Her finner du alle innkomne endringsforslag til

Sak3
Arbeidsprogram
Innkomneendringsforslagtil
landsstyretsutkasttilarbeidsprogram
Dato:01.03.17
sv.no/landsmote
#svlm Endringsforslag til arbeidsprogrammet
Det har dessverre blitt funnet feil i utsendt utkast av programmet. For å beholde de utsendte linjenumrene vil landsstyrets forslag til program ikke bli
endret i sakspapirene, men feilene bli redegjort for her. Her er rettelser til programutkastet:
Rettelser til landsstyrets utkast
Forklaring av rettelse
Manglende linjeskift og
punktmarkering
Linjenummer Rett tekst
535-538
SV vil:
Arbeide for å motvirke kuttene og de sosialt urettferdige sidene ved pensjonsreformen.
At ansatte i offentlig sektor skal ha gode pensjonsordninger, og mener at arbeidstakerne
både i staten og kommunene skal ha reell forhandlings- og konfliktrett i spørsmålet om ny
offentlig tjenesteperson.
Linje 616-618 skulle vært strøket
til fordel for 614-615. Altså skal
linje 614-615 stå, og 616-618 skal
ikke være en del av utkastet.
Manglende linjeskift og
punktmarkering
614-618
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
3013-3021
At godkjenningsordningen for bemanningsforetak skal strammes inn, slik at selskap som
gjentatte ganger bryter lover og regler utvises fra ordningen.
SV vil:
Innføre en opptrappingsplan for smarte, digitale læremidler i skolen, 50 % innen 2022.
Etablere en medisinsk førstelinje på mobilen i form av en app som kartlegger symptomer
og samler inn egenmålte helsedata før pasienten kommer i kontakt med legen
Etablere en risikoordning for offentlige anskaffelser slik at flere tør satse på
fremtidsrettede løsninger i offentlige digitale investeringer.
Etablere en lab for offentlig sektor, etter modell fra Storbritannia, der man kan teste ut
bruk av ny teknologi og nye tjenestemodeller
Aktivt bruke stordata-analyser for å skape mer skreddersydde offentlige tjenester.
Avklare hvordan det offentlige skal praktisere personvernprinsipper ved bruk av stordataanalyser.
sv.no
[email protected]
1
Endringsforslag til arbeidsprogrammet
Dissenser fra landsstyrets behandling av programmet er tatt med i listen over endringsforslag for å gjøre forslagene lette å lese.
Forslagsnr
Forslagsstiller
1 Nina Brendesæter
Innledning
Linjenum
mer fratil
Type forslag Ditt forslag
1 Tillegg
Skatt på hundehold i Norge - unntak gjeter hund og mennesker med spesielle behov
Hundeeigara må betala skatt for hunden - mykje forsøpling
122
2 Nordre Aker SV
123 Endring
Endre "Ta kampen for et varmt samfunn" til "Ta kampen for et varmt, rettferdig og sosialistisk
samfunn"
3 Hordaland SV
137 Endring
«barn i fattige familier» endres til «fattigdom i barnefamilier.»
4 Håvard Kristiansen
5 Trine Østereng
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
137-138 Endring
138 Tillegg
Endre "barn i fattige familier spesielt" til "fattigdom i barnefamilier spesielt".
Vi må bidra til flere og tryggere arbeidsplasser ved å omstille oss til nullutslippssamfunnet og føre
en aktiv næringspolitikk.
sv.no
[email protected]
2
6 Håvard Kristiansen
147 Skrivefeil
bytt ut "md" med "med".
7 Nordre Aker SV
148 Endring
Endre "..og reduserte klimagassutslipp.." til ", atomnedrustning".
8 Nordre Aker SV
153 Tillegg
Ny første setning: "SV går inn for nullutslipp."
9 Nordre Aker SV
155 Tillegg
Endre "omstilling" til "omstilling og forbruk"
10 Ingrid Hødnebø
11 Ingrid Fiskaa
12 Nordre Aker SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
156-163 Endring
Målet for likestillingsarbeidet er større frihet for alle, men kvinner har mest å tjene på det slik
samfunnet er i dag. En god fordelingspolitikk er det viktigste virkemidlet for å oppnå
kvinnefrigjøring og full likestilling mellom kjønnene. Samtidig mener SV som feministisk parti at
kvinnefrigjøring krever arbeid og utjevning av makt også på andre områder. Vi har en stolt
likestillingshistorie i Norge og innsatsen for kvinners stilling i samfunnet har gjort at Norge ofte blir
sett på som et forbilde for andre land. Men vi har fortsatt en vei å gå. SV står i front for en politikk
og tiltak som fremmer full likestilling både på arbeidsmarkedet og i samfunnet forøvrig. Mangfold
gjør Norge til et bedre sted å være. Vi vil bekjempe alle former for diskriminering på grunnlag av
kjønn, men også når det gjelder kjønnsidentitet, seksualitet, alder, funksjonsevne, hudfarge og
etnisk, religiøs og kulturell tilhørighet.
204-206 Endring
Erstatt "Vi vil ha en utvidelse av skoledagen i grunnskolen for å få plass til mer praktisk læring, fysisk
aktivitet, fri lek, sunn mat og tid til å gjøre lekser på skolen med lærer til stede." til "I grunnskolen vil
vi ha plass til mer praktisk læring, fysisk aktivitet, fri lek, sunn mat og tid til å gjøre lekser på skolen
med lærer til stede."
210 Tillegg
Legge til "natur" i "land med rike ressurser", slik at det blir: "land med rike naturressurser"
sv.no
[email protected]
3
13 Trine Østereng
210-213 Endring
Norge er et land med rike naturressurser. Forvaltet i fellesskap, og i pakt med naturen, bidrar disse
ressursene til arbeidsplasser og bosetting over hele landet. SV vil bevare hjemfallsretten og
grunnlovsfeste at fellesskapet skal eie ressursene i havet. Gjennom en aktiv næringspolitikk for mer
videreforedling av råvarer som skog og fisk i Norge, kan flere få arbeid og velferd som følge av
naturressursene vi eier sammen.
Omformulering (endra rekkefølge + litt ny tekst):
Folk i arbeid er god bruk av et lands viktigste ressurs, nemlig innbyggerne. Å ha jobb gir økonomisk
trygghet og makt over eget liv. Det er derfor alvorlig både for landet og for innbyggerne når
arbeidsløsheten er høy og arbeidslivet blir mer utrygt. Mest alvorlig er det når unge blir gående
arbeidsløse. Norge har en unik mulighet til å bygge et nytt og grønt næringsliv, med sterk økonomi
og kompetente arbeidsfolk, men det forutsetter at vi tar aktive grep for å komme dit. SV vil kutte
satsingene på petroleum, vri disse ressursene til fornybare nullutslippsnæringer og fornye
næringslivet i møte med raske teknologiske endringer. Slik kan vi trygge eksisterende arbeidsplasser
og bidra til å skape nye.
14 Trine Østereng
15 Nordre Aker SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
215-227 Endring
240 Strykning
En framtidsrettet politikk for økonomi og næringsliv må legge til rette for et samfunn hvor alle får ta
del i velferden og velstanden i samfunnet. Vi må sikre at alle som jobber i Norge har mulighet til å
leve av inntekten sin. Svekkelsene av arbeidsmiljøloven har ikke skapt flere jobber, men flere
arbeidstakere enn før må jobbe i midlertidige stillinger og utrygge jobber. SV vil forsterke
arbeidsmiljøloven og sikre at flest mulig er fagorganisert. En politikk for høy sysselsetting og trygge
arbeidsvilkår virker også til å utjevne forskjeller
Slett "i byene" i setningen "Vi må sørge for nullutslipp av klimagasser, ren luft i byene og vern av
naturen."
sv.no
[email protected]
4
241 Endring
Endre "naturen" til "naturressursene": "Vi må sørge for nullutslipp av klimagasser, ren luft i byene
og vern av naturressursene."
Oda Sofie Heien Larsen,
Aila Kamaly, Helga
17 Hustveit
241 Tillegg
Legg til på slutten av avsnittet: Vi går til kamp mot de store multinasjonale selskapenes rovdrift på
naturen, og ønsker flere lokale foretak og arbeiderstyrte bedrifter hvor målet ikke bare er mest
mulig profitt, men langvarig forvaltning av våre begrensa ressurser.
18 Håvard Kristiansen
244 Endring
Skrivefeil: Endre "nyt" til "et nytt": "…omstille seg til et nytt fornybart industrieventyr..."
Oda Sofie Heien Larsen,
Aila Kamaly, Helga
19 Hustveit
248 Tillegg
Etter "...grønne arbeidsplasser etableres."
Legg til: "Våre klimaarbeidsplasser skal ivareta miljø, lokal demokrati og menneskerettigler både
nasjonalt og internasjonalt."
20 Trine Østereng
251 Tillegg
Tillegg etter "av transportsektoren": "Og det offentlige må gå foran ved å kjøpe mer miljøvennlige
varer."
16 Nordre Aker SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
5
Økonomi og næringsliv
258
21 Torgeir Knag Fylkesnes
269 Tillegg
Tillegg - nytt avsnitt:
I løpet av de neste årene må norsk økonomi omstilles fra oljeavhengighet til fornybart. Dette er en
historisk stor utfordring som ikke løses av seg selv, men må møtes med harde politiske satsinger.
Utfordringen er dypere enn ved tidligere tiders negative økonomiske konjunkturer, og må tas på
dypeste alvor. Selv med tøffe prioriteringer innenfor dagens handlingsregel er dette ikke
tilstrekkelig for å gjennomføre ekstraordinære investeringer i ny infrastruktur. En effektiv og rask
jernbaneinfrastruktur i hele landet vil åpne store og nye industrimuligheter, og være en
forutsetning for at Norge skal klare grønn omstilling av økonomien. SV vil derfor bruke deler av
oljefondet til å bygge en effektiv og hurtig jernbane i hele landet. Bruken av oljefondet til dette
formål er ekstraordinær, tidsbegrenset og nødvendig. Vi har en plikt overfor kommende
generasjoner å gjøre Norge oljeuavhengig.
22 Akershus SV
272 Legge til
"Arveavgiften skal gjeninnføres."
23 Åmot SV
282 Endring
Endre "Fjerne de rikes sugerør" til "Kontroll mot profitt"
Firdawsa Ahmed og
24 Marian Hussein
282 Strykning
Stryke: "Fjerne de rikes sugerør."
25 Anne Ragna Sann
294 Tillegg
Arbeide for å redusere normalarbeidsdagen fra 7,5 t til 7 t i kommende stortingsperiode, med 6
timers arbeidsdag som mål på lengre sikt.
295 Endring
Endre "Endre handlingsregelen for bruk av pensjonsfondet. SV vil bruke mindre oljepenger for å
sikre fondet for kommende generasjoner, men mer når det trengs motkonjunkturpolitikk for å
bekjempe arbeidsledighet" til "Endre handlingsregelen: Bruke en liten andel av oljefondet til å
bygge en effektiv og hurtig jernbane i hele landet."
26 Torgeir Knag Fylkesnes
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
6
27 Axel Nerdrum
295-297 Strykning
Stryke punktet, siden det er usolidarisk med framtidige generasjoner
28 Ingrid Fiskaa
297 Endring
Erstatt "arbeidsledighet" med "arbeidsløshet". Gjeld også andre stader i programmet der dette
måtte dukka opp.
29 Ingrid Fiskaa
298 Strykning
Stryk punktet: "Legge om forbruk og næringsvirksomhet for å hindre utslipp av klimagasser og
miljøgifter."
30 Hordaland SV
306 Endring
«Barnefattigdom» endres til «fattigdom i barnefamilier»
31 Hordaland SV
308 Endring
«Barnefattigdom» endres til «fattigdom i barnefamilier»
32 Trondheim SV
33 Frogn SV
312-313 Endring
Endre "Øke barnetrygden, særlig for enslige forsørgere og familier med flere enn to barn, og
regulere den opp årlig." til "Øke barnetrygden med årlige reguleringer for å bekjempe fattigdom.
Enslige forsørgere skal ha en ekstra barnetrygd. Barnetrygden skal være en universell ordning."
312-313 Endring
Endre "Øke barnetrygden, særlig for enslige forsørgere og familier med flere enn to barn, og
regulere den opp årlig." til "Øke barnetrygden og den må være lik for alle. Finansieringen kan
hentes ved å kutte helt ut kontantstøtten."
Firdawsa Ahmed og
34 Marian Hussein
Stryke eller
322 presisere
Hva menes med de åpne møteplasser?
35 Hordaland SV
327 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Innføre en nasjonal 80 %-regel for uføretrygdede og alderspensjonister, slik at
disse gruppene skal beholde 80 % av ytelsene sine etter at boutgifter er betalt."
36 Snorre Valen
37 Heikki Eidsvoll Holmås
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
345 - 346 Strykning
346 Tillegg
Stryk: "I tillegg skal kommuner få skattelegge sekundærboliger."
Legge til "særskilt." på slutten av punktet: "I tillegg skal kommuner få skattelegge sekundærboliger
særskilt"
sv.no
[email protected]
7
348 Tillegg
Endre "…og setter konkrete mål for antall nye boliger." til "…og setter konkrete mål for antall nye
boliger per kommune."
39 Alna SV
351 Strykning
Stryke "både statlig og" i setningen: "…for å drive fram boligutbygging med en sosial profil, både i
statlig og kommunal regi."
40 Alna SV
351 Tillegg
"Etablere finansieringsordning på statbudsjettet for å støtte opp om slike selskaper."
41 Alna SV
360 Strykning
Stryke setninga "Det må igjen åpnes for at førstegangsetablerere kan få startlån".
42 Heikki Eidsvoll Holmås
362 Tillegg
"I løpet av perioden skal det gis tilskudd til 10 000 ungdomsboliger (leie og leie-til-eie), også for de
som ikke studerer."
38 Alna SV
43 Alf Holmelid
44 Heikki Eidsvoll Holmås
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
386 - 392 Endring
407 Tillegg
• Få fart på omstillingen av Norge. SV vil utarbeide en nasjonal strategi for grønn industriutvikling
med egne program og næringssatsinger innen sektorer der Norge har gode forutsetninger for å
lykkes. Kompetanse fra olje- og gassnæringen kan bidra til å utvikle nye område.
• Etablere et program for nullutslipp fra prosess- og materialindustrien innen 2050 i nært
samarbeid med bransjen og de tillitsvalgte
• Satse på grønn reindustrialisering, gjennom etablering av regionale pilottestsentre for
industrialisering av ny teknologi og et fullskala testsenter for offshore energi
Legge til: ",med tydelige krav til energieffektivisering og varmegjenvinning." Slik at det blir "Sv vil
legge til rette for etablering av grønne datasentre som skal sikre trygg lagring av data, med tydelige
krav til energieffektivisering og varmegjenvinning."
sv.no
[email protected]
8
45 Einar Edvardsen
415 Tillegg
Det mangler et (eller flere) punkt om å få til nyetablering av virksomhet. Vi må få på plass insentiver
og gode ordninger for å støtte opp om gründere og nyskaping. Det statlige eierskap er ikke nok - det
private initiativ må også utnyttes. Forslag til nytt kulepunkt:
"Støtte nyetablering av næringsvirksomhet ved å gi gunstige etableringslån og redusert skatt i
oppstartingsfasen i inntil 5 år."
46 Heikki Eidsvoll Holmås
415 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Stille krav om null eller lavest mulig utslipp i alle offentlige innkjøp, med særlig
fokus på transporttjenester."
443 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Ansvarliggjøre ledelsen i Statens pensjonsfond, ved å skille Statens Pensjonsfond
utland fra Norges Bank og la Statens Pensjonsfond utland stå direkte ansvarlig overfor norske
myndigheter."
47 Heikki Eidsvoll Holmås
48 Eva Sandersen Aronsen
Dissens 1
49 Karin Andersen
50 Silje Salomonsen
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
444-446 Endring
Endre "overvåkningsorgan" til "kontrollorgan": Forbedre den demokratiske kontrollen over Statens
pensjonsfond utland. SV vil opprette et eget kontrollorgan for fondet som skal ligge direkte under
Stortinget, og ha mer åpenhet rundt forvaltningen av SPU."
447
DISSENS 1: Et mindretall på syv bestående av Sunniva Holmås Eidsvoll, Akhtar Chaudry, Kari
Elisabeth Kaski, Astrid Tove Olsen, Eirik Faret Sakariassen, Gülay Kutal og Ådne Naper ønsker å legge
til punktet under:
• Gradvis åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør. Det må sikres at slike investeringer
vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging,
sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring.
453 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Åpne for at en mindre del av pensjonsfondet kan brukes til investeringer i
jernbane i Norge."
478 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Sørge for at Statens pensjonsfond utland ikke investerer i firma som produserer
miljøgifter."
sv.no
[email protected]
9
499 Tillegg
Internasjonal «matdumping,» hvor industrielle matprodusenter får tilgang til andre lands markeder
for å dumpe ulønnsomme biprodukter til ekstremt lave priser, er et økende internasjonalt problem.
Dette gjør at lokal matproduksjon settes under press, og i ekstreme tilfeller utraderes helt. For de
landene det gjelder skaper det ofte ensidig kosthold som ofte bidrar til et økende fedmeproblem.
Ulike bedrifters tilgang til de indre markedene i landene det gjelder blir ofte regulert av
handelsavtaler.
502 Strykning
Stryke punktet på linje 502 om evaluering av Schengen-avtalen. Kan oppfattes som SV er imot
Schengen-avtalen, derav innvandring. Det er også språklig feil i punktet "SV vil: SV krever en [...]"
510 Tillegg
Legge til "... og at alle forhandlinger må være åpne for innsyn og mulig å påvirke underveis på
demokratisk vis." etter "At Norges posisjoner i forhandlinger om handelsavtaler må være offentlige"
54 Ingrid Fiskaa
516 Endring
"At kriterier om faglige, sosiale og demokratiske rettigheter skal være avgjørende når det
forhandles om nye handelsavtaler der Norge inngår" endres til "At menneskeretter, kvinners
retter, faglige retter, urfolks retter og miljøvern skal prioriteres over selskapers interesser i
handelsavtaler som Norge inngår."
55 Vestvågøy SV
524 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Arbeide for et internasjonalt forbud mot matdumping."
51 Vestvågøy SV
52 Frederick Nilsen
53 Tina Åsgård
56 Ingrid Fiskaa
537-538 Flytting
Flytt setningen opp som eit eige punkt på linje 535
57 Namsos SV
538 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"At samlet pensjon ved 67 år minst skal være 66 % av tidligere lønn. Dagens AFP i offentlige
pensjonsordninger må ikke svekkes, AFP ordningen i privat sektor styrkes slik at ingen taper
opptjening i folketrygden fram til 67 år."
Kari Elisabeth Kaski og
58 Kirsti Bergstø
541 Tillegg
Legge til: "Løpende pensjon i folketrygden skal reguleres om lag på linje med lønnsveksten."
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
10
59 SU Sentralstyre
Kari Elisabeth Kaski og
60 Kirsti Bergstø
Kari Elisabeth Kaski og
61 Kirsti Bergstø
542 Endre
Legg til etter "under ett år":
"Vi vil at pensjonsopptjeningen skal starte fra første arbeidstime man jobber."
548 Tillegg
Tillegg etter teksten:
"I tråd med prinsippene for et godt og organisert samfunnsliv må organisasjonene for pensjonister
og folk med nedsatt funksjonsevne involveres og ansvarliggjøres i større grad ved å gjeninnføre
reelle forhandlinger mellom staten og organisasjonene."
549 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"At eldre som ønsker det skal månedlig motta pensjonsslippen på papir. Eldre som ikke har evne
eller mulighet til å delta i den digitale hverdagen skal kunne være en del av samfunnet på lik linje
som alle andre."
Stryke "plass til store skatteletter for vanlige inntekter og" slik at setningen blir "Hvis alle betaler
det de skal, er det penger nok til velferd og gode klimaløsninger."
62 Nordre Aker SV
557-558 Strykning
63 Nordre Aker SV
560 Strykning
Stryke "senke skatten på vanlige inntekter og" slik at setningen blir "SV vil øke miljøavgiftene slik at
det lønner seg å velge miljøvennlige løsninger."
64 Nordre Aker SV
582 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Gjeninnføre åpne offentlig tilgjengelige skattelister"
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
11
Åpenhet i eierskap
At eierskap og økonomiske interesser skjules i et enormt omfang ble tydelig gjennom
medieoppslagene om Panamapapirene. Fortsett er det lett å bruke selskaper, nominelle eiere,
fondsstrukturer, advokater, stråmenn, truster og tilsvarende juridiske konstruksjoner til å dekke
over hvem som egentlig har kontroll og økonomiske interesser i selskaper, verdier og eiendommer
– også i Norge. Dette krever nye verktøy for å sikre åpenhet og innsyn i selskaper og juridiske
strukturer.
65 Frøydis Olaussen
Arbeidsliv
Daniel Charles Hextall,
Sten Ravi Shaw Lona, Ulv
66 Johannes Karlsen Ottem.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
582 Tillegg
SV vil:
- Innføre et fullverdig register over egentlige eiere i selskaper og juridiske enheter i Norge, som
inkluderer børsnoterte selskaper. Registeret må være sanntidsoppdatert og offentlig tilgjengelig.
- At informasjon om egentlig eierskap av også utenlandske eiere i norske selskaper skal være
offentlig tilgjengelig.
- Styrke opplysningsplikten for selskaper som opererer i Norge.
- Innføre opplysningsplikt for de som tilrettelegger for internasjonale finansielle pengestrømmer,
inkludert skatterådgivere og advokater.
- Sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant
dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder. Under dekke av
advokatenes taushetsplikt har store pengestrømmer blitt skjult på vegne av klienter. Dette er et
misbruk av taushetsplikten som må hindres i framtiden.
583
592 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- Øke antall fartøy innenfor nettolønnsordningen slik at det dekker NOR skip. Dette vil stimulere
til norsk sjøfart og norske sjømenn.
sv.no
[email protected]
12
67 Akershus SV
68 Kirsti Bergstø
69 Kirsti Bergstø
70 Oppland SV
71 Ingrid Fiskaa
72 Namsos SV
73 Kirsti Bergstø
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
599 Tillegg
601-603 Strykning
604 Tillegg
604-605 Strykning
Nytt kulepunkt:
-Bevare og styrke miljøer som arbeider med arbeidshelse, dvs miljøer som jobber med sykdommer
og helseplager som kan oppstå i arbeidslivet – blant annet bedriftshelsetjenesten og avdelinger og
institutter som arbeider med arbeidsmiljø- og miljømedisin. Det er viktig at helsevesen og
arbeidsmyndigheter legger forholdene til rette for at det er miljøer som sørger for kunnskap og
behandling av arbeidshelseproblemstillinger som yrkesskader og yrkessykdommer som for
eksempel KOLS, kreft, løsemiddelskade, mobbing på arbeidsplassen og andre psykososiale forhold.
Direktoratet for Arbeidstilsynet må ha en bemanning og kompetanse så de kan kontrollere at
arbeidstakerne får tilstrekkelig vern mot helseskader.
"Retten til fast jobb og en levelig arbeidstid er avgjørende for at vi skal ha et godt arbeidsliv i Norge.
SV mener at trygge rammer for arbeidet gir flere, bedre og gladere arbeidstakere."
Nytt kulepunkt:
"Styrke retten til fast jobb.
Forsvare normalarbeidsdagen, og styrke arbeidstakernes vern om arbeidstid og fritid i
arbeidsmiljøloven."
Stryke siste setning: "SV vil gjøre det enklere å organisere seg."
