnes med forutsetning om at lånets hovedstol innfris i sin helhet ved forfall.
Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning.
Risikoklassene referer seg til risikovekting av ulike utstedere i henhold til kapitaldekningsregelverket og Bank of International Settlements (BIS).
Stat vektes med 0 %, obligasjoner med fortrinnsrett vektes med 10 %, kommuner og banker vektes med 20 % og industriselskaper vektes med 100 %.
0 % anses som laveste risikoklasse og 100 % som høyeste risikoklasse.
23
holberg fondene
2016
Årsrapport
Holberg OMF
utsteder
isin
urealisert markedsverdi andel
gevinst/
inkl. påløpt
av
rente- effektiv
tap
rente fondet regulering
rente
hovedstol
kostpris
45 000 000
25 000 000
68 000 000
45 000 000
40 000 000
50 000 000
115 000 000
40 000 000
50 000 000
125 000 000
40 000 000
70 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
110 000 000
30 000 000
45 206 950
25 128 250
68 703 050
45 026 700
40 593 500
50 661 300
114 489 200
40 028 000
49 889 600
125 761 300
40 097 800
70 000 000
50 009 000
49 865 900
50 000 000
59 238 340
50 355 000
40 136 300
110 109 000
30 123 000
1 155 422 190
-359 127
10 875
-230 974
-29 688
-392 980
-317 110
495 011
-14 916
318 705
-35 138
-234 664
18 830
315 695
18 200
-25 435
155 786
176 500
94 708
366 431
-241 074
89 635
44 877 824
25 166 438
68 557 530
45 115 412
40 297 720
50 406 343
115 034 044
40 159 473
50 342 166
125 977 725
39 881 247
70 116 830
50 478 167
50 068 281
50 047 565
59 456 093
50 644 000
40 250 786
110 558 542
29 886 859
1 157 323 045
3,79 %
2,12 %
5,79 %
3,81 %
3,40 %
4,26 %
9,71 %
3,39 %
4,25 %
10,64 %
3,37 %
5,92 %
4,26 %
4,23 %
4,23 %
5,02 %
4,28 %
3,40 %
9,33 %
2,52 %
97,72 %
1 155 422 190
89 635
1 157 323 045
97,72 %
risikoklasse valuta
markedsplass
frn boligkreditt
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS NO0010710676
NO0010612039
NO0010663727
NO0010775190
NO0010662737
NO0010657232
NO0010703531
NO0010775570
NO0010745300
NO0010623234
NO0010711831
NO0010777253
NO0010748338
NO0010709124
NO0010779176
NO0010718331
NO0010646847
NO0010660822
NO0010673296
NO0010714058
Eika Boligkreditt AS
Eika Boligkreditt AS
Eika Boligkreditt AS
Gjensidige Bank Boligkreditt AS
Møre Boligkreditt AS
Nordea Eiendomskreditt AS
OBOS Boligkreditt AS
Skandiabanken Boligkreditt AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS
Sparebank 1 Næringskreditt AS
Sparebanken Vest Boligkreditt AS
Sparebanken Vest Boligkreditt AS
Sparebanken Øst Boligkreditt AS
SR-Boligkreditt AS
SSB Boligkreditt AS
Stadshypotek AB
Storebrand Boligkreditt AS
Sør Boligkreditt AS
Sør Boligkreditt AS
Sum
Sum verdipapirportefølje
15.03.2017
08.03.2017
03.03.2017
30.01.2017
06.02.2017
06.03.2017
15.03.2017
09.01.2017
30.01.2017
16.02.2017
15.03.2017
01.03.2017
27.01.2017
03.01.2017
27.02.2017
03.03.2017
16.02.2017
15.03.2017
14.03.2017
24.03.2017
1,50 %
1,71 %
1,74 %
1,48 %
1,62 %
1,79 %
1,56 %
1,55 %
1,58 %
1,61 %
1,63 %
1,68 %
1,70 %
1,49 %
1,46 %
1,43 %
1,80 %
1,78 %
1,60 %
1,48 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente beregnes med forutsetning om at lånets hovedstol innfris i sin helhet ved forfall.
Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning.
Risikoklassene referer seg til risikovekting av ulike utstedere i henhold til kapitaldekningsregelverket og Bank of International Settlements (BIS).
Stat vektes med 0 %, obligasjoner med fortrinnsrett vektes med 10 %, kommuner og banker vektes med 20 % og industriselskaper vektes med 100 %.
0 % anses som laveste risikoklasse og 100 % som høyeste risikoklasse.
