informasjon om søknad på barnehageplass

NÅR DET SKAL SØKES
BARNEHAGEPLASS
BARNEHAGEÅRET 2017 / 2018
PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGE
Adresse:
Telefon: Alder: Åpningstid:
0–6
7.00 – 16.30
0–6
7.00 - 16.30
74 39 11 26
0–6
7.00 -17.00
Hansvikv. 11
74 39 10 70
0–6
7.00 -16.30
Omkjøringsv. 41
74 39 14 40
0–6
7.00 -16.30
Bergheim friluftsbarnehage Brattkleiva 3
74 36 14 00
0–6
7.00 -17.00
Steinalderskogen barnehage Bureisarveien 4
74 39 23 10
0–6
7.00 -17.00
Ragna Jentoftsv 18 74 39 13 86
0–6
7.00 -17.00
Austafjord barnehage
Nermøllnveien 1
Tårnet barnehage
Skolegata 42
Heimtun barnehage
Engasveien 200
RIL barnehage
Heimen barnehage
Bikuben friluftsbarnehage
74 39 24 14
74 39 34 40
INFORMASJON OM SØKNAD PÅ BARNEHAGEPLASS 2017/2018
Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn
under skolepliktig alder.
 Det er 2 hovedopptak per barnehageår, ett om våren med søknadsfrist 15.
mars og ett om høsten med søknadsfrist senest 1. november.
 Søknadsfristen til hovedopptakene kunngjøres i lokalavisene.
 Søknad sendes på fastsatt skjema til oppvekstkontoret.
 Skjema fås ved henvendelse til servicetorget i kommunen, i den enkelte
barnehage eller det kan hentes ut på hjemmesiden til Vikna kommune
www.vikna.kommune.no
 Søknader for barn hjemmehørende i Vikna kommune har førsteprioritet.
Søknader for barn hjemmehørende i andre kommuner kan komme i
betraktning ved ledig kapasitet. Barn hjemmehørende i Vikna som tildeles
plass har plassen til den sies opp eller til barnet begynner på skolen. Søkere
fra andre kommuner tildeles plass for ett år av gangen (gjelder tilbudte
plasser fra og med barnehageåret 2017/18).
 Overflytting/ bytte av barnehage kan skje ved hovedopptak. Søknad om
overflytting må fremmes innen søknadsfristen for de 2 hovedopptakene vår
og høst. Ved søknad om overflytting vurderes disse søknadene på lik linje
med nye søknader. Foreldrenes ønske om barnehage skal i henhold til
barnehageloven tillegges vekt.
 Suppleringsopptak kan skje ved ledige plasser etter 1. hovedopptak med
ønsket oppstart før 1. november og etter 2. hovedopptak med ønsket oppstart
før 1. april.
 Søknad skal sendes til kommunen som igjen skal sende ut kopi av alle nye
søknader til alle barnehagene den 15. og 30. i hver måned. Ved opptak gis
svar på søknaden fra den barnehagen som gir tilbud. Hvis søknaden ikke
innvilges gis svar på søknaden fra kommunen.
 Det skal fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn det søkes plass for.
(Søsken må føres på atskilte skjema.)
Foreldre som søker plass må forholde seg til vedtektene i den enkelte barnehage.
Plass størrelse
100 % plass, 5 dager per uke.
80 % plass, 4 dager per uke.
60 % plass, 3 dager per uke.
50 % plass, 2 dager 1 uke og 3 dager 1 uke.
40 % plass, 2 dager per uke.
Tildeling av ukedager har sammenheng med hvilke dager som er tilgjengelig!
Noen barnehager kan ha andre løsninger.
Den enkelte barnehage og oppvekstkontoret vil være behjelpelig med å fylle ut
skjema.
Prisen per helplass ligger på statens fastsatte maks pris kr. 2.730,- for 2017.
Matpenger vil eventuelt komme i tillegg.
Søskenmoderasjon (30 % på barn 2 og 50 % på barn 3) gis på tvers av
barnehagene.
Samme skjema skal brukes til alle barnehager.
På skjemaet må søkerne oppgi hvilken barnehage det ønskes plass ved.
Det anbefales at søkeren fører opp flere alternative barnehager i prioritert
rekkefølge. Ønsker søkeren ikke å komme i betraktning på andre barnehager
enn de som er prioritert må dette ”krysses ut” i skjema.
Søknaden sendes til Vikna kommune v/oppvekstkontoret eller leveres i
servicetorget i 1.etasje i samfunnshuset.
Opptaket vil samordnes mellom alle private og kommunale barnehager.
NB!
Viktige opplysninger – fra foresatte, eventuelt lege, helsesøster, PPT eller andre
instanser - må så langt som mulig være dokumentert og vedlagt søknadsskjema.
Vedlegg som følger søknaden behandles konfidensielt.
Videre behandling av søknaden.
Skjemaene blir registret ved oppvekstkontoret.
Etter at oppvekstkontoret har registrert søknadene sendes det ut en liste til den
enkelte barnehage. Styrer i barnehagen utarbeider et forslag til opptak.
Styrerne for alle barnehagene koordinerer forslagene og lager innstilling.
 For de kommunale barnehagene er det barnehageansvarlig som foretar
endelig opptak.
 Ved de private barnehagene er det eier som foretar det endelige opptaket.
Det ferdige opptaket sendes oppvekstkontoret.
Beskjed om utfallet av søknaden:
Det sendes ut skriftlig svar på søknaden om barnehageplass. Ved innvilget plass
gis svar på søknaden fra den barnehagen som gir tilbud. Hvis søknaden ikke
innvilges gis svar på søknaden fra kommunen.