606 Strykning
Stryk "langsiktige": "Legge til rette for gradvis arbeidstidsreduksjon med 6-timersdagen som
langsiktig mål samt gjennomføre langsiktige forsøk med forkortet arbeidstid"
606 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"Gjeninnføre den tariffestede kollektive søksmålsretten for å styrke kampen mot sosial dumping
og for faste ansettelser."
606-607 Flytte
Flytte 606-607 til etter FORSLAG 69 om normalarbeidsdagen.
sv.no
[email protected]
13
74 Kvinnepolitisk utvalg
75 Kirsti Bergstø
76 Oppland SV
77 Ingrid Fiskaa
607 Tillegg
612-619 Endring
616 Strykning
617-618 Strykning
Nytt kulepunkt:
"- Arbeide for en 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon"
Endring uten politiske implikasjoner, kun for ryddighetens skyld:
612: Stryk «Styrke retten til fast jobb» (ivaretatt av nytt punkt 604)
613: tillegg «, og slik sikre at ansatte får lønn også mellom oppdrag.»
Stryk 614-615
Stryk 617-618 fra «at bemanningsbyrå også betaler lønn mellom oppdrag.» (ivaretatt av 612-613)
Stryk 619 (ivaretatt av tillegget på 613)
Stryke siste setning: "Sekundært vil vi kreve at bemanningsbyrå også betaler lønn mellom oppdrag."
Stryk andre setning i punktet, då dette blir gjentatt på linje 619: "Sekundært vil vi kreve at
bemanningsbyrå også betaler lønn mellom oppdrag."
618 Tillegg
- Endre arbeidsmiljølovens bestemmelser slik at bruk av bemanningsbyråer kun er tillatt for å dekke
reelle vikariater.
79 Andreas Halse
618 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
- Kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres
Firdawsa Ahmed og
80 Marian Hussein
619 Tillegg
Tillegg, eventuelt nytt punkt: legge til rette for en ordning som sikrer at folk i nav kan bli
fagorganiserte.
Firdawsa Ahmed og
81 Marian Hussein
620 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Arbeide for å øke kunnskapen om diskriminering og rasisme i arbeidslivet."
78 Andreas Halse
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
14
82 SU Sentralstyre
623 Endring
Erstatt "Ha norske arbeidsvilkår på norsk sokkel. Sikre at arbeidsmiljøloven og norsk tilsyn gjelder
for arbeidere på såkalte flerbruksfartøy" med "Ha norske arbeidsvilkår i norske farvann. Sikre
skipssikkerhetsloven og at arbeidsmiljøloven og norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte
flerbruksfartøy"
"All aktivitet som foregår i norske farvann og på norsk sokkel skal reguleres av norsk lov, med
norske lønns- og arbeidsbetingelser."
83 Kirsti Bergstø
84 Vestre Aker SV
85 Vestre Aker SV
86 Oppland SV
87 Kirsti Bergstø
88 Kirsti Bergstø
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
624 Tillegg
626 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- Forby hemmelige avtaler i arbeidslivet. Slike avtaler undergraver oppsigelsesvernet og det
kollektive ansvaret for lønns- og arbeidsvilkår.
627-628 Endring
"-Styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt
vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud." Endres til
"-Styrke vernet for varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt
vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse gjennom egen varslerlov. SV vil opprette et eget
nasjonalt varslerombud."
627-628 Tillegg
tilføye: Nasjonalt nivå:
"-Styrke vernet av varslere. De som varsler om lovbrudd og uetisk oppførsel skal ha et særskilt
vern mot gjengjeldelse, trakassering og oppsigelse. SV vil opprette et eget varslerombud på
nasjonalt nivå."
637 Strykning
Stryk linje 637, ivaretatt av 678
640 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"-Sikre en sterk tjenestemannslov som sikrer uavhengighet i statsforvaltningen og hindrer
korrupsjon og vilkårlige oppsigelser."
sv.no
[email protected]
15
89 SU Sentralstyre
90 Ingrid Kristine Aspli
Daniel Charles Hextall,
Sten Ravi Shaw Lona, Ulv
91 Johannes Karlsen Ottem.
92 Einar Edvardsen
Firdawsa Ahmed og
93 Marian Hussein
94 Frogn SV
95 Sandnes SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
640 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"-Legge til rette for etablering av selskaper med demokratiske eierskapsformer, i en ikkekapitalistisk, kommersiell sektor."
640 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"- Arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge. SV mener at ordningen slik den fungerer i dag
medfører høy risiko for sosial dumping."
649 og
669 Tillegg
661-663 Tillegg
663 Tillegg
664-667 Tillegg
670 Tillegg
Legg til brødtekst 649: Alle NAV-kontorer skal ha sin egen NAV-Ung ansvarlig, som sikrer at
ungdomsgarantien blir styrket og brukt mer aktivt.
legg til kulepunkt 669:
- Alle NAV-kontorer skal ha sin egen NAV-Ung ansvarlig.
"Det vil si at NAVs tilbud på kvalifiserende kurs til arbeidslivet utvides til også å omfatte grunnskole
og videregående skole, utvidet norskopplæring, førerkort, m.fl."
Nytt punkt etter 663: "Sikre at ny ankommende flyktninger med lite eller ingen formell utdanning
får et helhetlig løp fra bosetting til arbeidsliv."
Inkludering betyr alle arbeidstakere som rammes av nedbemanning og er over i 50+ . SV må
tilrettelegge for at denne resurser blir benyttet og at de ikke blir skviset ut av arbeidslivet for godt.
Alle som starter på videregående må kunne få mulighet til å gjennomføre skolegangen inkludert de
som velger yrkesfag. Det vil innbefatte garanti for lærlingeplass og fagbrev.
Nytt kulepunkt:
"-Avskaffe anbudsutsetting av tiltak i vekst- og attføringsbedrifter.
SV mener at det offentlige må ha ansvaret for arbeidsrettet bistand for å sikre et godt nok tilbud.#
sv.no
[email protected]
16
96 Kvinnepolitisk utvalg
Firdawsa Ahmed og
97 Marian Hussein
98 Kvinnepolitisk utvalg
Miljø
99 Nordre Aker SV
681 - 694 Flytting
Samle forslag som gjelder likelønn, slik at det er lett å se at SV går for likelønnspott. Når
likelønnspott ikke blir nevnt under punktet likelønn, så kan man få inntrykk av at vi ikke mener det.
Det kommer først under punkt på linje 694
690 Tillegg
Legge til "og mangfold.": Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre
likestilling og mangfold i arbeidslivet."
697 Tillegg
"Det offentlige som arbeidsgiver, må være pådriver og gå foran, lokalt og sentralt. Rammene for
lønnsoppgjørene i offentlig sektor må utvides – en statlig likelønnspott over år er nødvendig. Fordi
likelønnsproblemene er så ulike for ulike grupper i arbeidslivet, må arbeidet for likelønn gjøres
gjennom bruk av en rekke virkemidler."
698
701 Tillegg
Tillegg: "…utryddelsen av planter og dyr, og redusere presset på klodens begrensede ressurser."
100 Hordaland SV
703 Tillegg
Kapitalismens krav om evig vekst er i ferd med å bli et kappløp etter de de siste ressursene. Dette
vil gjøre planeten ubeboelig om det ikke stanses. Kampen for en bærekraftig utvikling berører helt
grunnleggende maktforhold i samfunnet og må derfor være en helt sentral del av klassekampen i
vår tid. En sosialistisk klima- og miljøpolitikk må utformes for å mobilisere breie lag av folket, ikke
bare de spesielt interesserte. Det er nødvendig dersom kapitalismen som system skal erstattes av et
sosialistisk, der naturens bærekraft og menneskenes økologiske livsgrunnlag i praksis får prioritet
foran økonomiske hensyn.
101 Hordaland SV
712 Endring
Utslipp av klimagasser i Norge må reduseres med 80 prosent innen 2030.
712 Endring
Erstatt: "….Norge må reduseres med minst 50 prosent"
Med:"….Norge må reduseres med minst 60 prosent"
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
102 Hustveit
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
17
103 Anders Ekeland
104 Anders Ekeland
105 Eirik Lindebjerg
106 Anders Ekeland
107 Hordaland SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
712-714 Endring
716 Tillegg
720-721 Endring
"minst 50 prosent innen 2030" endres til "minst 80 prosent"
Det helt avgjørende for å få det til er å innføre en karbonavgift til fordeling (KAF) som legger en
avgift på fossilt brensel. Avgiftsinntektene fordeles med en lik andel til alle bosatte i Norge. Dette vil
være et Robin Hood avgiftssystem som skattlegger de rike og gir til de fattige. Avgiften må stige
jamt og forutsigbart. KAF vil gjøre "grønne valg" rasjonelle for arbeidsfolk og bedrifter samtidig som
det reduserer inntektsforskjellene i samfunnet.
Endre "Økte bevilgninger til internasjonale klimatiltak må ikke tas fra bistandsbudsjettet" til "Økte
bevilgninger til internasjonale klimatiltak må komme i tillegg til målet om 1% bistand"
Etter 721 Tillegg
Nytt kulepunkt:
I de internasjonale klimaforhandlingene (COP prosessen) må SV arbeide for at Norges delegasjon
går inn for en karbonavgift på av internasjonal transport hvor avgiftsinntektene går til det globale
"Sør". Avgiften bør starte på 25 USD og stige med 10 USD per år. SV må i COP prosessen gå mot alle
typer utslippstillatelser basert på "off-sets". SV må gå inn for at alle land innfører en karbonavgift på
minst 10 USD (eller tilsvarende reduksjon av subsidier) - som stiger med 10 USD per år. Hvert land
disponerer avgiftsinntekter/reduserte subsidier selv.
722 Tillegg
Som et umiddelbart tiltak vil SV kreve at Norge i COP prosessen går inn for en stadig økene
karbonavgift på internasjonal skipsfart og flytrafikk. Avgiftsinntektene skal gå til det Globale Sør. SV
krever også at Norge i COP prosessen går inn for at alle land fjerner subsidier på utvinning av fossile
ressurser, og innfører en nasjonal karbonavgift.
sv.no
[email protected]
18
108 Hordaland SV
109 Eirik Lindebjerg
110 Anders Ekeland
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
736 Tillegg
Det trengs en kraftig driver i hele økonomien for å oppnå så store kutt på så kort tid. Derfor går SV
inn for å innføre karbonavgift til fordeling. Bare ved å gjøre karbon stadig dyrere kan Norge bli
fossilfritt. Ved at avgiftsinntektene fordeles med et likt beløp til alle innbyggere, oppnår vi Robin
Hood-effekt, der forurenser betaler, mens alle får kompensert gjennomsnitts forbruk. Da blir
klimatiltaket et radikalt omfordelingstiltak som spesielt premierer klimavennlig livsstil. Den stigende
prisen vil sørge for at hver enkelt innbygger, næringslivet og det offentlige daglig må sette klima
som et stadig viktigere hensyn, og spesielt når vi planlegger og investerer. Fordelingen av
avgiftsinntektene gjør det mulig å heve avgiften så høyt at den vil få virkelig effekt. Fordelingen av
avgiftsmidlene justeres geografisk slik at folk i grisgrente strøk blir kompensert godt over
gjennomsnitt, ved at folk i sentrale strøk mottar noe under gjennomsnitt (f.eks. 95%). Det legges
karbonavgift på importvarer. Refusjon gis påberegnet innbetalt karbonavgift på eksportvarer, men
ikke mer enn at også eksportindustrien bliri stimulert til å legge om. SV går inn for rask utredning av
lignende avgifter på ikke-fossile klimautslipp.
736-762 tillegg
Nytt kulepunkt:
Ha en klimalov som fører til hensiktsmessige rapporterings- og styringsmekanismer mellom Storting
og regjering på klimaområdet, inkludert sektorvise karbonbudsjetter og rapportering om
klimaeffekten av statsbudsjettet
737-740 Endring
"Ha en politisk styrt og planmessig avvikling av norsk olje og gass produksjon. SV går mot nye
konsekvensutredninger og konsesjonsrunder. SV går på kort sikt inn for full stans i all leting, stans i
all utbygging av felt som ikke er satt i drift. Den reduksjon i investeringer og arbeidsplasser som
dette medfører må oppveies av en aktiv offentlig jobbskapingspolitikk. Forsert bygging av
høyhastighetstog er et av flere eksempler på prosjekter som både skaper arbeidsplasser, reduserer
klimautslipp og gjøre det mulig å ta hele landet i bruk på en bærekraftig måte."
sv.no
[email protected]
19
Erstatt: "At Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige
generasjoner. SV går mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder, før man har avklart hvor
stor del av det gjenværende karbonbudsjettet innenfor Paris-avtalen som er Norges rettmessige
andel".
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
111 Hustveit
737-740 Endring
112 Heikki Eidsvoll Holmås
740 endring
"rettmessige" erstattes av "rimelige": "…innenfor Paris-avtalen som er Norges rimelige andel."
740 Tillegg
"Verden har allerede funnet mer fossile ressurser enn vi tåler å hente ut om vi skal unngå
ødeleggende klimaendringer. SV vil derfor si nei til all ny tildeling av letearealer til oljeindustrien."
113 Heikki Eidsvoll Holmås
114 Anders Ekeland
747-748 Endring
Med: "At Norge skal la olje og gass bli liggende til beste for klima og i respekt for framtidige
generasjoner. SV går mot utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder. Norge må arbeidet for
raskest mulig utfasing av de resterende feltene."
CO2-fangst må bare iverksettes når karbonavgiften er blitt så høy at bruk av fossilt brensel med
fangst og lagring er profitabelt. Det må stilles meget strenge krav til lagringssikkerhet - på linje med
atomavfall. I praksis vil dette bety at det er først når en har funnet en bærekraftig anvendelse av
CO2 (plast/karbonfiber el.) at karbonfangst er en teknologi å satse på.
750 Tillegg
Tillegg til kulepunkt: Den mest sosialt rettferdige og ubyråkratiske måten å øke grønne avgifter på
er å innføre karbonavgift til fordeling. Det vil gi en pris på karbon for alle næringer - og dermed
unngå "perverse" tilpasninger pga. ulike karbonpriser. Systemets enkelhet er viktig for å gjøre
klimapolitikken enkel, forståelig og dermed demokratisk.
116 Anders Ekeland
751 Tillegg
SV foreslår at CO-avgiften starte på et nivå som tilsvarer 5 kr. per liter bensin og øker forutsigbart
med samme beløp hvert år i hver Stortingsvalgperiode og blir dermed et viktig tema i
Stortingsvalgkampen.
117 Ottar Michelsen
751 Tillegg
"Gradvis øke CO2-avgiften og vurdere å erstatte denne med en karbonavgift til fordeling"
115 Anders Ekeland
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
20
118 Anders Ekeland
760 Endring
Ved innføring av grønne avgifter som monner vil det være nødvendig å innføre "karbonvernetoll"
for at næringer som betaler avgift på karbon ikke skal få dramatisk forverret sin
konkurransesituasjon. Tilsvarende må næringer som eksporterer få refusjon for karbonavgift ved
salg til land som ikke har et karbonavgiftssystem på tilsvarende nivå for ikke å få forverret sin
konkurransesituasjon.
119 Heikki Eidsvoll Holmås
762 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"Innføre totalforbud mot bruk av alle fossile kilder til oppvarming av bygg og fjernvarme."
762 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"Ta forurensingsloven mer aktivt i bruk ved å målrettet pålegge reduserte klimagassutslipp og bruk
av beste tilgjengelige teknologi."
120 Heikki Eidsvoll Holmås
121 Håvard Kristiansen
122 Anders Ekeland
123 Finn-Egil Elster
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
767-768
og 777779 Strykning
Stryke setninger om lyntog.
773 Endring
SV vil først og fremst prioritere høyhastighetstog til Tromsø og ny Sørlandsbane til Stavanger.
Deretter Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stockholm og Oslo-København. SV mener at det er
fullt mulig å ha "trøkk" på mange strekninger samtidig. SV mener at en må lære av blant annet Kina
når det gjelder å bygge hh-tog "på stolper". Det gjør at folk og fe kan gå "under toget", krever
mindre areal og gjør det lettere å få industrielle stordriftsfordeler i produksjonen av banelegemet.
Betongelementene kan produseres og dermed skape arbeidsplasser i hele landet og dermed bli et
viktig distriktspolitisk virkemiddel.
775 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- At jernbanen også skal være en av bærebjelkene i lokaltrafikken i de største byområdene. I Oslo
må kapasiteten økes med en ny jernbanetunnel gjennom byen. SV vil prioritere denne.
sv.no
[email protected]
21
775 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Planlegge og starte byggingen av ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Ny tunnel vil kunne øke antall
avganger på alle toglinjene til og fra Oslo, bidra til å flytte mer gods fra vei til bane og kutte
utslippene av klimagasser.
777 Tillegg
Etter: "Planlegge..."
Legg til: "og starte ut byggingen av"
Slik at punktet blir: "-Planlegge og starte ut byggingen av lyntog mellom de store byene (…)"
126 Nord-Trøndelag
777 Tillegg
Nytt kulepunkt mellom 776 og 777:
- Bruke deler av oljefondet til å bygge en effektiv og hurtig jernbane i hele landet. Bruken av
oljefondet til dette formål er ekstraordinær, tidsbegrenset og nødvendig
127 Nordland SV
781 Tillegg
Sett inn: ... jernbane fra Fauske til Tromsø
Slik at punktet blir: "… SV vil starte planlegging av jernbane fra Fauske til Tromsø."
Nicholas Wilkinson
(Akershus) og Kari
124 Elisabeth Kaski (Oslo)
125 SU Sentralstyre
128 Åmot SV
788-789 Tillegg
Tillegg:" Rørosbanen er spesielt aktuell for elektrifisering, på grunn av mengden godstransport
gjennom Østerdalen"
129 Nordland SV
789 Tillegg
På grunn av sin lengde skal Nordlandsbanen ha høy prioritet.
130 SU Sentralstyre
791 Endre
Erstatt "slå sammen NSB og Bane Nor" med "Samle alle selskaper som driver med jernbanedrift og
vedlikehold"
131 Eirik Lindebjerg
132 Silje Salomonsen
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
804-865 Tillegg
806 Endring
Nytt kulepunkt:
Ha et forbud mot bruk og frakt av tungolje langs norskekysten, og arbeide for et internasjonalt
forbud mot bruk og frakt av tungolje i Arktiske farvann
Endre "biler" til "nye privatbiler og lette varebiler" .. (forøvrig er 9 av 10 innen 2021 et urealistisk
mål)
sv.no
[email protected]
22
133 Ottar Michelsen
134 Anders Ekeland
135 Sandnes SV
136 Møre og Romsdal SV
Kari Elisabeth Kaski
(Oslo) og Nicholas
137 Wilkinson (Akershus)
138 Ottar Michelsen
139 Norddal SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
806 Endring
Bytt årstallet til 2020 slik at det står samme årstall som i linje 801. Joda, det er en nyanseforskjell,
men hva skal vi svare - er det innen 2020 eller 2021?
808 Tillegg
Nytt kulepunkt etter 808 - før 809
”- Etterhvert som andelen utslippsfrie kjøretøy øker må subsidier og fordeler for disse fases ut
samtidig som skattlegging og begrensninger legges på fossilbilen og bruken av den.
Tommelfingerregelen må være at et nullutslippskjøretøy alltid koster halvparten av et fossilkjøretøy
i innkjøp og at nullutslippskjøretøy alltid er begunstiget når det gjelder parkering, bompenger,
kjøring i bussfelt, kjøring i bysentra i forhold til fossilbilen. Norge er - og må forbli - et "elbilfyrtårn".
Vi må vise at et moderne velferdssamfunn ikke er avhengig av fossilbilen. Hvis vi ikke gjør det vil de
folkerike utviklingslandene også ende opp med en fossilbiltetthet som vår - og det er ensbetydende
med klimakatastrofe. Eksempelets makt er den enste makt som kan stanse dette.”
810-811 Strykning
Stryke siste del av setningen: ”og som på sikt legger til rette for mer bruk av førerløs teknologi.”
826 Tillegg
Staten må ta større ansvar for bygging av gang- og sykkelveier langs Nasjonale turistveier
829 Tillegg
Sikre byggingen av ny T-banetunnel i Oslo. Ny tunnel vil gi mange flere avganger på T-banen og
bidra til å kutte klimagassutslippene i hovedstadsområdet. SV vil at 70 % av kostnadene skal betales
av staten, mot at Oslo og Akershus forplikter seg til å redusere biltrafikken.
829-830 Endring
Sikre at all vekst i persontrafikk i byer og tettsteder skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
Veiprosjekter som motvirker dette skal ikke gjennomføres.
(Begrunnelse - mer positivt vinklet)
837-839 Endring
Prioritere trygge veier og bedre fergetilbud i distriktene. Rassikring, vedlikehold, sikkerhet, to
kjørefelt i hele riksveinettet, gang- og sykkelstier langs nasjonale turistveier og bedre fergetilbud
skal prioriteres framfor store prestisjeprosjekt.
sv.no
[email protected]
23
140 Ottar Michelsen
141 Sandnes SV
142 Rana SV
143 Nordre Aker SV
144 Åmot SV
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
145 Hustveit
146 Eirik Lindebjerg
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
839 Tillegg
Avvikle Nye Veier (tillegg til eksisterende kulepunkt)
842 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"-Si nei til ferjefri firefelts E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Biltrafikken må reduseres.
Godstransport må over på sjø og bane. Ferjesambanda må styrkes."
845 Endring
"- Ivareta kortbanenett og stamlufthavner for fly i distrikter der tog ikke er et alternativ og
avstandene er lange."
860-861 Strykning
"og bruke statens økte inntekter til å finansiere kortbanenettet i Norge"
862 Endring
Første setning endres til: "Bruke annengenerasjons biodrivstoff i en overgangsfase."
865 Tillegg
Legg til på slutten av kulepunktet: "Biodriftoffet må ikke importeres fra områder med store
folkerettslige konflikter rundt bruk at landarealet."
873-919 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Opprette et nettverk av marine verneområder i Arktis og arbeide for at iskantsonen i hele Arktis får
internasjonal beskyttelser fra all industriell virksomhet
sv.no
[email protected]
24
147 Åmot SV
880-882 Endring
Nytt kulepunkt i stedet for 880-882:
”. Sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i samarbeid med Sverige
Bruk av utmarka til miljøvennlig kjøttproduksjon, og større selvforsyningsgrad er svært viktig. Økt
rovdyrbelastning og dermed opphør av utmarksbeiting truer artsmangfoldet. Å beite på innmark er
verken økonomisk eller miljømessig forsvarlig, så nedlegging er resultatet. Frykt og usikkerhet har
forringet livskvaliteten. SV tar dette på alvor. Det må tilbys støtte til omstilling i områder hvor
storsamfunnet velger å ha rovdyrsoner. Det må også bevilges nok til forebyggende og
konfliktdempende tiltak der utmarksbeiting er mulig. Hvis ordningen med ulvesone skal
opprettholdes, må forvaltningen være
enkel og entydig. Levedyktige bestander av de fire store rovdyrene må sikres i samarbeid med
svenske myndigheter, men ikke økes. Uttak av rovdyr skal skje effektivt og raskt. I sør- samiske
reinbeiteområder skal reinen alltid ha fortrinn foran rovdyrene.”
• Sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. Samtidig vil vi i prioritere
konfliktdempende tiltak for å ivareta beitenæringen. Vi vil ta i bruk forebyggende støtteordninger.