Holberg Kreditt
utsteder
urealisert markedsverdi andel
gevinst/
inkl. påløpt
av
rente- effektiv
tap
rente fondet regulering
rente
isin
hovedstol
kostpris
NO0010635212
NO0010680309
NO0010684145
NO0010736382
NO0010647431
NO0010661051
NO0010714520
NO0010705361
NO0010740111
XS122760740
NO0010704125
NO0010752298
XS1205625251
40 000 000
175 000 000
95 000 000
15 000 000
80 000 000
70 000 000
106 000 000
30 000 000
216 500 000
12 000 000
110 000 000
40 000 000
60 000 000
41 700 000
172 693 100
103 367 500
112 893 428
81 543 750
68 075 000
98 122 500
23 612 500
161 926 750
111 030 420
95 412 500
40 000 000
54 977 130
-50 000
5 471 478
4 457 500
31 250 288
-484 814
3 266 669
5 588 048
344 084
10 907 538
-345 888
-30 622 500
270 000
-6 870
42 068 844
178 728 466
109 634 750
145 417 613
81 358 380
72 201 872
104 744 313
24 030 051
173 319 609
111 186 455
65 219 061
40 616 678
54 994 868
1,09 %
4,63 %
2,84 %
3,77 %
2,11 %
1,87 %
2,71 %
0,62 %
4,49 %
2,88 %
1,69 %
1,05 %
1,42 %
risikoklasse valuta
markedsplass
energi
Aker ASA
Aker ASA
Aker BP ASA
Aker BP ASA
Aker Solutions ASA
Aker Solutions ASA
Bonheur ASA
BW Offshore Limited
BW Offshore Limited
Dong Energy
Fred Olsen Energy ASA
Scatec Solar ASA
Vattenfall AB
energi aksjer
ticker
beholdning
Prosafe
Sum
PRS NO
1 689 564
42 239 108
1 207 593 686
20 274 772
50 320 305
62 513 880
1 266 034 840
1,62 %
32,79 %
NO0010708332
45 000 000
41 836 561
41 836 561
1 972 317
1 972 317
44 369 617
44 369 617
1,15 %
1,15 %
NO0010752710
50 000 000
50 323 379
-2 325 037
48 128 670
NO0010714033
69 000 000
66 495 000
-2 513 784
64 996 168
116 818 379
-4 838 821
113 124 838
2,93 %
76 847 002
76 847 002
782 113
782 113
78 444 456
78 444 456
2,03 %
2,03 %
30.01.2017
06.03.2017
02.01.2017
27.05.2022
06.03.2017
09.01.2017
09.01.2017
13.03.2017
16.03.2017
06.11.2020
28.02.2017
20.02.2017
20.03.2017
5,60 %
5,01 %
10,26 %
11,09 %
5,40 %
6,27 %
7,93 %
8,25 %
9,00 %
3,75 %
22,80 %
6,15 %
4,18 %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
NOK
NOK
NOK
USD
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
EUR
NOK
NOK
SEK
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Multiple
Oslo SE
Oslo SE
Multiple
NOK
Oslo SE
SEK
Oslo SE
materialer
Jacob Holm & Sønner A/S
Sum
03.01.2017
5,39 %
100
1,25 %
27.02.2017
4,65 %
100
SEK
Oslo SE
1,68 %
10.01.2017
7,08 %
100
NOK
Oslo SE
16.01.2017
5,93 %
100
EUR
Stockholm
kapitalvarer
Stena Metall
VV Holding AS
(Norsk Gjenvinning)
Sum
kommersielle tjenester
Polygon AB
Sum
24
SE0005878535
8 500 000
Årsrapport
holberg fondene
2016
Holberg Kreditt
utsteder
markedsverdi inkl. andel
påløpt
av
rente- effektiv risikorente fondet regulering
rente klasse valuta
isin
hovedstol
kostpris
urealisert
gevinst/
tap
NO0010657919
NO0010767858
NO0010661358
NO0010736481
NO0010736549
NO0010774417
NO0010774276
NO0010664758
40 000 000
44 000 000
53 000 000
23 000 000
100 000 000
75 000 000
50 000 000
23 000 000
42 050 000
45 202 500
53 047 500
168 626 787
100 000 000
75 000 000
50 000 000
23 555 000
-102 888
-47 500
674 058
17 970 061
2 923 200
-693 750
968 040
101 484
NO0010661655
80 000 000
78 457 500
2 171 068
81 633 324
2,12 %
NO0010705742
70 000 000
70 000 000
-1 500 002
68 622 498
1,78 %
NO0010657406
NO0010705551
NO0010686835
NO0010735731
NO0010700909
US87901BAA08
220 000 000
85 000 000
76 000 000
100 000 000
143 000 000
3 000 000
226 700 000
77 932 500
72 732 500
85 000 000
119 911 250
20 067 514
1 308 283 051
-1 240 546
1 845 950
3 588 380
9 893 670
959 257
1 966 016
39 476 498
226 435 032
79 905 950
76 622 220
95 441 476
122 183 167
22 297 068
1 355 861 863
5,87 %
2,07 %
1,99 %
2,47 %
3,17 %
0,58 %
35,16 %
06.03.2017
20.03.2017
03.03.2017
20.02.2017
30.01.2017
30.07.2019
markedsplass
transport
Color Group
Gaslog
Golar LNG Partners LP
Golar LNG Partners LP
Norwegian Air Shuttle AS
Ocean Yield ASA
Odfjell
Odfjell SE
Ship Finance International
Limited
Ship Finance International
Limited
Stolt-Nielsen Limited
Stolt-Nielsen Limited
Teekay LNG Partners L.P.