Dissens 2
883
148 Nordre Aker SV
894-895 Endring
DISSENS 2: Et mindretall på 5 bestående av Astrid Tove Olsen, Ådne Naper, Hilde Mari Bjørke, Siv
Furunes og Marius Jøsevold ønsker å erstatte punktet over med følgende punkt:
• Opprettholde dagens ulvesone og bestandsmål. Vi vil sikre gode vilkår for miljøvennlig landbruk
og beitedyr. Bestandene av de fire store rovdyrene skal ikke økes, og uttak av rovdyr skal skje
effektivt og raskt. I sør-samiske reinbeiteområder skal reinen alltid ha fortrinn foran rovdyrene.
"…skjøtsel, og utnevne arter i kulturlandskapet til prioriterte arter" endres til "...skjøtsel. Videre vil
SV utnevne nye arter i kulturlandskapet til prioriterte arter."
149 Sandnes SV
904 Tillegg
Preikestolen nasjonalpark skal prioriteres.
150 Torgeir Strøm
923 Tillegg
Vi ser at utenlandsk kapital kjøper seg opp innafor vindkraft og småkraft. SV vil derfor innføre
hjemfallsretten på vindkraftverk og småkraftverk.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
25
151 Audun Tysnes
152 Volda SV
925 Tillegg
935-942 Endring
Nytt kulepunkt:
-Innføre fradrag for investeringer på 58 % i vannkraftbransjen, på lik linje med fradrag for
investeringer i olje- og gassbransjen. Dermed sikrer man et nøytralt skattesystem for vannkraft,
som i samspill med vern og reguleringer sørger for at utbygging og oppgradering av vannkraft skjer
når det er naturmessig og økonomisk fornuftig.
Endring av forslag og dissens:
Verne naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer. Det er nødvendig å bygge ut ny
fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer. Men siden vann- og
vindkraftutbygging ofte fører til store endringer og skade på naturen må naturverdier prioriteres
først.
• Sikre naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer. SV mener det er riktig å bygge ut
ny fornybar energi og øke overføringskapasiteten i norske kraftlinjer.
937
DISSENS 3: Et mindretall på 8 bestående av Gina Barstad, Gülay Kutal, Vibeke Johnsen, Rannveig
Kvifte Andresen, Marie-Theres Helgestad Kolnes, Sigve Romslo, Ingrid Fiskaa og Marthe Hammer vil
erstatte punktet over med følgende punkt:
• Sikre naturverdier ved kraftutbygging og utbygging av kraftlinjer Storstilte vannkraftutbygginger
og vindkraftutbygging fører ofte til store endringer og skader på naturen.
153 Namsos SV
957 Tillegg
"…eierskap i Statkraft, og framtidig offentlig eierskap ved å innføre hjemfall på konsesjoner gitt for
produksjon av fornybar energi som vindkraft og småkraftverk. Vi vil trygge..."
og framtidige offentlig eierskap ved å Innføre hjemfall på konsesjoner gitt for produksjon av
fornybarenergi som vindkraft og småkraftverk.
154 Heikki Eidsvoll Holmås
969 Tillegg
"…solenergi, bølgekraft og havvind, gjennom å etablere forutsigbare støtteregimer."
Dissens 3
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
26
155 Ottar Michelsen
156 Anette Viken
974-975 Tillegg
Legge til "samiske interesser": "... For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser aller
viktigst når vi skal... "
974-976 Endring
Ta bort siste setning og bytte ut "aller viktigst" i andre setning med "og reindrift viktigst":
"Stille krav ved utbygging av vindkraft på land. For SV er hensynet til naturmangfold og reindrift
viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi skal ha. "
Endre fra: "Gå i mot gasskraft uten CO2-håndtering. Det må ikke tillatesbygging av gasskraftverk
uten COs-håndtering og eksisterendegasskraftverk må renses."
Oda Sofie Heien Larsen,
Aila Kamaly, Helga
157 Hustveit
977-978 Endring
Endre til: "Gi i mot gasskraft. Det må ikke bygges nye gasskraftverk og eksisterende gasskraft må
renses eller legges ned."
979 Legge til
Endre fra "Jobbe for å stenge atomkraftverk i Norges nærområder. Norge må være en pådriver for
arbeidet med å rydde opp i atomavfall. SV arbeider for en styrt avvikling av reaktoren i Halden." til
"Jobbe for å stenge atomkraftverk i Norges nærområder. Norge må være en pådriver for arbeidet
med å rydde opp i atomavfall, og snarlig iverksette planer for langtidslagring av Norges atomavfall.
SV arbeider for en styrt avvikling av reaktoren i Halden."
159 Alf Holmelid
982 - 990 Endring
• Vannkraften er en fornybar ressurs som må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil
energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår.
Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for eventuelle
ytterligere mellomlandsforbindelser. Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling,
arbeidsplasser og muligheten for utfasing av fossil energi i Norge.
• Ordningen med salg av opprinnelsesgarantier for norsk vannkraft uten kobling til kraftomsetning,
bør avvikles.
160 Sandnes SV
982-990 Endring
158 Frode Ersfjord
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Foreslår å slå sammen kulepunktene i linje 982 og 987.
sv.no
[email protected]
27
• Prioritere energi til kraftkrevende og grønn industri i Norge framfor nye kraftkabler til utlandet.
Dissens 4
984
Oda Sofie Heien Larsen,
Aila Kamaly, Helga
161 Hustveit
162 Nordre Aker SV
DISSENS 4: Et mindretall på syv bestående av Audun Lysbakken, Snorre Valen, Akhtar Chaudry, Kari
Elisabeth Kaski, Sunniva Holmås Eidsvoll, Leif Christensen og Marie-Theres Helgestad Kolnes vil
erstatte punktet over med følgende punkt:
• Kreve statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for å kunne gå inn for å bygge
ytterligere mellomlandsforbindelser for kraft. Nye kabelprosjekter må veies opp mot industriens
behov, muligheten for utfasing av fossil energibruk i Norge og norske arbeidsplasser i industrien.
Endre fra: "miljøvennlig produksjon og større gjenbruk."
997 Endring
Endre til: "miljøvennlig produksjon, mindre forbruk og større gjenbruk"
999 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Redusere forbruket og endre forbruksmønsteret i en miljøvennlig retning. Dette
skal skje ved hjelp av ny teknologi, gjennom at det blir enklest og billigst å gjøre miljøriktige kjøp og
stimulering via miljøsmart avgiftspolitikk. "
Legg til på slutten av kulepunktet om "redusere kjøttforbruket i Norge":
Aila Kamaly, Oda Sofie
163 Heien Larsen
1012 Tillegg
Økte krav til dyrevelferd og norskprodusert dyrefôr vil også sette en naturlig grense for
kjøttproduksjonen og gi fortrinn til de husdyrslagene som utnytter grovfôr- og beitearealene best.
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
164 Hustbeit
1015 Stryk
stryk: "behov for bedriftenes inntjening"
165 Volda SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
10251028 Tillegg
Vi vil forby plastposer, engangsbestikk i plast samt plastgranulat på kunstgressbaner.
sv.no
[email protected]
28
166 Sandnes SV
1027 Tillegg
Tillegg før siste setning:
Vi vil begrense plastforurensing ved å innføre regelverk som hindrer spredning av mikroplast fra
kunstgressbaner, og forby bruk av plastarmering i forbindelse med vegbygging.
167 Ingrid Opedal
1028 Tillegg
SV vil vurdere forbud mot plastposer slik det blant anna er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og
flere land i Afrika.
168 Gudrun Refstrup
1028 Tillegg
SV vil vurdere forbud mot plastposer slik det blant anna er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og
flere land i Afrika.
169 Silje Salomonsen
1028 Tillegg
… fra bildekk, kunstgressbaner og båtmaling.
170 Møre og Romsdal SV
1028 Tillegg
Styrke arbeidet mot marin forsøpling, bl.a. gjennom Hold Norge rent og Skjærgårdstjenesten, og å
utvide Skjærgårdstjenesten til å gjelde hele kysten.
1032 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Styrke kunnskapen om miljøgifter og stanse utslippene av farlige miljøgifter. Vi
bruker og sprer svært mange farlige miljøgifter gjennom hverdagsprodukter som barneleker, klær
og mye annet. Forskning og rådgivning om slike stoffer må styrkes og forbrukerinformasjon økes,
slik at spredning av farlige miljøgifter snarest mulig fases ut."
Firdawsa Ahmed og
172 Marian Hussein
1032 Endring
Forby og erstatt den fossile plasten. SV vil ha bedre ordninger for å utvikle og ta i bruk fornybar og
nedbrytbar plast. Vi skal også samarbeide med næringslivet for å redusere plastemballasje.
173 Astrid Tove Olsen
1033 Endring
nedbrytbar emballasje (stryk plast) som ikke skader miljøet.
174 Ottar Michelsen
1033 Tillegg
Tillegg (til eksisterende punkt):
Bruk av ikke nedbrytbar plast skal opphøre innen 2020.
175 Silje Salomonsen
1034 Endring
Styrke innsatsen for å rydde opp forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner.(Det heter ikke
giftopprydding.)
171 Nordre Aker SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
29
176 Silje Salomonsen
1036 Strykning
Punktet strykes. Vrakpant på båter er allerede vedtatt innført i 2017.
Geir Madsen, Hordaland
177 SV
1036 Endring
Panteordning for fritidsbåter. Utrangerte båter skal destrueres og resirkuleres på godkjent mottak
178 Silje Salomonsen
1037 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Forby miljøgifter på prioritetslisten innen 2020.
Oppvekst og kunnskap
1038
179 Nord-Trøndelag SV
1041 Tillegg
(Fra punktum) For å oppnå dette er det viktig at det settes inn tidlig innsats overfor barn og unge
som har utfordringer i barnehage og skole.
180 Nord-Trøndelag SV
1055 Tillegg
Det er viktig at det settes inn tidlig innsats overfor barn som har utfordringer i barnehagen.
181 Nordre Aker SV
1057 Endring
Erstatt "voksne" med "andre ansatte": "Ha flere barnehagelærere og andre ansatte."
182 Ottar Michelsen
1057 Tillegg
Ha flere barnehagelærere og -andre- voksne. (resten av punktet beholdes, barnehagelærere er også
voksne...)
1060 Endring
Ny setning i linje 1060 etter 25 % fagarbeidere:
Alle assistenter skal ha minimum en ukes opplæring småbarns utvikling, tilknytning og behov for
trygghet og omsorg.
1063 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre spesialpedagogisk kompetanse i alle barnehager.
183 Vestfold SV
Firdawsa Ahmed og
184 Marian Hussein
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
30
185 Anette Viken
186 Ottar Michelsen
10661067 Strykning
1076-77 Endring
Stryke setningen.
Presisering. Siste setning bør endres:
«-Arbeide for løpende opptak og i første omgang inkludere til og med desemberbarna»
Firdawsa Ahmed og
187 Marian Hussein
1083 Tillegg
Tillegg etter fagarbeidere: "og assistenter.": "…å rekruttere og beholde barnehagelærere,
fagarbeidere og assistenter i barnehagene."
188 Hordaland SV
1087 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Ha seksuallundervisning inn i barnehagen - «en barndom uten vold»
1087 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Øke barnehagelæreren og andre barnehageansatte sin kompetanse på traumer. Vi vil styrke deres
kunnskap om det å være på flukt, hvordan håndtere barn som er traumatisert fra krig og flukt.
190 Hordaland SV
1087 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Barnehageplass for alle. Dette skal inkludere barn uten oppholdstillatelse og barn av irregulære
immigranter. Alle barn skal ha et likeverdig tilbud om barnehageplass.
191 Hordaland SV
1087 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Vil gjøre barnehageloven og rammeplanen for barnehager religions- og livssynsnøytral.
1087 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre at barnehager med barn med nedsatte funksjonsevner får ekstra tilskudd som følger baret og
dets behov og ikke etter antall barn eller barnehagen.
189 Hordaland SV
Firdawsa Ahmed og
192 Marian Hussein
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
31
Firdawsa Ahmed og
193 Marian Hussein
1087 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre god språkstimulering for barn som er nye i Norge ved å ta i bruk morsmålgrupper/stimulering
i barnehagen.
194 Thomas Tallaksen
10921093 Endring
Endre: "Den viktigste ressursen..." til "For å sikre læreren nok tid med den enkelte elev, trengs det
flere lærere og mer støttepersonale som frigir tid til undervisning. "
195 Ingrid Fiskaa
11011103 Endring
Erstatt setninga med "Både i flere lærere, slik at det blir mer tid til oppfølging av hvert enkelt barn,
og tilrettelegging for mer aktiv læring, praktisk-estetiske fag og øving som alle barn kan få utbytte
av."
Stryke ... og mindre klasser
196 Møre og Romsdal SV
197 Barbro Rønning
1107 Strykning
11071143 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"-Øke status og rekrutteringene til læreryrkene, gjennom gode lønns og arbeidsvillkår og sikre
kvalitet og fornying av lærerutdanningen med hensyn på multimodale kunnskapsformer og kritisk
demokratisk kompetanse."
198 Åmot SV
1111 Endring
Første setning endres til: "Fjerne det meste av tester og målinger i skolen"
199 Ingrid Fiskaa
1111 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Utsette skolestart med ett år. Barn skal få lov til å være barn lenger. Det ligger mye
god læring i lek, og dette vil bedre ivaretas i barnehagen."
200 Ingrid Fiskaa
1111 Tillegg
Nytt kulepunkt: "Ha mer praksis og mindre teori. SV vil gå gjennom timetallet i grunnskolen med
mål om å erstatte utprega teoritimer med mer praktiske fag og timer."
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
32
• Fjerne test- og målehysteriet i skolen. SV vil endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har
ført til ensrettet og teoritung undervisning. Stadig flere målinger fremmer prestasjonspress framfor
faktiske prestasjoner og mestring, og bidrar til et snevert syn på kunnskap.
Dissens 5
201 Axel Nerdrum
1115
DISSENS 5: Et mindretall på to bestående av Marie-Theres Helgestad Kolnes og Siv Furunes ønsker å
erstatte punktet over med følgende punkt:
• Endre kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) som har ført til ensrettet og teoritung undervisning, til
et kvalitetsutviklingssystem. Stadig flere målinger fremmer prestasjonspress framfor faktiske
prestasjoner og mestring, og bidrar til et snevert syn på kunnskap. SV ønsker færre prøver og ikke
prøver som måler og rangerer, men læringsstøttende prøver som hjelper læreren i sitt arbeid med
den enkelte elev.
1122 Strykning
Strykning
Stryke setninga "Alle skoler i Norge skal være dysleksi- og dyskalkulivennlige".
202 Alna SV
11301131 Strykning
Grunngiving: Står allereie på lj. 1169, passar betre der.
203 Thomas Tallaksen
1140 Tillegg
Styrke samarbeidet mellom skole og SFO, som et første skritt mot heldagsskolen.
204 Thomas Tallaksen
1140 Tillegg
Forsvare lekens plass i skolen og i SFO. Leken har stor betydning for barns sosiale og fysiske
utvikling og er en av de viktigste arenaene for læring.
205 Alna SV
1140 Tillegg
Sette inn etter SFO: "ved å innføre en nasjonal makspris".
206 Alna SV
1140 Endring
Erstatte "gratis" med "overflødig ved at det innføres en lengre, mer variert skoledag".
207 Åmot SV
1140 Tillegg
Tillegg til setningen: "...., inntil en heldagsskole er på plass"
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
33
208 Akershus SV
209 Nord-Trøndelag SV
1143 Tillegg
Gjennomføre forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer til erstatning for dagens
eksamen.
1147 Tillegg
For å oppnå dette er det viktig å ha økt fokus på tidlig innsats overfor barn som har utfordringer i
skolehverdagen.
11511152 Strykning
Foreslår å stryke setningen: ”Forsvare dagens privatskolelov, som bare åpner for ikke-kommersielle
alternativer til den offentlige skolen.”
11541155 Endring
Erstatt "Når det gjelder godkjenning av nye religiøse skoler skal det føres en restriktiv politikk
innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser." med "SV vil sette en stans for
religiøse privatskoler, og samtidig jobbe for en omstilling av de allerede eksisterende religiøse
privatskolene."
212 Anette Viken
11721177 Endring
Bytt ut første setning med "Sikre den oppvoksende generasjon et positivt forhold til nynorsk." Stryk
andre setning. Behold tredje setning. Legg til tre nye setninger etter tredje setning: "Gjennom
eksponering for god nynorsk litteratur og grunnleggende grammatikk, skal norske barn og ungdom
med bokmål som hovedmål lære om denne viktige delen av norsk historie og kultur. Vurdering skal
skje som en integrert del av norskfaget. Egen karakter i sidemål virker mot sin hensikt og bidrar til å
gi nynorsk et ufortjent dårlig rykte." Behold nest siste setning. Stryk siste setning.
213 Hordaland SV
11881189 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-La flere lære tegnspråk ved å innføre tegnspråk som valgfag og fremmedspråk i ungdomsskolen.
214 Hordaland SV
1195 Tillegg
Ta all religionsutøving ut av skolen. Den er en felles arena hvor barn og unge skal møtes uavhengig
av bakgrunn, religionsutøving skal foregå utenom skoletiden.
1195 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- Styrke skole hjem samarbeidet, alle skoler skal tilby og innkalle til en samtale med foreldrene ved
inntak av nye elever.
210 Sandnes SV
211 SU Sentralstyre
Firdawsa Ahmed og
215 Marian Hussein
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
34
Firdawsa Ahmed og
216 Marian Hussein
1196 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre at elever med behov og vedtak på spesialpedagogisk behov får dekket deres behov for
tilrettelagt undervisning av kompetente ansatte med riktig kompetanse.
Nytt avsnitt til brødtekst:
Ungdom tar et viktig valg for resten av livet når de velger videregående opplæring. Selv om det er
kostbart når elever bytter utdanningsprogram, koster det den enkelte elev og samfunnet langt mer
at så mange ungdommer ender opp uten fagbrev eller studiekompetanse. SV vil derfor bruke mer
ressurser på god rådgivning, oppfølging og bedre muligheter for å ta eksamener som mangler for å
få studiekompetanse. Det må tas høyde for at mange elever trenger litt ekstra tid på å fullføre sitt
løp, eller alternative veier til kompetanse. Den kommunale og fylkeskommunale
rådgivningstjenesten må samordnes bedre. Hvert fylke må ha en sentral rådgivningstjeneste med
spesielt ansvar for å rådgi elever og tidligere elever som mangler generell studiekompetanse eller
fagbrev.
Ingrid Marie Sylte
Isachsen (Sør-Trøndelag
SV) og Snorre Valen
217 (Sentralstyret)
218 Sandnes SV
Firdawsa Ahmed og
219 Marian Hussein
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1203 og
1262 Tillegg
12151216 Strykning
1223 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- Prisdifferansiere privatisteksamen. At privatisteksamen gjøres billigere for elever som trenger å ta
eksamen for å ha godkjent studiekompetanse, enn for elever som kun vil forbedre karakterer.
Foreslår å stryke setningen: ”Forsvare dagens privatskolelov, som bare åpner for ikke-kommersielle
alternativer til den offentlige skolen.”
Nytt kulepunkt etter 1223:
- Fjerne NAV saksbehandlere fra de videregående skolene og styrke elev oppfølgingstjenesten ved
alle skoler. kommunen må sikre tilgang på flere faggrupper innen elev oppfølgingstjenesten.
sv.no
[email protected]
35
Firdawsa Ahmed og
220 Marian Hussein
1234 Tillegg
Tillegg etter statped: "og habiliteringstjenesten der det er behov."
221 Akershus SV
1237 Tillegg
Mange elever sliter med "læringsproblemer (f.eks. dysleksi) og/eller"
222 Jan Arild Jakobsen
1251 Endring
Innføre lovfestet rett til læreplass til alle og ...
223 Sandnes SV
12511254 Endring
Foreslår at punktet erstattes i sin helhet med "Øke lærlingetilskuddet."
224 SU Sentralstyre
1257 Endre
Erstatt "Fremme aktive lærlingplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester." med
"Lovfeste rett til lærlingplass og fremme aktive lærlingplasser gjennom offentlig innkjøp av varer og
tjenester."
225 Hans Olav Lahlum
1262 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- "Oppmuntre flere videregående skoler til å starte undervisningen ni eller halv ti"
1262
• Fjerne dagens fraværsgrense.
DISSENS 6: Et mindretall på tre bestående av Gina Barstad, Astrid Kjelsnes og Sunniva Holmås
Eidsvoll vil fjerne «dagens» i punktet over.
1263 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre sikre mangfold og flerkulturell kompetanse hos alle ansatte på skolen.
227 Nordre Aker SV
1281 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- Styrke forskningsbasert undervisning. En god undervisning må være forskningsbasert. I dag
svekkes denne koplingen, da stadig færre gis reelle muligheter til forskning. SV vil bidra til å styrke
denne koplingen.
228 Ingrid Fiskaa
1297 Endring
Endra til "Rektor skal som hovedregel velges, ikke ansettes."
Dissens 6
Firdawsa Ahmed og
226 Marian Hussein
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
36
229 Axel Nerdrum
12971300 Endring
- Demokratisere styringen av universitet og høyskoler. Dagens stenderforsamlingsmodell for valg av
rektor skal erstattes av demokratiske valg der alle stemmer teller likt. Valg av ledere på lavere nivå
og partssammensatte organer skal gjeninnføres. Eksterne styremedlemmer skal velges fra et langt
bredere sjikt av samfunnet enn i dag.
Ingrid Fiskaa og Mali
230 Steiro Tronsmoen
13041306 Endring
Erstatt punktet med "Gjøre et femårig masterstudium til en mulighet, men ikke obligatorisk i
lærerutdanninga. SV vil innføre en nasjonal mentorordning som gir...." (resten slik det står)
231 Parabaran Rajalingam
1306 Tillegg
232 SU Sentralstyre
13191320 Endre
Nytt kulepunkt:
-Sette krav om master utdanning for sykepleieledere.
Erstatt:
3500 nye studentboliger
Med:
5000 nye studentboliger
233 Ørsta SV
1326 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Stimulere til betre kjønnsbalanse i utdanningane. SV vil vurdere virkemiddel som kvotering i
utdanningar med særleg skeiv kjønnsfordeling.
234 Hordaland SV
1326 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Åpne opp for kvotering av menn i profesjonsfag der menn er klart underrepresentert.
235 Karlsøy SV
1326 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- Gi et kvalitetsløft for helsefagene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav for utdanningene.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
37
236 Axel Nerdrum
Firdawsa Ahmed og
237 Marian Hussein
238 Nordre Aker SV
1326 Tillegg
Nytt kulepunkt:
• Sikre studenters rettsikkerhet. Alle studenter skal ha tilgang på studentombud, både ved
offentlige og private institusjoner. Det skal lages en læringsmiljølov for studenter, tilsvarende
arbeidsmiljøloven som blant annet skal gi studenter vern mot gjengjeldelse.
1326 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Innføre en nasjonal utdanningstandard som sikrer mangfold og flerkulturell kompetanse i alle
utdanningsløp.
1362 Tillegg
Nytt kulepunkt:
- Sørge for bredden i forskningen. Det er en økende tendens at forskningsinnsatsen konsentreres i
miljøer med høy kvalitet, men som er svært spesialiserte. Dette etterlater store hull i kunnskapen
som samfunnet etterspør, og svekker også undervisningen. SV vil sørge for at underskogen av
forskere, og som også har høy kvalitet, får reelle muligheter til forskningsaktiviteter.
239 Vestfold SV
13681369 Endring
240 Karlsøy SV
1374 Tillegg
241 Frogn SV
13871388 Endring
242 Frogn SV
1390 Tillegg
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
At offentlig finansierte forsknings- og utviklingsresultater skal publiseres åpent tilgjengelig
Nytt kulepunkt:
- vil legge til rette for mer forskning innen kommunal sektor.
Styrke og utvikle voksenopplæring. Alle voksne skal ha et likeverdig tilbud til opplæring.......
Nytt kulepunkt:
-Pensjonister og arbeidsledige må få opplæring i digitale løsninger og bruk av PC.
sv.no
[email protected]
38
Feminisme - for frihet og
likestilling
243 Ingrid Hødnebø
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1407
14081419 Endring
SV er et feministisk parti. Likestilling innebærer større frihet for alle. Samfunnet er preget av sterke
normer knyttet til kjønn og seksualitet, noe som fører til skjevfordeling av makt i samfunnet. Dette
resulterer i ulike forutsetninger for kvinner og menn. Vi har en stolt likestillingshistorie i Norge, og
innsatsen for kvinners stilling i samfunnet har gjort at Norge ofte blir sett på som et forbilde for
andre land. Vi har fortsatt ikke oppnådd full kvinnefrigjøring i Norge. Kvinner tjener mindre enn
menn, mange kvinner jobber ufrivillig deltid, flere kvinnedominerte yrker er utsatt for
kommersialisering og dårligere lønnsvilkår, pappapermisjonstiden er blitt kortere, og
kontantstøtten betaler folk for ikke å jobbe. SV står i front for en likestillingspolitikk som fremmer
full kvinnefrigjøring, og som ser ulike diskrimineringsgrunnlag i sammenheng. I dette ligger også å
synliggjøre og bekjempe alle former for diskriminering, undertrykkelse og maktforskjeller mellom
menn og kvinner. Menns vold mot kvinner er et hinder for et likestilt samfunn mellom kvinner og
menn.
sv.no
[email protected]
39
Tillegg, nytt avsnitt. Det som står i parentesen kan eventuelt strykes og erstattes av «Les mer i
arbeidslivskapitlet»:
244 Kvinnepolitisk utvalg
1419 Tillegg
Økonomisk selvstendighet er grunnleggende for SVs feminisme, en forutsetning for like muligheter i
samfunnet og likestilling, og er fundamentalt for reell kvinnefrigjøring. Det er en forutsetning for å
leve med den du ønsker, skille seg fra en voldelig partner og ta hånd om dine barn om man skulle
bli alene. SV kjemper for en feminisme som tar kampen for et godt arbeidsliv, der kvinner kan delta
i arbeidslivet på lik linje med menn. (Kampen for hele og faste stillinger, lik lønn for likt arbeid, en
anstendig pensjon og kortere normalarbeidsdag med 6-timers normalarbeidsdag med full
lønnskompensasjon som mål, er viktig. Likeså rett til barnehageplass fra ettårsalderen, lang nok
fødselspermisjon for mor, pappapermisjon for far og muligheter for fri når barnet er syk.
Likelønnsproblemene er ulike for ulike grupper i arbeidslivet, derfor må det arbeides med likelønn
gjennom bruk av en rekke virkemidler. Det offentlige som arbeidsgiver, må være pådriver og gå
foran, lokalt og sentralt. Rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor må utvides – en statlig
likelønnspott over år er nødvendig. )
245 Ingrid Fiskaa
1419 Endring
Endra overskrifta fra "God informasjon og gode rettigheter" til "Kjønn, kropp og seksualitet"
246 Åshild Tungen
1428 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16.svangerskapsuke.
247 SU Sentralstyre
1429 Tillegg
Legge til nytt kulepunkt etter kulepunkt 1:
Å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke.
248 Hordaland SV
1431 Endring
Endre fra ”både jenter og gutter” til ”alle elever”: "Alle elever må få tidlig og god opplæring i skolen
om grensesetting."
249 Åmot SV
1435 Endring
"For jenter" tas ut: "Ha selvforsvarskurs i skolen"
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
40
250 Snorre Valen
Kvinnepolitisk utvalg og
251 lhbt-nettverket
Kvinnepolitisk utvalg og
252 lhbt-nettverket
Kvinnepolitisk utvalg og
253 lhbt-nettverket
254 KPU
255 SU Sentralstyre
Sør-Trøndelag
256 Kvinnepolitiske Utvalg
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1437 1439 Endring
At bruk av surrogati ikke tillates. SV vil arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer,
farer og risiko både for surrogatmødre og biologiske foreldre.
1441 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Styrke diskrimineringsvernet og videreføre aktivitet- og redegjørelsesplikten samt sørge for at
familieliv og personlige forhold skal gjelde for samtlige grunnlag i diskrimineringslovgivningen.
1441 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Sikre at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal være en uavhengig institusjon, og skal ha en
pådriver og håndhevingsrolle opp mot forbudet mot trakassering og diskriminering.
1441 Tillegg
Nytt kulepunkt:
At Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne tilkjenne oppreisning og bøtelegge for
diskriminering. Økonomiske sanksjoner må også kunne ilegges når diskriminering ikke er gjort med
hensikt. Ombudet og nemden bør ha juridisk kompetanse til å vurdere og håndheve forbudet mot
seksuell trakassering på lik linje med de andre trakasseringsforbudene.
14411442 Tillegg
1455 Endring
14561458 Endring
Nytt kulepunkt:
SV vil som det første partiet i Norge ta initiativ til en nasjonal handlingsplan mot vold i nære
relasjoner.
Endre fra: "At etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner skal prioriteres høyere"
Endre til: "Arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner"
"arbeide mot kjøp og salg av mennesker i form av prostitusjon, porno, trafficking og strippeklubber.
SV vil styrke hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon, og sikre at det settes av ressurser til å
håndheve sexkjøpsloven sterkere enn i dag, samt å påse at retningslinjer blir laget og fulgt av
politiet, slik at prostiturte ikke blir behandlet som kriminelle; prostituerte skal kunne tilkalle politi
når de har bruk for hjelp."
sv.no
[email protected]
41
257 Sandnes SV
1459 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Arbeide for forbud mot stripping i det offentlige rom
258 Oppland SV
1472 Endring
"arbeide for offentlige undersøkelseskommisjon ved partnerdrap"
259 SU Sentralstyre
1474 Tillegg
Legge til nytt kulepunkt:
at arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og
prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers
260 Oppland SV
1484 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Bedre info og fokus på kvinners spesifikke symptomer ved alvorlig sykdom
Marthe Hammer
(Hordaland), Åshild
Pettersen (Nordland) og
Nicholas Wilkinson
261 (Akershus)
1489 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Erstatte fostervannsprøven med Nipt-testen. Det vil redusere faren for spontanabort og gi trygg
informasjon om helsen til fosteret tidligere i svangerskapet.
262 Snorre Valen
1495 Tillegg
Nytt kulepunkt:
At eggdonasjon tillates.
263 Snorre Valen
1495 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Avskaffe abortnemdene.
264 Tina Åsgård
1495 Tillegg
Nytt kulepunkt:
At alle kvinner som ønsker det skal få et offentlig tilbud om tidlig ultralyd
265 Kvinnepolitisk utvalg
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1495- Tillegg
Nytt kulepunkt:
• Stille krav om økt ambulanseberedskap i regioner uten egen fødeavdeling.
sv.no
[email protected]
42
266 Kvinnepolitisk utvalg
267 Kvinnepolitisk utvalg
268 Kvinnepolitisk utvalg
1495- Tillegg
Nytt kulepunkt:
• Sikre følgetjeneste til alle fødende med over en og en halv times reisevei av kvalifisert
fødselshjelper
1495- Tillegg
Nytt kulepunkt:
• Fastsette en maksimal reiseavstand til nærmeste åpne fødeavdeling for at sykehusene skal ha lov
til å sommerstenge.
1495- Tillegg
Nytt kulepunkt:
• Sørge for at fødeklinikkene i tettstedene har nok jordmødre, slik at ingen kvinner i aktiv fødsel må
oppleve å bi avvist.
269 Kjell Hoem
1500 Tillegg
Et fritt samfunn kan ikke oppnås uten et oppgjør med homofobisk og transfobisk tankegods.
270 Lhbt-nettverket
1504 Endring
"Støtte organisasjoner som jobber…" endres til "Øke støtten til organisasjoner som jobber…"
271 Lhbt-nettverket
1506 Endring
Åpne for en tredje juridisk kjønnskategori
1511 Endring
Avvikle Rikshospitalets diagnosemonopol og innføre internasjonale "standards of care" for tilgang
til kjønnsbekreftende behandling.
15111512 Endring
Avvikle Rikshospitalets behandlingsmonopol og arbeide for at kravene for tilgang til
kjønnsbekreftende behandling endres i samsvar med anbefalingene i ekspertrapporten "Rett til rett
kjønn - helse til alle kjønn" (2015)
1524 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Tillate MSM (menn som har sex med menn) i monogame forhold å donere blod uten 12 måneders
karantene
272 Akershus SV
273 Lhbt-nettverket
274 Frederick Nilsen
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
43
275 Hordaland SV
Demokrati og folkestyre
1524 Tillegg
Nytt kulepunkt:
At homofile menn skal få være blodgivere på lik linje med den øvrige befolkningen. SV vil ikke
akseptere egen karantenetid for homofile.
1525
15261534 Endring
Erstatt avsnittet med: "Det norske folkestyret er kjempet fram nedenfra av sterke folkelige
bevegelser. I dag er demokratiet under press fra flere hold. Makt flyttes fra folkevalgte organer til
lukka styrerom. Internasjonale avtaler overstyrer og innskrenker demokratiets muligheter.
Sentralisering fører til maktkonsentrasjon. Samtidig blir politikken profesjonalisert, og avstanden til
folk flest øker. Lojalitetskrav ovenfra kveler ytringsfrihet og medbestemmelse i arbeidslivet. Både
stater og private aktører overvåker og kontrollerer innbyggerne. Mange opplever med rette at
stemmen deres ikke teller. SV vil snu denne utviklingen. Vi arbeider for mer demokrati på alle
områder av samfunnet. SV vil ha et samfunn der det er høy tillit mellom folk og system, og liten
avstand mellom velgere og folkevalgte."
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
277 Dønhaug, Gulay Kutal
1533 Tillegg
Velferdsstaten er til for innbyggerne. Det må nytte å si ifra og ytre sin mening om hvordan man
mener velferdstjenester, og samfunnet for øvrig, skal utformes. Da må medvirkning,
medbestemmelse og aktiv involvering av alle involverte være gjennomgående i alle systemene våre.
Vibeke Johnsen, Mali
Steiro Tronsmoen og
278 Ingrid Fiskaa
1543 Tillegg
Legg til etter første setning: "Det er flere fordeler med små og mellomstore kommuner, og SV ser
ikke noe behov for at staten skal sette i gang storstilt kommunesammenslåing."
1545 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"Reversere tvangssammenslåinger fra våren 2017 i kommende stortingsperiode."
276 Ingrid Fiskaa
Vibeke Johnsen, Mali
Steiro Tronsmoen og
279 Ingrid Fiskaa
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
44
280 Åmot SV
1546 Strykning
281 Åmot SV
15471548 Strykning
Linje 1546 strykes
Linjene 1547 - 1548 strykes
• Styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra statlig nivå. SV vil ha sterkere fylker,
som skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver og større ansvar på områder som
samferdsel, distrikts- og regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og
kultur.
Dissens 7
Vibeke Johnsen, Mali
Steiro Tronsmoen og
282 Ingrid Fiskaa
283 Åsmund Berthelsen
284 Frogn SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1553
DISSENS 7: Et mindretall på 5 av Ingrid Fiskaa, Ådne Naper, Sigve Romslo, Vibeke Johnsen og
Yvonne Wold vil erstatte punktet over med følgende punkt:
• Styrke det regionale folkevalgte nivået ved å flytte makt fra nasjonal og regional stat. SV vil at
fylkene skal ta over ansvaret for sykehus og få flere oppgaver på områder som samferdsel, distriktsog regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøvern og arealforvaltning, landbruk og kultur. At styringen
av sykehusene kommer under regional folkevalgt kontroll, er en forutsetning for en større
sammenslåing av fylkene.
1555 Endring
Erstatt "nasjonal og regional stat" med "staten": "Stryke det regionale folkevalgtenivået ved å flytte
makt fra staten."
1558 1559 Strykning
1559 Strykning
Stryk setningen: At styringen av sykehusene kommer under regional folkevalgt kontroll, er en
forutsetning for en større sammenslåing av fylkene:
Sammenslåing av fylker kan som for kommunene skje når de selv ønsker det, og etter
folkeavstemninger.
SV må gå inn for å reversere tvangssammenslåing av fylker og kommuner.
Stryke: "er en forutsetning for en større sammenslåing av fylkene"
sv.no
[email protected]
45
Vibeke Johnsen, Mali
Steiro Tronsmoen og
285 Ingrid Fiskaa
1559 Tillegg
SV vil at folket skal få si sin mening om fylkessammenslåinger gjennom folkeavstemminger, og vil
respektere resultatet.
Vibeke Johnsen, Mali
Steiro Tronsmoen og
286 Ingrid Fiskaa
1559 Tillegg
Vi vil reversere fylkessammenslåinger fra våren 2017 i kommende stortingsperiode.
287 Åmot SV
288 Troms SV
1561 1563 Strykning
Linjene 1561 - 1563 strykes
15661568 Endring
"Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs. Kommunene får for lite for arealene de
avser til oppdrettsnæringene. Med økt framtidig utbygging av bølge- , tidevanns- og havvindkraft vil
en slik kompensasjon bli enda mer aktuell for kommunene"
Endres til: "Innføre fast avgift til kommunene for bruk av fjordene til oppdrett basert på antall kilo
produsert fisk i hver kommune. Kommunene får for lite igjen for arealene de avser til
oppdrettsnæringene."
289 Karin Andersen
1569 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Kommunene skal selv bestemme skolestruktur. Private skoler som har fått statlig godkjenning kan
bare etableres med offentlig støtte dersom kommunene gjør positive vedtak om etablering.
290 Hordaland SV
1591 Endring
"(...) formidling av tegnspråktolker, utdanne flere tolker og opprette flere tolkestillinger."
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
46
Avsnittet inn fra 1600 og kulepkt. fra 1602 og nedover:
Dersom utviklingsland skal oppfylle de nye bærekraftsmålene er de avhengige av å styrke den
nasjonale ressursmobiliseringen og skatteinngangen – spesielt fra multinasjonale selskaper og rike
nasjonale eliter. Dette krever å få økt informasjon om selskaper og individer fra andre land. Norge
må gå i spissen for å styrke utviklingslands informasjonstilgang, både gjennom nasjonale tiltak og
internasjonale initiativer.
291 Frøydis Olaussen
292 Signe Norbotten
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1600 Tillegg
SV vil:
- At Norge forsøker å samarbeide med å utveksle skatterelevant informasjon med alle land, også
utviklingsland.
- Gjøre skatterelevant informasjon om norske selskaper tilgjengelig for alle land – også
utviklingsland, gjennom å styrke ordningen med land-for-land-rapportering, og få på plass offentlig
tilgjengelige databaser hvor informasjonen fra land-for-land-rapporter samles og gjøres tilgjengelig
på en standardisert måte.
- Gjøre tilgang til informasjon om hvem som er eiere i norske selskaper offentlig tilgjengelig.
Informasjonen må tilrettelegges for brukere i alle land – blant annet skattemyndigheter i
utviklingsland.
- Støtte opprettelsen av offentlig tilgjengelige internasjonale databaser om selskapsinformasjon
og eierskapsinformasjon, og at opplysninger fra norske selskaps land-for-land-rapporter og et norsk
register over egentlige eiere inkluderes i slike.
1601 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Støtte organisasjoner som yter hjelp til mennesker i religiøse bruddprosesser. Der det offentlige
hjelpeapparatet mangler kompetanse i møte med de som har traumer knyttet til tro, kan slike
organisasjoner gi hjelp til utbrytere og drive informasjonsarbeid mot skoler, helseforetak,
psykologer osv.
sv.no
[email protected]
47
293 SU Sentralstyre
294 Ingrid Fiskaa
1607 Tillegg
16161617 Endring
Dersom Norge investerer i selskaper som bedriver menneskerettighetsbrudd, eller grov
miljøødeleggelse, skal de som har opplevd uretten ha rett til å ta dette til norsk domstol. Dette
gjelder der Norge er (del)eier, enten direkte eller indirekte, menneskerettighetsbrudd, og gjelder
også for andre norske bedrifter.
Endra til "Demokratisere og flytte makt fra Verdensbanken og IMF. Vi vil endre måten stemmer
fordeles på, for å gi fattige land økt innflytelse. Samtidig vil vi styrke FN og støtte alternative
finansinstitusjoner."
1621 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Begrense stormaktenes hegemoni innenfor FN. Veto i Sikkerhetsrådet skal kunne overprøves ved 14
stemmer mot.
1621 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"Fortsette å styrke innsatsen for akademisk frihet internasjonalt, primært ved å støtte en
permanent Students at Risk-ordning, og forbedre overvåknings- og uttaksmetodene gjennom UD.
SV vil også støtte opp under ikke-statlige organisasjoners arbeid med å spre ordningen til andre
land, primært i Norden."
Oda Sofie Heien Larsen,
Aila Kamaly, Helga
297 Hustveit
1654 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"Opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskningen og uretten begått mot samene av
den norske stat, og hvordan vi kan rette på i det."
298 Ingrid Fiskaa
1656 Stryking
Stryk punktet
299 Hordaland SV
1657 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Innføre 6. februar som nasjonal høytidsdag.
295 SU Sentralstyre
296 Internasjonalt utvalg SU
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
48
300 Ørsta SV
Dissens 8
Marian Hussein og
301 Firdawsa Ahmed
1658 Endring
Endre overskrift fra "En sekulær stat med frihet for enkeltmennesket" til "En livssynsåpen stat med
frihet for enkeltmennesket"
1665
DISSENS 8: Et mindretall på fem bestående av Eirik Faret Sakariassen, Andrea Sjøvoll, Hilde Mari
Bjørke, Ådne Naper og Mina Finstad Berg ønsker å legge til punktet under:
• Innføre krav om selvbestemmelse og 15 års aldersgrense for rituell omskjæring.
1672 Tillegg
Stoppe støtten til trossamfunn hvor begge kjønn ikke er representert i styret.
302 Signe Norbotten
16721675 Endring
Stoppe støtte til diskriminering gjennom å fjerne finansiell støtte til trossamfunn der det avdekkes
diskriminering av kvinner og skeive.
303 Ingrid Fiskaa
16721675 Endring
Del opp i to punkt, slik at diskriminering og medlemsavgift blir kvar sine punkt.
304 Ingrid Fiskaa
16761677 Stryking
Stryk "felles" og "ytringsfrihet": "Tilby utdanning av religiøse lederei Norge for å bidra til å sikre at
norsk språk og verdier som demokrati, likestilling og menneskerettigheter får en naturlig plass i alle
trossamfunn."
305 Sandnes SV
16761678 Stryking
Slettes i sin helhet
306 Ingrid Fiskaa
16801681 Stryking
Stryk punktet
307 Hordaland SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1687 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"At så lenge forkynnelse i skoletiden ikke er lov skal alle skoler praktisere aktiv påmelding med reelt
likeverdige tilbud dersom de skal delta i skolegudstjeneste i skoletiden."
sv.no
[email protected]
49
308 Vestre Aker SV
17051707 Endring
"Styrke ansattes og varsleres ytringsfrihet. Alle skal oppfordres til å varsle omkritikkverdige forhold
på arbeidsplassen. Vi vil opprette en egen varslerlov og eget varslerombud for å gi trygghet til å si
fra om kritikkverdige og ulovlige forhold." endres til
"Styrke ytringsfriheten for ansatte og varslere. Alle skal oppfordres og ha trygghet for å varsle. Vi vil
ha egen varslerlov og eget varslerombud for å gi alle rett og trygghet til å si fra om kritikkverdige,
uetiske og ulovlige forhold.
309 Frogn SV
17101711 Tillegg
EU utarbeider Forordning om personvernet. SV må se om dette er til det bedre for EU eller
befolkningen i Norge. Hvilken betydning har en forordning kontra et direktiv?
310 Frogn SV
17101711 Tillegg
Overvåking av hele Norges befolkning vil bli total den dagen alle transaksjoner inn og utbetalinger
blir digitale og kontanter blir utfaset. Bankene har full kontroll og kan konfiskere/sperre konto.
311 Hordaland SV
1711 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Gå mot innføring av digitalt grenseforsvar uansett form og lagringstid. Overvåking og lagring av
informasjon om all datatrafikk inn og ut av Norge utgjør en massiv trussel mot personvern og
ytringsfrihet.
312 Åmot SV
1746 1747 Strykning
Linjene 1746 - 1747 strykes
313 Sandnes SV
17461747 Strykning
Slettes i sin helhet
17541755 Endring
Erstatt kulepunktet "Innføre folkeforslag. Med et folkeforslag fører 50 000 underskrifter til at en sak
automatisk skal behandles i Stortinget, og alle innbyggere over 16 år kan signere"
med:
"Innføre folkeforslag. Med et folkeforslag fører 50 000 underskrifter til at en sak automatisk skal
behandles i Stortinget eller tas opp til folkeavstemning, og alle innbyggere over 16 år kan signere"
314 SU Sentralstyre
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
50
De som har behov for det, som eldre uten erfaring med IKT må sikres mulighet til personlig service.
1767 Tillegg
Offentlig sektors behov for digitalisering må brukes til å bygge opp og sikre at norske bedrifter
bygger opp og innehar nødvendig kompetanse på IKT-feltet.
316 Karin Andersen
17761777 Endring
"Trygge infrastrukturen vår. SV vil sørge for at IKT-sikkerheten rundt viktig infrastruktur som
energiforsyning,kommunikasjon, helse og forvaltning blir bedre." endres til
"Sikre at kritisk viktige tjenester og infrastruktur skal være plassert i Norge, og at det ikke bare
gjelder bygningene og instrumentene, men også IKT-systemene og driftspersonellet. Kritiske
tjenester skal fungere under nasjonal kontroll under alle forhold, også kriser og krig."
317 Einar Edvardsen
17781781 Strykning
318 Frogn SV
17941795 Strykning
315 Karin Andersen
319 Åmot SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1802 Tillegg
Stryk siste del av 2. setning:
"....,og all kildekoden skal bli gjort tilgjengelig som fri programvare."
Stryke andre setning i punktet: «Digitale tjenester skal for eksempel kunne snakke sammen, for å
unngå at man må sende inn den samme informasjonen flere ganger til forskjellige instanser.»
Nytt kulepunkt:
• Sikre digitale arkiver.SV vil arbeide for at Staten v/Riksarkivet tar et ledende ansvar - i samarbeid
med de regionale IKA-selskapene i landet - for at digitale arkiver blir sikret for all framtid.
sv.no
[email protected]
51
320 Sten Ravi Lona Shaw
18041808 Endring
Det kapitalistiske arbeidslivet er i sin essens mindretallets makt over de mange, hvor overklassens
interesser dikterer vanlige folks arbeidshverdag. I kampen for å sikre at også vanlige folks interesser
blir ivaretatt har arbeiderbevegelsen vært avgjørende. I dag utfordres det relativt trygge, norske
arbeidslivet av økt toppstyring, privatisering, selskapsformer som svekker de ansattes innflytelse
ytterligere, og at velferdstilbudet drives som butikk. For å bygge opp under og sikre at vanlige folks
interesser i arbeidslivet blir ivaretatt må det norske arbeidslivsdemokratiet utvides, og støtte til
bedrifter som eies og styres av arbeidere selv må styrkes. Det er et mål at den kooperative sektoren
skal kunne bli dominerende i norsk økonomi. Vi må også arbeide for å styrke trepartssamarbeidet.