Teekay LNG Partners L.P.
Teekay Offshore Partners L.p.
Teekay Offshore Partners L.P.
Sum
42 039 556
45 488 276
54 475 218
187 770 751
103 685 422
74 401 083
51 077 429
23 783 393
1,09 %
1,18 %
1,41 %
4,87 %
2,69 %
1,93 %
1,32 %
0,62 %
20.03.2017
27.02.2017
12.01.2017
22.02.2017
20.02.2017
23.03.2017
20.03.2017
03.03.2017
4,58 %
7,70 %
5,77 %
6,64 %
6,60 %
5,85 %
6,43 %
9,34 %
100
100
100
100
100
100
100
100
NOK
NOK
NOK
USD
NOK
NOK
NOK
NOK
Nordic ABM
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
19.01.2017
6,07 %
100
NOK
Oslo SE
20.03.2017
6,82 %
100
NOK
Oslo SE
5,21 %
6,08 %
5,87 %
6,06 %
11,64 %
12,29 %
100
100
100
100
100
100
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
USD
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Oslo SE
Multiple
biler & komponenter
Volvo Treasury AB
Sum
XS1150673892
8 000 000
75 748 718
75 748 718
-141 550
-141 550
77 322 072
77 322 072
2,00 %
2,00 %
10.06.2020
3,89 %
100
EUR
Multiple
NO0010682131
NO0010780604
NO0010780612
40 000 000
100 000 000
25 000 000
40 640 000
100 000 000
22 962 500
163 602 500
402 648
325 000
861 506
1 589 154
41 607 970
100 497 944
23 856 642
165 962 556
1,08 %
2,60 %
0,62 %
4,30 %
10.01.2017
05.04.2017
05.04.2017
5,97 %
5,58 %
5,57 %
100
100
100
NOK
NOK
SEK
Oslo SE
Nordic ABM
Nordic ABM
XS1207306652
NO0010715808
US65557DAM39
XS1194054166
XS1190655776
20 000 000
77 000 000
20 000 000
5 000 000
3 000 000
161 243 045
79 010 000
164 414 989
42 007 857
25 139 372
471 815 263
11 568 955
2 167 558
7 532 951
763 113
652 820
22 685 397
180 402 527
81 863 157
174 535 320
44 661 101
26 204 060
507 666 165
4,67 %
2,12 %
4,52 %
1,16 %
0,68 %
13,15 %
26.03.2020
15.02.2017
23.09.2019
01.03.2021
17.03.2020
6,69 %
6,37 %
5,15 %
5,05 %
5,15 %
100
100
100
100
100
USD
NOK
USD
USD
USD
Multiple
Oslo SE
Multiple
Multiple
Multiple
75 000 000
4 000 000
74 010 859
32 063 037
106 073 896
-1 025 734
3 017 799
1 992 065
74 333 075
35 258 688
109 591 763
1,93 %
0,91 %
2,84 %
23.06.2021
22.05.2020
4,15 %
4,15 %
100
100
SEK
USD
Stockholm
Multiple
3 568 619 056
113 837 478
3 718 378 170
96,35 %
-3 248 171
-7 361 301
-17 269 172
-27 878 644
-3 248 171
-7 361 301
-17 269 172
-27 878 644
EUR
SEK
USD
Unotert
Unotert
Unotert
-0,73 %
3 690 499 526
95,62 %
helsevern -utstyr & tjenester
Norlandia Care Group AS
Norlandia Health & Care Group AS
Norlandia Health & Care Group AS
Sum
banker
DNB Bank ASA
Lindorff (Lock AS)
Nordea
Svenska Handelsbanken
Swedbank
Sum
telekommunikasjon & tjenester
Com Hem (Norcell Sweden)
Millicom (REGS)
Sum
SE0007730353
XS0921332069
Sum verdipapirportefølje
derivater
EUR Forward
SEK Forward
USD Forward
Sum
Sum investert portefølje
-28 431 000
-244 824 000
-89 657 600
16/03/17
16/03/17
16/03/17
Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir frem til det forfaller. Effektiv rente beregnes med forutsetning om at lånets hovedstol innfris i sin helhet ved forfall.
Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning.
Risikoklassene referer seg til risikovekting av ulike utstedere i henhold til kapitaldekningsregelverket og Bank of International Settlements (BIS).
Stat vektes med 0 %, obligasjoner med fortrinnsrett vektes med 10 %, kommuner og banker vektes med 20 % og industriselskaper vektes med 100 %.
0 % anses som laveste risikoklasse og 100 % som høyeste risikoklasse.
25
holberg fondene
26
2016
Årsrapport
Årsrapport
2016
holberg fondene
27
holberg fondene
28
2016
Årsrapport
HolbergFondene
Lars Hillesgate 19 | 5008 Bergen
tlf 55 21 20 00 | faks 55 21 20 01
[email protected]
www.holbergfondene.no