321 Kirsti Bergstø
1818 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Styrke medbestemmelsen i offentlig sektor
322 Daniel Charles Hextall
1818 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"At tillitsvalgte i bedriften skal inkluderes i ansettelsesprosesser"
323 Sten Ravi Lona Shaw
1818 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"- Bruke skatte- og avgiftssystemet for å legge til rette for samvirkebedrifter."
Innvandring og integrering
324 Tore Syvert Haga
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1819
1820 Tillegg
Norge er et flerkulturelt samfunn, hvor det bor folk med bakgrunn fra mange ulike land. SV er
grunnleggende positive til et flerkulturelt samfunn, og optimistiske med tanke på mulighetene det
gir. Innvandringen gjør samfunnet med variert og spennende, og mange med innvandrerbakgrunn
bidrar på en positiv måte til det norske samfunnet. Rasisme og fremmedfiendtlighet er et stort
problem, og må bekjempes. Vi må skape et samfunn der alle har like muligheter til å delta,
uavhengig av bakgrunn.
sv.no
[email protected]
52
325 Tore Syvert Haga
326 Tore Syvert Haga
1820 Tillegg
(etter førre forslag frå meg)
I et flerkulturelt samfunn må det være aksept for ulike religioner, kulturelle trekk og livsstiler.
Samtidig må det være noen grunnleggende verdier som er felles for alle som bor i Norge. SV er
derfor opptatt av å støtte krefter i minoritetsmiljøene som kjemper for likestilling og moderne
verdier.
1820 Tillegg
(etter de to forrige frå meg)
Mange tegner et skremmebilde av hvordan innnvandringen påvirker det norske samfunnet, og
hvordan integreringen går. SV oppfatter situasjonen annerledes. Integreringen går på mange
områder bra, og mange unge med innvandrerbakgrunn lykkes godt i utdanning og arbeidsliv.
Samtidig er det også en del utfordringer i integreringspolitikken som SV vil jobbe for å løse: For
mange kvinner med bakgrunn fra en del innvandrergrupper står utenfor arbeidslivet. Og for mange
innvandrere og etterkommere får for dårlig norskopplæring.
327 Hordaland SV
18212011 Endring
328 Ingrid Fiskaa
1823 Stryking
329 Ingrid Fiskaa
18491850 Stryking
330 SU Sentralstyre
331 Heikki Eidsvoll Holmås
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Se vedlegg 1
Stryk "mot Europa"
Stryk punktet.
1855 Tillegg
Legg til '', og ta imot 20.000 syriske kvoteflyktninger over de neste 3 årene.'': "Øke antall
kvoteflyktninger Norge tar imot, og ta imot 20.000 syriske kvoteflyktninger over de neste 3 årene."
18571858 Endring
Sikre alle utlendingssaker med klagebehandling rett til muntlig behandling i en domstol, gjennom å
erstatte Utlendingsnemda med en Utlendingsdomstol.
sv.no
[email protected]
53
• Fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken inntekt eller botid
for å etablere en familie eller for å gjenforenes med nærmeste familie. Det skal være en
grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie.
1869
DISSENS 9: Et mindretall på tre bestående av Audun Lysbakken, Ådne Naper og Leif Christensen
ønsker å endre «å etablere en familie eller for å gjenforenes med nærmeste familie» til
«gjenforening med nærmeste familie» i punktet over.
332 Alna SV
1876 Strykning
Stryke punktet
333 Åmot SV
1879 Endring
"Vurdere å" tas ut: "Åpne for asylsøknader fremmet fra tredjeland."
1888 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Endre utlendingsforskriften slik at flyktninger med lhbt-status kan søke om gjenforening med sine
familiemedlemmer uten å måtte oppfylle underholdskravet, på lik linje som heterofile flyktninger.
335 Vestvågøy SV
1888 Tillegg
Nytt kulepunkt:
– SV ønsker å endre organiseringa rundt UDI og Utlendingsnemda for å sikre en mest mulig objektiv
og upolitisk vurdering av søknader og klagesaker.
336 Vestvågøy SV
1888 Tillegg
Nytt kulepunkt:
– SV vil styrke asylsøkeres rettigheter og muligheter for å få prøvd sin sak i norsk rettssystem.
Marian Hussein og
337 Firdawsa Ahmed
1888 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre god psykologisk og somatisk helsetilbud ved ankomst til Norge
1901 Tillegg
Nytt kulepunkt etter 1901:
-Alle kommuner skal få overført tilskudd for å bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke
den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehagen.
Dissens 9
334 Lhbt-nettverket
338 Åmot SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
54
339 Ingrid Fiskaa
19101912 Flytting
Flytt punktet til linje 1849 som eit nytt første punkt.
340 Ingrid Fiskaa
19231925 Flytting
Flytt punkta til linje 1888.
341 SU Sentralstyre
Marian Hussein og
342 Firdawsa Ahmed
1928 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Trafficking er en av verdens største og mest inntjenede industrier som rammer fattige kvinner
systematisk. Antallet mindreårige jenter som ufrivillig ender opp som sexslaver øker stadig og SV vil
derfor at Norge skal jobbe for en internasjonal sexkjøpslov.
1945 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Legge ned IMDi og sikre integrering og mangfoldskompetanse i de andre direktoratene og
departmentene.
19461947 Endring
Det skal være obligatorisk for kommuner å bosette, og antall flyktninger skal være rettferdig fordelt
mellom kommuner på bakgrunn i tidligere bosetting, innbyggertall og kommuneøkonomi.:
"….Staten må sørge for at dette er tilstrekkelig finansiert. Det skal være obligatorisk for kommuner å
bosette, og antall flyktninger skal være rettferdig fordelt mellom kommuner på bakgrunn i tidligere
bosetting, innbyggertall og kommuneøkonomi."
344 Einar Edvardsen
19491952 Strykning
Siste setning i dette punktet strykes.
Flyktninger som bosetter seg selv, gjør det ofte fordi de ønsker å bosette seg nærmere familie og
venner. Disse bor kanskje i en helt annen del av landet i forhold til det tilfeldige mottaket
vedkommende er sendt til.
345 Heikki Eidsvoll Holmås
19491952 Strykning
Stryke punktet
343 SU Sentralstyre
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
55
346 Alna SV
1956 Tillegg
"Gratis halvdagsplass i barnehage for 3-5. åringer bør være en del av slike satsinger"
• Sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter
hverandre i samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet
spesifikt mot minoritetskvinner slik som «Jobbsjansen».
Dissens 10
347 Heikki Eidsvoll Holmås
1968
DISSENS 10: Et mindretall av Gülay Kutal vil legge til følgende setning i punktet over: «Kommunen
bør sikre en fast arbeidsplass til mennesker som har vært i praksisplass over lengre tid.»
1974 Tillegg
, og at SV går foran i egen praksis.: "At ordningen med å kalle inn minst en kvalifisert søker med
minoritetsbakgrunn til intervju bør utvides til å gjelde private mellomstore og store bedrifter, og at
SV går foran i egen praksis."
• Bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående
skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap
og kjønnslemlestelse videreføres med kraft.
Dissens 11
348 Etnisk likestillingsutvalg
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1978
DISSENS 11: Et mindretall av Gülay Kutal vil erstatte punktet over med følgende punkt:
• Den flerkulturelle kompetansen hos rådgivere ved videregående skoler bør styrkes.
1979 Tillegg
Tillegg til punkt i kursiv:
"Den flerkulturelle kompetansen hos rådgivere ved videregående skoler bør styrkes. Samtidig er
det mer grunnleggende utfordringer som ikke kan løses gjennom minoritetsrådgivere; For at norsk
skole skal kunne gi en mangfoldig elevgruppe et likeverdig skoletilbud, trenger alle ansatte
kompetanse om «flerkulturelle elever» og hjem-skole-samarbeidet i et mangfoldsperspektiv bør
styrkes."
sv.no
[email protected]
56
349 Skedsmo SV
350 Einar Edvardsen
351 Einar Edvardsen
Velferd
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
352 Dønhaug, Gulay Kutal
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
353 Dønhaug, Gulay Kutal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
1990 Tillegg
I tillegg anser SV at morsmålundervisning kan være svært gunstig for dem med annet morsmål enn
norsk. Når man behersker sitt eget morsmål godt skriftlig og muntlig er det lettere å lære både
norsk og andre språk. God beherskelse av eget morsmål er dessuten en viktig kompetanse i en
internasjonal og globalisert verden. Sv ønsker å ta inn morsmålundervisning i grunnskolen,
voksenopplæring og annen studievirksomhet.
1994 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Unge deltakere (18-25 år) i introduksjonsprogrammet gis samme lønn som de eldre.
De unge får i dag bare 2/3 av det de voksne får, selv om de kan ha familie og barn og forøvrig de
samme utgifter som de voksne
2006 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Gratis tannhelse for deltakere i introduksjonsprogrammet. Mange flyktninger har svært dårlig
tannhelse og ikke økonomi til tannlegebehandling. De kan søke om støtte, men det er lang
behandlingstid og støtten er strengt behovsprøvd.
2028
2034 Tillegg
Skal vi lykkes med å skape god levekår for alle, må de som kjenner problemene på kroppen og vet
hvor skoen trykker alltid være med i utformingen og utviklingen av velferdstjenestene.
2034 Tillegg
Vi må sikre tverrfaglighet i alle velferdssystemene våre. Tjenestene skal i størst mulig grad være
tilgjengelig for alle når de har behov for dem. Jo mer avhengig av tjenesten den enkelte er, jo
viktigere er det at de blir involvert og deres og pårørendes behov ivaretatt.
sv.no
[email protected]
57
Firdawsa Ahmed og
354 Marian Hussein
2058 Tillegg
Må gjelde introduksjonsprogrammet også.
355 Alna SV
2069 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Utrede borgerlønn/garantert minsteinntekt
356 Heikki Eidsvoll Holmås
2072 Endring
".. Begge foreldrene både i sitt første leveår og senere."
357 Vestfold SV
2077 Tillegg
Nytt kulepunkt:
Sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote.
358 Alna SV
2085 Endring
Erstatt 14 med 17: "… Vi vil ha en tredelt foredrepermisjonsordning med 17 ukers kvote til både
mor og far/medmor..."
2089
• Bedre fordelt foreldrepermisjon. Vi vil ha en tredelt foreldrepermisjonsordning med 14 ukers
kvote til både mor og far/medmor, og den øvrige foreldrepengeperioden til fri fordeling mellom
foreldrene. Ukene som er forbeholdt mor i tiden rundt fødselen holdes utenfor tredelingen.
DISSENS 12: Et mindretall på fire, bestående av Audun Lysbakken, Sunniva Holmås Eidsvoll, Kari
Elisabeth Kaski og Akhtar Chaudry ønsker å stryke siste setning i punktet over.
2094 Tillegg
Nytt kulepunkt:
At tidlig besøk av helsesøster hjemme ikke skal erstatte god barselomsorg på sykehus. Mødre skal
ikke måtte reise hjem før de er klare for det, og ammehjelpen må styrkes.
20962097 Tillegg
Mellom 2096 og 2097:
-alltid legge barnets beste til grunn. I tilfeller der foreldrene ved brudd er skikket som foreldre, vil
SV føre en politikk som gir barn størst mulighet til samvær med begge foreldrene, og søke å
ansvarliggjøre begge i størst mulig grad.
Dissens 12
359 Ørsta SV
360 Heikki Eidsvoll Holmås
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
58
361 Marit Aklestad
20972098 Strykning
stryk: utrede om barn som har flere enn to omsorgspersoner også skal kunne ha flere enn to
juridiske foreldre
2099 Tillegg
Njytt kulepunkt:
-At staten betaler de to ukene fri etter fødsel for far/medmor.
363 Trine Østereng
2099 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre at adoptivforeldre og adoptivbarn får tilstrekkelig støtte og oppfølging i forkant og etterkant
av adopsjon
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
364 Dønhaug, Gulay Kutal
2100 Endring
Endre overskrift fra "Barnevern" til "En trygg barndom"
365 Nord-Trøndelag SV
2100 Endring
Endre overskrift fra "Barnevern" til "Tidlig innsats"
362 Ørsta SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
59
Alle barn har rett til en trygg barndom. Vi vet at en god barndom varer hele livet, og i generasjoner.
Mange av de store og kostbare folkehelseproblemene kan spores tilbake til en utrygg barndom. En
utjamnende oppvekstpolitikk med god og effektiv beskyttelse av barn og unge er derfor både viktig
for den enkelte, for familiene og for fellesskapet. SV er opptatt av å sikre at FNs barnekonvensjon
gjennomsyrer alle systemer og all planlegging. Spesielt viktig er det at barn blir hørt og får delta i alt
som er viktig for dem. Systemene må organiseres på barn og unges premisser, så langt det lar seg
gjøre.
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
366 Dønhaug, Gulay Kutal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21012124 Endring
SV vil:
• Sikre at barn og unges behov settes i sentrum for utvikling av systemer og tjenester. Barn og
unge skal være systemenes viktigste samarbeidspartnere, og brukes aktivt i kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling.
• Gi barn og unge kunnskap om rettigheter, og hva som er normalt og ikke. Barnevernet må ut på
de viktigste arenaene barn og unge befinner seg
• Legge til rette for at alle barn får tilgang til voksne som er glad i dem. Barn og unge trenger
kjærlighet, forståelse og trygghet, enten de er hjemme, i barnehagen, på skolen eller de får hjelp av
barnevernet eller psykisk helsevern
• Styrke helsestasjonene og svangerskaps- og fødselsomsorgen. Innføre en ordning med
hjemmebesøk til førstegangsforeldre, fra svangerskapet av, og inntil barna er to år gamle, ved
behov
• Sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos fastlegen og hos tannlegen
raskt følges opp
• Sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep
og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etter- og videreutdanning.
• Gjøre barnevernet tilgjengelig for barn og unge. Barnevernet må oppsøke barn på barns arenaer.
Barnevernet må dessuten være åpent når barna er kommet hjem fra skolen. Barnas hjem
(institusjonene) må organiseres som det, framfor å være organisert som en arbeidsplass.
• Gjøre barnevernsloven til en rettighetslov
• Hindre at kravet om diagnoser styrer hva slags hjelp barn skal få. Gå imot pakkeforløp, og sikre
rask hjelp der barn og unge befinner seg
sv.no
[email protected]
60
• Sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene. Stille krav til opplæring i traumesensitiv
omsorg i barnevernsinstitusjoner, i BUP og i skoler, og gå imot bruk av atferdsprogrammer som ART
osv.
• Endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester
• Sikre tverrfaglighet og god nok bemanning. Innføre en veiledende bemanningsnorm for den
kommunale barnevernstjenesten, og fullføre det rødgrønne barnevernsløftet
• Sikre at barn i størst mulig grad får vokse opp i miljøer de kjenner fra før. Når barnevernet
overtar omsorgen, må det letes i barnets familie, slekt og nettverk.
• Samarbeide med minoritetsmiljøene for å sikre større grad av tillit. Gi god informasjon om
barnevernet gjennom alle sentrale arenaer for nyankomne
• Rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. Kvotering må
vurderes
• Avkommersialisere barnevernet og sikre størst mulig forutsigbarhet og kontinuitet. Kontrakter
med ideelle skal i størst mulig grad være løpende, framfor at det benyttes anbud.
• Sikre at alle velferdstjenester jobber helhetlig, med et særlig blikk på barn og deres livssituasjon.
Tjenestene må jobbe mer med oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk.
367 Nord-Trøndelag SV
368 Nord-Trøndelag SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2102 Tillegg
"....Det må derfor også være et mål for samfunnet å sørge for at ingen vokser opp med vold eller
omsorgssvikt. Den beste måten å sørge for dette er at det blir satt inn tidlig innsats overfor barn og
familier som er i en vanskelig livssituasjon, og at støtteapparatet rundt småbarnsfamilier og
barnevern får nok ressurser til å følge opp de som har utfordringer. ..:"
2105 Tillegg
Nytt kulepunkt:
SV vil ha flere jordmødre, familievikarer, helsesøstre, barnepleiere, psykologer og
barnevernspedagoger for å kunne følge opp gravide og småbarnsfamilier som sliter.
sv.no
[email protected]
61
369 Olav Sannes Vika
2108 Tillegg
Nytt 2. strekpunkt:
-At det lages en opptrappingsplan hvor det gradvis stilles krav om mastergrad, fortrinnsvis i
barnevern for alle profesjoner som skal jobbe i forvaltningsbarnevernet.
Barnevernspedagogutdanningen utvides til en femårig fagintegrert og klinisk orientert
masterutdanning.
Firdawsa Ahmed og
370 Marian Hussein
2125 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Sikre flerkulturell kompetanse hos ansatte ved alle barneverntjenester i Norge
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Una
371 Pasovic, Helga Hustveit
2125 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Overføre ansvaret for barnevernet fra kommune til fylkeskommune.
372 Hordaland SV
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
373 Dønhaug, Gulay Kutal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21322133 Endring
"Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for
velferden i Norge" endres til:
"Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige som skal stå for velferden i Norge. Private
ideelle aktører kan ikke erstatte offentlig egenregi."
21322133 Endring
"Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for
velferden i Norge" endres til:
"Derfor mener SV at det er det offentlige og ideelle aktører som skal stå for velferden i Norge.
Ideelle aktører har en viktig egenverdi ved at de bidrar med et metodisk og faglig mangfold, og
stimulerer til frivillig innsats."
sv.no
[email protected]
62
374 Vestfold SV
375 Hordaland SV
376 Hordaland SV
377 Hordaland SV
2133 Endring
Stryke ordene "først og fremst", "supplere" og "krefter". Erstattes med ordene "og" og
"organisasjoner"
"Derfor mener SV at det først og fremst er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for
velferden i Norge" endres til
"Derfor mener SV at det er det offentlige og ideelle organisasjoner som skal stå for velferden i
Norge."
21332134 Tillegg
SV ser med bekymring på en utvikling der private, ideelle aktører skal erstatte offentlige
velferdstilbud. Skillet mellom hva som er ideell og hva som er kommersiell drift har blitt mer og mer
utvisket, og et stort innslag av private aktører – uansett om de er kommersielle eller ideelle – gir
dårligere grunnlag for demokratisk og helhetlig styring av tjenestetilbudet.
21402141 Endring
"Erstatte anbudsordningene i velferden med langvarige driftsavtaler med ideelle aktører og avvikle
bruk av aktører med profittmotiv" endres til
"Avvikle anbudsordninger, bestiller/utfører-modeller, og andre styringssystemer tilpasset marked
og konkurranse, i velferden."
2142 Tillegg
Nytt kulepunkt:
-Garantere tilstrekkelig finansiering av fremtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle
sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet.
Legge til på slutten av kulepunkt:
378 Kaja Lund
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2152 Tillegg
"og oppfylle normtallet fra helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og
videregående .":
"Ha skolehelsetjeneste tilgjengelig for alle elever. Vi vil lovfeste elevenes rett til helsesøster, og
oppfylle normtallet fra helsedirektoratet på antall helsesøstre per elev i grunnskole og
videregående."
sv.no
[email protected]
63
Helse og omsorg
379 Benjamin Endré Larsen
2167
2174 Tillegg
Legg til etter punktum: "Tjenestedesign er et nyttig verktøy for å oppnå dette."
Legg til nytt kapittel:
Forebygging og folkehelsearbeid
Det meste av helsevesenet er i dag opptatt med å behandle pasienter for ulike fysiske og psykiske
sykdommer. Det er viktig, men må kombineres med forebyggende helsearbeid. I dag går utviklingen
i gal retning, idet regjeringen i sin iver etter å redusere "byråkratiet" instruerer Folkehelseinstituttet
og Helsedirektoratet til å kutte kraftig i sine virksomheter som skaffer oss verdifull kunnskap om
hvordan vi kan forebygge sykdom. Dette kan eksempelvis være kunnskap om miljøfaktorer i mat,
luft og vann; tobakk og rusmidler, betydning av fysisk aktivitet, og infeksjoner vi utsettes for.
380 Nordre Aker SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2175 Tillegg
SV vil:
- Prioritere forebyggende arbeid som vil bidra til å redusere utviklingen av sykdom. Dette må skje
ved en systematisk satsing for å bedre helsetilstanden til ulike grupper i befolkningen, fra barn til
eldre. Det gjelder fysisk aktivitet og friluftsliv; betydning av frisk luft og grønne områder, redusere
omfanget av røyking og rusmidler, bedre kostholdet og redusere inntaket av skadelige stoffer, og på
et tidlig trinn hindre utvikling av psykisk sykdom, og sist, men ikke minst, satse på helsesøstre som
kan oppdage problemer tidlig.
- Øke kunnskapen om forebyggende arbeid. Sørge for at Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og
andre relevante institusjoner får tilstrekkelige og forutsigbare rammer for å belyse årsakene til
sykdom og om tiltak som er forebyggende.
sv.no
[email protected]
64
2175 Tillegg
Sammenhengen mellom oppvekstvilkår og senere helseutvikling gjør at vi særlig må styrke
innsatsen for de yngste barna. De psykiske og fysiske helseplagene som følger mange barn med
dårlige oppvekstvilkår gjennom livet er et underkommunisert folkehelseproblem. Ikke minst gjelder
dette livslange plager som kan følge av vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep i barndommen.
Vold og seksuelle overgrep er ofte skjulte problemer. Å bryte ned tabuer og fjerne skam, er derfor
god folkehelsepolitikk.
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
382 Dønhaug, Gulay Kutal
2175 Tillegg
Legg til:
"For å sikre best mulig tjenester og gode opplevelse for innbyggerne, må de inkluderes og være
med å påvirke. Dette gjelder både brukere/pasienter, og deres pårørende."
383 Kvinnepolitisk utvalg
2192 Tillegg
Endre første setning i kulepunktet til: "Ha god og desentralisert fødselsomsorg"
Ingrid Fiskaa og Mali
384 Steiro Tronsmoen
2213 Endring
Erstatt "akuttmedisinsk beredskap" med "akuttkirurgisk beredskap".
2215 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Sikre et helhetlig tilbud til pasienter som er avhengig av hjelp fra flere avdelinger."
2215 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Styrke habiliteringstjenesten/ styrke kompetansen om sjeldne diagnoser på sykehuset."
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
381 Dønhaug, Gulay Kutal
Marian Hussein og
385 Firdawsa Ahmed
Marian Hussein og
386 Firdawsa Ahmed
387 Veslemøy Rabe
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
22222223 Strykning
Stryke punktet: "Ha gratis helsehjelp for alle barn. Foreldre skal aldri måtte droppe nødvendig
helsehjelp til ungene fordi pengene ikke strekker til. Egenandelene for barn må bort"
sv.no
[email protected]
65
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
388 Dønhaug, Gulay Kutal
389 Hordaland SV
390 Siri Fransson
391 Hordaland SV
Dissens 13
392 Anne Gjefsen
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2229 Tillegg
Legg til "…og i samarbeid med ideelle aktører." etter "…i egen regi."
22362237 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Etablere en ordning som sikrer tegnspråktolk tilgjengelig ved helseinstitusjoner som sykehus og
legevakt hele døgnet."
22372239 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri
fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke
har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å
jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes."
22372239 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. Vi vil gjeninnføre diagnoselisten for fri
fysioterapi for å unngå at kronikere kan få en betydelig forverret helsesituasjon. Mange kronisk syke
har fra før svak økonomi og vil ikke klare å håndtere merkostnaden. Det er et offentlig ansvar å
jevne ut forskjeller, egenandeler må holdes nede og ikke økes."
2245
DISSENS 13: Et mindretall på en bestående av Eirik Faret Sakariassen vil legge til punktet under:
• Innføre mulighet til aktiv dødshjelp. Med strenge retningslinjer og kun i spesielle tilfeller vil vi
innføre rett til aktiv dødshjelp. Med reservasjonsrett for helsepersonell fra å utføre behandlingen.
2249 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Si nei til eggdonasjon. Det er et altfor stort inngripen i giverens helse å tillate eggdonasjon."
sv.no
[email protected]
66
393 Frogn SV
22552256 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Offentlig helsetjeneste må inkludere hele kroppen. Mange har dårlig syn allerede i barneårene
og tilskudd til briller eller annen behandling på dekkes av det offentlige."
394 Ingrid Fiskaa
22632265 Endring
Erstatt andre og tredje setning med "Legemiddelindustrien må reguleres slik at samfunnets
sikkerhet går foran det å tjene penger på kort sikt".
22822283 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Fortsette arbeidet med å begrense bruken av antibiotika både i helsevesenet og i landbruket, for
å unngå utvikling av resistente bakterier."
395 Eva Sandersen Aronsen
396 Tina Åsgård
397 Benjamin Endré Larsen
398 SU Sentralstyre
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2284 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Redusere egenandelene på medisin for personer med langvarige og kroniske helseplager."
22892292 Endring
Endre teksten etter "... omfanget av rusavhengihet."og ut avsnittet til:
"Det er ikke alltid slik at medisinsk eller sosialpedagogisk rusbehandling er det første eller viktigste
tiltaket. Arbeid, utdanning eller annen meningsfylt aktivitet og en god bosituasjon kan være
behandling i seg sjøl. Behandlingstilbudet må for øvrig være differensiert og møte folks behov,
særlig når det gjelder stabilitet og nærhet i oppfølging og i overgang mellom tverrfaglig spesialisert
behandling og rehabilitering. Skadereduserende og livreddende tiltak er nødvendige for å ivareta
menneskerettighetene til folk som har tung opiatavhengighet og injiserer."
2298 Tillegg
Legg til etter "… de som selger alkohol.":
"Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å flytte alkoholkonsum
inn i kontrollerte omgivelser."
sv.no
[email protected]
67
1. Det gjøres ikke politisk vedtak om endringer av medikamenter i LAR-behandling. Spesielt
bør det ikke gjøres noe vedtak som åpner for heroinbasert behandling
399 Søndre Land SV
400 Ingrid Fiskaa
23042305 Strykning
2. SV går ikke inn for endringer når det gjelder spørsmålet om legalisering av narkotika. SV vil
gå inn for at bruken av ubetinget fengselsstraff for narkotikarelatert kriminalitet reduseres
så mye som mulig til fordel for betingede påtaleunnlatelser for unge og betingede
fengselsstraffer for litt eldre. En av betingelsene må være rusfrihet og denne betingelsen
må følges nøyere opp, samtidig som den enkelte i en slik situasjon må få tilbud om
behandling. SV går inn for at slike programmer utvikles videre, også i større omfang av det
som oppnås gjennom Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
2305 Stryking
Stryk siste setning
2308 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Sikre at kunnskap om traumesensitiv omsorg og konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt
i større grad integreres i forebygging og behandling av rusproblemer. Dette vil også kunne bidra til å
forebygge tvangsbruk i rusinstitusjoner."
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
402 Dønhaug, Gulay Kutal
2324 Tillegg
Legg til før "Mange opplever psykiske problemer…":
"Vi har stadig mer kunnskap om sammenhengen mellom oppvekstvilkår og psykiske lidelser, og
dermed er den viktigste forebygging å sikre barn og unge en god oppvekst."
403 Ingrid Fiskaa
2349 Stryking
Stryk punktet, då det gjentar linje 2337.
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
401 Dønhaug, Gulay Kutal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
68
404 Vestfold SV
2350 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Gjøre det lettere å bytte terapeut. God relasjon til terapeut er et av de viktigste kriteriene for om
terapi hjelper. Det skal være en rettighet å få bytte terapeuten man får."
405 Akershus SV
2352 Endring
Endre fra: "SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene slik som brukerstyrte senter og Fontenehusene"
til: «SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbud»
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
406 Dønhaug, Gulay Kutal
2353 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Sikre at kunnskap om traumesensitiv omsorg og konsekvenser av vold, overgrep og
omsorgssvikt i større grad integreres i forebygging og behandling av psykiske problemer og
lidelser. Dette vil også kunne bidra til å forebygge tvangsbruk i psykisk helsevern."
407 Kaja Lund
2355 Tillegg
Legge til nytt kulepunkt:
"- Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge."
408 Benjamin Endré Larsen
2366 Strykning
Stryke kulepunktet
409 Benjamin Endré Larsen
2373-74 Strykning
Stryke kulepunktet
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
69
410 Torill Otterskred
2376 Tilllegg
Legg til under overskriften:
"I en tid hvor det er et krav at arbeidsstokken skal være mobil og de færreste blir boende i nærhet
av sine eldre burde eldre få velge hvilken kommune de ønsker å være på når tiden er inne for at de
skal på sykehjem. I dag blir eldre tvunget til å være på sykehjem i den kommunen de bor i når
hjelpebehovet er blitt så omfattende at de må flytte på sykehjem, deres siste stoppested. Her burde
det legges til rette for at familier kan få samles i denne siste perioden slik at pårørende kan få den
tiden som gjenstår med sine kjære. Og de eldre må få den trygghet det er å være i nærhet til sine.
Dette vil også avlaste personalet. I tillegg kommer ofte døden på filttøfler uten å varsle i god tid.
Det medfører at pårørende ikke rekker frem til dødsleie og den eldre dør kun med personalet ved
sin side. Vi har sterke bånd på tvers av generasjonene og det burde være en selvfølge at det legges
til rette for at vi kan være der for ved hverandre også i den siste fase. Slik det er fritt hvor vi vil føde
byrde også livets utgang by på den muligheten at de som ønsker det kan få samles i den kommunen
som fungerer best for både de pårørende og den eldre."
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
411 Dønhaug, Gulay Kutal
2376 Endring
Endre overskriften til "Eldrepolitikk"
412 Tom Rellsve
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2376 2417 Flytting
Kapittel "Eldreomsorg" flyttes til 2166 med tittel "Eldre", under hovedkapitel "Velferd".
sv.no
[email protected]
70
Erstatte teksten som har overskrift" Eldreomsorg" med ny tekst med overskrift "Eldre", og flytte
hele teksten til linje 2166
Eldre
Alle eldre skal være trygge på at de skal få en god alderdom uavhengig av hvor spreke de er, hvilke
ønsker de har for livet sitt, hvor de bor eller hvilket behov de har for omsorgstjenester. En god
eldrepolitikk legger til rette for aktive og trygge liv der de eldre får bestemme over livet sitt, og der
de trygt kan være i stand til å komme seg omkring for rimelig kostnad. Eldre som har omsorgsbehov
men ønsker å bo hjemme, skal ha medbestemmelse i hvordan omsorgsbehovene blir dekket. Eldre
som ønsker og trenger sykehjemsplass, skal være trygge på at de får gode liv, mottar tjenester med
kvalitet og har faglig sterke ansatte rundt seg, uavhengig av hvem som driver sykehjemmet eller
hvor det ligger.
413 Tom Rellsve
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Fra 2376
- 2416 Endring
SV vil:
• Legge til rette for ønsket deltaking i arbeidslivet.
• Jobbe for god rådgivning for forberedelse til alderdommen.
• At eldreomsorg har fokus på at Norge er et flerkulturelt samfunn.
• Legge til rette for generasjonsovergripende tiltak.
• At eldreomsorg finansiert av skattepenger skal gå til formålet, og ikke til
profitt hos kommersielle aktører.
• At eldre skal kunne bo trygt hjemme etter eget ønske, og styrke
forebyggende tiltak som frivilligsentral, alderssenter, hjemmebesøk,
tilrettelegging av bolig, velferdsteknologi, heis og sikring mot fall ute
vinterstid.
• Styrke hjemmebaserte omsorgstjenester nært tilpasset den enkelte
bruker, der bruker har innflytelse på tjenestene.
• At det bygges egnede eldrekollektiver hvor eldre kan finne trygghet i
fellesskap.
• Bygge og bemanne gode omsorgsboliger i offentlig regi.
• Sikre sykehjemsplass til alle som trenger det, med nasjonal norm for god
sv.no
[email protected]
71
og trygg bemanning.
• Innføre tillitsreform som fjerner stoppeklokkeomsorg, og gjør mennesker
i stand til å ha innflytelse over eget liv med samarbeid mellom
tjenestebruker og tjenesteyter.
• Ha et krafttak for å rekruttere og beholde nok kvalifiserte helsearbeidere
gjennom god ledelse og gode arbeids,-lønns- og pensjonsforhold.
• At ansatte får tilbud om opplæring for å sikre kvalitet i tjenestene.
• Opprette et nasjonalt eldreombud.
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
414 Dønhaug, Gulay Kutal
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
415 Dønhaug, Gulay Kutal
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
416 Dønhaug, Gulay Kutal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2380 Tillegg
Legg til etter "… bestemme over livet sitt.":
"Økt levealder og bedre helse gjør at mange eldre nå kan nyte en lang og aktiv pensjonisttilværelse.
Eldre bidrar med en uvurderlig innsats i frivillig arbeid, til nytte både for seg sjøl og samfunnet."
2383 Tillegg
Tillegg etter "… eller hvor det ligger":
"På samme måte som for den øvrige befolkningen, gjøre klasseforskjeller og oppvekstvilkår seg
gjeldende når man blir eldre. Det viktigste vi kan gjøre for å skape en god alderdom, er å sørge for
en trygg og god oppvekst."
2383 Tillegg
Legg til etter "… eller hvor det ligger.":
"Tillitsreformen skal prege alle former for omsorg og gi eldre mer innflytelse over eget liv,
samarbeid om innhold og utføring av tjenester."
sv.no
[email protected]
72
417 Nordre Aker SV
418 Tina Åsgård
23852386 Flytte
Flytt punktet "Tilrettelegge for deltakelse i arbeidslivet. Eldre som ønsker å jobbe skal ha mulighet å
delta lenger i arbeidslivet." til linje 670 (nytt kulepunkt) under tittelen "Arbeid for alle"
23872389 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Gjennomføre en tillitsreform i eldreomsorgen som tar et nødvendig oppgjør med
stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv. Reformen skal legge til
rette for tett samarbeid mellom de som har behov for omsorgstjenester og de som jobber som
tjenesteytere."
419 Benjamin Endré Larsen
2387-89 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Gi tid og tillit i hjemmebasert omsorg. Tillitsreform gir folk selvbestemmelse og frihet.
Innbyggere og de som gir hjelp skal samarbeide om innhold og utførelse."
420 Benjamin Endré Larsen
2392-93 Strykning
Stryk kulepunktet
421 Sandnes SV
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
422 Dønhaug, Gulay Kutal
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
423 Dønhaug, Gulay Kutal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2395 Tillegg
Legg til etter "… på egen helse.": "Teknologi skal ikke erstatte menneskelig oppfølging."
2396 Endring
Endre kulepunktet til:
"- At det bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens, herunder eldrekollektiv,
demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning"
23972400 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Styrke hjemmetjenesten og tilrettelegge for at flere som ønsker får bo trygt hjemme lenger.
Gjennom tillitsreformen vil vi sikre at hver beboer får en liten og flerfaglig gruppe ansatte å
forholde seg til. SV vil satse på brukervennlige teknologiske hjelpeløsninger, styrke bemanningen i
hjemmetjenesten og se på muligheten for å innføre en tidskontoordning i hjemmetjenestene."
sv.no
[email protected]
73
424 Alida Domaas
2400 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene. Etterhvert som en blir eldre øker
sannsynligheten for å bli ensom. Faktorer som sykdom, tap av mobilitet og sansetap kan spille inn
på opplevelsen av ensomhet. Å bo på sykehjem kan gjøre det vanskelig å ta imot besøk eller å møte
folk utenfor sykehjemmet. Et tiltak for å forebygge ensomhet er å sikre gode aktivitetstilbud i
samarbeid med blant annet sykehjem og frivillige organisasjoner."
Legg til to nye kulepunkt:
"- At eldreomsorg skal være en attraktiv arbeidsplass. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å
rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i eldreomsorgen. SV vil innføre lærlingslønn
i siste studie år til sykepleiere og helsefagarbeidere som vil jobbe innen eldreomsorg etter endt
utdanning.
- SV vil innføre full lønn under spesialisering og sørge for lønnsløft etter spesialisering innen
eldreomsorg for sykepleiere og helsefagarbeidere."
425 Karlsøy SV
2404 Tillegg
Forslaget skal bygge under det som står fra linje 2401. Sekundert erstatte punktet på linje 2401
med vårt forslag.
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
426 Dønhaug, Gulay Kutal
2417 Tillegg
Jobbe for flere dagtilbud og andre aktiviteter til eldre som gir mening, fellesskap og trygghet.
2417 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. SV ønsker å prøve ut ulike modeller,
blant annet den nederlandske modellen der studenter flytter inn på sykehjem og får bo billig mot at
de stiller opp som aktivitetsvenn for beboerne."
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
427 Dønhaug, Gulay Kutal
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
74
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
428 Dønhaug, Gulay Kutal
2417 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Styrke samarbeidet med ideelle og frivillige aktører som kan bidra til en meningsfylt alderdom i
lokalsamfunnet."
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
429 Dønhaug, Gulay Kutal
2417 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og
personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og
funksjonsfriske."
Kultur og idrett
2418
430 Barbro Rønning
24262442 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Et økt kulturelt demokrati. Spesielt i tider med økende sosiale spenninger og behov for sterkere
integrering er det nødvendig med en bred satsing på nye kunst og kulturutrykk skapt i ulike sosiale,
pedagogiske og etniske sammenhenger."
431 Vestfold SV
2463 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Digitalisere. SV vil sikre brukernes rett til å velge å kunne lese digitalt ved å gi samme tilgang til
ebøker som til papirbøker."
432 Vestfold SV
2464 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"SV vil ha et nasjonalt mediebudsjett for digital tilgang til kultur og kunnskapsressurser."
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
75
• Videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken. Ordningene bringer
profesjonell kunst av høy kvalitet til barn og eldre over hele landet. SV vil øke bevilgningene og
bruke deler av midlene til transport. For å sikre kvaliteten trengs kompetanse- og utviklingsarenaer
for bedre samarbeid mellom institusjonene og kunstnerne.
Dissens 14
433 Sandnes SV
Firdawsa Ahmed og
434 Marian Hussein
2494
DISSENS 14: Et mindretall av 10 bestående av Yvonne Wold, Audun Lysbakken, Katrine Boel
Gregussen, Astrid Tove Olsen, Gülay Kutal, Marthe Hammer, Anne Lise Grøndahl Yggeseth, Leif
Christensen, Vibeke Johnsen, Ingrid Fiskaa og Siv Furunes vil legge til følgende setning i punktet
over: «Skolesekken må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk.»
2497 Endring
Endre tekst i dissens 14 til: ”Ordningene må inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk.”
2498 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Sikre finansiering ev kulturtilbud som tilrettelegger for deltakelse av mennesker med
funksjonsnedsettelse."
Legg til nytt avsnitt:
Spillutvikling
SV ønsker å sikre gode vilkår for spillutviklere i Norge. Dette er et relativt nytt satsingsområde som
er i vekst, men som mangler midler og insentiver for å kunne skape gode og trygge arbeidsplasser
innen industrien. Studiene innen fagfeltet er godt etablerte, og SV mener at det er viktig at det
offentlige legger til rette for videre utvikling av spillindustrien i Norge.
435 Åmot SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
mellom
2557 og
2558 Tillegg
SV vil:
- Opprette en egen støtteordning for spillutvikling i Norge.
- Øke støtten til Innovasjon Norge med øremerkede midler til bedrifter som skal lansere spill
internasjonalt
sv.no
[email protected]
76
436 Bård Vegar Solhjell
437 Hordaland SV
438 Hordaland SV
439 Alna SV
25772578 Endring
Endre punktet til:
"- Gi tilgang til levende musikk av høy kvalitet i alle regioner. SV ønsker å styrke
ensemblestøtteordningen, gi reell lønns- og priskompensasjon for alle landets symfoniorkester og
beholde Forvarets 5 profesjonelle musikkorps."
2590 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Garantere tilstrekkelig finansiering av fremtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til
alle sikres, og frivilligheten kan bevares som frivillighet."
2590 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Øke tilskuddsordningene til private eiere av fredede og verneverdige bygninger."
26552657 Strykning
Stryk punktet.
Legg til i slutten av kulepunktet:
440 Kaja Lund
Næringspolitikk og
ressursforvaltning
441 Tom Rellsve
442 Tom Rellsve
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2667 Tillegg
"…, blant annet ved å innføre kontroll av vandel, også underveis i perioden man jobber, for trenere
og voksne tillitspersoner."
2687
2687 3032 Flytting
Kapittel "Næringspolitikk og resursforvaltning" får nytt navn: "Ressursbruk" og flyttes til linje 582
som del av hovedkapitel" Økonomi og næringsliv"
2692 Tillegg
Legg til etter "…langs kysten":
"SVs næringspolitikk og ressursbruk vil basere seg på en sirkulær økonomi der avfall fra én prosess
inngår som ressurs i en annen."
sv.no
[email protected]
77
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
443 Hustveit
27022704 Stryking
Stryk: "SV anerkjenner at oljeindustrien fortsatt kommer til å være en vesentlig del av industri og
verdiskapning i mange år framover, og krever at en langt større del av ringvirkningene skal tilfalle
lokalsamfunnene. SV ønsker regionale verdiskapningsfond basert på en del av oljeinntektene i de
regionene de blir produsert."
Oda Sofie Heien Larsen,
Aila Kamaly, Helga
444 Hustbeit
27102711 Stryking
Stryk: "Trappe opp norsk satsing på romteknologi- og forskning. Norskromindustri skalaktivt delta i
destoreinternasjonale satsingene påverdensrommet.
2717 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Øke det statlige eierskapet og bruke det aktivt for industriutvikling. Nye grønner næringer kan
bygges i Norge hvis staten går foran."
446 Vestvågøy SV
2726 Tillegg
Legg til nytt avsnitt:
"Miljøkrav, energibruk og klimaeffekt må settes mer på dagsorden i fiskerinasjonen Norge. Norsk
sjømat kan styrke sin markedsposisjon dersom det dokumenteres bedre miljøstandard i hele
verdikjeden fra fiskebåt til forbruker. Kystfiskeflåten må få et utviklingsprogram som både fremmer
miljøkvalitet, produktkvalitet og arbeidsforhold. Erfaringer fra landets første el-sjark viser at
arbeidsmiljøet også blir sterkt forbedret med mindre støy og forurensning. Satsing på miljø- og
ressursvennlig kystfiske vil fremme bosetting og næringsutvikling langs kysten. Parallelt med dette
må fiskerihavnene utbedres med service og infrastruktur, slik at fiskeværene kan videreutvikles som
innovative bedriftsklynger og gode bosted. Statlige midler øremerket til lokale fiskerihavner må
videreføres og styrkes."
447 Vestvågøy SV
2738 2739 Endring
445 SU Sentralstyre
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Endre setningen til:
"... utlånsordning ut fra kriterier om at kompetanse, lokal bosetting og levering av fangst gir
etableringsrett."
sv.no
[email protected]
78
448 Vestvågøy SV
449 Kirsti Bergstø
450 Vestvågøy SV
2757 Endring
Endre siste setning i punktet til: "(...) SV vil etablere støtteordning for el-sjarker og elektrisk
dekksutstyr på fiskefartøy."
2758 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Norske sjøfolk må sikres like konkurransevilkår gjennom en god refusjonsordning."
2758 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- SV vil etablere system for dokumentasjon og merking av fisk fra miljøvennlig verdikjede, for
eksempel økologisk sertifisering etter internasjonal standard."
Endre avsnittet til:
"Havbruk gir Norge stor verdiskaping. Havet må være rent om vi skal skape varige verdier i
havbruket. I dag ødelegges havmiljøet av medikamenter til bekjemping av lakselus og ved fôrtap.
Kloakk fra anlegg forsterker miljøutfordringene ytterligere, mens rømming fra oppdrettsanleggene
truer villaksen. Oppdrettsnæringen må i større grad basere seg på fôr fra norske kilder. SV vil ha
bedre styring med havbruket, stille strengere krav til miljø og bærekraft og beskytte villaksen.
451 Vestvågøy SV
2760 2763 Endring
SV ønsker å få all oppdrettsvirksomhet inn i lukkede anlegg og vi vil gå inn for at alle nye
konsesjoner skal være lukket og allerede eksisterende anlegg skal være lagt om til lukket anlegg i
løpet av kort tid."
Havbruk gir Norge stor verdiskaping. Havet må være rent om vi skal skape varige verdier i
havbruket. I dag ødelegges havmiljøet av lakselus og fôrtap, mens rømming fra oppdrettsanleggene
truer villaksen. Oppdrettsnæringen må i større grad basere seg på fôr fra norske kilder. SV vil ha
bedre styring med havbruket, stille strengere krav til miljø og bærekraft og beskytte villaksen.
Dissens 15
2764
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
DISSENS 15: Et mindretall på to bestående av Marius Jøsevold og Jan Olsen ønsker å erstatte andre
setning i avsnittet over med: «Fôrtap kan medføre forurensing, mens rømming fra
oppdrettsanleggene og lakselus truer villaksen.»
sv.no
[email protected]
79
452 Ingrid Fiskaa
Dissens 16
2768 Tillegg
Tillegg etter første setning: "SV vil styrke det lokale eierskapet til ressursene."
2773
• Anlegg i nasjonale laksefjorder må avvikles.
DISSENS 16: Et mindretall på fem bestående av Marius Jøsevold, Sunniva Holmås Eidsvoll, Kari
Elisabeth Kaski, Andrea Sjøvoll og Astrid Tove Olsen vil fjerne punktet over.
• Stille strengere krav til rømmingsfrie anlegg i sjø og merking av fisken. Framtidas fiskeoppdrett må
skje i lukkede anlegg, både i sjø og på land.
DISSENS 17: Et mindretall på én bestående av Marius Jøsevold ønsker å stryke siste setning i
punktet over.
Dissens 17
453 Silje Salomonsen
454 Vestvågøy SV
455 Ørsta SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2777
Et mindretall på én bestående av Andrea Sjøvoll ønsker å stryke «både i sjø og på land» i siste
setning i punktet over.
2789 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Kreve at fiskefôr renses for miljøgifter."
2789 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- SV ønsker at en større andel av verdiskapingen fra oppdrettsnæringen skal komme
miljøbevisste vertskommuner til gode."
27962799 Endring
Endre avsnittet til:
"SV vil bevare og styrke det norske landbruket. Norge skal produsere bærekraftig, og miljøvennlig
mat, og andelen økologisk mat skal øke. Landbruket bidrar til spredt bosetting og livskraftige bygder
i hele landet. I landbrukspolitikken vil SV prioritere små og mellomstore bruk. Småskalabønder skal
ha ei lønn å leve av. Landbruket er også viktig for beredskap. Norge skal kunne være selvforsynt
med mat i nøds-, krise- og krigssituasjoner."
sv.no
[email protected]
80
456 Ingrid Fiskaa
457 SU Sentralstyre
458 Mizanur Rahaman
459 SU Sentralstyre
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
27982799 Endring
Endra siste setning til "Norge skal øke selvforsyningsgraden, der import av dyrefôr er medregna. I
krisesituasjoner skal vi kunne være selvforsynt."
2799 Tillegg
Legg til etter: "Norge skal kunne være selvforsynt med mat i nøds-, krise- og krigssituasjoner.":
", derfor er det viktig med en høy reell selvforsyning, hvor landbruket er basert på lokale ressurser."
2806 Tillegg
Legg til etter "… medisin- og giftbruk.":
"SV vil forby import av foie gras fra tvangsfôrede dyr."
2821 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Ordninger for klimavennlig teknologi på gården. Vi trenger støtteordninger og mer forskning for
at bonden skal kunne ha mer klimavennlig tekologi på gården sin."
sv.no
[email protected]
81
Legg til nytt kapittel:
Reiseliv
SV ønsker et bærekraftig og grønt reiseliv basert den lokale identitet, kultur og naturen som finnes
på destinasjonene. SV ønsker en økologisk forsvarlig turisme som er basert på kunnskap og genuine
opplevelser fremfor masseturisme. SV ønsker flere helårige arbeidsplasser i reiselivsnæringa. Det
skal bygges ut infrastruktur i Norge som gjør det mulig å reise miljøvennlig mellom de ulike
destinasjonene. Turismen skal være rettferdig, lokalt basert og ha lokale effekter som bidrar til å
dekke inn de merkostnadene som turismen påfører kommunene.
SV vil:
460 Vestvågøy SV
2838 Tillegg
Ha lokal fellesgodebeskatning på overnattingstilbud som gir kommunene muligheter for å
tilrettelegge for bærekraftig turisme.
Øke sikkerheten i reiselivet ved å stille sertifiseringskrav til naturguiding.
Arbeide for å få en sterkere forvaltning og regulering av turistfiske.
Arbeide for at flere reisende velger grønne alternativer ved å utvikle kunnskap,
infrastruktur og opplevelser.
Ha bedre tilrettelegging for helårig turisme.
Legg til nytt kapittel:
461 Nord-Trøndelag SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2839 Tillegg
Samisk reindrift
Samisk reindrift er en økologisk bærekraftig produksjon av mat og klær. Norge har skrevet under
FN-konvensjonen om urfolks rettigheter. SV vil bidra til at vårt urfolk, samene, kan opprettholde og
videreutvikle sine språk, sine kulturer og næringer. Det er viktig at samisk tamreindrift ikke mister
viktige arealer gjennom storsamfunnets utbygging av vindkraft, vannkraft, mineralutbygging og
hyttebygging.
sv.no
[email protected]
82
462 SU Sentralstyre
463 Tom Rellsve
464 Silje Salomonsen
Dissens 18
Dissens 19
465 Steinkjer SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2858 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Sikre norsk eierskap over teknologi og kompetanse i viktige industrilokomotiver innen
treforedling. Blant annet gjennom strategisk statlig eierskap for langsiktig oppbygging av
industrien."
2873 Endring
Endre punktet til:
"- Gjenopprette kapasiteten til Norges geologiske Undersøkelser for å kartlegge
mineralressursene i Norge, til lands og på sokkelen."
2873 Tillegg
Legg til etter "… og på sokkelen":
"Vi vil styrke Norges Geologiske Undersøkelse."
2874
• Kartlegge mineralressursene i Norge, til lands og på sokkelen.
DISSENS 18: Et mindretall på én bestående av Ådne Naper ønsker å legge til følgende delsetning i
punktet over: «med sikte på lønnsom utvinning»
2878
• Forby sjødeponi. SV vil innføre avgift på dumping av gruveavfall, og samtidig stille krav om
resirkulering og gjenfylling.
DISSENS 19: Et mindretall på én bestående av Marius Jøsevold ønsker å legge til ordet
«miljøfiendtlig» foran «sjødeponi» og «gruveavfall» i punktet over.
2941 tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Støtte opprettelse av Lofotodden nasjonalpark."
sv.no
[email protected]
83
466 Vestvågøy SV
467 Vestvågøy SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
2945 Tillegg
Legg til etter "...mer av delingstjenester.":
"Samtidig som det er positivt at ny teknologi bidrar til å knytte sammen mennesker og bidrar til å
formidle tjenester overfor hverandre, så ser vi at de nye måtene å formidle tjenester på også
medfører uheldige konsekvenser for samfunnet. Enkelte områder av delingsøkonomien medfører
en massiv kommersialisering av tjenester som normalt blir tilbudt med viktige samfunnsmessige
betydninger. Dette gjelder spesielt boligsektoren. Vi ser at i enkelte områder blir boliger kjøpt opp
med mål om dagsutleie fremfor langtidsutleie. Vi ser at færre velger å leie ut sine boliger til
lokalbefolkning, men leier heller ut på dagsutleie til turister. Kommunene har ikke nok virkemidler
for å unngå en slik utvikling."
2955 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- SV vil finne lokale og nasjonale virkemidler som hindrer at boligsektoren går fra langtidsutleie
til dagsutleie."
sv.no
[email protected]
84
DISSENS 20: Et mindretall på syv bestående av Siv Karin Kjøllmoen, Gülay Kutal, Yvonne Wold,
Marie-Theres Helgestad Kolsnes, Sigve Romslo, Ingrid Fiskaa og Vibeke Johnsen ønsker å erstatte
brødteksten under «delingsøkonomi» og «formidlingsøkonomi» med en felles brødtekst under
overskriften «delingsøkonomi» og deretter slå sammen punktene under «formidlingsøkonomi» og
«delingsøkonomi» til én punktliste. Den foreslåtte brødteksten er:
Delingsøkonomi
Gjennom de siste årene har ny teknologi satt fart i delingsøkonomien. Mangfoldet av ytelser som
formidles er stort, fra tjenester, deling av eiendeler/eiendom, til kapital, kompetanse og
arbeidskraft. Det er gjort flere forsøk på å begrepsfeste denne nye økonomien: delingsøkonomi, gig
economy, collaborative economy, plattformøkonomi og formidlingsøkonomi.
SV støtter den delen av delingsøkonomien som innebærer å dele ting vi eier med hverandre. Dette
kan være bilkollektiv, hyttekollektiv, andelslag osv. Denne form for deling fører til at vi kjøper og
produsere færre ting, som er bra både for klimaet og lommebøkene våre. Fellesskapet bør støtte
opp om tiltak som gjør at vi benytter oss mer av delingstjenester.
Dissens 20
2972
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Noen bedrifter har brukt delingsteknologien for å formidle tjenester til salg. For eksempel for
transport og overnatting. Teknologien for formidling av tjenester kan være et gode som kan spare
klimaet og sikre folk økte inntekter. Samtidig må vi sørge for at aktører som benytter
formidlingsøkonomien, opererer innenfor lover, regler og den norske modellen. SV vil ikke tillate
uthuling av norsk lovverk, dårligere arbeidsforhold eller skattejuks og skatteomgåelser. Vi er
positive til aktører som bidrar til felleskapet og respekterer arbeidsrettigheter og norsk lovverk.
sv.no
[email protected]
85
DISSENS 21: Et mindretall på 9 bestående av Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen, Kari
Elisabeth Kaski, Andrea Sjøvoll, Jan Olsen, Hilde Mari Bjørke, Gülay Kutal, Audun Lysbakken og
Marthe Hammer ønsker å legge til følgende delkapittel om fornying av offentlig sektor:
Dissens 21
2992
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Fornying av offentlig sektor
SVs mål med fornying av offentlig sektor er at det skal bidra til bedre helse-, utdanning-, og
velferdstjenester for folk, ikke at målet skal være å spare mest mulig ved å svekke tilbudet til folk.
SV vil spesielt trekke frem to faktorer for fornying: ansatte og digitalisering. Stadig oftere bruker
offentlige myndigheter konsulentselskaper når offentlig sektor skal utvikles. De ansatte opplever
ofte at deres ideer og kompetanse blir oversett. SV vil snu om på dette og isteden gjøre de ansatte
sentrale i utviklingen av offentlig sektor videre. Det handler om å gi de ansatte tillit og mulighet til å
utvikle ideene. Dette skal skje i nært samarbeid med elever, pasienter og brukere. Mulighetene for
å bruke digitalisering til å skape bedre offentlige tjenester er enorme, men potensialet blir ikke
utnyttet. Ettersom digitaliseringen knytter seg inn i stadig flere samfunnsområder blir det stadig
viktigere med politisk styring. Brukt på riktig måte vil digitalisering kunne redusere behovet for
byråkrati, hjelpe ansatte i skole, helse og velferd å gjøre en bedre jobb, i større grad tilpasse de
offentlige tjenestene hvert enkelt menneskes behov, og skape større nærhet til tjenestene. Brukt
feil vil det kunne virke byråkratiserende, sentraliserende, og forskjellsdrivende. Fornying av offentlig
sektor gjennom digitalisering kan også bidra til å bygge en sterk norsk IKT-industri. En sterk IKTindustri er nasjonalt viktig, ettersom IKT-feltet blir stadig viktigere og er utgangspunkt for store
deler av fremtidig ny verdiskaping og arbeidsplasser. Skal et slikt samarbeid fungere er det viktig å
finne en tydelig arbeidsdeling mellom det offentlige og private.
SV vil:
Innføre en opptrappingsplan for smarte, digitale læremidler i skolen, 50 % innen 2022.
Etablere en medisinsk førstelinje på mobilen i form av en app som kartlegger symptomer
og samler inn egenmålte helsedata før pasienten kommer i kontakt med legen.
Etablere en risikoordning for offentlige anskaffelser slik at flere tør satse på
fremtidsrettede løsninger i offentlige digitale investeringer.- Etablere en lab for offentlig
sektor, etter modell fra Storbritannia, der man kan teste ut bruk av ny teknologi og nye
tjenestemodeller.
sv.no
[email protected]
86
Aktiv bruke stordata-analyser for å skape mer skreddersydd offentlige tjenester. Avklare
hvordan det offentlige skal praktisere personvernprinsipper ved bruk av stordata-analyser.
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
468 Dønhaug, Gulay Kutal
29982999 Endring
Endre: " SV vil spesielt trekke frem to faktorer for fornying: ansatte og digitalisering." til:
"SV vil spesielt trekke frem tre faktorer for fornying: ansatte, brukere og deres pårørende, og
digitalisering."
Inga Marte Thorkildsen,
Anna Tresse, Benjamin
Endré Larsen, Ivar
Johansen, Trine
469 Dønhaug, Gulay Kutal
3002 Tillegg
Legg til etter "...pasienter og brukere.":
"Tjenestene skal organiseres med utgangspunkt i kunnskapen vi har om effekten og verdien av gode
relasjoner, forutsigbarhet og kontinuitet. Dette er avgjørende for god tillit og et godt samarbeid
med innbyggerne, som igjen gir større sannsynlighet for god kvalitet og ressursutnyttelse. For å
sikre best mulig tjenester og gode opplevelse for innbyggerne, må de inkluderes og være med å
påvirke. Dette gjelder både brukere/pasienter, og deres pårørende. Vi må spørre folk hva som er
viktig for dem. Dette må være en gjennomgående holdning og kultur som må understøttes av
systemene vi utvikler."
470 Ingrid Fiskaa
3014 Stryking
Stryk punktet (dvs. første setning):
"- Innføre en opptrappingsplan for smarte, digitale læremidler i skolen, 50 % innen 2022."
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
87
Reiseliv
Reiselivsnæringen er en av verdens voksende næringer. Norge har gode forutsetninger for å ta del i
denne veksten. Reiselivsnæringen er en viktig distriktsnæring som kan skape verdier og
arbeidsplasser over hele landet.
SV vil:
471 Oppland SV, AU
Justispolitikk og
samfunnsikkerhet
Tillegg - nytt
3033 avsnitt
Styrke Innovasjon Norge
Utbedre infrastruktur på flere områder, viktig for å kunne satse på bærekraftig helårs
arbeidsplasser knyttet til reiseliv.
Etablere ordninger som gir flere bedrifter mulighet til å ha helårsdrift.
Bygge ut bredbånd og fiber i hele landet.
Etablere flere kompetansearbeidsplasser i distriktene knyttet til natur og kultur
3034
472 Ingrid Fiskaa
30373038 Endring
Erstatt "truer våre grunnleggende verdier og funksjoner" med "truer demokratiet og
menneskerettene".
473 Vestre Aker SV
3048 3049 Tillegg
Legg til "varsling" i oppramsingen slik at punktet blir:
"- At fri rettshjelp tilbys for flere rettsområder, heriblant sosial dumping, mobbing, varsling og på
velferdsfeltet til NAV."
Albert Andersen Øydvin
(SU) og Andrea Sjøvoll
474 (SU)
Endre kulepunktet til:
"- At fri rettshjelp tilbys for flere rettsområder, heriblant statsborgerskapssaker, utvisningssaker,
3048- Endringsfors sosial dumping, mobbing, arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett og på
3049 lag
velferdsfeltet i tilknytning til NAV."
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
88
Albert Andersen Øydvin
(SU) og Andrea Sjøvoll
475 (SU)
476 Vestre Aker SV
3051 Tillegg
3054 3055 Endring
Legg til nytt kulepunkt:
"- Minske inntektsgapet mellom jurister i fri rettshjelp og privat virksomhet. Timebetalingen for fri
rettshjelp må gjenspeile sakens kompleksitet og faktiske arbeidsmengde, samtidig som vi vil utrede
helhetlig regulering for lønnssatser (salær) i sektoren."
Endre kulepunktet til:
"- Styrk rettsvernet for varslere. De som varsler om uetisk adferd og lovbrudd skal ha et særskilt
vern gjennom egen varslerlov og få støtte fra et nasjonalt varslerombud. Å skjule et varsel i en
hemmelig avtale skal være forbudt."
• Nedkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Politiets ressurser bør brukes på å ta
de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne. I størst mulig grad bør brukere holdes unna
kriminelle miljøer.
DISSENS 22: Et mindretall på fem bestående av Gina Barstad, Mina Finstad Berg, Ådne Naper, Eirik
Faret Sakariassen og Leif Christensen vil endre «nedkriminalisere» til «avkriminalisere» i punktet
over.
3079
Et mindretall på tre bestående av Ingrid Fiskaa, Anne Lise Grøndahl Yggeseth og Rannveig Kvifte
Andresen ønsker å stryke punktet over.
477 Christian Torseth
3084 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Utrede lovlig omsetning av cannabis."
478 Ingrid Fiskaa
3113 Endring
Endra siste setning til "Politireformen er en sentraliseringsreform som vil gi mindre politi i
nærmiljøet. SV vil derfor reversere reformen."
479 Namsos SV
3113 Endring
Erstatte: "Dersom politireformen ikke bidrar til politi i nærmiljøet, bør reformen reverseres" med:
"Den såkalte nærpolitireformen vil føre til betydelig sentralisering, og må reverseres."
Dissens 22
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
89
480 Andreas Halse
481 Andreas Halse
482 Ingrid Fiskaa
En rettferdig verden
3164 tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Jobbe for å øke strafferammene for menneskehandel og grov menneskehandel."
3164 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger dom i
saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at man er utsatt for
menneskehandel."
31683169 Endring
Endra setninga "Det er viktig å huske at selv stater med massiv overvåkning ikke totalsikre seg mot
terror." til:
"Massiv overvåking hindrer ikke terror, men kan bidra til økt risiko fordi utsatte grupper opplever
enda mer mistenkeliggjøring og trakassering."
3184
483 Bård Vegar Solhjell
3205 Endring
Flytt "Gjøre FNs nye bærekraftsmål styrende for prioriteringene i utviklingspolitikken." til linje 3261
og erstatt første setning i punktet under 3261 med denne teksten
484 Ingrid Fiskaa
3205 Stryking
Stryk punktet:"" Gjøre FNs nye bærekraftsmål styrende for prioriteringene i utviklingspolitikken."
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
485 Hustveit
3205 Stryking
Stryk: "Gjøre FNs nye bærekraftsmål styrende for prioriteringene i utviklingspolitikken."
486 Bård Vegar Solhjell
32063209 Stryking
Punktet er gjentagelse av 3229-3230
487 Bård Vegar Solhjell
32093211 Endring
Flytt til 3267 under «En omfordelende utviklingspolitikk»
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
90
488 Ingrid Fiskaa
32093211 Flytting
Flytt punktet til avsnittet om "En omfordelende utviklingspolitikk", linje 3267.
489 Ingrid Fiskaa
32143216 Flytting
Flytt punktet opp som første punkt på linje 3205.
32193220 Endring
Endre fra: "At Norge jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av
multinasjonale selskaper når det gjelder menneskerettighetene og folkeretten." til: "At Norge
jobber for en internasjonalt bindende traktat for ansvarliggjøring av multinasjonale selskaper når
det gjelder menneskerettighetene, miljøskade og folkeretten."
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
490 Hustveit
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
491 Hustveit
492 Bård Vegar Solhjell
3220 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Vi ønsker en utviklingspolitikk som ikke overkjører lokal demokratiet og som aldri står på samme
side som store multinasjonale selskaper når de skaper konflikt med lokalbefolkningen
lokalbefolkningen."
32223227 Endring
Fjerne overskrift «Kapitalflukt og gjeld" og integrere brødteksen på linje 3223-3227 med kapittelet
«Kamp mot global ulikhet» og integrere punktlistene fra de to underoverskriftene.
493 Kirsti Bergstø
3227 Tillegg
494 Ingrid Fiskaa
32323233 Endring
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Legg til etter "...mer rettferdige finansstrukturer":
"Det er uheldig at enkelte næringer er unntatt ordinær beskatning. Rederinæringen betaler i dag
ikke skatt i nevneverdig grad, for å kunne være konkurransedyktige i et internasjonal næring. SV
mener dette er prinsipielt galt og må løses internasjonalt."
Stryk siste leddsetning: "og disse aktørene må sammen med norske myndigheter jobbe for
rettferdige skattenivåer i landene de opererer i." og erstatt med følgende tillegg på linje 3230: "og
få på plass rettferdige skattenivå." etter "avdekke skattejuks".
sv.no
[email protected]
91
495 Tina Åsgård
496 Tina Åsgård
497 Kirsti Bergstø
498 Tina Åsgård
SVs arbeidsgruppe for
utviklingspolitikk og
internasjonal
499 rettferdighet
SVs arbeidsgruppe for
500 utviklingspolitikk
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
3240 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Erklære Norge som skatteparadisfri sone. Selskap basert i skatteparadis må ekskluderes fra
offentlige innkjøp og oppdrag i Norge."
3240 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Kjempe for global skatteretterdighet ved å sikre at selskaper betaler skatt der pengene tjenes.
Første skritt er å forsterke den norske ordningen med til land-for-land-rapportering for å sikre at
skatteparadis ikke faller utenfor og at flere bransjer og selskaper blir inkludert."
3240 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Norge må ta er et internasjonalt initiativ for å bringe rederibeskatningen i tråd med beskatning
av annet ordinært næringsliv."
3240 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Hindre at kriserammede land blir pålagt å privatisere og/eller kutte i offentlige tjenester. De
kriserammede landene i Sør-Europa må få slettet og redusert gjelden for å hindre ytterligere vekst i
arbeidsløshet og ødeleggelse av landenes velferdssystem."
3261 Tillegg
Legg til "være samstemt og" slik at punktet blir:
"- At utviklingspolitikken skal være samstemt og styres etter målet om global utjevning og å
bekjempe fattigdom. Norske egeninteresser …(som før)"
3263-64 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Styrke og utvikle tiltak som innebærer direkte overføringer for å sikre omfordeling. Slike
støtteordninger bør, som i Norge, i mulig grad være universelle."
sv.no
[email protected]
92
501 Bård Vegar Solhjell
502 Tina Åsgård
SVs arbeidsgruppe for
503 utviklingspolitikk
504 Oppland SV
32653266 Endring
Flytte punktet til linje 3284 (en klimavennlig utviklingspolitikk»)
3267 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Stille likestillingskrav ved utdeling av bistandspenger for å styrke kvinners rettigheter i
mottakerlandene."
3267 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Prioritere afrikanske land i sin utviklingspolitikk når det gjelder de store midlene til sosiale
sektorer og produktiv virksomhet. Midler på andre prioriterte områder, slik som støtte til kampen
til folks rettigheter og demokrati og for fred, skal ikke være underlagt slik geografisk prioritering."
3267 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Etablere eget fredsdepartement."
Legg til nytt kulepunkt:
SVs arbeidsgruppe for
505 utviklingspolitikk
3267 /
3248 Tillegg
"- Støtte en økonomisk vekst som har jobbskaping som hovemål, kombinert med tiltak for at
veksten bidrar til utjevning av forskjeller. SV ønsker å utvikle tiltak og styrke fond som bidrar til økt
næringsutvikling og sysselsetting." (Denne siste setningen flyttes fra linje 3248, som er et
omtaleavsnitt, til et handlingspunkt.)
Legg til etter: ...komme seg ut av fattigdom, og få bedre liv uten å øke utslippene av CO2.":
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
506 Hustveit
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
32853286 Tillegg
"Prosjekter hvor vi er med å bygge ut fornybar energi må overholde lokaldemokrati og
urfolksrettigheter."
sv.no
[email protected]
93
507 Eirik Lindebjerg
3290 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Opprette et resultatbasert utviklingsinitiativ for marint vern og bærekraftig bruk av havet i
utviklingsland"
Legg til nytt kulepunkt:
SVs arbeidsgruppe for
508 utviklingspolitikk
3307 Tillegg
"- Økt bistand til sivilsamfunn i samarbeidsland må følges opp med støtte til mer omfattende
bruk av norske institusjoner, organisasjoner og næringsliv for å sikre kvalitet og god oppfølging."
SVs arbeidsgruppe for
509 utvikling
3311 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Styrke arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter og organisering."
510 Oppland SV
33153315 Tillegg
Legge til Afrika og Aisa
511 Hans Olav Lahlum
33153316 Endring
"Styrke utviklingssamarbeid med land i Sør- og Mellom-Amerika med demokratiske regjeringer"
endres til "Styrke utviklingssamarbeid med land i Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Asia med
demokratiske regjeringer."
33153317 Endring
Endre kulepunktet til:
"- Norge har over 30 år med solidaritet og demokratibygging i Latin-Amerika. Med høryresidas
bistandskutt i regionen står Norge i fare for å skusle bort verdifull erfaring og gode resultater. Norge
må videreføre sitt lange freds- og demokratiengasjement og styrke det langsiktige
utviklingsarbeidet i regionen."
512 Internasjonalt utvalg
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
94
513 Bård Vegar Solhjell
SVs arbeidsgruppe for
514 utviklingspolitikk
3318 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Kompensere for Trumps "munnkurvregel." Trappe opp støtten til organisasjoner som fremmer
kvinners helse og reproduktive rettigheter, for å kompensere for konsekvensene av den nylig
gjeninnførte «munnkurvregelen» fra USA."
3318 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Styrke kultursamarbeidet mellom Norge og utviklingslandene og øke budsjettene til
kulturaktiviteter."
515 Bård Vegar Solhjell
33223323 Endring
516 Bård Vegar Solhjell
3328 Endring
Endre setningen til:
"For å sikre nok midler, fleksibilitet og bedre mulighetene til rask respons, vil SV øke bevilgningene
til humanitær bistand og styrke etablerte internasjonale nødhjelpsfond. "
Stryk ordet «all» i «all humanitær bistand». Sekundært legg til «også» etter «slik at den».
517 Oppland Sv
33303331 Endring
Endre punktet fra "Øke humanitær støtte til lokale sivilsamfunnsamfunnsorganisasjoner, selv om
dette av og til kan bety økt risiko."
til "Øke humanitær støtte til lokale sivilsamfunn"
518 Hans Olav Lahlum
33303331 Strykning
"Øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, selv om dette av og til kan
bety økt risiko." forkortes til "Øke den humanitære støtten til lokale sivilsamfunnsorganisasjoner."
519 Ingrid Fiskaa
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
3333 Endring
Endra "bistand" til "utviklingspolitikk"
sv.no
[email protected]
95
SVs arbeidsgruppe for
520 utvikling
521 SU Sentralstyre
SVs arbeidsgruppe for
utviklingspolitikk og
internasjonal
522 rettferdighet
3344 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Stanse utbredelsen av konkurranseutsetting av bistand (tilskuddsmidler). Vi vil sikre at
bistanden brukes til å bygge opp kompetanse i samarbeidslandene og dermed styrker målgruppene
for bistanden."
3352 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Omstrukturere kommersielle bistandsorganisasjoner. Bistandspolitikkens hovedrolle skal ikke
være økonomisk vekst for næringslivet, spesielt når man ser menneskerettighetsbrudd ved flere
tidligere og nåværende prosjekter. Heller skal det prioriteres å investere i lokalsamfunn og lokale
bedrifter enn multinasjonale selskaper."
3353 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Bygge på langsiktighet og kontinuitet i utviklingssamarbeid, basert på politisk og faglig
tenkning."
Kristian August
523 Mowinckel
33643365 Strykning
Stryke fra og med "SV støtter" til og med "uavhengighet."
524 Ingrid Fiskaa
33773378 Flytting
Flytt punktet "- At Norge øker kjernestøtten til FNs organisasjoner og fond og styrker arbeidet for at
3378 tungrodde og byråkratiske systemer i organisasjonen effektiviseres." til avsnittet om ein
omfordelande utviklingspolitikk, på linje 3267.
525 Ingrid Fiskaa
3386 Endring
Endra siste setning til "De fem vetolanda skal bare ha vetorett i spørsmål om bruk av militærmakt."
Kristian August
526 Mowinckel
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
33873390 Strykning
Stryke de tre siste kulepunktene fra og med "At Norge..." til og med "...uavhengighet."
sv.no
[email protected]
96
527 Bård Vegar Solhjell
528 Ingrid Fiskaa
529 SU Sentralstyre
Aila Kamaly, Oda Sofie
Heien Larsen, Helga
530 Hustveit
531 Nordre Aker SV
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
3388 Endring
Endre kulepunktet til:
"- At Norge avslutter all handel med selskaper og aktører som opererer på den okkuperte
Vestbredden."
34093410 Endring
Endre kulepunktet til:
"- At eventuell norsk deltaking i militære operasjoner må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vilkåra
er at operasjonen har et FN-mandat og er under FN-ledelse."
3413 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Opprette stående FN-fredsstyrker. Gjennomføringen av eventuelle militære intervensjoner med
FN-mandat må flyttes fra stormaktene til FN gjennom opprettelse av en egen stående FNfredsstyrke for fredsopprettende operasjoner. Fredsstyrken må underlegges streng kontroll og
regler for oppførsel i konflikt."
34223423 Strykning
3430 Tillegg
Stryk:
"til land som begår grove menneskerettighetsbrudd og overgrep mot egen befolkning."
Legg til nytt kulepunkt:
"- At Norge innfører forbud mot atomvåpen på norsk territorium også i krigstid. Forsvar av Norge
skal ikke baseres på at atomvåpen i krigstid kan avfyres fra norsk territorium, det være seg
landbaserte utskytningsramper, norske fly eller båter."
sv.no
[email protected]
97
Endre brødteksten til:
532 Tore Schweder
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
34323438 Endring
SV går i mot norsk medlemskap i NATO. NATO er basert på bruk av atomvåpen. Terrorbalanse med
atomvåpen er en usikker strategi for fred, særlig i vår tid med den uberegnelige og impulsive Trump
som øverstkommanderende. USA har fått Norge med på å bygge et rakettskjold. Dette gjør vår
posisjon mer utsatt. Vårt historiske gode naboskap med Russland vil trygges ved at Norge går ut av
NATO og inn i en nordisk forsvarsunion. NATO er ikke bare en forsvarsallianse, men driver også
krigføring mot andre land, i tillegg til kriger som USA har startet utenfor NATO. Norge har blitt
trukket inn i flere av disse, blant annet for å tekkes USA. Vårt forsvar har også blir mer offensivt og
landforsvaret har blitt svekket som følge av NATO-medlemskapet. SV vil erstatte medlemskapet i
NATO med en nordisk forsvarspakt. De nordiske landene har stor grad av felles interesser, og kan gi
hverandre gjensidig sikkerhet og større samlet forsvarsevne. Et forsvarssamarbeid vil sikre hver
enkelt nordisk stat større uavhengighet av stormaktene, og hindre at nabolandene vil bli satt opp
mot hverandre hvis en spent internasjonal situasjon oppstår. Med allmenn verneplikt, og ved å
styrke det defensive forsvaret som er samkjørt med våre nordiske alliansepartnere vil vi være godt
rustet. Så lenge Norge er en del av NATO, vil SV arbeide mot videre utvidelse av alliansen.
sv.no
[email protected]
98
Endre brødteksten til:
Sikkerhets- og alliansepolitikk
Norges sikkerhetspolitikk må ta utgangspunkt i nordområdene. Den internasjonale
oppmerksomheten rundt nordområdene vil øke i årene som kommer. Rivalisering om kontroll over
ressurser kan føre til konflikter mellom stormakter og andre i våre nærområder. Samarbeid om
bærekraftig utvikling, ressursbruk, urfolks rettigheter og handel er i Norges interesse.
NATO er et militært uttrykk for vestlige stormakters makt og dominans i verden. Gjennom
medlemskapet i NATO er Norge bundet opp til stormaktsinteresser og avgjørelser tatt av USA alene.
Det er et dårlig utgangspunkt for å ivareta våre egne interesser. Alliansen har fortsatt førstebruk av
atomvåpen som del av sin strategi, og forbeholder seg retten til å bruke militærmakt utenfor sitt
eget område, også uten FN-mandat. Gjennom medlemskapet i NATO øker faren for at Norge blir
dratt med i angrepskriger og militære operasjoner i strid med folkeretten. NATO-medlemskapet gir
ingen garanti for støtte i situasjoner der norsk sikkerhet står i fare. Tvert imot svekker det vår evne
til å hevde suverenitet og forsvare eget territorium, fordi ressurser blir flyttet over til kapasiteter
NATO etterspør.
SV mener Norge er tjent med å styrke det nordiske og nord-europeiske samarbeidet om forsvar og
sikkerhet. Vi vil erstatte medlemskapet i NATO med en defensiv nordisk forsvarspakt, og samtidig
styrke vår egen forsvarsevne.
533 Ingrid Fiskaa
34313438 Endring
534 Tina Åsgård
3434 Tillegg
Legg til "...og bekjempe NATOs out-of-area-strategi." etter "utvidelser av alliansen".
3441 Tillegg
Nytt kulepunkt:
"Allmenn verneplikt gjeninnføres."
535 Tore Schweder
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
99
Endra punktet til:
"- Påvirke NATO i rett retning. Så lenge Norge er medlem i NATO vil SV arbeide for at alliansen
forsvarer nærområdene framfor å drive krig utenfor eget område. Vi vil også gå imot videre
utvidelser av NATO og for nedrustning av alliansens atomvåpen."
536 Ingrid Fiskaa
34423443 Endring
537 Ingrid Fiskaa
3448 Tillegg
Legg til "og Heimevernet" etter "hæren".
538 Hans Olav Lahlum
3450 Endring
"Sjøforsvaret er også vesentlig for suverenitetshevdelse i Nord-Norge." endres til "Sjøforsvaret er
viktig for suverenitetshevdelse i norske farvann."
Nytt avsnitt: "Heimevernet består av mer enn 40 000 sivilister som gjennom verneplikten pålegges
å stille opp på kort varsel ved krise, krig eller naturkatastrofer. De siste årene har øvingsaktiviteten i
Heimevernet vært på under halvparten av hva forsvarsloven legger opp til, slik at
heimevernssoldatene ikke forberedes på de oppgavene de risikerer å bli satt til, dersom det skulle
bli bruk for dem."
Og så nytt kulepunkt, under "SV vil:"
539 Håvard Kristiansen
540 Tore Schweder
541 Ingrid Fiskaa
542 Bård Vegar Solhjell
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
3454 Tillegg
3460 3461 Tillegg
3462 Tillegg
34633464 Endring
- Fullfinansiere Heimevernet, slik at de vernepliktige soldatene får den øvingsaktiviteten de trenger
for å ivareta sin egen og samfunnets sikkerhet.
Legg til nytt kulepunkt: - Gjeninnføre allmenn verneplikt når Norge går ut av NATO
Legg til "og Heimevernet" etter "hæren".
Endre kulepunktet til: "- Gå mot bestilling av F-35 kampfly. SV vil fryse bestillingen av F-35 kampfly
på det nivået Stortinget har vedtatt til nå.» En mer ryddig setning med samme innhold.
sv.no
[email protected]
100
3468 Tillegg
Legg til nytt kulepuntk:
"- Styrke sivilforsvaret for å forbedre samfunnets generelle beredskap sikre god håndtering av
eksempelvis ekstremvær, terror, ulykker, pandemier og humanitære. katastrofer."
544 Tina Åsgård
3480 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Stanse norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og
Russland."
545 Tina Åsgård
3483 Tillegg
Legg til nytt kulepunkt:
"- Arbeide for å oppheve de innførte sanksjonene mot Russland."
543 Tina Åsgård
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
101
Vedlegg 1, til forslag 328
Helhetlig endringsforslag fra Hordaland SV
Antirasisme og human asylpolitikk
Den globale verdensorden er rasistisk innrettet. Dette er dels et resultat av kolonialismens og imperialismens utplyndring, dels av gamle ideologiske
forestillinger om etnisk og kulturelt homogene nasjoner som noe naturlig eller ønskelig.
Selv om den klassiske rasebiologiens begreper ikke lenger har samme utbredelse, videreføres den rasistiske logikken gjennom diffuse forestillinger om
etnisitet, kultur og religion som noe negativt definert.
Høyreekstreme, rasistiske og fascistiske organisasjoner og partier har vokst seg sterkere i Europa de siste tiårene, med en ekskluderende rasisme som
kommer til uttrykk gjennom diskriminering, trakassering, forfølgelse og direkte mishandling.
Rasismen skapes og opprettholdes i samspill med andre maktstrukturer. Et arbeidsmarked som holder grupper arbeidsløse, eller tvinger et mindretall
til å selge sitt arbeid på betydelig dårligere vilkår, gjør det lettere for kapitalmakten å sette alle arbeidstakere under press.
Vi må anerkjenne at det også finnes rasistiske strukturer i det norske samfunnet. Urfolk, nasjonale minoriteter og nye etniske mindretall skilles ut som
annerledes, mindreverdige og underordnet det norske «vi». I Norge, som i resten av Europa, har rasistiske strukturer gitt klassesamfunnet en tydelig
inndeling etter etniske skillelinjer.
Å bygge et godt samfunn handler ikke om å få enkeltindivider til å tilpasse seg flertallet og passe inn. Et godt samfunn skaper vi ved å gi folk mulighet
til å være seg selv, og ved å vektlegge felleskap fremfor forskjeller.
Fordi våre verdier og vårt menneskesyn påvirkes av de normene som kommer til uttrykk gjennom utenriks- og asylpolitikk er også arbeidet for en
human asylpolitikk et antirasistisk arbeid.
Antisemittisme, islamofobi og religionsfrihet
Til ulike tider har rasismen rettet seg mot forskjellige grupper. I dag fokuserer høyreekstreme grupper mest på mennesker som betraktes som
muslimer. Islamofobi er den sterkeste motoren i høyreekstrem ideologi, og den presenteres ofte som «islamkritikk».
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
102
Ideene disse bevegelsene representerer er dypt antidemokratiske, og egnet til å skape redsel blant både etnisk norske,
muslimer og mennesker som har sitt opphav fra overveiende muslimske land. Det er ideer som kan omsettes i vold, som i
terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. For et antirasistisk parti er det en sentral oppgave å bekjempe islamofobi, og forsvare
muslimers selvsagte status som likeverdige borgere med en trygg plass i det norske samfunnet.
Det er likevel viktig å påpeke at islamofobien ikke har ført til avviklingen av andre former for rasisme. Vi ser i dag en økning av både islamofobi og
antisemittisme, og også rasisme og fordommer rettet mot mennesker av afrikansk opprinnelse og romfolk.
Ettersom en del av vår tids rasisme forkler seg som religionskritikk finnes det en risiko for at den får fotfeste i grupper som tradisjonelt har kritisert
religionens innflytelse i samfunnet, også på venstresiden.
Vår oppgave er ikke å kritisere religion som sådan. Det er ikke tilfellet at kristendom, jødedom eller islam automatisk medfører reaksjonære
forestillinger. Det finnes både historiske og samtidige eksempler på at venstresiden har samarbeidet med religiøse krefter for f.eks. sosial
rettferdighet eller en human asylpolitikk.
Vi ønsker et samfunn der alle står fritt til å utøve tro og livssyn, og der det finnes en levende dialog om religion. Det norske samfunnet skal være
livssynsåpent. Samtidig står vi fast på retten til å kritisere de kreftene som i religionens navn ønsker å føre samfunnet i konservativ retning eller
innskrenke kvinners eller LHBT+-personers rettigheter.
SV vil:
Bekjempe rasisme, antisemittisme og islamofobi.
Stå solidarisk sammen med våre urfolk, nasjonale minoriteter og nye etniske mindretall.
Kjempe for at alle har like rettigheter til å være en del av samfunnet, og like forutsetninger for å ta del i retten til bosted, utdanning og
arbeid.
Styrke og håndheve rasismeparagrafen.
Styrke redaktøransvaret for hatefulle ytringer.
Utvikle et målrettet program mot hatefulle ytringer.
Arbeide for en god og konstruktiv offentlig samtale.
Forsterke og håndheve dagens lovgivning mot hatkriminalitet, samtidig som vi motsetter oss et forbud mot rasistiske organisasjoner eller
partier, så lenge de holder seg innenfor lovens grenser for ytrings- og forsamlingsfrihet.
Motarbeide ekstreme bevegelser.
Kutte statsstøtten til Human Rights Service
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
103
Asyl- og flyktningepolitikk
Det norske samfunnet er stabilt og sikkert for de fleste av oss som bor her, i sterk motsetning til områder der folk må flykte
fra krig, urettferdighet og forfølgelse. De som kommer til Norge og søker om asyl, skal få en human, rettssikker, individuell og rask behandling av sin
søknad. Vi skal føre en asylpolitikk som skal være solidarisk, sikre folks rettssikkerhet, og som følger prinsippene i menneskerettighetskonvensjonene.
En god asylpolitikk krever godt internasjonalt samarbeid, og de europeiske landene må gå sammen om å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger.
Det internasjonale storsamfunnet må også gå sammen om å bidra til en verden hvor færre mennesker drives på flukt. Norge må forsterke
fredsarbeidet, det humanitære arbeidet, klimainnsatsen og bistanden.
SV vil:
Verne om folkeretten.
Kjempe for en rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk.
Opprette et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling, som skal fungere parallelt med FNs høykommissær for
flyktningers kvotesystem.
Opprette et ombud for flyktninger og asylsøkere.
Arbeide for at Norge skal ratifisere FNs konvensjon om migranters rettigheter.
Arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger.
Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot.
Opprette en amnestiordning for ofre for menneskehandel i Norge.
Gi flere asylsøkere mulighet til å forklare seg muntlig til dem som avgjør saken ved klagebehandling.
Fjerne treårsregelen for rett til permanent opphold. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og
utnytting. En ventetid før det er mulig å søke om permanent opphold fratar den som er kommet til Norge gjennom ekteskap retten til å bli her
om skilsmisse tas ut innen tre år etter giftermålet.
Sikre kort saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i asylsaker og familiegjenforeningssaker skal normalt ikke gå over 6 måneder.
Vurdere å opprette en egen særdomstol for utlendingssaker til erstatning for Utlendingsnemnda.
Fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken inntekt eller botid for å etablere en familie eller for å
gjenforenes med nærmeste familie. Det skal være en grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie.
At det opprettes en basis av asylmottaksplasser som dekker det som i hovedregelen er antallet asylsøkere til Norge. At alt opphold i landet
får lik betydning ved vurdering av humanitært opphold, også det som er regnet som ulovlig.
Gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere lik rett til helsehjelp som andre asylsøkere.
Åpne for asylsøknader fremmet fra tredjeland.
Endre regelverket slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
104
Arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT+-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas
hensyn til den reelle risikosituasjonen og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves.
Arbeide for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse om særlig sårbare grupper, slik som homofile og barn og kvinner,
som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep.
Innføre regulariseringsordning for irregulære migranter som gjør det mulig for papirløse som ikke kan returneres å ha rett til arbeid,
utdanning og bolig, og tilgang til helse- og velferdsordninger.
Barn på flukt
Vi har et særlig ansvar for å gi trygghet og gode rammer til barn på flukt. Asylsøknader som involverer barn må prioriteres. Barn som kommer raskt i
gang med å lære norsk og starte i barnehage og på skole, vil ha bedre forutsetninger. SV vil jobbe for at de enslige mindreårige asylsøkerne skal få
tryggheten og rettighetene alle barn trenger.
SV vil:
Styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden.
Alle barn under 18 skal ha rett på skoleundervisning, også mens de venter på at asylsaken blir behandlet.
Gjennomføre systematisk kartlegging og evaluering av barns levekår på mottak.
Ha rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at barn i asylmottak under skolealder får rett til barnehageplass.
Sikre etterforskning og oppfølging når barn forsvinner fra asylmottak.
Styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal alltid gå foran innvandringsregulerende hensyn. Vi skal jobbe for at Barnekonvensjonen i
praksis veier tyngre i vurderingen av barns beste.
Oppheve midlertidig opphold. Trenger du beskyttelse skal du få fast opphold.
Ha en egen saksbehandlingsgaranti for barn for å sørge for særlig rask og trygg behandling av saker som involverer barn.
At flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre og arbeide for en tilleggsprotokoll om klimaflyktninger og internt
fordrevne flyktninger slik at klimaflyktninger kan få opphold på humanitært grunnlag.
At barn som er potensielle ofre for menneskehandel sikres bedre rettigheter. Barnevernet, asylmottaksarbeidere og oppsøkende tjenester
må ha kompetanse til å identifisere barn som er potensielle ofre for menneskehandel og det må innføres en amnestiordning for disse barna.
Sikre at alle barn i Norge som har bruk for bistand fra barnevernet får den nødvendige hjelpen og omsorgen de har krav på etter lov om
barneverntjenester, uavhengig av oppholdsstatus i Norge. Dette betyr at også alle enslige mindreårige asylsøkere skal ha krav på den samme
graden av omsorg fra barnevernet som norske barn.
Styrke den flerkulturelle kompetansen hos barnevernet og rekruttere flere fosterhjem blant minoriteter fra ulike kulturer. Styrke arbeidet
med å identifisere statsløse og gi dem rettighetene som følger av FN-konvensjonen om statsløses stilling.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
105
Innføre tilsyn med tvangsreturer i tråd med forpliktelser i EUs returdirektiv.
Ikke fengsle barn. Norske myndigheter må sikre at barn ikke interneres og utsettes for frihetsberøvelse i lukkede
mottak i strid med barnekonvensjonens artikkel 37.
Integrering, kvalifisering og utdannelse
Integrering er ikke, som det ofte framstilles av andre partier og i media, en kulturkrig mellom tolerante og intolerante kulturer.
En integreringspolitikk som fungerer er lokal, hverdagslig, og handler mindre om kultur og religion enn om økonomi og sosial utjevning. Det finnes
kulturelle forskjeller, men manglende tilgang til likeverdig utdanning, arbeid og bosted er og forblir de største hindrene for god integrering.
Integrering er en felles prosess som handler om hva vi som samfunn gjør for å ta i mot de som nettopp har kommet til landet, og legge til rette for at
de kan bli aktive deltakere i vårt fellesskap. I et politisk landskap der alle partier snakker om integrering som et negativt definert problem må vi minne
oss selv og andre på at integrering er noe positivt.
SV vil:
Innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Åpne for at asylsøkere, så raskt søknaden er registrert, skal kunne søke om
arbeidstillatelse og få innvilget det, også før asylintervju.
Arbeide for å styrke språkopplæringen til asylsøkere i mottak.
Ha rask bosetting. Det må være en tidsfrist for bosetting av flyktninger som har fått opphold, og staten må sørge for at dette er tilstrekkelig
finansiert. Flyktningene skal være rettferdig fordelt mellom kommuner med bakgrunn i tidligere bosetting, innbyggerantall og
kommuneøkonomi.
Åpne for selvbosetting utenfor pressområder. En avtalt selvbosetting med en kommune kan sørge for at bosetting går raskere enn en
fordeling fra staten. Det bør også være et mål at bosetting skjer i den kommunen hvor mottaket ligger eller i områder hvor det er mulig å få
jobb.
At staten skal bidra med midler til områdeløft for å bedre integrering og levekår i byer og tettsteder med særlige utfordringer. Hovedmålet
for slike satsinger bør ikke være integrering alene, men også bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og bedre
levekår.
At kommunene forplikter seg til å støtte og ha et godt samarbeid med frivillig sektor innen integrering.
Gjøre det mulig å likestille gifte forsørgere med partner på ukjent sted med enslige forsørgere. Mange er gifte med partner på ukjent sted
og derfor i realiteten enslige forsørgere i Norge, uten at de har rett på trygdeytelser som for eksempel overgangsstønad, bidragsforskudd og
utvidet barnetrygd som andre.
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
106
Innføre mentorordninger og målrettede ordninger som gir innvandrere og asylsøkere hjelp til jobbsøking.
Sikre flere praksisplasser og god oppfølging. Bedriftene skal ikke kunne ha flere praktikanter etter hverandre i
samme stilling over lengre tid. Det bør også satses på arbeidstreningstiltak rettet spesifikt mot minoritetskvinner.
Kommunesektoren skal forplikte seg til å legge til rette for praksisplasser for minoritetskvinner, og fast ansettelse dersom praksisperioden
er vellykket.
Kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og økonomisk frihet.
At ordningen med å kalle inn minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til intervju bør utvides til å gjelde private mellomstore og
store bedrifter.
Den flerkulturelle kompetansen hos rådgivere ved videregående skoler bør styrkes.
Bruke kvotering som virkemiddel når det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet.
At alle offentlige etater og private bedrifter av en viss størrelse må utarbeide en tiltaksplan for rekrutering av minoriteter.
Styrke og videreutvikle introduksjonsprogrammet. Vi vil styrke ordningens fokus på tiltak tilpasset hver enkelt deltaker. Vi vil at ordningen
ved behov kan utvides over flere år ved behov for å oppnå kvalifisering for de med spesielle utfordringer.
Gjøre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap fleksibel slik at det blir mulig å gjennomføre opplæringen i sammenheng med arbeid eller
utdanning, og at tilskuddet til opplæringen økes.
Utvikle og styrke høgskole- og universitetsbaserte norskkurs for personer med høyere utdanning, for å knytte norskopplæringen mer opp til
den utdanningen personen allerede har.
Arbeide for at regelverket for godkjennelse av utdannelser gjøres enklere. Vi vil at utdanning fra andre land lettere kan godkjennes i Norge,
og vil innføre kvalifikasjonspass for flyktninger før godkjennelse.
Kartlegge kompetansen hos flyktninger, asylsøkere og personer på familiegjenforening raskest mulig etter ankomst. Vi vil ha flere tilbud om
kompletterende utdanning i høyere utdanning og i videregående skole. At familiegjenforente skal få gratis eller rimelig tilbud om
norskopplæring.
At norskopplæringen for voksne innvandrere skal skje på nynorsk i nynorskkommuner.
[Redaksjonelt: Hele underkapitlet om arbeidsinnvandring flyttes til hovedkapitlet om arbeidsliv]
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
sv.no
[email protected]
107